Action tantra


Kriyātantra


Commentaries on tantras of the Action class, mainly emphasizing external worship and ritual, and classified into six “families” of principal deities (Toh 2670-3139).

Texts: 476 Translated: 0 In Progress: 0 Not Begun: 476
Title
Toh 2670

Awaiting English title


བསམ་གཏན་ཕྱི་མ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ · bsam gtan phyi ma rim par phye ba rgya cher bshad pa
dhyanottarapatalatika
Not Started
Toh 2671

Awaiting English title


དཔུང་བཟངས་ཀྱིས་ཞུས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བསྡུས་དོན། · dpung bzangs kyis zhus pa'i rgyud kyi bsdus don/
aryasubahuparipriccha-nama-tantrapindartha

Title variants

 • 'phags pa dpung bzangs kyis zhus pa'i rgyud kyi bsdus pa'i don/

Not Started
Toh 2672

Awaiting English title


དཔུང་བཟངས་ཀྱིས་ཞུས་པའི་རྒྱུད་ཚིག་དོན་བཤད་པའི་བརྗེད་བྱང་། · dpung bzangs kyis zhus pa'i rgyud tshig don bshad pa'i brjed byang /
arya-subahu-paripricchatantrapadarthatippani

Title variants

 • 'phags pa dpung bzangs kyis zhus pa'i rgyud tshig gi don bshad pa'i brjed byang

Not Started
Toh 2673

Awaiting English title


འཕགས་པ་དཔུང་བཟངས་ཀྱིས་ཞུས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བསྡུས་པའི་དོན་དགྲོལ་བའི་རྗེད་བྱང་། · 'phags pa dpung bzangs kyis zhus pa'i rgyud kyi bsdus pa'i don dgrol ba'i rjed byang /
arya-subahu-paripriccha-nama-tantrapadartha-vrtti
Not Started
Toh 2674

Awaiting English title


དཔའ་བོ་གཅིག་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ · dpa' bo gcig sgrub pa'i rgyud kyi 'grel pa
siddhaikaviratantra-tika
Not Started
Toh 2675

Awaiting English title


ཕྱག་རྡོར་གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་གཟུངས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ · phyag rdor gos sngon can gyi gzungs kyi 'grel pa
nilambaradharavajrapanidharanivritti

Title variants

 • 'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can gyi cho ga zhes bya ba'i gzungs kyi 'grel pa
 • aryanilambaradharavajrapanidharanivritti-nama

Not Started
Toh 2676

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་གཟུངས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ · phyag na rdo rje gos sngon po can gyi gzungs kyi 'grel pa
nilambaradharavajrapanidharanivritti

Title variants

 • 'phags pa phyag na rdo rje gos sngon po can gyi gzungs kyi 'grel pa
 • arya-nilambaradharavajrapanidharanivritti-nama

Not Started
Toh 2677

Awaiting English title


འབྱུང་པོ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · 'byung po 'dul byed kyi dkyil 'khor gyi cho ga
bhutadamaramandalavidhi

Title variants

 • dpal 'byung po 'dul byed kyi dkyil 'khor gyi cho ga
 • sri-bhutadamaramandalavidhi-nama

Not Started
Toh 2678

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ཀྱི་བཤད་པ་ · rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs kyi bshad pa
vajravidarana-nama-dharani-tika

Title variants

 • rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi bshad pa

Not Started
Toh 2679

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམ་པའི་གཟུངས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲོན་མ་ · rdo rje rnam par 'jom pa'i gzungs kyi rnam par bshad pa rdo rje sgron ma
vajravidarana-nama-dharanivyakhyana-vajraloka

Title variants

 • rdo rje rnam par 'jom pa zhes bya ba'i gzungs kyi rnam par bshad pa rdo rje sgron ma
 • vajravidarana-nama-dharanivyakhyana-vajraloka-nama

Not Started
Toh 2680

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་རིན་པོ་ཆེ་གསལ་བ་ · rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs kyi 'grel pa rin po che gsal ba
vajravidarana-nama-dharanitika-ratna-bhasvara

Title variants

 • 'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi rgya cher 'grel pa rin po che gsal ba
 • aryavajravidarana-nama-dharanitika-ratnabhasvara-nama

Not Started
Toh 2681

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs zhes bya ba'i rnam par bshad pa
vajravidarana-nama-dharanitika
Not Started
Toh 2682

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs don rnam par bshad pa rgya cher 'grel pa
aryavajravidarana-dharanivyakhyanabrihattika

Title variants

 • 'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs rnam par bshad pa'i rgya cher 'grel pa
 • aryavajravidarana-nama-dharanivyakhyanabrihattika
 • rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs kyi 'grel pa /
 • aryavajravidarana-nama-dharanivritti

Not Started
Toh 2682

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs don rnam par bshad pa rgya cher 'grel pa
aryavajravidarana-dharanivyakhyanabrihattika

Title variants

 • 'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs rnam par bshad pa'i rgya cher 'grel pa
 • aryavajravidarana-nama-dharanivyakhyanabrihattika
 • rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs kyi 'grel pa /
 • aryavajravidarana-nama-dharanivritti

Not Started
Toh 2683

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བཤད་པ་ · rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi bshad pa
vajravidarana-dharanivritti

Title variants

 • rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs rnam par bshad pa
 • vajravidarana-nama-dharanivritti

Not Started
Toh 2684

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ · rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi 'grel pa
vajravidarana-dharanivritti

Title variants

 • vajravidarana-nama-dharanivritti

Not Started
Toh 2685

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པ་འཇོམས་པ་ཞེས་བའི་གཟུངས་ཀྱི་མན་ངག་ · rdo rje rnam pa 'joms pa zhes ba'i gzungs kyi man ngag
vajravidarana-dharanyupadeca

Title variants

 • vajravidarana-nama-dharanyupadesa

Not Started
Toh 2686

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ · rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs kyi 'grel pa rin chen phreng ba
vajravidarana-nama-dharanivrittiratnamala

Title variants

 • rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi 'grel pa rin chen phreng ba
 • vajravidarana-nama-dharanivrittiratnamala-nama

Not Started
Toh 2687

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་རིམ་པར་ཕྱེ་བའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མ་ · rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs rim par phye ba'i rgya cher 'grel pa gsal ba'i sgron ma
vajravidarana-nama-dharanipatalakramabhasyavrittipradipa

Title variants

 • rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs zhes bya ba'i rim par phye ba'i rgya cher 'grel pa gsal ba'i sgron ma
 • vajravidarana-nama-dharani-patalakrama-bhasya-vrittipradipa-nama

Not Started
Toh 2688

Awaiting English title


ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བའི་གཟུངས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ · kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba'i gzungs kyi rnam bshad
samantamukhapravecaracmivimalosnisaprabhasasarvatathagatahridayasamayavilokita-dharanivritti

Title variants

 • kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par blta ba zhes bya ba'i gzungs kyi rnam par bshad pa
 • samantamukhapravecaracmivimalosnisaprabhasasarvatathagatahridayasamayavilokita-nama-dharanivritti

Not Started
Toh 2689

Awaiting English title


གཙུག་ཏོར་གདུག་དཀར་ཅན་གྱི་འགྲེལ་པ་ · gtsug tor gdug dkar can gyi 'grel pa
sarvatathagatosnisabhavasitatapatra-vritti

Title variants

 • de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor nas byung ba gdug dkar mo can zhes bya ba'i 'grel pa
 • sarvatathagatosnisabhavasitatapatra-nama-vritti

Not Started
Toh 2690

Awaiting English title


སྟོང་ཆེན་རབ་ཏུ་འཇོམས་པའི་མདོའི་འབུམ་འགྲེལ་ · stong chen rab tu 'joms pa'i mdo'i 'bum 'grel
mahasasrapramardanisutrasatasahasratika
Not Started
Toh 2691

Awaiting English title


རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་མདོའི་འབུམ་འགྲེལ་ · rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i mdo'i 'bum 'grel
mahamayurividyarajnisutrasatasahasratika
Not Started
Toh 2692

Awaiting English title


གསངས་སྔགས་ཆེན་མོ་རྗེས་སུ་འཛིན་མའི་མདོའི་འབུམ་འགྲེལ་ · gsangs sngags chen mo rjes su 'dzin ma'i mdo'i 'bum 'grel
mahamantranudharisutrasatasahasratika
Not Started
Toh 2693

Awaiting English title


རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་བསིལ་བའི་ཚལ་གྱི་མདོའི་འབུམ་འགྲེལ་ · rig sngags kyi rgyal mo chen mo bsil ba'i tshal gyi mdo'i 'bum 'grel
mahasitavanavidyarajnisutrasatasahasratika
Not Started
Toh 2694

Awaiting English title


འཕགས་པ་སྒོ་དྲུག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · 'phags pa sgo drug pa'i gzungs kyi rnam par bshad pa
aryasanmukhidharanivyakhyana
Not Started
Toh 2695

Awaiting English title


སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་སྒྲུབ་པའི་གཟུངས་རྣམ་པར་བཤད་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · sgo mtha' yas pa sgrub pa'i gzungs rnam par bshad pa'i tshig le'ur byas pa
arya-anantamukhanirharadharanivyakhyanakarika

Title variants

 • 'phags pa sgo mtha' yas pa sgrub pa'i gzungs rnam par bshad pa'i tshig le'ur byas pa

Not Started
Toh 2696

Awaiting English title


འཕགས་པ་སྒོ་མཐའ་ཡས་པས་བསྒྲུབ་པའི་གཟུངས་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · 'phags pa sgo mtha' yas pas bsgrub pa'i gzungs rgya cher 'grel pa
arya-anantamukhanirharadharanitika
Not Started
Toh 2697

Awaiting English title


དམ་ཚིགས་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · dam tshigs gsum bkod pa'i rgyal po'i yi ge brgya pa'i sgrub thabs
trisamayavyuharajacataksarasadhana
Not Started
Toh 2698

Awaiting English title


ཚེ་དཔག་མེད་ལ་བསྟོད་པ་ · tshe dpag med la bstod pa
aparimitayushstotra
Not Started
Toh 2699

Awaiting English title


འཕགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · 'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa'i sgrub thabs
arya-aparimitayurjnanasahdana
Not Started
Toh 2700

Awaiting English title


ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཆོ་ག་ · tshe dang ye shes dpag tu med pa'i cho ga
aparimitayurjnanavidhi

Title variants

 • aparimitayurjnanavidhi-nama

Not Started
Toh 2701

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་བློ་གྲོས་འཕེལ་བ་ · 'jam dpal rdo rje blo gros 'phel ba
manjucrivajraprajnavardhana

Title variants

 • manjucrivajraprajnavardhana-nama

Not Started
Toh 2702

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ · 'jam dpal dpa' bo gcig tu grub pa
no sanskrit

Title variants

 • 'jam pa'i dbyangs dpa' bo gcig tu grub pa'i sgrub pa'i thabs

Not Started
Toh 2703

Awaiting English title


འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · 'jam dbyangs smra ba'i seng ge'i sgrub thabs
Not Started
Toh 2704

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་ཤེས་རབ་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · 'jam dpal shes rab 'khor lo'i sgrub thabs
manjucri bhattaraka prajna cakra sadhana

Title variants

 • rje btsun 'jam dpal shes rab 'khor lo'i sgrub thabs

Not Started
Toh 2705

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་གཡོ་བའི་འཁོར་ལོ་ · 'jam dpal g.yo ba'i 'khor lo
manjucricalacakra
Not Started
Toh 2706

Awaiting English title


ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ལ་བསྟོད་པ་ · ngag gi dbang phyug la bstod pa
vagicvarastotra

Title variants

 • ngag gi dbang phyug la stod pa

Not Started
Toh 2707

Awaiting English title


འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་བསྟོད་པ་ · 'phags pa 'jam dpal la bstod pa
aryamanjicristotra
Not Started
Toh 2708

Awaiting English title


འཕགས་པ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ལ་བསྟོད་པ་ · 'phags pa ngag gi dbang phyug la bstod pa
aryavagicvarastotra
Not Started
Toh 2709

Awaiting English title


གུར་ཀུམ་གཞོན་ནུ་ལྟ་བུའི་བསྟོད་པ་ · gur kum gzhon nu lta bu'i bstod pa
navakunkumastava

Title variants

 • gur kum gzhon nu lta bu bstod pa

Not Started
Toh 2710

Awaiting English title


འཇམ་པའི་དབྱངས་གྱི་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པ་ · 'jam pa'i dbyangs gyi bstod pa byin rlabs dang bcas pa
bhagavadaryamanjucrisadhisthanastuti

Title variants

 • bcom ldan 'das 'phags pa 'jam dpal gyi bstod pa byin rlabs dang bcas pa

Not Started
Toh 2711

Awaiting English title


དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བཟང་པོའི་བསྟོད་པ་ · dpal ye shes yon tan bzang po'i bstod pa
crijnanagunabhadra-nama-stuti

Title variants

 • dpal ye shes yon tan bzang po zhes bya ba'i bstod pa

Not Started
Toh 2712

Awaiting English title


འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ · 'jam pa'i dbyangs kyi bstod pa
aryamanjughosastotra

Title variants

 • 'phags pa 'jam pa'i dbyangs kyi bstod pa

Not Started
Toh 2713

Awaiting English title


ཨ་ར་པ་ཙ་ནའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་ག་ · a ra pa tsa na'i sgrub thabs kyi cho ga
arapacanasahdananvidhi
Not Started
Toh 2714

Awaiting English title


ཨ་ར་པ་ཙ་ནའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · a ra pa tsa na'i sgrub thabs
arapacanasadhana
Not Started
Toh 2715

Awaiting English title


ཨ་ར་པ་ཙ་ནའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · a ra pa tsa na'i sgrub thabs
arapacanasadhana
Not Started
Toh 2716

Awaiting English title


འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ · 'jam dbyangs dkar po mchod pa'i cho ga
suklamanjughosapujavidhi-nama
Not Started
Toh 2717

Awaiting English title


འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ · 'phags pa 'jam dpal gyi sgrub pa'i thabs
aryamanjucrisadhana
Not Started
Toh 2718

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་གྱི་བསྟོད་པ་ · 'jam dpal gyi bstod pa
manjusristotra

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi bstod pa
 • arya-manjusristotra-nama

Not Started
Toh 2719

Awaiting English title


འཕགས་པ་ཨ་ར་པ་ཙ་ནའི་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ · 'phags pa a ra pa tsa na'i mchod pa'i cho ga
arya-arapacanapujavidhi

Title variants

 • 'phags pa a ra pa tsa na'i mchod pa'i cho ga zhes bya ba
 • arya-arapacanapujavidhi-nama

