Degé Kangyur volume 2, F.104.b

།བུ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་ཡུན་རིང་ཞིག་ལོན་ནས་ཁྱིམ་དུ་འོངས་ཀྱིས། ཀྱེ་རེ་ཞིག་ཁྱོད་བདག་ཉིད་ཀྱིས་སྣོད་དུ་ཚོས་ལ་སྟ་གོན་གྱིས་ཤིག་དང་དེ་ལ་བུ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་ལོངས་སྤྱོད་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གི་མས་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྣོད་དུ་བཙོས་ནས་སྟ་གོན་བྱས་སོ། །​དེ་ནས་མི་ཞིག་གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གི་མདུན་དུ་གསེར་གྱི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་གལ་ཏེ་མི་གཅིག་ཕ་རོལ་ན་འགྲེང་ན་མི་གཅིག་ཚུ་རོལ་ན་འདུག་པ་མི་མཐོང་ལ། མི་གཅིག་ཚུ་རོལ་ན་འདུག་ན་གཅིག་ཕ་རོལ་ན་འགྲེང་བ་མི་མཐོང་བ་སྤུངས་སོ། །​ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གི་མས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​བུ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་ཁྱོད་ཀྱི་མ་ལ་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ནོར་དང་། བུད་མེད་ཀྱི་བག་རྫོངས་དང་། བུད་མེད་ཀྱི་ཁུད་པ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་ཡང་འདི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་དོ། །​གཞན་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཕའི་ནི་མཚན་མས་ཐེབས་པའི་གསེར་དང་ས་ལེ་སྦྲམ་ཡང་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་དང་། སྟོང་ཕྲག་དུ་མ་དང་། བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མ་ཡོད་ན་ཕལ་གཞན་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་དགོས། བུ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་ཚུར་ཁྱོད་འདུག་ལ་འདོད་པ་དག་ལ་ཡང་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་ཅིག །​སྦྱིན་པ་དག་ཀྱང་ཐོང་ཤིག །​བསོད་ནམས་དག་ཀྱང་གྱིས་ཤིག །​ཁྱིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་ཁྱོད་གལ་ཏེ་ཁོ་བོའི་ཚིག་ལ་དད་པས་མཉན་པར་བྱ་བར་སེམས་པ་ལྟ་ན། བདག་གིས་གདམས་ཤིང་རྗེས་སུ་བསྟན་ཏོ། །​བུ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གདམས་ངག་སྩོལ་ཅིག །​བུ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་རྗེས་སུ་སྟོན་ཅིག་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ལ་བདག་དད་པས་མཉན་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །​ཁྱིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་ཚུར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤ་ནའི་རས་སྐྱེ་སར་པར་བྱོས་ལ། གསེར་དང་ས་ལེ་སྦྲམ་གྱིས་ཁོང་སྟེ་ཤིང་རྟའི་ནང་དུ་ཆུག་ལ་ཆུ་བོ་གང་གཱའི་རྒྱུན་ཤུགས་དྲག་ཅིང་གཏིང་ཟབ་པ་གང་ན་ཡོད་པ་དེར་འོར་ཅིག །​གཞི་དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་མྱ་ངན་དང་། སྨྲེ་སྔགས་འདོན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་། འཁྲུག་པ་རྣམས་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཏ་རེ། དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གི་མ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་གིས་དེ་ལྟ་བུའི་བྱ་བས་ཀྱང་བུ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་བཟློག་པར་བྱ་བ་མ་ནུས་སོ་སྙམ་མོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8103#UT22084-001-006-8103