Degé Kangyur volume 29, F.150.b

དཔལ་གྱིས་འབར་བར་བྱེད་པ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་གཟི་བརྗིད་ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བྱའོ། །​དེ་ལ་ཟད་པ་དང་བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ཞེ་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ལ་གནས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཟད་པ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ཞིང་། ཇི་ལྟར་ཆོས་ཕྲ་རབ་ཀྱང་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་བ་དེ་ལྟར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མཐོང་བ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་ཟད་པ་དང་བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བྱའོ། །​དེ་ལ་མི་གཡོ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ཞེ་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ལ་གནས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ལ་རློམ་སེམས་སུ་མི་བྱེད། སྤྲོས་པར་མི་བྱེད་ཅིང་། མི་གཡོ་མི་འགུལ་བ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་མི་གཡོ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བྱའོ། །​དེ་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ཞེ་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ལ་གནས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་བ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བྱའོ། །​དེ་ལ་ཉི་མའི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ཞེ་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ལ་གནས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱི་སྒོ་སྣང་བར་བྱེད་པ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་ཉི་མའི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བྱའོ། །​དེ་ལ་ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ཞེ་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ལ་གནས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མུན་པ་མེད་པར་བྱེད་པ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བྱའོ། །​དེ་ལ་སྣང་བ་དག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ཞེ་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ལ་གནས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་འཐོབ་པ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་སྣང་བ་དག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བྱའོ། །​དེ་ལ་སྣང་བ་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ཞེ་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ལ་གནས་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒོ་སྣང་བར་བྱེད་པ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་སྣང་བ་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བྱའོ། །​དེ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ཞེ་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ལ་གནས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱ་བའི་རྣམ་པར་དག་པ་བྱེད་པ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་བྱ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-11679#UT22084-029-001-11679