Degé Kangyur volume 2, F.66.b

གཞོན་ནུ་རྣམས་དེ་ལྟར་བྱེད་ཕོད་དམ། ལྷ་རྔོ་ཐོག་ལགས་སོ། །​དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་བུ་རམ་ཤིང་སྐྱེས་རོ་སྟོད་བསྟོད་ནས་ལག་པ་གཡས་པ་བརྐྱང་སྟེ་ཆེད་དུ་བརྗོད་པས་ཆེད་དུ་བརྗོད་པ། ཀྱེ་མའོ་གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀྱིས་ཕོད་དོ། །​ཞེས་སེམས་ཅན་དབང་ཆེ་བར་གྲགས་པས་གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀྱིས་ཕོད་དོ་ཞེས་ཚིག་ཏུ་སྨྲས་པས་ཤཱཀྱ་ཤཱཀྱ་ཞེས་བྱ་བར་གྲགས་སོ། །​བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤཱཀྱ་རྣམས་དེ་ལས་སྐྱེས་པས་མགོ་འཛུགས་པ་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེ་དག་གི་རིགས་རྒྱུད་དེ་ཡིན་པར་ཅུང་ཟད་ཐོས་སམ། གཽ་ཏ་མ་བདག་གིས་ཤཱཀྱ་རྣམས་དེ་ལས་སྐྱེས་པས་མགོ་འཛུགས་པ་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེ་དག་གི་རིགས་རྒྱུད་དེ་ཡིན་པར་ཐོས་སོ། །​བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་རྒྱལ་པོ་བུ་རམ་ཤིང་སྐྱེས་ཀྱི་བྲན་མོ་སྡོ་ཕོད་མ་ཞེས་བྱ་བ་གཟུགས་བཟང་བ་བལྟ་ན་སྡུག་པ། མཛེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། དྲང་སྲོང་གདོལ་བའི་རིགས་ཤིག་དང་ལྷན་ཅིག་འདུས་ནས་དེ་གཉིས་འདུས་པ་ལས་ཁྱེའུ་ཞིག་བཙས་སོ། །​གཞོན་ནུ་བཙས་མ་ཐག་ཏུ་ཚིག་ཏུ་ཡུམ་རེ་ཞིག་བདག་དྲིལ་ཕྱི་དང་བཀྲུ་བ་གྱིས་ལ་མི་གཙང་བ་ལས་ཐར་བར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​དེའི་ཚེ་ན་ཤ་ཟ་རྣམས་ཀྱི་མིང་མིག་འཛུམས་ཀྱི་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་གཞོན་ནུ་བཙས་མ་ཐག་ཏུ་ཚིག་ཏུ་ཡུམ་བདག་རེ་ཞིག་དྲིལ་ཕྱི་དང་བཀྲུ་བ་གྱིས་ལ་མི་གཙང་བ་ལས་ཐར་བར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། ཀྱེ་མའོ་མིག་འཛུམས་ཀྱི་བུ་ཞིག་སྐྱེས་སོ་ཞེས་མིག་འཛུམས་ཀྱི་བུ་མིག་འཛུམས་ཀྱི་བུ་ཞེས་བྱ་བར་གྲགས་སོ། །​བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཁྱོད་ཀྱིས་མིག་འཛུམས་ཀྱི་བུ་རྣམས་དེ་ལས་སྐྱེས་པས་མགོ་འཛུགས་པ་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེ་དག་གི་རིགས་རྒྱུད་དེ་ཡིན་པར་ཅུང་ཟད་ཐོས་སམ། དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་མ་སྡུག་ཅང་མི་སྨྲའོ། །​ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་དུ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་མ་སྡུག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཁྱོད་ཀྱིས་མིག་འཛུམས་ཀྱི་བུ་རྣམས་དེ་ལས་སྐྱེས་པས་མགོ་འཛུགས་པ་དེ་ཡིན་པ་དང་དེ་དག་གི་རིགས་རྒྱུད་དེ་ཡིན་པར་ཅུང་ཟད་ཐོས་སམ། ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་དུ་ཡང་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་མ་སྡུག་ཅང་མི་སྨྲའོ། །​དེ་ནས་གནོད་སྦྱིན་ལག་ན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8027#UT22084-001-006-8027