Not Started
Toh 2720

Awaiting English title


འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་ལྷ་ལྔའི་བསྟོད་པ་ · 'phags pa don yod zhags pa'i lha lnga'i bstod pa
arya-amogapacapancadevastotra
Not Started
Toh 2721

Awaiting English title


དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ་བསྟོད་པ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ · don yod zhags pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs la bstod pa dri ma med pa'i 'od
amoghapacamandaladevaganastotra-vimalaprabha

Title variants

 • 'phags pa don yod zhags pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs la bstod pa dri ma med pa'i 'od
 • arya-amoghapacamandaladevaganastotra-vimalaprabha-nama

Not Started
Toh 2722

Awaiting English title


འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་བསྟོད་པ་ཡིད་འཕྲོག་སྡིག་འཇོམས་ · 'jig rten mgon po'i bstod pa yid 'phrog sdig 'joms
manoharakalpa-nama-lokanathastotra
Not Started
Toh 2723

Awaiting English title


ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་ཅིང་བསྐུལ་བ་ · thugs rje chen po la bstod cing bskul ba
mahakarunikastotracodana
Not Started
Toh 2724

Awaiting English title


འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་བསྟོད་པ་ · 'jig rten dbang phyug gi bstod pa
lokesvarastotra-nama
Not Started
Toh 2725

Awaiting English title


འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པ་ལྷ་ལྔའི་བསྟོད་པ་ · 'phags pa don yod zhags pa lha lnga'i bstod pa
arya-amoghapacapancadevastotra
Not Started
Toh 2726

Awaiting English title


སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་ཙརྤ་ཊིས་བསྟོད་པ་ · spyan ras gzigs dbang phyug la tsar+pa Tisa bstod pa
arya-avalokitecvarasya carbpatiracitastotra

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug la tsar+pa Tisa bstod pa

Not Started
Toh 2727

Awaiting English title


འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · 'jig rten mgon po mkha' la spyod pa'i sgrub thabs
khasarpanalokanathasadhana

Title variants

 • dpal 'jig rten mgon po mkha' la spyod pa'i sgrub thabs
 • sri-khasarpanalokanathasadhana-nama

Not Started
Toh 2728

Awaiting English title


འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་བསྟོད་པ་བརྒྱ་པ་ · 'jig rten dbang phyug gi bstod pa brgya pa
lodesvaracatakastotra
Not Started
Toh 2729

Awaiting English title


འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལ་བསྟོད་པ་ · 'jig rten dbang phyug la bstod pa
lokecvarastotra
Not Started
Toh 2730

Awaiting English title


ནོར་བུ་གླིང་གི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལྷ་ལྔ་ལ་བསྟོད་པ་ · nor bu gling gi thugs rje chen po lha lnga la bstod pa
manidvipamahakarunikapancadevastotra
Not Started
Toh 2731

Awaiting English title


སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་བསྟོད་པ་ · spyan ras gzigs dbang phyug la bstod pa
arya-avalokitecvarastotra

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug la bstod pa

Not Started
Toh 2732

Awaiting English title


ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་སྨྲེ་སྔགས་ཀྱིས་བསྟོད་པ་ · thugs rje chen po la smre sngags kyis bstod pa
mahakarunikakuvakyastotra-nama
Not Started
Toh 2733

Awaiting English title


སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་སྨྲེ་སྔགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་ཅན་ · spyan ras gzigs la smre sngags kyi sgo nas bstod pa byin rlabs can
mahakarunikakuvakyastotrasdhisthan-nama

Title variants

 • thugs rje chen po la smre sngags kyis bstod pa byin rlabs can

Not Started
Toh 2734

Awaiting English title


སྙིང་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ་ · snying rje la bstod pa
karunastotra
Not Started
Toh 2735

Awaiting English title


སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་བསྟོད་པ་ · spyan ras gzigs dbang phyug la bstod pa
avalokitesvarasya stuti

Title variants

 • dpal 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug la bstod pa
 • sri-aryavalokitesvarasya stuti-nama

Not Started
Toh 2735a

Awaiting English title


འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ནོར་རྒྱས་ཀྱི་བུས་བསྟོད་པ་ · 'jig rten dbang phyug la klu'i rgyal po nor rgyas kyi bus bstod pa

Title variants

 • 'phags pa 'jig rten dbang phyug la klu'i rgyal po nor rgyas kyi bus bstod pa

Not Started
Toh 2736

Awaiting English title


སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཕྱག་སྟོང་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · spyan ras gzigs dbang phyug phyag stong pa'i sgrub thabs
arya sahasrabhujavalokitecvara sadhana

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug phyag stong pa'i sgrub thabs

Not Started
Toh 2736a

Awaiting English title


འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · 'phags pa 'jig rten dbang phyug gi yi ge drug pa'i sgrub thabs
aryalokecvarasadaksarasadhana
Not Started
Toh 2737

Awaiting English title


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · spyan ras gzigs zhal bcu gcig pa'i sgrub thabs
battaarakaryaikadasamukhavalokitesvarasadhana

Title variants

 • rje btsun 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa'i sgrub thabs

Not Started
Toh 2738

Awaiting English title


འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་བསྟོད་པ་ · 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug la bstod pa
arya-valokitesvarastotra
Not Started
Toh 2739

Awaiting English title


འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བསྟོད་པ་ · 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi bstod pa
aryavalokitesvarastotra
Not Started
Toh 2740

Awaiting English title


རྗེ་བཙུན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་ · rje btsun thugs rje chen po la bstod pa
bhattarakamahakarunikastotra
Not Started
Toh 2848

Awaiting English title


འཕགས་པ་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ · 'phags pa phyag stong spyan stong gi sgrub thabs
sahasra-bhujanetra-sadhana
Not Started
Toh 2849

Awaiting English title


འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · 'khor los sgyur ba'i sgrub thabs
arya-lokesvara-cintamani-cakravarti-sadhana

Title variants

 • 'phags pa 'jig rten dbang phyug gi yid bzhin gyi nor bu 'khor los sgyur ba'i sgrub thabs

Not Started
Toh 2850

Awaiting English title


འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ · 'jig rten dbang phyug gi sgrub thabs
lokesvara-sadhana
Not Started
Toh 2851

Awaiting English title


ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རིམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་པའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ · yi ge drug pa'i rgyud kyi rim pa'i dkyil 'khor bstan pa'i sgrub pa'i thabs
sadaksaratantrakramena mandalacakropadecasadhana
Not Started
Toh 2852

Awaiting English title


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཁ་སརྤ་ཎི་སྒྲུབ་ཐབས་ · spyan ras gzigs kha sar+pa Ni sgrub thabs
arya-valokiteshvarakhasarpana-sadhana

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug kha sar+pa Ni sgrub thabs

Not Started
Toh 2853

Awaiting English title


འཕགས་པ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · 'phags pa yi ge drug pa'i sgrub thabs
arya-sadaksara-sadhana
Not Started
Toh 2854

Awaiting English title


འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ · 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi sgrub thabs
arya-valokiteshvara-sadhana
Not Started
Toh 2855

Awaiting English title


རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་ · rnal 'byor snying po
yogasara
Not Started
Toh 2856

Awaiting English title


དཔལ་ཁ་སརྤ་ཎ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ · dpal kha sar+pa Na 'jig rten dbang phyug gi sgrub thabs
sri-khasarpanalokeshvara-sadhana
Not Started
Toh 2857

Awaiting English title


དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · de bzhin gshegs pa 'jig rten dbang phyug lha lnga'i sgrub thabs
tathagata-lokesvarapancadeva-sadhana
Not Started
Toh 2858

Awaiting English title


སེང་གེ་སྒྲའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · seng ge sgra'i sgrub thabs
simhanada-sadhana
Not Started
Toh 2859

Awaiting English title


འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སེངྒེ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ་ · 'jig rten dbang phyug seng+ge sgra zhes bya ba'i bstod pa
lokesvara-simhanada-nama-stotra
Not Started
Toh 2860

Awaiting English title


སེང་གེ་སྒྲའི་བསྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་ · seng ge sgra'i bsrung ba'i 'khor lo
sinhanadaraksacakra
Not Started
Toh 2861

Awaiting English title


དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས་པ་ · don yod zhags pa'i sgrub thabs mdor bsdus pa
samksiptamoghamoghapacasadhana
Not Started
Toh 2862

Awaiting English title


དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ · don yod zhags pa'i gtor ma'i cho ga
amoghapashabalividhi
Not Started
Toh 2863

Awaiting English title


གསོ་སྦྱོང་བླང་བ་ · gso sbyong blang ba
posadhakaraniya
Not Started
Toh 2864

Awaiting English title


འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་གསོ་སྦྱོང་གི་ཆོ་གའི་མན་ངག་ · 'phags pa don yod zhags pa'i gso sbyong gi cho ga'i man ngag
arya-amoghapashaposadhavidhyamnaya
Not Started
Toh 2865

Awaiting English title


དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · dpal phyag na rdo rje'i sgrub thabs
sri-vajrapanisadhana
Not Started
Toh 2866

Awaiting English title


གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཉེ་བ་ · gos sngon po can gyi dngos grub nye ba
nilambaropasiddhi
Not Started
Toh 2867

Awaiting English title


གནོད་པ་སེལ་བའི་བདུད་རྩི་ · gnod pa sel ba'i bdud rtsi
[prayaccittamrita]
Not Started
Toh 2868

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་བྱབ་པའི་ལས་ཚོགས་ · rdo rje byab pa'i las tshogs
[vajra-pavitra-karma-sambhara]
Not Started
Toh 2869

Awaiting English title


ཡན་ལག་བདུན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · yan lag bdun pa'i sgrub thabs
[saptangasadhana]
Not Started
Toh 2870

Awaiting English title


གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · gnod sbyin gyi sde dpon chen po lag na rdo rje'i sgrub thabs
mahayaksa-senapativajrapani-sadhana

Title variants

 • gnod sbyin gyi sde dpon chen po lag na rdo rje zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs
 • mahayaksasenapativajrapani-nama-sadhana

Not Started
Toh 2871

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ · phyag na rdo rje sgrub pa'i thabs
vajrapanisadhanopayika-nama
Not Started
Toh 2872

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · phyag na rdo rje gos sngon po can gyi sgrub thabs
nilambaradharavajrapanisadhana

Title variants

 • phyag na rdo rje gos sngon po can gyi sgrub thabs zhes bya ba
 • nilambaradharavajrapanisadhana-nama

Not Started
Toh 2873

Awaiting English title


འཁོར་ལོའི་མན་ངག་ · 'khor lo'i man ngag
cakropadesa

Title variants

 • 'khor lo'i man ngag ces bya ba

Not Started
Toh 2874

Awaiting English title


ཕྱག་རྡོར་གཟུངས་ཀྱི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ · phyag rdor gzungs kyi gtor ma'i cho ga
srivajrapaninilambaradharakalpabalividhi

Title variants

 • dpal phyag na rdo rje gos sngon po can gyi gzungs kyi gtor ma'i cho ga

Not Started
Toh 2875

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས་པ་ · phyag na rdo rje'i sgrub thabs mdor bsdus pa
vajrapani-sadhanopayika

Title variants

 • vajrapanisadhanopayika-nama

Not Started
Toh 2876

Awaiting English title


དོན་འགྲེལ་སྒྲོན་མ་ · don 'grel sgron ma
[jnapakarthavrittipradipa]
Not Started
Toh 2877

Awaiting English title


སྒྲུབ་པའི་གོ་རིམ་ · sgrub pa'i go rim
[siddhikrama]
Not Started
Toh 2878

Awaiting English title


བུམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · bum pa'i sgrub thabs
kalashasadhana
Not Started
Toh 2879

Awaiting English title


དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྒྲོན་མ་ · de kho na nyid sgron ma
tattvapradipa
Not Started
Toh 2880-1

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྤུར་གསད་ལས་ཚོགས་བསྡུས་པ་ · phyag na rdo rje'i spur gsad las tshogs bsdus pa
srivajrapanimaranakarmasambharasamgraha

Title variants

 • dpal lag na rdo rje'i spur gsad las tshogs bsdus pa

Not Started
Toh 2880-2

Awaiting English title


ཀླུ་འབོས་པའི་སྔགས་ · klu 'bos pa'i sngags
[nagapanayamantra]
Not Started
Toh 2881

Awaiting English title


དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་མདོ་ལུགས་ཀྱི་མན་ངག་ལག་ཏུ་བླང་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · dpal phyag na rdo rje mdo lugs kyi man ngag lag tu blang pa'i sgrub thabs
shrivajrapanisutranityupadecapradriyasadhana
Not Started
Toh 2882

Awaiting English title


གསང་སྔགས་བཟླས་བརྗོད་ · gsang sngags bzlas brjod
mantrajapa
Not Started
Toh 2883

Awaiting English title


ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ · nam mkha' lding gi rgyal po rdo rje sgrub pa'i thabs
vajrapatirajagarudasadhana
Not Started
Toh 2884

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ · phyag na rdo rje sgrub pa'i thabs
vajrapanisadhana
Not Started
Toh 2885

Awaiting English title


རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྲུང་བ་ · rten 'brel gyi srung ba
[pratitysamutpadadravyaraksa]
Not Started
Toh 2886

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ · phyag na rdo rje gos sngon po can gyi sgrub pa'i thabs
nilambaradharavajrapanisadhana
Not Started
Toh 2887

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · phyag na rdo rje'i sgrub thabs
vajrapanisadhana
Not Started
Toh 2888

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · phyag na rdo rje'i dkyil 'khor gyi cho ga
vajrapanimandalavidhi
Not Started
Toh 2889

Awaiting English title


དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ་ · dpal phyag na rdo rje la bstod pa
srivajrapanistotra
Not Started
Toh 2890

Awaiting English title


བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ་ · bcom ldan 'das phyag na rdo rje la bstod pa
bhagavan vajrapanistotra
Not Started
Toh 2891

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་ཆུ་གཏོར་གྱི་ཆོ་ག་ · phyag na rdo rje gos sngon po can gyi chu gtor gyi cho ga
nilambaradharavajrapanibalividhi
Not Started
Toh 2892

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་ཀླུ་གཏོར་གྱི་ཆོ་ག་ · phyag na rdo rje gos sngon po can gyi klu gtor gyi cho ga
nilambaradharavajrapaninagabalividhi
Not Started
Toh 2893

Awaiting English title


ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ · tshogs kyi 'khor lo
ganacakra
Not Started
Toh 2894

