Degé Kangyur volume 2, F.73.b

པར་རྨོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་འཐོར་བ་དང་། རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་ཆོས་དང་། བདེ་བར་བྱེད་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བར་བྱེད་པ་དང་། བུ་འཆགས་པར་བྱེད་པ་དང་། ཏིལ་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་དང་། འབྲས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་དང་། ཚེར་མའི་སྦྱིན་སྲེག་དང་། རྫས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་དང་། སྦྱིན་སྲེག་གི་སྦྱིན་སྲེག་དང་། ཉི་མ་ལ་བཀུར་སྟི་བྱ་བ་དང་། སྐར་མ་ལ་བཀུར་སྟི་བྱ་བ་དང་། ལྷ་ལ་བཀུར་སྟི་བྱ་བ་དང་། བཀུར་སྟིའི་གནས་ཆེན་པོ་ལ་བཀུར་སྟི་བྱེད་པ་སྟེ། དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་པོའི་དཔྱད་ཀྱི་ལོག་པའི་འཚོ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལས་སླར་ལོག་པ་ཡིན་ནོ། །​མ་སྡུག་འདི་ལྟར་ཡང་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་ཁ་ཅིག་དད་པས་བྱིན་པ་དག་སྤྱད་ནས་ཡོན་པོའི་དཔྱད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལོག་པའི་འཚོ་བས་འཚོ་བར་བྱེད་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། འཇིགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཞི་བར་འགྱུར་བ་དང་། ལོ་ཉེས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ལོ་ལེགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཆར་མི་འབེབས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཆར་ལེགས་པར་འབེབས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཡམས་ཀྱི་ནད་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཡམས་ཀྱི་ནད་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བ་སྟེ། དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་པོའི་དཔྱད་ཀྱི་ལོག་པའི་འཚོ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལས་སླར་ལོག་པ་ཡིན་ནོ། །​མ་སྡུག་འདི་ལྟར་ཡང་དགེ་སྦྱོང་ངམ་བྲམ་ཟེ་ཁ་ཅིག་དད་པས་བྱིན་པ་དག་སྤྱད་ནས་ཡོན་པོའི་དཔྱད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལོག་པའི་འཚོ་བས་འཚོ་བར་བྱེད་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཟུན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་བར་འགྱུར་ཞིང་ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་བར་འགྱུར་ཞིང་ཟུན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཟུན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གཡུལ་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཞིང་ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གཡུལ་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཞིང་ཟུན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དག་སྟེ། དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་པོའི་དཔྱད་ཀྱི་ལོག་པའི་འཚོ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལས་སླར་ལོག་པ་ཡིན་ནོ། །​མ་སྡུག་འདི་ལྟར་ཡང་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་ཁ་ཅིག་དད་པས་བྱིན་པ་དག་སྤྱད་ནས་ཡོན་པོའི་དཔྱད་ཀྱི་ལོག་པའི་འཚོ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8041#UT22084-001-006-8041