Degé Kangyur volume 3, F.12.a

།སྲེད་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་བརྙེས། །​སྦྱོར་བ་ཀུན་གྱི་མཐར་ཕྱིན་མཛད། །​ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་ཐམས་ཅད་རིག །​ཐུབ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་མཁྱེན། །​འཁོན་དང་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་འདས། །​ཆོས་ཀུན་གྱི་ནི་ཕ་རོལ་གཤེགས། །​བསམ་པ་ཀུན་ལ་མཁས་པ་པོ། །​སྲེད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བཅོམ། །​སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་དགོངས་པ། །​མདུད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་གྲོལ། །​བག་ལ་ཉལ་ཀུན་བཅད་ནས་ནི། །​འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་བཅད། །​སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མཆོག་རབ་སྟེ། །ཐུབ་པ་ཆོས་རྣམས་སྟོན་པར་མཛད། །​སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཆེ། །​བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པོ་གྲགས་པ་ཆེ། །​ཆོས་ཆེན་འོད་ནི་ཆེན་པོ་པ། །​ཆོས་ཆེན་དོན་གྱི་ཕ་རོལ་གཤེགས། །​ཀླུ་ཆེན་སེང་གེ་ཆེན་པོ་པ། །​དགེ་སློང་ཆེན་པོ་དྲང་སྲོང་ཆེ། །​ཤེས་རབ་ཆེན་པོའི་རལ་གྲི་མཚོན། །​ཉོན་མོངས་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་བཅོམ། །​སྟོབས་དང་བརྩོན་འགྲུས་རབ་ཏུ་ཆེ། །​བརྟན་པ་ཆེན་པོ་ཕ་རོལ་གནོན། །​བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་བརྙེས་པ་གང་། །​དགྲ་ཆེན་རྣམས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། །​ནད་ཆེན་པོ་ཡི་དཔྱད་མཛད་པས། །བཅོམ་ལྡན་སྨན་པ་ཆེན་པོ་ལགས། །​འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་ཟིལ་གནོན་ལ། །​སྨན་ཆེན་པོ་ནི་སྩོལ་བ་པོ། །​འཁོར་བ་ཆེན་པོའི་བཙོན་ར་ན། །​འཆིང་བ་ཆེན་པོས་བཅིངས་རྣམས་ལ། །​ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པས། །​འཆིང་བ་ཀུན་ལས་གྲོལ་བར་མཛད། །​སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ལྷ་ཆེན་པོ། །​ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ནི་ཚོགས་ཆེན་ལྡན། །​སྦྱིན་པའི་མཆོག་ནི་སྦྱིན་ཆེན་པོ། །​ཞི་བ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་རེག །​སེམས་ཅན་མཆོག་སྟེ་དྲང་སྲོང་མཆོག །​དེ་བཞིན་རྣམ་པར་འདྲེན་མཆོག་བརྙེས། །​ཉན་ཐོས་མཆོག་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །​ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ནི་རབ་སྟོན་པ། །​ཤིན་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་མཆོག །​ཡོན་གནས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་འོས། །​རྣམ་པར་གྲོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག །​མཚན་ནི་མཆོག་རབ་ཀུན་དང་ལྡན། །​བཅོམ་ལྡན་སྲིད་ལས་རབ་ཏུ་གྲོལ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8551#UT22084-001-006-8551