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · phyag na rdo rje'i dkyil 'khor gyi cho ga
vajrapanimandalavidhi
Not Started
Toh 2895

Awaiting English title


ཕྱག་རྡོར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ · phyag rdor gyi sgrub thabs yid bzhin nor bu
vajrapani-sadhana-cintamani

Title variants

 • 'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can gyi sgrub pa'i thabs yid bzhin nor bu
 • aryanilambaradharavajrapanisadhanacintamani-nama

Not Started
Toh 2896

Awaiting English title


དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཆེན་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ · dpal phyag na rdo rje gtum po chen po'i sbyin sreg gi cho ga
sricandamaharosanavajrapanihomavidhi
Not Started
Toh 2896a

Awaiting English title


སྦྱིན་སྲེག་གི་དུས་སུ་བསྟོད་པ་ · sbyin sreg gi dus su bstod pa
homakalikastotra
Not Started
Toh 2897

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་མན་ངག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ · phyag na rdo rje rdo rje snying po'i man ngag gi sgrub thabs

Title variants

 • phyag na rdo rje rdo rje snying po'i man ngag ces bya ba'i sgrub thabs

Not Started
Toh 2898

Awaiting English title


རིག་སྔགས་གཏད་པའི་ཆོ་ག་ · rig sngags gtad pa'i cho ga
vidyasthapanavidhi

Title variants

 • phyag na rdo rje gos sngon po can gyi rig sngags gtad pa'i cho ga
 • lta ba tha dad pa rnam par phye ba mdor bsdus
 • samksiptananadrstivibhajana

Not Started
Toh 2899

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · phyag na rdo rje gos sngon po can gyi dkyil 'khor gyi cho ga
nilambaradharavajrapanimandalavidhi
Not Started
Toh 2900

Awaiting English title


ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ · khro bo rdo rje 'dzin pa'i sgrub pa'i thabs
krodhavajradharasadhana
Not Started
Toh 2901

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ · rdo rje 'dzin pa'i sbyin sreg gi cho ga
vajradharahomavidhi
Not Started
Toh 2902

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ · rdo rje 'dzin pa'i gtor ma'i cho ga
vajradharabalividhi
Not Started
Toh 2903

Awaiting English title


བསྲུང་བའི་ཆོ་ག་ལས་ཐམས་ཅད་པ་ · bsrung ba'i cho ga las thams cad pa
raksavidhisarvakarma
Not Started
Toh 2904

Awaiting English title


ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ · khro bo'i rgyal po phyag na rdo rje gos sngon po can gyi sgrub pa'i thabs
krodharajanilambaradharavajrapanisadhana
Not Started
Toh 2905

Awaiting English title


འབྱུང་པོ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · 'byung po 'dul byed kyi dkyil 'khor gyi cho ga
bhutadamaramandalavidhi

Title variants

 • dpal 'byung po 'dul byed kyi dkyil 'khor gyi cho ga
 • sri-bhutadamaramandalavidhi-nama

Not Started
Toh 2906

Awaiting English title


དཀྱིལ་འཁོར་དྲུག་གི་ཆོ་ག་ · dkyil 'khor drug gi cho ga
shatamandalavidhi
Not Started
Toh 2907

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · rdo rje rnam par 'joms pa'i dkyil 'khor gyi cho ga
vajravidaranamandalavidhi
Not Started
Toh 2908

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་གའི་འགྲེལ་པ་ · rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i khrus kyi cho ga'i 'grel pa
vajravidarana-nama-vidhivritti
Not Started
Toh 2909

Awaiting English title


ལས་ཀྱི་མཐའ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་མན་ངག་ · las kyi mtha' bco brgyad pa'i man ngag
astadacakarmantopadesa
Not Started
Toh 2910

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོ་ག་ · rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi cho ga
vajravidarana-nama-dharanividhi
Not Started
Toh 2911

Awaiting English title


འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས་པ་ · 'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa'i sgrub thabs mdor bsdus pa
aryavajravidaranapindikritasadhana
Not Started
Toh 2912

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · rdo rje rnam par 'joms pa'i dkyil 'khor gyi cho ga
vajravidaranamandalavidhi
Not Started
Toh 2913

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i sgrub thabs
vajravidarana-nama-sadhana
Not Started
Toh 2914

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi sgrub thabs
vajravidarana-nama-dharanisadhana
Not Started
Toh 2915

Awaiting English title


དཔལ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ལ་བསྟོད་པ་ · dpal rdo rje rnam par 'joms pa la bstod pa
sri-vajravidaranastotra
Not Started
Toh 2916

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇམས་པའི་བུམ་པའི་ཆོ་ག་ · rdo rje rnam par 'jams pa'i bum pa'i cho ga
vajravidaranakalacavidhi
Not Started
Toh 2917

Awaiting English title


ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ · zhi ba'i sbyin sreg gi cho ga
shantihomavidhi
Not Started
Toh 2918

Awaiting English title


གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ · gtor ma'i cho ga
balingvidhi
Not Started
Toh 2919

Awaiting English title


རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་ལས་བཞི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་ · rnam 'joms kyi las bzhi sgrub pa'i cho ga
vajravidaranakarmacaturasadhanavidhi

Title variants

 • rdo rje rnam par 'joms pa'i las bzhi sgrub pa'i cho ga

Not Started
Toh 2920

Awaiting English title


རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་ལས་བཞི་སྒྲུབ་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ · rnam 'joms kyi las bzhi sgrub pa'i sbyin sreg gi cho ga
karmacaturasadhanahomavidhi

Title variants

 • rdo rje rnam par 'joms pa'i las bzhi sgrub pa'i sbyin sreg gi cho ga
 • vajravidaranakarmacaturasadhanahomavidhi

Not Started
Toh 2921

Awaiting English title


རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་ལས་བཞི་སྒྲུབ་པའི་བུམ་པའི་ཆོ་ག་ · rnam 'joms kyi las bzhi sgrub pa'i bum pa'i cho ga
karmacaturasadhanakalasavidh

Title variants

 • rdo rje rnam par 'joms pa'i las bzhi sgrub pa'i bum pa'i cho ga
 • vajravidaranakarmacaturasadhanakalasavidhi

Not Started
Toh 2922

Awaiting English title


རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་ལས་བཞི་སྒྲུབ་པའི་འཁོར་ལོའི་ཆོ་ག་ · rnam 'joms kyi las bzhi sgrub pa'i 'khor lo'i cho ga
caturasadhanacakra-vidhi

Title variants

 • rdo rje rnam par 'joms pa'i las bzhi sgrub pa'i 'khor lo'i cho ga
 • vajravidaranakarmacaturasadhanacakravidhi

Not Started
Toh 2923

Awaiting English title


རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་ག་ · rnam 'joms kyi las sgrub pa'i thabs kyi cho ga
vajravidarakarmaidhi-sadhana

Title variants

 • rdo rje rnam par 'joms pa'i las sgrub pa'i thabs kyi cho ga

Not Started
Toh 2924

Awaiting English title


རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་ · rnam 'joms kyi las sna tshogs sgrub pa'i cho ga
srivajravidaranavisvakarmasadhanavidhi

Title variants

 • dpal rdo rje rnam par 'joms pa'i las sna tshogs sgrub pa'i cho ga

Not Started
Toh 2925

Awaiting English title


རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་གཟུངས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆོ་ག་ཞིབ་མོ་དང་ཅས་པ་ · rnam 'joms kyi gzungs kyi sgrub thabs cho ga zhib mo dang cas pa
vajravidarana-nama-dharanisakalpasadhana

Title variants

 • 'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi sgrub thabs cho ga zhib mo dang cas pa
 • aryavajravidarana-nama-dharanisakalpasadhana

Not Started
Toh 2926

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དཔའ་བོ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ · rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi sgrub thabs dpa' bo gcig tu sgrub pa
vajravidarana-nama-dharanisadhana-ekavirasadhana
Not Started
Toh 2927

Awaiting English title


འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཏོར་མའི་ཆོ་གའི་རིམ་པ་ · 'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa'i gtor ma'i cho ga'i rim pa
aryavajravidarana-nama-dharanibalividhikrama
Not Started
Toh 2928

Awaiting English title


ལས་ཀྱི་ཐབས་ · las kyi thabs
karmopaya
Not Started
Toh 2929

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག་ · rdo rje rnam par 'joms pa'i khrus kyi cho ga
vajravidarana-nama-abhasavidhi

Title variants

 • 'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i khrus kyi cho ga
 • aryavajravidarana-nama-abhasavidhi

Not Started
Toh 2930

Awaiting English title


ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་གའི་རིམ་པ་ · khrus kyi cho ga'i rim pa
vajravidarana-nama-abhasavidhi

Title variants

 • [snana-vidhi krama]

Not Started
Toh 2931

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་མན་ངག་ · rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi man ngag
vajravidarana-nama-dharany-upadeca
Not Started
Toh 2932

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་རིན་ཆེན་སྣང་བ་ · rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs kyi dkyil 'khor gyi cho ga rin chen snang ba
vajravidarana-nama-dharanimandalavidhiratnadyuti
Not Started
Toh 2933

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོས་གསད་པའི་ལས་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ · rdo rje khro bos gsad pa'i las zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs
krodha-vajra-marana-karma-nama-sadhana
Not Started
Toh 2934

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གཏུམ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · phyag na rdo rje gos sngon po can gtum po zhes bya ba'i sgrub thabs
nilambaradaharvajrapanisosana-nama-sadhana
Not Started
Toh 2935

Awaiting English title


སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ · sbyin sreg gi cho ga
homavidhi
Not Started
Toh 2936

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · rdo rje rnam par 'joms pa gtum po'i sgrub thabs
vajravidarana-nama-dharanicandamaharosanasadhana
Not Started
Toh 2937

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལག་ལེན་གོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་ · rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i dkyil 'khor gyi lag len go rim ji lta ba
vajravidarana-nama-mandalaprakriyayathakrama
Not Started
Toh 2938

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs kyi sgrub thabs
vajravidaranadharanisadhana
Not Started
Toh 2939

Awaiting English title


འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག་ · 'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa'i khrus kyi cho ga
[aryavajraviaranasnanavidhi]
Not Started
Toh 2940

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · rdo rje rnam par 'joms pa'i sgrub thabs
vajravidaranasadhana

Title variants

 • vajravidaranasadhana-nama

Not Started
Toh 2941

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག་ · rdo rje rnam par 'joms pa'i khrus kyi cho ga
vajravidaranasnanavidhi

Title variants

 • vajravidaranasnanavidhi-nama

Not Started
Toh 3050

Awaiting English title


ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · khro bo'i rgyal po gnam lcags 'bar ba'i sgrub thabs
krodharajojjvalavajrashani-nama-sadhana-nagadamanabhishapa

Title variants

 • khro bo'i rgyal po rde rje gnam lcags 'bar ba zhes bya ba'i sgrub thabs/ klu 'dul ba'i ngan thabs

Not Started
Toh 3051

Awaiting English title


ཁྲོ་བོ་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · khro bo gnam lcags 'bar ba'i dkyil 'khor gyi cho ga
krodharajagujvarajavajramandala vidhi

Title variants

 • khro bo'i rgyal po rdo rje gnam lcags 'bar ba zhes bya ba'i dkyil 'khor gyi cho ga
 • krodharajagujvarajavajramandala vidhi-nama

Not Started
Toh 3052

Awaiting English title


གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ · gshin rje gshed po sgrub pa'i thabs
yamarisadhana
Not Started
Toh 3053

Awaiting English title


རྟ་མགྲིན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · rta mgrin gyi sgrub thabs
hayagrivasadhana
Not Started
Toh 3054

Awaiting English title


རྟ་མགྲིན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · rta mgrin gyi sgrub thabs
hayagrivasadhana

Title variants

 • rtog pa bdun brgya pa'i rta mgrin gyi sgrub thabs
 • hayagrivasadhana-nama

Not Started
Toh 3055

Awaiting English title


རྟ་མགྲིན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · rta mgrin gyi sgrub thabs
hayagrivasadhana

Title variants

 • hayagrivasadhana-nama

Not Started
Toh 3056

Awaiting English title


རྟ་མགྲིན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · rta mgrin gyi sgrub thabs
hayagrivasadhana

Title variants

 • rgyud kyi snying po bla med rta mgrin gyi sgrub thabs

Not Started
Toh 3057

Awaiting English title


འཕགས་པ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · 'phags pa rta mgrin gyi sgrub thabs
aryahayagrivasadhana-nama
Not Started
Toh 3058

Awaiting English title


དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · dpal rta mgrin gyi sgrub thabs
shrihayagrivasadhana
Not Started
Toh 3059

Awaiting English title


མི་གཡོ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · mi g.yo ba'i sgrub thabs
aryacalasadhana

Title variants

 • 'phags pa mi g.yo ba'i sgrub thabs
 • arya-acalasadhana-nama

Not Started
Toh 3060

Awaiting English title


ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་མི་གཡོ་བ་ལ་བསྟོད་པ་ · khro bo'i rgyal po mi g.yo ba la bstod pa
aryacalakrodharajastotra

Title variants

 • khro bo'i rgyal po 'phags mi g.yo ba la bstod pa

Not Started
Toh 3061

Awaiting English title


མི་གཡོ་བ་ལ་བསྟོད་པ་ · mi g.yo ba la bstod pa
aryacalakrodharajastotra

Title variants

 • khro bo rgyal po 'phags pa mi g.yo ba la bstod pa

Not Started
Toh 3062

Awaiting English title


ཁྲོ་ཆེན་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · khro chen gtum po'i sgrub thabs
candamaharosanasadhana
Not Started
Toh 3063

Awaiting English title


ཁྲོ་ཆེན་གཏུམ་པོ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · khro chen gtum po chen po'i sgrub thabs
candamaharosanasadhana

Title variants

 • candamaharosanasadhana-nama

Not Started
Toh 3064

Awaiting English title


གཏུམ་པོ་དཀར་པོ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · gtum po dkar po chen po'i sgrub thabs
shuklacandamaharosanasadhana

Title variants

 • gtum po dkar po khro po chen po'i sgrub thabs

Not Started
Toh 3065

Awaiting English title


འཕགས་པ་མི་གཡོ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · 'phags pa mi g.yo ba'i sgrub thabs
aryacalasadhana
Not Started
Toh 3066

Awaiting English title


ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསྡུས་པ་ · legs par grub par byed pa'i sgrub pa'i thabs bsdus pa
susiddhikarasadhanasamgraha
Not Started
Toh 3067

