Degé Kangyur volume 1, F.37.a

སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་ཡང་དེ་ལྟར་ལྟ་ཞིང་དེ་སྐད་སྨྲ་བས་ཁྱོད་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །​མེར་འཇུག་གི་བུ་འཇིག་རྟེན་ན་དགེ་སྦྱོང་ངམ་བྲམ་ཟེ་གང་ལ་ལ་དག་ལྟ་བ་འདི་ཡང་འདོར་ཞིང་ལྟ་བ་གཞན་ཡང་ཉེ་བར་མི་ལེན་པའི་དགེ་སྦྱོང་ངམ་བྲམ་ཟེ་དེ་དག་ནི་ཉུང་བ་བས་ཀྱང་ཆེས་ཉུང་བ་ཞེས་བྱའོ། །​མེར་འཇུག་གི་བུ་གསུམ་པོ་འདི་དག་ནི་ལྟ་བའི་གནས་ཡིན་ཏེ། གསུམ་གང་ཞེ་ན། མེར་འཇུག་གི་བུ་འདི་ལ་ལ་ལ་བདག་ནི་ཐམས་ཅད་བཟོད་དོ་ཞེས་དེ་ལྟར་ལྟ་ཞིང་དེ་སྐད་སྨྲ་བ་དང་། གཞན་ཡང་འདི་ལ་ལ་ལ་བདག་ནི་ཐམས་ཅད་མི་བཟོད་དོ་ཞེས་དེ་ལྟར་ལྟ་ཞིང་དེ་སྐད་སྨྲ་བ་དང་། གཞན་ཡང་འདི་ལ་ལ་ལ་བདག་ནི་ཁ་ཅིག་བཟོད་ལ་ཁ་ཅིག་མི་བཟོད་དོ་ཞེས་དེ་ལྟར་ལྟ་ཞིང་དེ་སྐད་སྨྲ་བའོ། །​མེར་འཇུག་གི་བུ་དེ་ལ་བདག་ནི་ཐམས་ཅད་བཟོད་དོ་ཞེས་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་ཀུན་དུ་འདོད་ཆགས་པར་འགྱུར་གྱི། ཀུན་དུ་འདོད་ཆགས་པ་མེད་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་དུ་ཞེ་སྡང་བར་འགྱུར་གྱི། ཀུན་དུ་ཞེ་སྡང་བ་མེད་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་དུ་གཏི་མུག་པར་འགྱུར་གྱི། ཀུན་དུ་གཏི་མུག་པ་མེད་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་དུ་སྩོགས་པར་འགྱུར་གྱི། ཀུན་དུ་སྩོགས་པ་མེད་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་དུ་སྦྱོར་བར་འགྱུར་གྱི། ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་དང་བྲལ་བར་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་འགྱུར་གྱི། རྣམ་པར་བྱང་བར་མི་འགྱུར་བ་དང་། བདག་ནི་ཐམས་ཅད་བཟོད་དོ་ཞེས་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་མངོན་པར་དགའ་བ་དང་། ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་ལྷག་པར་ཆགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །​མེར་འཇུག་གི་བུ་དེ་ལ་བདག་ནི་ཐམས་ཅད་མི་བཟོད་དོ་ཞེས་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་ཀུན་དུ་འདོད་ཆགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་གྱི། ཀུན་དུ་འདོད་ཆགས་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་དུ་ཞེ་སྡང་བ་མེད་པར་འགྱུར་གྱི། ཀུན་དུ་ཞེ་སྡང་བར་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་དུ་གཏི་མུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་གྱི། ཀུན་དུ་གཏི་མུག་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་དུ་སྩོགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་གྱི། ཀུན་དུ་སྩོགས་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་གྱི། ཀུན་དུ་སྦྱོར་བར་མི་འགྱུར་བ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བར་འགྱུར་གྱི། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html?part=UT22084-001-001-29112#UT22084-001-001-29112