Degé Kangyur volume 2, F.187.b

འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་བརྒྱ་ཟན་བྱིན་པ་བས། གང་གིས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་གཅིག་ལ་ཟན་བྱིན་ན་སྦྱིན་པ་དེ་བས་སྦྱིན་པ་འདིའི་འབྲས་བུ་ཆེས་ཆེའོ། །​གང་གིས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་བརྒྱ་ཟན་བྱིན་པ་བས། གང་གིས་ལན་གཅིག་ཕྱིར་འོང་བའི་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་གཅིག་ལ་བྱིན་ན་སྦྱིན་པ་དེ་བས་སྦྱིན་པ་འདིའི་འབྲས་བུ་ཆེས་ཆེའོ། །​གང་གིས་ལན་གཅིག་ཕྱིར་འོང་བའི་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་བརྒྱ་ཟན་བྱིན་པ་བས། གང་གིས་ལན་གཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་གཅིག་ལ་བྱིན་ན་སྦྱིན་པ་དེ་བས་སྦྱིན་པ་འདིའི་འབྲས་བུ་ཆེས་ཆེའོ། །​གང་གིས་ལན་གཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་བརྒྱ་ཟན་བྱིན་པ་བས་གང་གིས་ཕྱིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་གཅིག་ལ་བྱིན་ན། སྦྱིན་པ་དེ་བས་སྦྱིན་པ་འདིའི་འབྲས་བུ་ཆེས་ཆེའོ། །​གང་གིས་ཕྱིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་བརྒྱ་ཟན་བྱིན་པ་བས། གང་གིས་ཕྱིར་མི་འོང་བ་གཅིག་ལ་སྦྱིན་ན་དེ་བས་སྦྱིན་པ་འདིའི་འབྲས་བུ་ཆེས་ཆེའོ། །​གང་གིས་ཕྱིར་མི་འོང་བ་བརྒྱ་བས་གང་གིས་དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་གཅིག་ལ་བྱིན་ན། སྦྱིན་པ་དེ་བས་སྦྱིན་པ་འདིའི་འབྲས་བུ་ཆེས་ཆེའོ། །​གང་གིས་དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་བརྒྱ་བས་ནི་གང་གིས་དགྲ་བཅོམ་པ་གཅིག་ལ་བྱིན་ན། སྦྱིན་པ་དེ་བས་སྦྱིན་པ་འདིའི་འབྲས་བུ་ཆེས་ཆེའོ། །​གང་གིས་དགྲ་བཅོམ་པ་བརྒྱ་ཟན་བྱིན་པ་བས་གང་གིས་ཕྱོགས་བཞིའི་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ལ་ཀུན་དགའི་ར་བ་འབུལ་ན། སྦྱིན་པ་དེ་བས་སྦྱིན་པ་འདིའི་འབྲས་བུ་ཆེས་ཆེའོ། །​གང་གིས་ཀུན་དགའ་ར་བ་དེ་ཉིད་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་རྩིག་ཏུ་བཅུག་ན་དེ་བས་འདིའི་འབྲས་བུ་ཆེས་ཆེའོ། །​གང་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ཉིད་དུ་གནས་མལ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཁྲི་དང་། ཁྲིའུ་དང་། སྟན་ནང་ཚངས་ཅན་དང་། ལ་བ་དང་། སྔས་དང་། གོར་བུ་དག་ཕུལ་ན་དེ་བས་འདིའི་འབྲས་བུ་ཆེས་ཆེའོ། །​གང་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ཉིད་དུ་གཏན་གྱི་རྐྱེན་རིས་བཅད་དེ་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་མཆོད་སྦྱིན་བཙུགས་ན་དེ་བས་འདིའི་འབྲས་བུ་ཆེས་ཆེའོ། །​གང་གིས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8269#UT22084-001-006-8269