Awaiting English title


དགེ་བའི་འདོད་འཇོ་ · dge ba'i 'dod 'jo
kayyanakamadhenu
Not Started
Toh 3068

Awaiting English title


གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པའི་གཟུངས་བཀླག་ཅིང་མཆོད་རྟེན་རྩ་བརྒྱད་དམ་ལྔ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་ · gtsug tor dri ma med pa'i gzungs bklag cing mchod rten rtsa brgyad dam lnga gdab pa'i cho ga
aryasamantamukhapracesharashmivimalosnisaprabhasadharanivocanasutrantoddhritastottarashatacaityantarapancacaityanirvapanavidhi

Title variants

 • 'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba'i gzungs bklag cing mchod rten brgya rtsa brgyad dam/ mchod rten lnga gdab pa'i cho ga mdo sd las bsdus pa

Not Started
Toh 3069

Awaiting English title


འཕགས་པ་ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བའི་གཟུངས་བཀླག་ཅིང་མཆོད་རྟེན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དམ། མཆོད་རྟེན་ལྔ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་མདོ་སྡེ་ལས་བསྡུས་པ་ · 'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba'i gzungs bklag cing mchod rten brgya rtsa brgyad dam/ mchod rten lnga gdab pa'i cho ga mdo sde las bsdus pa
Not Started
Toh 3070

Awaiting English title


མཆོད་རྟེན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བྱ་བ་ · mchod rten brgya rtsa brgyad bya ba
Not Started
Toh 3071

Awaiting English title


མཆོད་རྟེན་གཅིག་གདབ་པའི་ཆོ་ག་ · mchod rten gcig gdab pa'i cho ga
caityanirvapanavidhi
Not Started
Toh 3072

Awaiting English title


མཆོད་རྟེན་གཉིས་གདབ་པའི་ཆོ་ག་ · mchod rten gnyis gdab pa'i cho ga
Not Started
Toh 3073

Awaiting English title


མཆོད་རྟེན་གསུམ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་ · mchod rten gsum gdab pa'i cho ga
Not Started
Toh 3074

Awaiting English title


མཆོད་རྟེན་ལྔ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་ · mchod rten lnga gdab pa'i cho ga
Not Started
Toh 3075

Awaiting English title


མཆོད་རྟེན་དགུ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་ · mchod rten dgu gdab pa'i cho ga
Not Started
Toh 3076

Awaiting English title


མཆོད་རྟེན་བྱེ་བ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་ · mchod rten bye ba gdab pa'i cho ga

Title variants

 • mchod rten gdab pa'i cho ga

Not Started
Toh 3077

Awaiting English title


སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བཤད་པ་ · sangs rgyas kyi sku bshad pa
buddhakayabhasya
Not Started
Toh 3078

Awaiting English title


མཆོད་རྟེན་གྱི་ཆ་དབྱེ་བ་འདུལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མདོ་ · mchod rten gyi cha dbye ba 'dul ba las byung ba'i mdo
caityavihbagavinayodbhavasutra
Not Started
Toh 3079

Awaiting English title


དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དམ་ཚིག་བསྲུང་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · de bzhin gshegs pa'i dam tshig bsrung ba'i sgrub thabs
sarvatathagatasamayaraksasadhana

Title variants

 • de bzhin gshegs pa thams cad kyi dam tshig bsrung ba'i sgrub thabs

Not Started
Toh 3080

Awaiting English title


སཱཙྪ་ལྔ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་ · sAts+tsha lnga gdab pa'i cho ga
pancacaityaniravapanavidhi

Title variants

 • mchod rten lnga gdab pa'i cho ga

Not Started
Toh 3081

Awaiting English title


གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོ་ག་ · gtsug tor dri ma med pa'i gzungs kyi cho ga
Not Started
Toh 3082

Awaiting English title


གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོ་ག་ · gtsug tor dri ma med pa'i gzungs kyi cho ga
Not Started
Toh 3083

Awaiting English title


གདུགས་དཀར་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · gdugs dkar gzhan gyis mi thub pa'i sgrub thabs
aryasitatapatraparajuta-nama-upayika

Title variants

 • 'phags ma gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma zhes bya ba'i sgrub thabs

Not Started
Toh 3084

Awaiting English title


གདུགས་དཀར་གྱི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ · gdugs dkar gyi gtor ma'i cho ga
aryasitatapatraparajitabalividhi

Title variants

 • 'phags pa gzhan gyis mi thub pa gdugs dkar mo can gyi gtor ma'i cho ga
 • aryasitatapatraparajitabalividhi-nama

Not Started
Toh 3085

Awaiting English title


གདུགས་དཀར་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་བཟློག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · gdugs dkar gzhan gyis mi thub pa phyir bzlog pa'i gzungs kyi sgrub thabs
arya tathagatoshanisasita tapatraparajitapratyangira-nama-dharanisadhana

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub pa phyir bzlog pa zhes bya ba'i gzungs kyi sgrub thabs

Not Started
Toh 3086

Awaiting English title


བསྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་ · bsrung ba'i 'khor lo
raksacakra
Not Started
Toh 3087

Awaiting English title


འཁྲུལ་འཁོར་ · 'khrul 'khor
yantra
Not Started
Toh 3088

Awaiting English title


བཟློག་པའི་ཐབས་ · bzlog pa'i thabs
nivaranopaya

Title variants

 • dus ma yin par 'chi ba dang pha rol gyi dmag bzlog pa

Not Started
Toh 3089

Awaiting English title


བགེགས་བཟློག་ཅིང་གཟིར་བའི་ཐབས་ · bgegs bzlog cing gzir ba'i thabs
vighnanivarakapramathanopaya
Not Started
Toh 3090

Awaiting English title


དམག་དཔུང་གཞོམ་པའི་ཐབས་ · dmag dpung gzhom pa'i thabs
camudhvamsanopaya
Not Started
Toh 3091

Awaiting English title


དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ · dngos grub bsgrub pa'i thabs
siddhisadhana
Not Started
Toh 3092

Awaiting English title


འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཐབས་ · 'jigs pa las skyob pa'i thabs
bhayatranopaya
Not Started
Toh 3093

Awaiting English title


སེར་བ་བསྲུང་བའི་ཐབས་ · ser ba bsrung ba'i thabs
karakaraksopaya
Not Started
Toh 3094

Awaiting English title


མཛེ་ལ་སོགས་པས་བདག་གི་ནད་གསོ་བའི་ཐབས་ · mdze la sogs pas bdag gi nad gso ba'i thabs
kusthacikitsopaya

Title variants

 • nad gdug pa can gso ba'i thabs

Not Started
Toh 3095

Awaiting English title


གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ · gtor ma'i cho ga
balividhi
Not Started
Toh 3096

Awaiting English title


གདུགས་དཀར་མོའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོ་ག་ · gdugs dkar mo'i gzungs kyi cho ga
tathagatosnisasitatapatra-nama-dharavidhi

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can zhes bya ba'i gzungs kyi cho ga
 • arya-tathagatosnisasitatapatra-nama-dharavidhi-nama

Not Started
Toh 3097

Awaiting English title


རིམས་བསྲུང་བའི་ཆོ་ག་ · rims bsrung ba'i cho ga
jvararaksavidhi
Not Started
Toh 3098

Awaiting English title


གོར་སྲུང་བའི་ཆོ་ག་ · gor srung ba'i cho ga
pashumariraksavidhi
Not Started
Toh 3099

Awaiting English title


ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་ · zhi ba'i sbyin sreg
shantihoma
Not Started
Toh 3100

Awaiting English title


མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་ · mngon spyod kyi las
abhicarakarman
Not Started
Toh 3101-1

Awaiting English title


རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་ · rgyas pa'i sbyin sreg
Not Started
Toh 3101-2

Awaiting English title


དབང་གི་སྦྱིན་སྲེག་ · dbang gi sbyin sreg
Not Started
Toh 3102

Awaiting English title


དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་སྲིའུ་གསོ་བ་ · dngos grub bsgrub pa'i sgo nas sri'u gso ba
siddhisadhananusarena mritavatsacikitsa
Not Started
Toh 3103

Awaiting English title


བཟློགས་པའི་ཟོར་བྱ་བའི་ཆོ་ག་ · bzlogs pa'i zor bya ba'i cho ga
nivaranalavakavidhi
Not Started
Toh 3104

Awaiting English title


མཆོད་རྟེན་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་རིམ་པ་ · mchod rten sgrub pa'i cho ga'i rim pa
caitysadhanavidhikrama

Title variants

 • vitisadhanavidhikrama-nama

Not Started
Toh 3105

Awaiting English title


གདུགས་དཀར་མོའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ · gdugs dkar mo'i sbyin sreg gi cho ga
ushinisabhavasitatapatrahomavidhi

Title variants

 • gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can sbyin sreg gi cho ga

Not Started
Toh 3106

Awaiting English title


གདུགས་དཀར་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · gdugs dkar mo'i dkyil 'khor gyi cho ga
tathagatosnisasitatapatraparajita-nama-mandalavidhi

Title variants

 • 'phags ma de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyi mi thub ma zhes bya ba'i dkyil 'khor gyi cho ga
 • aryatathagatosnisasitatapatraparajita-nama-mandalavidhi-nama

Not Started
Toh 3107

Awaiting English title


གདུགས་དཀརྨོའི་སཱཙ་ཚའི་ཆོ་ག་ · gdugs dkarmo'i sAts+ tsha'i cho ga
aryajitadharasattavidh

Title variants

 • 'phags pa gdugs dkar mo can gyi sAts+tsha'i cho ga
 • aryajitadharasattavidhi-nama

Not Started
Toh 3108

Awaiting English title


གདུགས་དཀར་མོའི་ཆོ་ག་ · gdugs dkar mo'i cho ga
ushnisabhavasitatapatravidhi

Title variants

 • gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gyi cho ga
 • ushnisabhavasitatapatravidhi-nama

Not Started
Toh 3109

Awaiting English title


གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་མོ་ལ་བསྟོད་པ་ · gtsug tor gdugs dkar mo la bstod pa
aryasitatapatrastotra

Title variants

 • 'phags pa gdugs dkar can la bstod pa

Not Started
Toh 3110

Awaiting English title


གདུགས་དཀར་ཅན་གྱི་ཉེ་བར་བཤད་པ་ · gdugs dkar can gyi nye bar bshad pa
tathagatosnisasitatapatra-nama-dharanisadhana

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa zhes bya ba'i nye bar bshad pa
 • aryasarvatathagatosnisasitatapatra-nama-dharanisadhana

Not Started
Toh 3111

Awaiting English title


གདུགས་དཀར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ · gdugs dkar dkyil 'khor gyi sgrub pa'i thabs
sitatapatraparajita-nama-mandalasadhana

Title variants

 • gzhan gyis mi thub pa gdugs dkar mo can zhes bya ba'i dkyil 'khor gyi sgrub pa'i thabs

Not Started
Toh 3112

Awaiting English title


གདུགས་དཀར་མོའི་གཟུངས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · gdugs dkar mo'i gzungs kyi sgrub thabs
usnisasitatapatra-nama-dharanisadhana

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug gtor nas byung ba'i gdugs dkar mo'i gzungs kyi sgrub thabs
 • aryasarvatathagatosnisasitatapatra-nama-dharanisadhana

Not Started
Toh 3113

Awaiting English title


རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་ · rab tu gnas pa'i cho ga
pratisthavidhi
Not Started
Toh 3114

Awaiting English title


གདུགས་དཀར་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ · gdugs dkar gzhan gyis mi thub pa sgrub pa'i thabs
aryasitatapatraparajitasadhana

Title variants

 • 'phags ma gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub pa sgrub pa'i thabs

Not Started
Toh 3115

Awaiting English title


གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལ་བསྟོད་པ་ · gtsug tor rnam par rgyal ma la bstod pa
bhagavatyusnisavijayastotra

Title variants

 • bcom ldan 'das ma gtsug tor rnam par rgyal ma la bstod pa
 • bhagavatushnisavijayastotra

Not Started
Toh 3116

Awaiting English title


གདུགས་དཀར་མོ་ལ་བསྟོད་པ་ · gdugs dkar mo la bstod pa
no sanskrit

Title variants

 • 'phags ma gtsug tor gdugs dkar mo la bstod pa

Not Started
Toh 3117

Awaiting English title


སོ་སོར་འབྲང་མའི་འཁོར་ལོ་ · so sor 'brang ma'i 'khor lo
pratisaravidyacakranibandhana

Title variants

 • 'phags ma rig pa chen mo so sor 'brang ma'i 'khor lo
 • aryamahapratisaravidyacakranibandhana

Not Started
Toh 3118

Awaiting English title


སོ་སོར་འབྲང་བའི་འཁོར་ལོ་བྲི་ཐབས་ · so sor 'brang ba'i 'khor lo bri thabs
pratisararakshacakralekhopaya

Title variants

 • so sor 'brang ba'i bsrung ba'i 'khor lo bri ba'i thabs
 • no sanskrit

Not Started
Toh 3119

Awaiting English title


སོ་སོར་འབྲང་མའི་སྒྲུབས་ཐབས་ · so sor 'brang ma'i sgrubs thabs
pratisarasadhana
Not Started
Toh 3120

Awaiting English title


རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་སྒྲུབས་ཐབས་ · rma bya chen mo'i sgrubs thabs
aryamahayurisadhana

Title variants

 • 'phags ma rma bya chen mo'i sgrubs thabs

Not Started
Toh 3121

Awaiting English title


སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · stong chen mo rab tu 'joms ma'i sgrub thabs
mahasahasrapramardanisadhana
Not Started
Toh 3122

Awaiting English title


གསང་སྔགས་རྗེས་སུ་འཛིན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · gsang sngags rjes su 'dzin ma'i sgrub thabs
aryamahamantranudharanisadhana

Title variants

 • 'phag pa gsang sngags rjes su 'dzin ma'i sgrub thabs

Not Started
Toh 3123

Awaiting English title


བསིལ་བ་ཚལ་ཆེན་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · bsil ba tshal chen mo'i sgrub thabs
mahasitavatisadhana
Not Started
Toh 3124

Awaiting English title


སོ་སོར་འབྲང་མ་ཆེན་མོའི་སྲུང་བ་ · so sor 'brang ma chen mo'i srung ba
mahapratisararaksa
Not Started
Toh 3125

Awaiting English title


སོ་སོར་འབྲང་མ་ཆེན་མོའི་རིག་པའི་ཆོ་ག་ · so sor 'brang ma chen mo'i rig pa'i cho ga

