Degé Kangyur volume 2, F.81.b

ཅག་ལོ་མའི་ཟས་ཀྱིས་འཚོ་བར་བྱའོ་ཞེས་དེ་རྣམས་དེ་ན་ལོ་མའི་ཟས་ཀྱིས་འཚོ་བར་བྱེད་པ་འདི་ནི་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་བླ་ན་མེད་པའི་རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་མ་བྱས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བ་ལ་ཐབས་མ་ཡིན་པ་གཉིས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །​བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་གཞན་ཡང་དགེ་སྦྱོང་ངམ་བྲམ་ཟེ་ཁ་ཅིག་བླ་ན་མེད་པའི་རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ་འདི་ཉིད་མངོན་པར་མ་རྟོགས་པར་རྩ་བ་དང་འབྲས་བུའི་ཟས་དེ་དག་དང་། ལོ་མའི་ཟས་དེ་དག་སྤངས་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སོང་སྟེ། ཡལ་ག་དང་ལོ་མའི་སྤྱིལ་བུ་བྱས་ནས་གནས་པར་བྱེད་དེ། འདི་ན་བདག་ཅག་གསང་ཚིག་དག་གཞུང་དུ་བྱ་ཞིང་རིག་བྱེད་དག་བསྡེབ་པོ་ཞེས་དེ་རྣམས་གསང་ཚིག་དག་གཞུང་དུ་བྱེད་ཅིང་རིག་བྱེད་དག་སྡེབ་པ་སྟེ། འདི་ནི་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་བླ་ན་མེད་པའི་རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་མ་བྱས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བ་ལ་ཐབས་མ་ཡིན་པ་གསུམ་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །​བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་གཞན་ཡང་དགེ་སྦྱོང་ངམ་བྲམ་ཟེ་ཁ་ཅིག་བླ་ན་མེད་པའི་རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ་འདི་ཉིད་མངོན་པར་མ་རྟོགས་པར་རྩ་བ་དང་འབྲས་བུའི་ཟས་དེ་དག་དང་། ལོ་མའི་ཟས་དེ་དག་དང་། གསང་ཚིག་གི་གཞུང་དང་། རིག་བྱེད་བསྡེབ་པ་མངོན་པར་མ་རྟོགས་པར་དགོན་པ་ནས་གྲོང་མཐར་གནས་ནས་ཁྱིམ་སྒོ་བཞི་པ་བརྩིགས་ནས་གནས་པར་བྱེད་དེ། འདིར་བདག་ཅག་སྦྱིན་པ་དག་གཏང་། བསོད་ནམས་དག་བྱ་སྟེ། དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་འོངས་ཤིང་ལྷགས་པ་དག་ལ་ཅི་ནུས་ཅི་ཕོད་ཀྱིས་བསོད་སྙོམས་ཀྱིས་སོ་སོར་བསྟབས་སོ་སྙམ་པ་སྟེ། འདི་ནི་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་བླ་ན་མེད་པའི་རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་མ་བྱས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བ་ལ་ཐབས་མ་ཡིན་པ་བཞི་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །​བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། ངས་བླ་ན་མེད་པའི་རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ་མངོན་སུམ་དུ་མ་བྱས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བ་ལ་ཐབས་མ་ཡིན་པ་བཞི་བསྟན་པ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ལ་ཁྱོད་སློབ་དཔོན་དང་བཅས་པ་སྣང་ངམ། ཀྱེ་གཽ་ཏ་མ་མ་ལགས་སོ། །​བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་རེ་ཞིག་དེའི་ཐབས་མ་ཡིན་པ་བཞི་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པར་ཅིའི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཨེ་མའོ་ཤཱཀྱ་རྣམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8057#UT22084-001-006-8057