Degé Kangyur volume 32, F.135.a

མི་དམིགས་ན། ཆོས་གང་ཞིག་གིས་སུ་ཞིག་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར། གང་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་འདི་ལྟར་བདག་དང་དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། ཤེས་པ་པོ་དང་། མཐོང་བ་པོའི་བར་དུ་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར་བདག་གཏན་མི་དམིགས་སོ། །​དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་དང་། སྐྱེ་བ་པོ་ནས་དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། ཤེས་པ་པོ་དང་མཐོང་བ་པོའི་བར་དུ་གཏན་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་མི་དམིགས་སོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་ཉིད་མི་དམིགས་སོ། །​ཡང་དག་པའི་མཐའ་མི་དམིགས་སོ། །​ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དབྱིངས་མི་དམིགས་སོ། །​ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར། ཕུང་པོ་དང་ཁམས་མི་དམིགས་སོ། །​ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་མི་དམིགས་སོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མི་དམིགས་སོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མི་དམིགས་སོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར། ནང་སྟོང་པ་ཉིད་མི་དམིགས་སོ། །​དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་དུ་མི་དམིགས་སོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་མི་དམིགས་སོ། །​དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་བར་མི་དམིགས་སོ། །​ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར་རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པ་མི་དམིགས་སོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར་ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་དང་། ཕྱིར་མི་འོང་བ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མི་དམིགས་སོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh11.html?part=UT22084-031-002-5015#UT22084-031-002-5015