Title variants

 • 'phags ma so sor 'brang ma chen mo'i rig pa'i cho ga
 • 'phags pa so sor 'brang ma chen mo'i rig pa'i cho ga zhes bya ba

Not Started
Toh 3126

Awaiting English title


བསྲུང་བ་ལྔའི་ཆོ་ག་ · bsrung ba lnga'i cho ga
pancaraksavidhi
Not Started
Toh 3127

Awaiting English title


སོ་སོར་འབྲང་མ་ཆེན་མོའི་འཁོར་ལོ་བྲི་བའི་ཆོ་ག་ · so sor 'brang ma chen mo'i 'khor lo bri ba'i cho ga
mahapratisaracakralekhanavidhi
Not Started
Toh 3128

Awaiting English title


བསྲུང་བ་ལྔའི་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ · bsrung ba lnga'i mchod pa'i cho ga
pancaraksarcanavidhi
Not Started
Toh 3129

Awaiting English title


གཟའ་དགུའི་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ · gza' dgu'i mchod pa'i cho ga
navagraharcanavidhi
Not Started
Toh 3130

Awaiting English title


དྲཱ་བི་དའི་བུམ་པའི་ཆོ་ག་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་ · drA bi da'i bum pa'i cho ga rim par phye ba
aryadravidakalashavidhipatalakrama

Title variants

 • 'phags pa drA bi da'i bum pa'i cho ga rim par phye ba

Not Started
Toh 3131

Awaiting English title


རབ་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་ · rab gnas kyi cho ga
pratisthavidhi
Not Started
Toh 3132

Awaiting English title


དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྱི་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པ་རྒྱས་པའི་མདོ་སྡེའི་མན་ངག་ · de bzhin gshegs pa bdun gyi sngon gyi smon lam gyi khyad pa rgyas pa'i mdo sde'i man ngag
saptatathagatapurvapranidhanavishesavistarasutrantopadesha
Not Started
Toh 3133

Awaiting English title


དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྱི་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པ་རྒྱས་པའི་གཟུངས་བཀླག་པའི་ཆོ་ག་མདོ་སྡེ་ལས་བཏུས་པ་ · de bzhin gshegs pa bdun gyi sngon gyi smon lam gyi khyad pa rgyas pa'i gzungs bklag pa'i cho ga mdo sde las btus pa
saptatathagatapurvapranidhanavishesavistarakalpavacanavidhisutrantrasamksepa
Not Started
Toh 3134

Awaiting English title


དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྱི་སྔོན་སྨོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པ་རྒྱས་པའི་མདོ་སྡེ་བཀླག་ཅིང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་མཆོད་དེ། སྨོན་ལམ་གདབ་པའི་མདོ་སྡེ་ལས་བཏུས་ཏེ་རིམ་པ་པར་བཀླག་པ་ · de bzhin gshegs pa bdun gyi sngon smon lam gyi khyad pa rgyas pa'i mdo sde bklag cing de bzhin gshegs pa bdun mchod de/ smon lam gdab pa'i mdo sde las btus te rim pa par bklag pa
saptatathagatapurvapranidhavavishesavistara-nama-sutratavacanasaptatathagatapuja-pranidhanabhinirharavidhisutre vicitantravacana

Title variants

 • de bzhin gshegs pa bdun gyi sngon gyi smon lam gyi khyad pa rgyas pa zhes bya ba'i mdo sde bklag cing de bzhin gshegs pa bdun mchod de/ smon lam gdab pa'i mdo sde las btus te rim pa par bklag pa

Not Started
Toh 3135

Awaiting English title


གཟུངས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རིམ་པ་གཉིས་པ་ · gzungs thams cad kyi sgrub thabs rim pa gnyis pa
sarvadharanisadhanakramadvaya
Not Started
Toh 3136

Awaiting English title


གཟུངས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · gzungs thams cad kyi dkyil 'khor gyi cho ga
sarvadharanimandalavidhi
Not Started
Toh 3137

Awaiting English title


སྒྲུབ་ཐབས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལས་ཀ་ · sgrub thabs thams cad kyi las ka
sarvasadhanakarman
Not Started
Toh 3138

Awaiting English title


རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མ་ · rten 'brel snying po'i cho ga zhib m
pratityasamutpadahridayakalpa

Title variants

 • rten cing 'brel bar 'byung ba'i snying po'i cho ga zhib mo

Not Started
Toh 3139

Awaiting English title


རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་ · rab tu gnas pa'i cho ga
pratisthavidhi
Not Started

One Hundred and Eight sādhanas of Lord Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་ · spyan ras gzigs dbang gi sgrub thabs brgya rtsa brgyad pa


aryavalokitecvarastottaracatakasadhana


gser bris number 1577

Toh 2741

Awaiting English title


ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁརྶ་པཱ་ཎའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞི་པ་ · thugs rje chen po khar+sa pA Na'i sgrub thabs tshigs su bcad pa bzhi pa
Not Started
Toh 2742

Awaiting English title


རྗེ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ · rje 'jig rten dbang phyug gi sgrub thabs
lokesvarasadhana
Not Started
Toh 2743

Awaiting English title


ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · thugs rje chen po ye shes sems dpa'i sgrub thabs
mahakarunikajnanasattvasadhana
Not Started
Toh 2744

Awaiting English title


སྤྱན་རས་གཟིགས་འཁོར་ལོ་གསུམ་བསྒོམ་པ་ · spyan ras gzigs 'khor lo gsum bsgom pa
arya-avalokitatricakrabhavana

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs 'khor lo gsum bsgom pa

Not Started
Toh 2745

Awaiting English title


ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · thugs rje chen po lha lnga'i sgrub thabs
mahakarunikapancadevasadhana
Not Started
Toh 2746

Awaiting English title


དཔལ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ཚད་མེད་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · dpal 'jig rten mgon po tshad med bzhi'i sgrub thabs
sriloknathacaturapramandasadhana
Not Started
Toh 2747

Awaiting English title


འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ཡེ་གེ་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · 'jig rten mgon po ye ge drug pa'i sgrub thabs
srilokanthasadaksarasadhana

Title variants

 • dpal 'jig rten mgon po ye ge drug pa'i sgrub thabs

Not Started
Toh 2748

Awaiting English title


སེམས་ངལ་སོ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · sems ngal so ba'i thugs rje chen po'i sgrub thabs
[cittacicramanamahakarunikasadhana]
Not Started
Toh 2749

Awaiting English title


ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་མེད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · thugs rje chen po yi ge med pa'i sgrub thabs
[mahakarunikanaksarasadhana]
Not Started
Toh 2750

Awaiting English title


སྟོང་པ་ཉིད་བསྒོམ་པའི་མན་ངག་ · stong pa nyid bsgom pa'i man ngag
[shunyatabhavanopadeca]
Not Started
Toh 2751

Awaiting English title


དཔལ་ཁ་སརྤ་ཎི་མར་མེ་འབར་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · dpal kha sar+pa Ni mar me 'bar ba'i sgrub thabs
[sri-alokajvalakhasarpanasadhana]
Not Started
Toh 2752

Awaiting English title


ཁ་སརྤ་ཎིའི་སྐུ་གསུམ་གྱི་གདམས་པ་ · kha sar+pa Ni'i sku gsum gyi gdams pa
[sritrikayakhasarpanamnaya]

Title variants

 • dpal kha sar+pa Ni'i sku gsum gyi gdams pa

Not Started
Toh 2753

Awaiting English title


ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · thugs rje chen po mkha' spyod kyi sgrub thabs
[mahakarunaikakhasarpanasadhana]
Not Started
Toh 2754

Awaiting English title


ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་དྲི་མེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · thugs rje chen po nam mkha' dri med kyi sgrub thabs
[akashavimalasadhan]
Not Started
Toh 2755

Awaiting English title


ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་མཛད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · thugs rje chen po nam mkha' mdzad kyi sgrub thabs
mahakarunika gaganaganja sadhana

Title variants

 • thugs rje chen po nam mkha' mdzod kyi sgrub thabs

Not Started
Toh 2756

Awaiting English title


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · spyan ras gzigs zhal bcu gcig pa'i sgrub thabs
[ekadacananavalokitasadhana]

Title variants

 • spyan ras gzigs bcu gcig pa'i zhal can gyi sgrub thabs

Not Started
Toh 2757

Awaiting English title


དཔལ་ཁ་སརྤ་ཎི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · dpal kha sar+pa Ni ye shes kyi 'khor lo'i sgrub thabs
srikhasarpanajnanakrasadhana
Not Started
Toh 2758

Awaiting English title


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · spyan ras gzigs yid bzhin nor bu'i sgrub thabs
[avalokitacintamanisadhana]
Not Started
Toh 2759

Awaiting English title


དཔལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལ་ཀེའི་རིའི་རྩེ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · dpal thugs rje chen po po ta la ke'i ri'i rtse mo'i sgrub thabs
srimahakarunikapotalakagiricikharasadhana
Not Started
Toh 2760

Awaiting English title


ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཅན་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · thugs rje chen po can dpal 'khor lo sgyur ba'i sgrub thabs
[mahakarunikacricakravartisadhana]
Not Started
Toh 2761

Awaiting English title


ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འབར་བ་ · thugs rje chen po lus kyi 'khor lo 'bar ba
[mahakarunikangajvalacakra]
Not Started
Toh 2762

Awaiting English title


ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དཀའ་ཐུབ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · thugs rje chen po dka' thub can gyi sgrub thabs
[mahakarunikangjvalacakra]
Not Started
Toh 2763

Awaiting English title


དཔལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྟག་ཏུ་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ · dpal thugs rje chen po rtag tu bya ba'i rnal 'byor
[srimahakarunikanityakriyayoga]
Not Started
Toh 2764

Awaiting English title


དཔལ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་བསྒྲུབ་པའི་མན་ངག་ · dpal 'jig rten mgon po bsgrub pa'i man ngag
[srilokanathasadhanopadesa]
Not Started
Toh 2765

Awaiting English title


ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ · thugs rje chen po'i gtor ma'i cho ga
[mahakarunikabalividhi]
Not Started
Toh 2766

Awaiting English title


ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མཎྜལ་གྱི་ཆོ་ག་ · thugs rje chen po maN+Dala gyi cho ga
[mahakarunikamandalavidhi]
Not Started
Toh 2767

Awaiting English title


བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པའི་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ · bsam gyi mi khyab pa'i mchod pa'i cho ga
[acintyapujavidhi]

Title variants

 • thugs rje chen po bsam gyi mi khyab pa'i mchod pa'i cho ga

Not Started
Toh 2768

Awaiting English title


སྨོན་ལམ་དུ་བྱ་བ་ · smon lam du bya ba
[pranidhanakriya]
Not Started
Toh 2769

Awaiting English title


དཔལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་བདུད་རྩི་བརྙེས་པའི་ཟས་ཀྱི་ཆོ་ག་ · dpal spyan ras gzigs bdud rtsi brnyes pa'i zas kyi cho ga
[sri-avalokitaptamritapracanavidhi]
Not Started
Toh 2770

Awaiting English title


ཤྲཱི་མི་ཏྲའི་ལུས་སྦྱིན་པའི་ཆོ་ག་ · shrI mi tra'i lus sbyin pa'i cho ga
[mahayogisvara srimitramnaya-kayadanavidhi]

Title variants

 • rnal 'byor gyi dbang phyug chen po shrI mi tra'i gdams pa/ lus sbyin pa'i cho ga

Not Started
Toh 2771

Awaiting English title


ཆུ་སྦྱིན་གྱི་ཆོ་ག་ · chu sbyin gyi cho ga
tarpanavidhi
Not Started
Toh 2772

Awaiting English title


དཔལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆབ་གཏོར་གྱི་ཆོ་ག་ · dpal thugs rje chen po'i chab gtor gyi cho ga
srimahakarunikara tarpanavidhi
Not Started
Toh 2773

Awaiting English title


མེའི་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ · me'i mchod pa'i cho ga
[agni pujavidhi]
Not Started
Toh 2774

Awaiting English title


སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ · sku gzugs kyi cho ga
[pratimavishi]
Not Started
Toh 2775

Awaiting English title


སྐུ་གཟུགས་དང་མཆོད་རྟེན་གྱི་ཆོ་ག་ · sku gzugs dang mchod rten gyi cho ga
[pratimacaityavidhi]
Not Started
Toh 2776

Awaiting English title


ཡེ་ཤེས་སྦར་བའི་གདམས་པ་ · ye shes sbar ba'i gdams pa
[jnanajvalamnaya]
Not Started
Toh 2777

Awaiting English title


དྲི་མ་རྣམ་དག་གི་ཆོ་ག་ · dri ma rnam dag gi cho ga
[malavicodhanavidhi]
Not Started
Toh 2778

Awaiting English title


ཆགས་ཉམས་གསོ་བ་ · chags nyams gso ba
[dosa pratisedha]
Not Started
Toh 2779

Awaiting English title


ཏིང་ངེ་འཛིན་མྱུར་དུ་བསྐྱེད་པའི་གདམ་ངག་ · ting nge 'dzin myur du bskyed pa'i gdam ngag
[samadhiksiprotpadanopadeca]
Not Started
Toh 2780

Awaiting English title


ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྟན་པར་བྱེད་པའི་གདམ་ངག་ · ting nge 'dzin brtan par byed pa'i gdam ngag
[samadhisthapanopadesha]
Not Started
Toh 2781

Awaiting English title


སེམས་བརྟན་པར་བྱེད་པ་ · sems brtan par byed pa
[cittasthapana]
Not Started
Toh 2782

Awaiting English title


བྱིན་བརླབས་མི་ཟད་པའི་ཆོ་ག་ · byin brlabs mi zad pa'i cho ga
[aksaradhisthanavidhi]
Not Started
Toh 2783

Awaiting English title


འཁོར་ལོ་འབར་པ་ · 'khor lo 'bar pa
[jvalacakra]
Not Started
Toh 2784

Awaiting English title


དཔལ་ངག་གི་མཐུ་བསྐྱེད་པའི་མན་ངག་ · dpal ngag gi mthu bskyed pa'i man ngag
srivakcaktyutpadanopadesa
Not Started
Toh 2785

Awaiting English title


གསང་སྔགས་མྱུར་དུ་གྲུབ་པའི་ཆོ་ག་ · gsang sngags myur du grub pa'i cho ga
[mantraksiprasadhanavidhi]
Not Started
Toh 2786

Awaiting English title


རྨི་ལམ་དྲི་མ་མེད་པའི་བསྒོམ་པ་ · rmi lam dri ma med pa'i bsgom pa
[vimala svapna bhavana]
Not Started
Toh 2787

