Degé Kangyur volume 1, F.23.a

།བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་མཐར་གྱིས་གྲོང་ན་ལ་དར་ཕྱིན་ནས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཉེ་རྒྱལ་གྱི་ཕ་མ་གཉིས་ལ་སྨྲས་པ། ཡབ་ཡུམ་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཉེ་རྒྱལ་གར་མཆིས། དེ་གཉིས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཉེ་རྒྱལ་དབེན་པ་ལ་དགའ་བས་གནས་མལ་དགོན་པར་སོང་སྟེ། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་བྲམ་ཟེའི་གསང་ཚིག་དག་ཀློག་ཏུ་འཇུག་གོ། །བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཉེ་རྒྱལ་ག་ལ་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས་སྨྲས་པ། ཉེ་རྒྱལ་ཚུར་ཤོག་བདག་ཅག་ཡང་དག་པ་ཁོ་ནར་དད་པས་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །​དེས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་གནང་ངམ། གནང་ངོ་། །དེས་སྨྲས་པ། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཁོ་བོས་ཕ་མ་གཉིས་ལ་དྲིས་ཏེ་འོང་གི་བར་དུ་རེ་ཞིག་སྡོད་ཅིག །​དེས་སྨྲས་པ། ཉེ་རྒྱལ་ཁོ་བོ་ནི་དུས་དེ་སྲིད་ཀྱིས་ཕ་མས་གནང་ན་ཁྱོད་ད་ཇི་སྲིད་ཀྱིས་གནང་བར་འགྱུར། དེས་སྨྲས་པ། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཁོ་བོ་ད་ཁོ་ན་གནང་བར་བྱས་ཏེ་འོང་ངོ་། །​དེ་ནས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཉེ་རྒྱལ་ཕ་མ་གཉིས་ག་ལ་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས་ཕ་མ་གཉིས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ཡབ་ཡུམ་མཁྱེན་པར་མཛོད་ཅིག །​བདག་ཡང་དག་པ་ཁོ་ནར་དད་པས་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །​དེ་གཉིས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། བུ་ཁྱོད་ལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ལེགས་པ་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ། ཡབ་ཡུམ་བདག་ལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ལེགས་པ་བགྱིད་པ་ལགས་སོ། །​བུ་འོ་ན་སོང་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཤིག །​དེ་ནས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཉེ་རྒྱལ་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་ཀྱི་གན་དུ་སོང་སྟེ་སྨྲས་པ། པང་ནས་སྐྱེས་ཚུར་ཤོག་བདག་ཅག་ཡང་དག་པ་ཁོ་ནར་དད་པས་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །​དེས་སྨྲས་པ། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཁྱོད་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་གནང་ངམ། གནང་ངོ་། །​ཉེ་རྒྱལ་ཁོ་བོ་ནི་དུས་དེ་སྲིད་ཀྱིས་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་གནང་ན་ཁྱོད་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་མྱུར་དུ་གནང་བའི་སྦྱོར་བ་གང་ཡིན། འདི་ལྟར་ཁྱོད་ནི་འཆིང་བ་དམ་པ་དང་། འཆིང་བ་བརྟན་པ་དང་། འཆིང་བ་མ་རུལ་བ་དང་། གགས་ཤིང་སྦོམ་པ་ཡིན་གྱི། ཁོ་བོ་ནི་འཆིང་བ་སྟོབས་མེད་པ་དང་། འཆིང་བ་སྟོབས་ཆུང་བ་དང་། འཆིང་བ་རུལ་བ་དང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html?part=UT22084-001-001-29084#UT22084-001-001-29084