Degé Kangyur volume 1, F.19.a

།བྲམ་ཟེ་གྲུ་འཛིན་གྱིས་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོས་གཞོན་ནུ་མ་སྐྱེས་དགྲ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རི་བོ་དང་། ཡིད་འོང་གཉིས་ཀྱི་དུས་སྟོན་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བྱེད་དུ་བཏང་བ། ཐོས་ནས་དེས་བསམས་པ། གཞོན་ནུ་མ་སྐྱེས་དགྲ་འདི་ཕ་འདས་ནས་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་ལ། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་འདི་ཡང་བདག་འདས་ནས་མདུན་ན་འདོན་དུ་འགྱུར་བས། དེ་བསྟེན་ན་དུས་སུ་འབྲས་བུ་སྟེར་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ནས་དེས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་ལ་སྨྲས་པ། བུ་སོང་ལ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རི་བོ་དང་། ཡིད་འོང་གཉིས་ཀྱི་དུས་སྟོན་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་གྱིས་ལ་དེ་ན་སྟན་བཞི་པོ་རྒྱལ་པོའི་སྟན་དང་། མདུན་ན་འདོན་གྱི་སྟན་དང་། རྒོལ་བའི་སྟན་དང་། མཆོག་ཐོབ་པའི་སྟན་བཤམས་པ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་རྒྱལ་པོའི་གདན་གཅིག་པུ་ཞོག་ལ་མདུན་ན་འདོན་གྱི་སྟན་ལ་འདུག་ཤིག །​དེ་དེར་སོང་ནས་རྒྱལ་པོའི་སྟན་གཅིག་པུ་བཞག་སྟེ་མདུན་ན་འདོན་གྱི་སྟན་ལ་འདུག་གོ། །​བྲམ་ཟེ་སྐར་རྒྱལ་གྱིས་ཀྱང་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོས་གཞོན་ནུ་མ་སྐྱེས་དགྲ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རི་བོ་དང་། ཡིད་འོང་གཉིས་ཀྱི་དུས་སྟོན་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བྱེད་དུ་བཏང་བ་ཐོས་ནས་དེས་ཀྱང་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཉེ་རྒྱལ་ལ་སྨྲས་པ། བུ་སོང་ལ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རི་བོ་དང་། ཡིད་འོང་གཉིས་ཀྱི་དུས་སྟོན་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་གྱིས་ལ། དེ་ན་སྟན་བཞི་པོ་རྒྱལ་པོའི་གདན་དང་། མདུན་ན་འདོན་གྱི་སྟན་དང་། རྒོལ་བའི་སྟན་དང་། མཆོག་ཐོབ་པའི་སྟན་བཤམས་པ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་རྒྱལ་པོའི་གདན་དང་། མདུན་ན་འདོན་གྱི་སྟན་ཞོག་ལ་མཆོག་ཐོབ་པའི་སྟན་ལ་དབྱི་གུ་དང་རིལ་བ་ཞོག་སྟེ་རྒོལ་བའི་སྟན་ལ་འདུག་ཤིག །​ཇི་ཙམ་ན་ཉི་མ་འཆར་བ་ནས་ཇི་ཙམ་ན་ནུབ་པར་འགྱུར་བ་དེའི་བར་དུ་ཁྱོད་དང་འདྲ་བའི་རྒོལ་བ་གཞན་མེད་དོ། །​དེ་ཡང་སོང་སྟེ་རྒྱལ་པོའི་སྟན་དང་། མདུན་ན་འདོན་གྱི་སྟན་བཞག་སྟེ། མཆོག་ཐོབ་པའི་སྟན་ལ་དབྱི་གུ་དང་རིལ་བ་བཞག་སྟེ་རྒོལ་བའི་སྟན་ལ་འདུག་གོ། །​རོལ་མོའི་སྒྲ་དག་བྱུང་བ་ན་གར་མཁན་དག་གིས་ཏོ་ཊ་ཀའི་རྒྱུད་དུ་གླུ་བླངས་པ་དང་། མི་དག་གིས་བྲོ་བརྡུང་བ་དང་། གླུ་བླང་བར་བརྩམས་པ་དང་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་དེ་གཉིས་དབང་པོ་དག་ཕྱིར་བླན་ཏེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html?part=UT22084-001-001-29076#UT22084-001-001-29076