Awaiting English title


རྨི་ལམ་གྱི་ལྟ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་བཟློག་པ་ · rmi lam gyi lta ba ngan pa rnam par bzlog pa
[duhsvapnadarcanavinivarana]
Not Started
Toh 2788

Awaiting English title


ཁྲོ་བ་བསལ་པ་ · khro ba bsal pa
[krodhavinodana]
Not Started
Toh 2789

Awaiting English title


འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གདུག་པ་འདུལ་བའི་ཆོ་ག་ · 'phags pa thugs rje chen po gdug pa 'dul ba'i cho ga
[arya mahamarunika dusta damana vidhi]
Not Started
Toh 2790

Awaiting English title


སྐྱེ་བོ་གདུལ་བར་དཀའ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གི་དྲེགས་པ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་ཆོ་ག་ · skye bo gdul bar dka' ba rnams kyi snying gi dregs pa zhi bar byed pa'i cho ga
[durvnitajanahridayadarpacamanavidhi]
Not Started
Toh 2791

Awaiting English title


དཔལ་འཁོར་ལོ་རྣམ་དག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ · dpal 'khor lo rnam dag gi sgrub thabs
[sricakravisuddhisadhana]
Not Started
Toh 2792

Awaiting English title


སྙིང་གི་དུག་སྦྱོང་བ་ · snying gi dug sbyong ba
[hrdaya-visa-sodhana]
Not Started
Toh 2793

Awaiting English title


ལུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བཅིང་བ་དང་དགྲོལ་བའི་མན་ངག་ · lus kyi 'khor lo bcing ba dang dgrol ba'i man ngag
[angacakra-bandhana-mocanopadesa]
Not Started
Toh 2794

Awaiting English title


དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་པའི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ · dpal rdo rje thod pa'i dngos grub bsgrub pa'i thabs
[srivajrakapalasiddhisadhana]
Not Started
Toh 2795

Awaiting English title


དཔལ་མི་འཇིགས་པ་སྦྱིན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · dpal mi 'jigs pa sbyin pa'i sgrub thabs
[srivaisaradyapradasadahana]
Not Started
Toh 2796

Awaiting English title


ཁ་སརྤ་ཎི་པདྨ་ཁ་འབྱེད་ཀྱི་མན་ངག་ · kha sar+pa Ni pad+ma kha 'byed kyi man ngag
[padmavikasanakhasarpanopadesa]
Not Started
Toh 2797

Awaiting English title


ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གཟུགས་བརྙན་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · thugs rje chen po gzugs brnyan la brten pa'i sgrub thabs
[pratimasrayamahakarunikasadhan]
Not Started
Toh 2798

Awaiting English title


དཔལ་མེ་ཏོག་གི་གདན་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · dpal me tog gi gdan can gyi sgrub thabs
[sripuspasana sadhana]
Not Started
Toh 2799

Awaiting English title


མེ་ཏོག་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · me tog la brten pa'i sgrub thabs
[puspacrayasadhana]
Not Started
Toh 2800

Awaiting English title


སྤྱིལ་བུ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · spyil bu can gyi sgrub thabs
[parnakutikasadhana]
Not Started
Toh 2801

Awaiting English title


ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྔ་སྒྲའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · thugs rje chen po rnga sgra'i sgrub thabs
[mahakarunikadundubhisvarasadhana]
Not Started
Toh 2802

Awaiting English title


ཉི་ཟླ་སྒྲོན་མའི་ཆོ་ག་ · nyi zla sgron ma'i cho ga
[suryacandrakarcirvidhi]
Not Started
Toh 2803

Awaiting English title


གྲགས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་ · grags pa bskyed pa'i cho ga
[kirtyutpadanavidhi]
Not Started
Toh 2804

Awaiting English title


གཟི་བརྗིད་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་ · gzi brjid bskyed pa'i cho ga
tejovardhanavidhi
Not Started
Toh 2805

Awaiting English title


སེམས་ཅན་མགུ་བར་བྱེད་པ་ · sems can mgu bar byed pa
sattvaradhana
Not Started
Toh 2806

Awaiting English title


རྨི་ལམ་སྟོན་པ་ · rmi lam ston pa
Not Started
Toh 2807

Awaiting English title


འགྱོད་པ་བསལ་བ་ · 'gyod pa bsal ba
manastapanivritti

Title variants

 • yid 'gyod pa bsal ba

Not Started
Toh 2808

Awaiting English title


ལོངས་སྤྱོད་མི་བཟད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · longs spyod mi bzad pa'i sgrub thabs
aksarasambhogasadhana
Not Started
Toh 2809

Awaiting English title


དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · dpag bsam gyi shing can gyi sgrub thabs
kalpavriksiyasadhana

Title variants

 • dpag bsam gyi shing can gyi bsgrub thabs

Not Started
Toh 2810

Awaiting English title


བུམ་པ་བཟང་པོ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · bum pa bzang po can gyi sgrub thabs
bhadrakumbhisadhana
Not Started
Toh 2811

Awaiting English title


ལམ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · lam chen po'i sgrub thabs
mahamargasadhana
Not Started
Toh 2812

Awaiting English title


འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཝ་ཏི་གྱི་སྒྲུབས་ཐབས་ · 'jig rten dbang phyug wa ti gyi sgrubs thabs
crivatilokesvarasadhana

Title variants

 • dpal 'jig rten dbang phyug wa ti can gyi sgrubs thabs

Not Started
Toh 2813

Awaiting English title


པདྨོའི་སྡོང་བུ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · pad+mo'i sdong bu can gyi sgrub thabs
padmadandisadhana

Title variants

 • pad+mo'i sdong bu can gyi sgrub thab

Not Started
Toh 2814

Awaiting English title


སྤྱན་རས་གཟིགས་དྲི་མ་འཇིག་པའི་བུམ་པའི་ཆོ་ག་ · spyan ras gzigs dri ma 'jig pa'i bum pa'i cho ga
avalokitamalapahakalacavidhi
Not Started
Toh 2815

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་འབར་བའི་སྲུང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་ · rdo rje 'bar ba'i srung ba chen po'i man ngag
crivajrajvalamaharaksopadeca

Title variants

 • dpal rdo rje 'bar ba'i bsrung ba chen po'i man ngag

Not Started
Toh 2816

Awaiting English title


སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་ · srung ba'i 'khor lo
raksacakra
Not Started
Toh 2817

Awaiting English title


རང་བསྲུང་བའི་ཆོ་ག་ · rang bsrung ba'i cho ga
svaraksavidhi
Not Started
Toh 2818

Awaiting English title


གཞན་བསྐྱབ་པའི་ཆོ་ག་ · gzhan bskyab pa'i cho ga
paratranavidhi
Not Started
Toh 2819

Awaiting English title


སྲུང་སྐུད་ཀྱི་ཆོ་ག་ · srung skud kyi cho ga
raksasutravidhi
Not Started
Toh 2820

Awaiting English title


གཞོན་ནུ་བསྲུང་བའི་ཆོ་ག་ · gzhon nu bsrung ba'i cho ga
kumaraksavidhi
Not Started
Toh 2821

Awaiting English title


དཔལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ནད་བསྲུང་བའི་ཆོ་ག་ · dpal spyan ras gzigs kyi nad bsrung ba'i cho ga
cri-avalokitarogaraksavidhi

Title variants

 • dpal spyan ras gzigs kyi nad bsrung pa'i cho ga

Not Started
Toh 2822

Awaiting English title


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ནད་བསལ་བའི་ཆོ་ག་ · spyan ras gzigs kyi nad bsal ba'i cho ga
Not Started
Toh 2823

Awaiting English title


འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཀླུ་གསོ་བའི་ཆོ་ག་ · 'phags pa spyan ras gzigs kyi klu gso ba'i cho ga
avalokitaroganisbarhanavidhi
Not Started
Toh 2824

Awaiting English title


མཛེ་ནད་གསོ་བ་ · mdze nad gso ba
kusthacititsa
Not Started
Toh 2825

Awaiting English title


གཞན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གདམས་ངག་ · gzhan las rnam par rgyal ba'i gdams ngag
paravijayopadeca

Title variants

 • gzhan las rnam par rgyal pa'i gdams ngag

Not Started
Toh 2826

Awaiting English title


ཕ་རོལ་གྱི་གནོད་པ་བསྲུང་པ་ · pha rol gyi gnod pa bsrung pa
[parapakararaksa]
Not Started
Toh 2827

Awaiting English title


ཕ་རོལ་གྱི་སྡེ་གཞོམ་པ་ · pha rol gyi sde gzhom pa
[parasenadhvamsana]
Not Started
Toh 2828

Awaiting English title


ཕ་རོལ་དབང་དུ་བྱ་པ་ · pha rol dbang du bya pa
[paravacikarana]
Not Started
Toh 2829

Awaiting English title


ཆོམ་རྐུན་བཅིང་བ་ · chom rkun bcing ba
[caurabandhana]
Not Started
Toh 2830

Awaiting English title


སློབ་མ་ལ་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ · slob ma la shes rab bskyed pa
[sisyaprajnotpadana]
Not Started
Toh 2831

Awaiting English title


དཔལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཁྲོས་པས་སེར་བ་བཟློག་པའི་ཆོ་ག་ · dpal spyan ras gzigs khros pas ser ba bzlog pa'i cho ga
[srirosanavalokitakarakanivaranavidhi]
Not Started
Toh 2832

Awaiting English title


རྨི་ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་བསྒོམ་པ་ · rmi lam dri ma med pa bsgom pa
[vimala-svapnabhavana]
Not Started
Toh 2833

Awaiting English title


སློབ་མ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་མན་ངག་ · slob ma byin gyis brlab pa'i man ngag
[sisyadhisthanopadesa]
Not Started
Toh 2834

Awaiting English title


ཡེ་ཤེས་གཞུག་པའི་ཆོ་ག་ · ye shes gzhug pa'i cho ga
[jnanapravecana-vidhi]
Not Started
Toh 2835

Awaiting English title


ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བྱིན་རླབས་ · ting nge 'dzin gyi byin rlabs
[samadhyadhsthana]
Not Started
Toh 2836

Awaiting English title


ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་བསྐུར་ · ting nge 'dzin gyi dbang bskur
[samadhy-abhiseka]
Not Started
Toh 2837

Awaiting English title


དཔལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་འཁྲུལ་འཁོར་ · dpal ye shes 'bar ba'i 'khrul 'khor
[sri-jnanajvala-yantra]
Not Started
Toh 2838

Awaiting English title


སྐྱེ་བ་བསྡམས་པའི་ཆོ་ག་ · skye ba bsdams pa'i cho ga
[janma-samvara-vidhi]
Not Started
Toh 2839

Awaiting English title


འཆི་བ་སླུ་བའི་གདམས་པ་ · 'chi ba slu ba'i gdams pa
[mrityu-vancanamnaya]
Not Started
Toh 2840

Awaiting English title


དཔལ་ལྷའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པ་ · dpal lha'i grong khyer du 'jug pa
[sri-devapuravatara]
Not Started
Toh 2841

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་སྐར་མདའི་མན་ངག་ · rdo rje skar mda'i man ngag
[vajrolkopadesa]
Not Started
Toh 2842

Awaiting English title


ཚེ་འདས་པ་ལ་བྱ་བའི་ཆོ་ག་ · tshe 'das pa la bya ba'i cho ga
[pramitakriyavidhi]
Not Started
Toh 2843

Awaiting English title


རོ་བསྲེག་གི་ཆོ་ག་ · ro bsreg gi cho ga
[mrtasamkara-vidhi]
Not Started
Toh 2844

Awaiting English title


སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ · sbyin sreg gi cho ga
[homavidhi]
Not Started
Toh 2845

Awaiting English title


བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཆོ་ག་ · bkra shis kyi cho ga
[mangala-vidhi]
Not Started
Toh 2846

Awaiting English title


ཚ་ཚ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་ · tsha tsha 'debs pa'i cho ga
[sanca(ka)nirvapanavidhi]
Not Started
Toh 2847

Awaiting English title


རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་ · rab tu gnas pa'i cho ga
[pratisthavidhi]
Not Started

One Hundred and Eight sādhanas of Vajravidāraṇa


རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ · rnam 'joms kyi sgrub thabs brgya rtsa brgyad


gser bris number 1776

Toh 2942

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · rdo rje rnam par 'joms pa'i dkyil 'khor gyi cho ga
vajravidaranamandalavidhi

Title variants

 • vajravidaranamandalashri-nama

Not Started
Toh 2943

Awaiting English title


དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་ · dbang bskur gyi cho ga
[abhiseka]
Not Started
Toh 2944

Awaiting English title


དམ་ཚིག་བསྲུང་བ་ · dam tshig bsrung ba
[samayaraksa]
Not Started
Toh 2945

Awaiting English title


ཁྲོ་བོ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ · khro bo brgyad kyi dkyil 'khor du dbang bskur ba
[astakrodhamandalabhiseka]
Not Started
Toh 2946

Awaiting English title


ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ · lha mo brgyad kyi dkyil 'khor du dbang bskur ba
[astadevimandalabhiseka]
Not Started
Toh 2947

Awaiting English title


དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་དབང་བསྐུར་བདུད་རྩི་བུམ་པའི་ཆོ་ག་ · dpa' bo gcig pa'i dbang bskur bdud rtsi bum pa'i cho ga
[ekaviramandalabhisekamritakalacavidhi]

Title variants

 • dpa' bo gcig pa'i dkyil 'khor du dbang bskur ba'i bdud rtsi bum pa'i cho ga

Not Started
Toh 2948

Awaiting English title


ཡབ་ཡུམ་གཉིས་པའི་དབང་བསྐུར་བདེ་སྦྱིན་དམ་པ་ · yab yum gnyis pa'i dbang bskur bde sbyin dam pa
[pitrimaturubhayamandalabhisekaparamasukhadana]

Title variants

 • yab yum gnyis pa'i dkyil 'khor du dbang bskur ba bde sbyin dam pa

Not Started
Toh 2949

Awaiting English title


བདུད་རྩི་ཐབས་སྦྱོར་ཁྲོ་བོ་བཞིའི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་ · bdud rtsi thabs sbyor khro bo bzhi'i dbang bskur ba'i cho ga
[amritakundali-nama-catuskrodhamandalabhisekagambhiravidhi]

Title variants

 • bdud rtsi thabs sbyor zhes bya ba khro bo bzhi'i dkyil 'khor du dbang bskur ba'i cho ga

