The Chapter on Going Forth

Kangyur volume 1, folio 10a

རིག་བྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་མེ་ལྟ་བུའི་ཤེས་པས་རང་གི་སྨྲ་བ་གསལ་བར་བྱེད་པ། གཞན་གྱི་སྨྲ་བ་ཚར་གཅོད་པར་བྱེད་ནུས་པར་གྱུར་ཏོ། །ཡང་དེ་རྩེ་བར་བྱེད། དགའ་བར་བྱེད། དགའ་མགུར་སྤྱོད་པར་བྱེད་པའི་ཆུང་མ་ལ་བུ་མོ་མིག་གཉིས་བྱ་ཤཱ་རི་ཀཱ་འདྲ་བ་ཞིག་བཙས་ནས་དེའི་ཉེ་དུ་དག་འདུས་ཤིང་ལྷགས་ནས་ཉི་མ་བདུན་གསུམ་ཉི་ཤུ་གཅིག་ཏུ་བཙས་པའི་བཙས་སྟོན་རྒྱ་ཆེར་བྱས་ཏེ། བུ་མོའི་མིང་ཅིར་གདགས་ཞེས་མིང་འདོགས་པར་བྱེད་དོ། །ཉེ་དུ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། བུ་མོ་འདིའི་མིག་གཉིས་བྱ་ཤཱ་རི་ཀཱ་འདྲ་བས་བུ་མོ་འདིའི་མིང་ཤཱ་རི་ཀཱར་གདགས་སོ་ཞེས་དེའི་མིང་ཤཱ་རི་ཀཱར་བཏགས་སོ། །བུ་མོ་ཤཱ་རི་ཀཱ་བསྲིངས་ཤིང་བསྐྱེད་དེ་ཆེན་མོར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ཕས་ཡིག་འབྲུའི་ཡི་གེ་ལ་ཉེ་བར་སྦྱར་ནས་དེས་ཡིག་འབྲུའི་ཡི་གེ་དག་ལོབས་སོ། །དུས་གཞན་ཞིག་ན་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་སྟོད་རིངས་ཤཱ་རི་ཀཱ་དང་ལྷན་ཅིག་འགྱེད་པར་བྱེད་པ་ན་ཤཱ་རི་ཀཱས་དེ་ཚར་བཅད་ནས། ཕས་སྟོད་རིངས་ལ་སྨྲས་པ། བུ་ཁྱོད་སྐྱེས་པ་ཡིན་ན་བུད་མེད་ཀྱིས་ཚར་བཅད་དམ། ང་འདས་ནས་རྒོལ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་དག་ཕྲོགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་ཡང་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་གསང་ཚིག་འདོད་པ་གསང་ཚིག་ཚོལ་བ་ཞིག་ཡུལ་དབུས་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སོང་ངོ་། །དེ་ན་བྲམ་ཟེ་སྐར་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་རྒྱང་འཕེན་ལ་མཁས་པ། རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་ཡུལ་ཐ་དད་པ་ན་གནས་པའི་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པར་གྱུར་པ་ཞིག་འདུག་ནས། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་དེ་བྲམ་ཟེ་དེའི་དྲུང་དུ་སོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས་ཞི་བ་དང་སྤྱོད་ལམ་ཞི་བས་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་གོ། །དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་སྐར་རྒྱལ་གྱིས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་དེ་ལ་འོངས་པ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་གིས་ཀུན་དུ་སྤྱད་ནས་སྨྲས་པ། ཀྱེ་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཁྱོད་ག་ལས་འོངས་ཅི་ཞིག་འདོད། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུས་སྨྲས་པ། བདག་ཡུལ་དབུས་ནས་མཆིས་ཏེ། མཁན་པོའི་ཞབས་ལ་སྲི་ཞུ་བགྱིད་པར་འཚལ་ལོ། །ཅི་ཞིག་གི་ཕྱིར། འཇིག་རྟེན་རྒྱང་འཕེན་གཟུང་བའི་སླད་དུའོ། །བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ལེགས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གྱིས་ཤིག །དེ་ནི་བྲམ་ཟེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་དེས་བྲམ་ཟེ་སྐར་རྒྱལ་གྱི་དྲུང་དུ་འཇིག་རྟེན་རྒྱང་འཕེན་གཟུང་བར་བརྩམས་སོ། །


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html#source-link-18