Degé Kangyur volume 1, F.18.a

བསམ་པ་ནང་ན་ཡོད་པ་ཀུན། །​ཕྱི་རོལ་ནས་ནི་ཉེ་བར་དམིགས། །​སྐད་མདོག་དབང་པོའི་རྣམ་པ་དག །​རྣམ་པར་སྦ་བར་མི་ནུས་སོ། །​བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་དག་གོར་མ་ཆག་པར་ཅི་ཞིག་ཉེས་སོ། །​དེ་དག་གིས་སྐབས་དེ་རྒྱས་པར་བརྗོད་པ་དང་དེས་སྨྲས་པ། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་དག་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་དེ་དག་གསང་ཚིག་གི་གཞི་དེ་དག་ཀློག་པ་བཞིན་དུ་དེ་དག་བཀླག་པར་བྱ་བ་ཡིན་མོད་ཀྱི། ཁོ་བོས་རིག་བྱེད་རིང་པོ་རིང་པོ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ཐུང་ངུར་རྣམ་པར་བཞག་གོ། །​རིག་བྱེད་ཐུང་ངུ་ཐུང་ངུ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་རིང་པོར་རྣམ་པར་བཞག་སྟེ། ཚིག་དང་ཡི་གེ་ཕྲི་ཞིང་དོན་དང་ངེས་པའི་ཚིག་ཏུ་རྣམ་པར་བཞག་གོ། །​བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་ཀྱི་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་རྣམས་ཀྱང་སྤ་གོང་ཞིང་མི་དགའ་བ་དང་མི་འཇིགས་པ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་ག་ལ་བ་དེར་དོང་བ་དང་དེས་ཀྱང་ཐག་རིང་པོ་ཁོ་ན་ནས་མཐོང་ནས་སྨྲས་པ། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་དག་འདི་ལྟ་ཅི་ཉེས། མཁན་པོ་ཅང་མ་ནོངས་སོ། །​དེས་ཀྱང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྨྲས་པ། བསམ་པ་ནང་ན་ཡོད་པ་ཀུན། །​ཕྱི་རོལ་ནས་ནི་ཉེ་བར་དམིགས། །​སྐད་མདོག་དབང་པོའི་རྣམ་པ་དག །​རྣམ་པར་སྦ་བར་མི་ནུས་སོ། །​བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་དག་གོར་མ་ཆག་པར་ཅི་ཞིག་ཉེས་སོ། །​དེ་དག་གིས་སྐབས་དེ་རྒྱས་པར་བརྗོད་པ་དང་དེས་སྨྲས་པ། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་དག་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་བདག་ཅག་གསང་ཚིག་གི་གཞི་དེ་དག་ཀློག་པ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་དག་བཀླག་པར་བྱ་བ་ཡིན་མོད་ཀྱི། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་དེ་ཤེས་རབ་ཅན་ཡིན་པས་དེས་རིག་བྱེད་རིང་པོ་རིང་པོ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ཐུང་ངུར་རྣམ་པར་བཞག་གོ། །​རིག་བྱེད་ཐུང་ངུ་ཐུང་ངུ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་རིང་པོར་རྣམ་པར་བཞག་སྟེ། ཚིག་དང་ཡི་གེ་ཕྲི་ཞིང་དོན་དང་ངེས་པའི་ཚིག་ཏུ་རྣམ་པར་བཞག་གོ། །​དེ་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ཐོས་མ་ཐག་ཁོ་ནར་མཐོང་འདོད་པར་གྱུར་ནས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཉེ་རྒྱལ་ཕའི་གན་དུ་སོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས་སྨྲས་པ། ཡབ་བདག་གྲོང་ཤིང་ཐགས་ཅན་དུ་མཆི་འཚལ་ལོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html?part=UT22084-001-001-29074#UT22084-001-001-29074