Not Started
Toh 2950

Awaiting English title


སྒོ་མ་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་རིན་པོ་ཆེ་དྲི་མ་མེད་པ་ · sgo ma bzhi'i dkyil 'khor du dbang bskur ba'i cho ga rin po che dri ma med pa
[caturdvaramandalabhisekamandalavidhivimalaratna]

Title variants

 • sgo ma bzhi'i dkyil 'khor du dbang bskur ba'i dkyil 'khor gyi cho ga rin po che dri ma med pa

Not Started
Toh 2951

Awaiting English title


རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ · rgyal po chen po bzhi'i dkyil 'khor du dbang bskur ba
[caturmaharajamandalabhiseka]
Not Started
Toh 2952

Awaiting English title


ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་ · phyogs skyong bcu'i dkyil 'khor du dbang bskur ba'i cho ga
dasadikpalamandalabhiseka-vidhi

Title variants

 • phyogs skyong ba bcu'i dkyil 'khor du dbang bskur ba'i cho ga

Not Started
Toh 2953

Awaiting English title


གཟའ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའི་ཉི་མ་བཅུད་ལེན་ · gza' chen brgyad kyi dbang bskur ba'i nyi ma bcud len
astamahagrahamandalabhisekavidhyarkarasayana

Title variants

 • gza' chen po brgyad kyi dkyil 'khor du dbang bskur ba'i nyi ma bcud len

Not Started
Toh 2954

Awaiting English title


རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · rgyu skar nyi shu rtsa brgyad kyi dbang bskur ba'i dkyil 'khor gyi cho ga
astavimcatinaksatrabhisekamandalavidhivajravarmini
Not Started
Toh 2955

Awaiting English title


ལྷ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལེགས་པའི་ལམ་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ · lha chen brgyad kyi dbang bskur ba legs pa'i lam ston par byed pa
astamahadevamandalabhisekasanmargadecaka

Title variants

 • lha chen po brgyad kyi dkyil 'khor du dbang bskur ba legs pa'i lam ston par byed pa

Not Started
Toh 2956

Awaiting English title


ཀླུ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དུག་ལས་རྒྱལ་བ་ · klu chen po brgyad kyi dkyil 'khor du dbang bskur ba dug las rgyal ba
astanagamandalabhisekavisajin
Not Started
Toh 2957

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག་ · rdo rje rnam par 'joms pa'i khrus kyi cho ga
purvavartamanottaracesapapamocana-aryavajravidarana-snanavidhi

Title variants

 • snga ma dang da lta dang phyi ma'i sdig pa ma lus pa las thar par byed pa 'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa khrus kyi cho ga

Not Started
Toh 2958

Awaiting English title


འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་ · 'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa'i rab tu gnas pa'i cho ga
arya-vajravidaranapratisthavidhi
Not Started
Toh 2959

Awaiting English title


དཔལ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་ལས་ལ་སྦྱར་བ་འགྲུབ་པར་ངེས་པའི་ཆོ་ག་ · dpal rdo rje rnam par 'joms pa'i las la sbyar ba 'grub par nges pa'i cho ga
srivajravidaranakarmopakramasiddhinirnayavidhi
Not Started
Toh 2960

Awaiting English title


མན་ངག་གི་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པའི་ཚེ་དང་སྟོབས་སྒྲུབ་པ་ · man ngag gi sgrub pa'i rnal 'byor pa'i tshe dang stobs sgrub pa
upadecasiddhayogyayurbalasadhana
Not Started
Toh 2961

Awaiting English title


རྣལ་འབྱོར་པ་པྲ་སེན་ལེགས་པར་བརྟག་པ་ · rnal 'byor pa pra sen legs par brtag pa
tantrasatyarthavadharakaprasenayoginirupana

Title variants

 • rgyud kyi bden pa'i don nges par sgrub pa rnal 'byor pa pra sen legs par brtag pa

Not Started
Toh 2962

Awaiting English title


འདོད་པའི་དོན་དུས་ལ་ངེས་པར་བསྒྲུབ་པ་ · 'dod pa'i don dus la nges par bsgrub pa
kamarthasamayairdharana
Not Started
Toh 2963

Awaiting English title


རྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་པ་ · rgyud kyi bstan pa zhes bya ba'i tshig legs par bsgrub pa
tantranirdeca-nama-padacsmpradharana
Not Started
Toh 2964

Awaiting English title


རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཚིག་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་པ་ · rgyud thams cad thogs pa med pa'i tshig legs par bsgrub pa
sarvatantrapratihatapadasampradharana
Not Started
Toh 2965

Awaiting English title


མནའ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · mna' las rnam par rgyal ba'i sgrub thabs
sapavijaya-sadhana
Not Started
Toh 2966

Awaiting English title


ཚོང་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · tshong las rnam par rgyal ba'i sgrub thabs
vanijyavijaya-sadhana
Not Started
Toh 2967

Awaiting English title


ཕ་རོལ་གྱི་སྡེ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པར་བྱེད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · pha rol gyi sde rab tu 'joms par byed pa'i sgrub thabs
parasenapradhvamsanasadhana
Not Started
Toh 2968

Awaiting English title


རང་རྟགས་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བདུན་པ་ལས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་བཅུ་ · rang rtags rdo rje'i sgrub pa'i thabs bdun pa las kyi bye brag bcu
no sanskrit
Not Started
Toh 2969

Awaiting English title


བསྒྲུབ་བྱ་གཟའི་བྱད་དུ་གཞུག་པའི་འཁོར་ལོ་ཅན་ · bsgrub bya gza'i byad du gzhug pa'i 'khor lo can
sadhyagrahabhicarikacakrika
Not Started
Toh 2970

Awaiting English title


ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་འགྲུབ་པ་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་ཐོག་གིས་བསད་པའི་ཆོ་ག་དྲག་ཤུལ་ · the tshom med par 'grub pa las bsgrub bya thog gis bsad pa'i cho ga drag shul
sadyakarmasamcayasiddhi-acanighataraudravidhi
Not Started
Toh 2971

Awaiting English title


བསྒྲུབ་བྱ་སྐྲག་པའི་ལས་ཆུ་ཐིགས་ · bsgrub bya skrag pa'i las chu thigs
sadhyaraudradarman jalabindu

Title variants

 • bsgrub bya skrag pa'i las chu thigs zhes bya ba

Not Started
Toh 2972

Awaiting English title


ལས་སྣ་ཚོགས་པའི་ཆོ་ག་མགལ་བ་མེའི་འཁོར་ལོ་ · las sna tshogs pa'i cho ga mgal ba me'i 'khor lo
vicvavirodhaghorakarmavidhi-alatacakra

Title variants

 • 'gal ba skrag par byed pa'i las sna tshogs pa'i cho ga mgal ba me'i 'khor lo

Not Started
Toh 2973

Awaiting English title


གཞན་གྱི་རིག་སྔགས་གཅད་པ་རྒྱུན་གཅོད་སྤུ་གྲི་ · gzhan gyi rig sngags gcad pa rgyun gcod spu gri
paravidyacchedanavighnaksura
Not Started
Toh 2974

Awaiting English title


གཞན་གྱི་རིག་སྔགས་མནན་པ་གསེར་གྱི་རི་བོ་ · gzhan gyi rig sngags mnan pa gser gyi ri bo
paravidyastambhanakancangiri
Not Started
Toh 2975

Awaiting English title


ལས་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པའི་ཡེ་ཤེས་འདུས་བའི་ཐོ་བ་ · las thams cad 'joms pa'i ye shes 'dus ba'i tho ba
sarvakarmasudanajnanasamajamudgara
Not Started
Toh 2976

Awaiting English title


གཞན་གྱི་རིག་སྔགས་བཤིག་པའི་ཕྱིར་བཟློག་པ་ · gzhan gyi rig sngags bshig pa'i phyir bzlog pa
paravidyanashanapratyarthaka
Not Started
Toh 2977

Awaiting English title


གཞན་གྱི་ལས་འཇིགས་པར་བྱེད་པ་རྡོ་རྗེ་རྣོན་པོ་ · gzhan gyi las 'jigs par byed pa rdo rje rnon po
parakarmavibhisanavajratiksna
Not Started
Toh 2978

Awaiting English title


མུ་སྟེགས་ཅན་གྱི་རིག་སྔགས་འཇིག་པའི་བསྒྲུབ་པ་ཉེ་བའི་ལས་ཕྱི་མ་ · mu stegs can gyi rig sngags 'jig pa'i bsgrub pa nye ba'i las phyi ma
Not Started
Toh 2979

Awaiting English title


གདོན་ཐམས་ཅད་བརླག་པར་བྱེད་པ་རྡོ་རྗེ་ཐོ་བ་ · gdon thams cad brlag par byed pa rdo rje tho ba
[sarvabhutotsadanavajramudgara]
Not Started
Toh 2980

Awaiting English title


ལྷའི་གདན་ལས་ཐར་པར་བྱེད་པའི་མན་ངག་ · lha'i gdan las thar par byed pa'i man ngag
[devagrahanirmocakopadesa]
Not Started
Toh 2981

Awaiting English title


འབྱུང་པོའི་གདན་ལས་ཐར་པར་བྱེད་པའི་མན་ངག་ · 'byung po'i gdan las thar par byed pa'i man ngag
bhutagrahanirmocakopadeca
Not Started
Toh 2982

Awaiting English title


དྲི་ཟའི་གདན་ལས་ཐར་པར་བྱེད་པའི་མན་ངག་ · dri za'i gdan las thar par byed pa'i man ngag
gandharvagrahanirmocakopadeca
Not Started
Toh 2983

Awaiting English title


ཚངས་པའི་གདོན་ལས་ཐར་པར་བྱེད་པའི་མན་ངག་ · tshangs pa'i gdon las thar par byed pa'i man ngag
sarvabrahmagrahanirmocakopadeca

Title variants

 • tshangs pa'i gdon thams cad las thar par byed pa'i man ngag

Not Started
Toh 2984

Awaiting English title


སྲིན་པོའི་གདོན་ལས་ཐར་པར་བྱེད་པའི་མན་ངག་ · srin po'i gdon las thar par byed pa'i man ngag
raksasagrahanirmocakopadeca
Not Started
Toh 2985

Awaiting English title


ཤ་ཟའི་གདོན་ལས་ཐར་པར་བྱེད་པའི་མན་ངག་ · sha za'i gdon las thar par byed pa'i man ngag
picacagrahanirmocakopadeca

Title variants

 • sha za'i gdon las nges par thar par byed pa'i man ngag

Not Started
Toh 2986

Awaiting English title


ཀླུའི་གདོན་ལས་ཐར་པར་བྱེད་པའི་མན་ངག་ · klu'i gdon las thar par byed pa'i man ngag
nagagrahanirmocakopadeca
Not Started
Toh 2987

Awaiting English title


ལོག་འདྲེན་གྱི་གདོན་ལས་ཐར་པར་བྱེད་པའི་མན་ངག་ · log 'dren gyi gdon las thar par byed pa'i man ngag
vinayakagrahanirmocakopadeca
Not Started
Toh 2988

Awaiting English title


བརྗེད་བྱེད་ཀྱི་གདོན་ལས་ཐར་པར་བྱེད་པའི་མན་ངག་ · brjed byed kyi gdon las thar par byed pa'i man ngag
apasmaragrahanirmocakopadeca
Not Started
Toh 2989

Awaiting English title


སྨྱོ་བྱེད་ཀྱི་གདོན་ལས་ཐར་པར་བྱེད་པའི་མན་ངག་ · smyo byed kyi gdon las thar par byed pa'i man ngag
unmadagrahanirmocakopadeca
Not Started
Toh 2990

Awaiting English title


ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་གདོན་ལས་ཐར་པར་བྱེད་པའི་མན་ངག་ · lha ma yin gyi gdon las thar par byed pa'i man ngag
asuragrahanirmocakopadeca
Not Started
Toh 2991

Awaiting English title


གཞོན་ནུའི་གདོན་བཞི་ལས་ཐར་པར་བྱེད་པའི་མན་ངག་ · gzhon nu'i gdon bzhi las thar par byed pa'i man ngag
catuskumaragrahanirmocakopadeca
Not Started
Toh 2992

Awaiting English title


གནོད་སྦྱིན་གྱི་གདོན་ལས་ཐར་པར་བྱེད་པའི་མན་ངག་ · gnod sbyin gyi gdon las thar par byed pa'i man ngag
yaksagrahanirmocakopadeca
Not Started
Toh 2993

Awaiting English title


འབྱུང་པོ་འགུགས་པའི་སྒྲུབ་པ་རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་ · 'byung po 'gugs pa'i sgrub pa rdo rje lcags kyu
bhutakarsasadhanavajrankusa
Not Started
Toh 2994

Awaiting English title


ལས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་བཀོད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འོད་འབར་ · las kyi bye brag bzhi bcu rtsa gnyis bkod pa yid bzhin nor bu 'od 'bar
sarvavidyakarmakarakadvicatvarimcatkarmavicesavyukhkanakacintamani-nama

Title variants

 • rig sngags kyi las thams cad byed du 'jug pa'i las kyi bye brag bzhi bcu rtsa gnyis bkod pa yid bzhin nor bu 'od 'bar ba

Not Started
Toh 2995

Awaiting English title


གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་ལས་མ་གྲུབ་པ་རྣམས་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་རྡོ་རྗེ་བེ་ཅོན་ · gzungs sngags kyi las ma grub pa rnams 'grub par byed pa rdo rje be con
sarvadiddharanikarmasadhanagajragada-nama
Not Started
Toh 2996

Awaiting English title


གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་ལས་གྲུབ་པ་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བར་བྱེད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་སྒྲུབ་ · gzungs sngags kyi las grub pa rnams chud mi za bar byed pa rin po che'i gter sgrub
sarvasiddhadharanikarmvipranacikaranaratnasiddhanidhi-nama
Not Started
Toh 2997

Awaiting English title


ཀླུའི་ལས་ཆར་དབབ་པ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ · klu'i las char dbab pa bdud rtsi'i rgyun
nagakarmavristyamritadhara-nama
Not Started
Toh 2998

Awaiting English title


ཀླུ་རྣམས་མཉེས་བྱེད་ཆུ་གཏོར་བདུད་རྩི་རྒྱ་མཚོ་ · klu rnams mnyes byed chu gtor bdud rtsi rgya mtsho
sarvanagaradhanajalacrayabalyamritasagara

Title variants

 • klu rnams mnyes par byed pa'i chu la brten pa'i gtor ma bdud rtsi rgya mtsho

Not Started
Toh 2999

Awaiting English title


སེམས་ཅན་བསྲུང་བའི་ལས་སྤྲིན་བྲལ་བའི་འབྱུང་བ་གཅོད་བྱེད་ · sems can bsrung ba'i las sprin bral ba'i 'byung ba gcod byed
sattvaraksakarmanirmeghodayaksura
Not Started
Toh 3000

Awaiting English title


བྱིས་པ་གདོན་ལས་ཐར་བྱེད་གསང་བ་མེའི་འཁོར་ལོ་ · byis pa gdon las thar byed gsang ba me'i 'khor lo
balagrahanirmocakasadhanaguhyagnicakra

Title variants

 • byis pa gdon las thar par byed pa'i sgrub pa gsang ba me'i 'khor lo

Not Started
Toh 3001

Awaiting English title


ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་རྒྱུད་ཀྱི་ཞི་བའི་མཚན་དོན་ · zhi ba'i sbyin sreg gi cho ga rgyud kyi zhi ba'i mtshan don
shantihomavidhitantrashantivyanjana
Not Started
Toh 3002

Awaiting English title


རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ · rnam 'joms kyi rgyas par byed pa'i sbyin sreg gi cho ga
pustitantra-nama-padasampradharanavajravidaranipaustikahomavidhi

Title variants

 • rgyud kyi rgyas pa zhes bya ba'i tshig legs par sgrub pa rdo rje rnam 'joms kyi rgyas par byed pa'i sbyin sreg gi cho ga

Not Started
Toh 3003

Awaiting English title


མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་གི་སྒོ་ནས་ཚར་གཅད་པའི་ཆོ་ག་ · mngon spyod kyi sbyin sreg gi sgo nas tshar gcad pa'i cho ga
Not Started
Toh 3004

Awaiting English title


རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་ལས་མྱུར་བར་བྱེད་པའི་ལས་ཆོ་ག་ · rnam 'joms kyi las myur bar byed pa'i las cho ga
aryavajravidaranikarmashukarikarmavidhi

Title variants

 • 'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa'i las myur bar byed pa'i las cho ga

Not Started
Toh 3005

Awaiting English title


སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རེངས་པར་བྱེད་པའི་ལས་ཇག་ཆིངས་འཕྲུལ་ཡིག་ · sems can thams cad rengs par byed pa'i las jag chings 'phrul yig
sarvasattvastambhanakarman caurabandhanakavaca
Not Started
Toh 3006

Awaiting English title


བསྒྲུབ་བྱ་རེངས་པའི་ལས་སྣ་ཚོགས་པ་བསྟོན་པ་རླུང་གི་ཞགས་པ་ · bsgrub bya rengs pa'i las sna tshogs pa bston pa rlung gi zhags pa
vishvasadhyastambhanakarmopadeshanilapasha
Not Started
Toh 3007

Awaiting English title


བསྒྲུབ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་བྱད་དུ་གཞུག་པའི་ཆོ་ག་སྲོག་གཅོད་ཀྱི་སྤུ་གྲི་ · bsgrub bya rnams kyi byad du gzhug pa'i cho ga srog gcod kyi spu gri
sadhyasarvanagabhicarasamkalpavidhipranacchedanaksura

Title variants

 • bsgrub bya klu rnams kyi byad du gzhug pa'i cho ga srog gcod kyi spu gri

Not Started
Toh 3008

Awaiting English title


ཚ་བའི་རིམས་ཀྱིས་དགྲ་བསད་པའི་རལ་གྲིའི་འཁོར་ལོ་ · tsha ba'i rims kyis dgra bsad pa'i ral gri'i 'khor lo
catrumaradahajvarakhadgacakra
Not Started
Toh 3009

Awaiting English title


སེམས་ཅན་རྨུགས་པར་བྱེད་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་གཟི་མདངས་ཆེན་མོ་ · sems can rmugs par byed pa'i las kyi mtha' gzi mdangs chen mo
sarvasattvajambhanasadhanamahadipti

Title variants

 • sems can thams cad rmugs par byed pa'i las kyi mtha' gzi mdangs chen mo

Not Started
Toh 3010

Awaiting English title


བཀྲ་ཤིས་བསྐྱེད་པ་ཉི་མའི་འོད་ · bkra shis bskyed pa nyi ma'i 'od
shrimangalotpadanasuryaprabha-nama-shrivishvamandanaparyanta

Title variants

 • dpal skyed pa bkra shis skyed pa nyi ma'i 'od ces bya ba dpal kun gyis ni brgyan pa'i mtha'

Not Started
Toh 3011

Awaiting English title


མིག་གི་དབང་པོ་ཉམས་པ་གསོ་བའི་ཆོ་ག་གསལ་བའི་སྣང་བ་ · mig gi dbang po nyams pa gso ba'i cho ga gsal ba'i snang ba
ksinacaksurindriyacikitsvidhiprakashaloka
Not Started
Toh 3012

Awaiting English title


རྣ་བའི་དབང་པོ་ཉམས་པ་དང་དེའི་གསོ་བའི་ཆོ་ག་སྒྲ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ · rna ba'i dbang po nyams pa dang de'i gso ba'i cho ga sgra las rnam par rgyal ba
ksinakarnendriyarogacikitsavidhishabdavijaya
Not Started
Toh 3013

Awaiting English title


སྣའི་དབང་པོ་ཉམས་པ་དང་ན་པ་གསོ་བ་དྲི་མ་དང་བྲལ་བའི་སྦྱོང་བྱེད་ · sna'i dbang po nyams pa dang na pa gso ba dri ma dang bral ba'i sbyong byed
ksinanasendriyarogacikitsanirmalashundhana
Not Started
Toh 3014

Awaiting English title


ལྕེའི་དབང་པོ་ཉམས་པ་གསོ་བའི་ཆོ་ག་པདྨ་རྒྱས་པ་ · lce'i dbang po nyams pa gso ba'i cho ga pad+ma rgyas pa
ksinajihvendriyacikitsavidhipariphullapadma
Not Started
Toh 3015

Awaiting English title


ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་ཉམས་པ་དང་ལུས་ན་བ་གསོ་བའི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ · lus kyi dbang po nyams pa dang lus na ba gso ba'i cho ga rdo rje rgyal mtshan
ksinasharirendriyasharirarogacikitsavidhivajradhvaja
Not Started
Toh 3016

Awaiting English title


ཚེ་ཟད་པ་བསྲིང་བའི་ཆོ་ག་རྒྱུན་གྱི་འཁོར་ལོ་ · tshe zad pa bsring ba'i cho ga rgyun gyi 'khor lo
ksinayurdirghikaranavidhidharacakra
Not Started
Toh 3017

Awaiting English title


ཤི་བའི་སེམས་ཅན་སྡིག་པ་ལས་ཐར་བར་བྱེད་པའི་རོ་སྲེག་ཆོ་ག་དུག་སྦྱངས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ · shi ba'i sems can sdig pa las thar bar byed pa'i ro sreg cho ga dug sbyangs gsal ba'i me long
mritasattavapanirmocakashavasamskaravidhivishashuddhiprakashadarpana
Not Started
Toh 3018

Awaiting English title


མཆོད་རྟེན་གདབ་པ་ཤི་བའི་སྡིག་པ་བྱང་བར་བྱེད་པ་རང་བྱུང་འཇིགས་བྲལ་ · mchod rten gdab pa shi ba'i sdig pa byang bar byed pa rang byung 'jigs bral
mritakapapashodhanacaityanirvapana-svayambhubhayaparityaga
Not Started
Toh 3019

Awaiting English title


སེམས་ཅན་ཚེ་ཟད་པ་བསྲིང་བའི་ཆོ་ག་བསྒྲུབ་བ་པདྨ་དབྱིག་སྒྲུབ་ · sems can tshe zad pa bsring ba'i cho ga bsgrub ba pad+ma dbyig sgrub
ksinasattvayurdirghikaranasiddhavidhihiranyapadmasiddhi
Not Started
Toh 3020

Awaiting English title


དལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་པ་བཅུད་ཀྱི་ལེན་པ་ · dal 'byor chen po'i sgrub pa bcud kyi len pa
mahaksanasamriddhisadhanarasayana
Not Started
Toh 3021

Awaiting English title


ལན་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱེད་པ་གཏོར་མའི་ལས་དཔག་བསམ་གྱི་སྡོང་པོ་ · lan chags dang bral bar byed pa gtor ma'i las dpag bsam gyi sdong po
durdaivapariharabalikarman kalpadruma
Not Started
Toh 3022

Awaiting English title


ལོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་པར་ངེས་པའི་དཔལ་ཚོགས་ཀྱི་གཏོར་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལེགས་ཕྲེང་ · longs spyod dang ldan par nges pa'i dpal tshogs kyi gtor ma rin po che legs phreng
dhruvasambhogapannashriganabalishubhamanimala
Not Started
Toh 3023

Awaiting English title


ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ལས་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལས་ཚོགས་སྟོང་རྒྱས་ · phun sum tshogs pa'i las nye bar sgrub par byed pa las tshogs stong rgyas
trisamriddhkarmasiddyupakramakarmasambharasahasrapaustika
Not Started
Toh 3024

Awaiting English title


འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷ་མཉེས་པར་བྱེད་པ། དོན་གྲུབ་པ་ · 'jig rten gyi lha mnyes par byed pa/ don grub pa
[lokadevaradhanamoghasiddhi]
Not Started
Toh 3025

Awaiting English title


སྐྱེ་བོ་སྡང་བའི་ལས་མྱུར་བྱེད་ཆེན་མོ་ · skye bo sdang ba'i las myur byed chen mo
janadvistakarman mahshukarini
Not Started
Toh 3026

Awaiting English title


གཞན་གྱི་ལྕེ་འབབ་པ་ཟློག་པ་ · gzhan gyi lce 'bab pa zlog pa
parashaninivarana
Not Started
Toh 3027

Awaiting English title


སྡང་བ་གསུམ་གྱི་ལས་ཐོར་བུ་ · sdang ba gsum gyi las thor bu
pratyekatridvistakarman
Not Started
Toh 3028

Awaiting English title


བྲན་དང་གཟའ་མི་གདོན་གྱིས་གཅོས་པ་བསྲུང་བའི་ཆོ་ག་ཆེན་མོ་ · bran dang gza' mi gdon gyis gcos pa bsrung ba'i cho ga chen mo
grahopadrupabhrityajampatimaharaksavidhi
Not Started
Toh 3029

Awaiting English title


མི་མཐུན་པ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་རྩི་སྦྱོར་དབྱིག་གི་ནོར་བུ་ · mi mthun pa zhi bar byed pa'i rtsi sbyor dbyig gi nor bu
apremashamanagaraprayogahiranyamani
Not Started
Toh 3030

Awaiting English title


ནོར་འགྲིབ་པ་དགང་བའི་ཆོ་ག་དཔག་བསམ་ཤིང་རྒྱས་པ་ · nor 'grib pa dgang ba'i cho ga dpag bsam shing rgyas pa
apacitadhanaprapuranavidhikalpavriksapaustika
Not Started
Toh 3031

Awaiting English title


ཚོགས་བདག་གི་བསྒྲུབ་པ་དབུལ་བའི་གཏེར་སྦྱིན་ · tshogs bdag gi bsgrub pa dbul ba'i gter sbyin
ganapatisadhanadaridranidhiprada
Not Started
Toh 3032

Awaiting English title


འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་ཐར་པའི་སྒྲུབ་པ་སྦལ་པའི་གའུ་ · 'jigs pa brgyad las thar pa'i sgrub pa sbal pa'i ga'u
astabhayamocanasiddhigupta
Not Started
Toh 3033

Awaiting English title


གཟའ་ངན་པ་བཟློག་པའི་ཆོ་ག་རྒྱ་མཚོ་སྤྲིན་ · gza' ngan pa bzlog pa'i cho ga rgya mtsho sprin
dustagrabanivaranavidhisagaramegha
Not Started
Toh 3034

Awaiting English title


གཟའི་གདོན་ལས་གྲོལ་བར་བྱེད་པའི་ཆོ་ག་རིན་པོ་ཆེ་གྲོལ་བྱེད་ · gza'i gdon las grol bar byed pa'i cho ga rin po che grol byed
grahopadravanirmocakavidhiratnamocana
Not Started
Toh 3035

Awaiting English title


གཟའ་བརྒྱད་ཀྱི་ལས་མ་གྲུབ་པ་རྣམས་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཆོ་ག་།འདོད་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བ་ · gza' brgyad kyi las ma grub pa rnams grub par byed pa'i cho ga /'dod pa rab tu zhi ba
astagrahasarvasiddhakarmasadhakavidhikarmaprashanti
Not Started
Toh 3036

Awaiting English title


རྒྱུ་སྐར་ངན་པ་བཟློག་པར་བྱེད་པའི་ཆོ་ག་ · rgyu skar ngan pa bzlog par byed pa'i cho ga
dustanaksatranivaranavidhi
Not Started
Toh 3037

Awaiting English title


རྒྱུ་སྐར་རྣམས་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚོགས་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དུས་འཛིན་བཟང་པོ་ · rgyu skar rnams kyi las sna tshogs pa sgrub par byed pa dus 'dzin bzang po
sarvanaksatravishvakarmasadhanabhadrakaladharana
Not Started
Toh 3038

Awaiting English title


བཟློག་པའི་འཁོར་ལོ་ · bzlog pa'i 'khor lo
nivartanacakra
Not Started
Toh 3039

Awaiting English title


ཀླུ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་མཆོད་པས་མི་བཟད་པའི་ནད་ཡམས་དྲག་པོ་ལས་ཐར་བར་བྱེད་པ་ · klu chen po brgyad mchod pas mi bzad pa'i nad yams drag po las thar bar byed pa
suduhsahaghorabhighataroganirmocakastamahanagapuja
Not Started
Toh 3040

Awaiting English title


ཀླུ་སྒྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་དབྱིག་སྒྲུབ་ · klu sgrub rin po che dbyig sgrub
nagasadhanaratnahiranyasiddhi
Not Started
Toh 3041

Awaiting English title


ཀླུའི་གདོན་ལས་གྲོལ་བར་བྱེད་པ་སྦྲུལ་འཛིན་བསང་བ་ · klu'i gdon las grol bar byed pa sbrul 'dzin bsang ba
nagagrahanirmocanaguhyasarpadharaka
Not Started
Toh 3042

Awaiting English title


ཀླུའི་སྲོག་མེ་དཔལ་གྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ཀླུའི་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་སྙིང་གཟེར་དུ་བཀོད་པ་ · klu'i srog me dpal gyi 'khor lo zhes bya ba klu'i rnam par 'joms pa'i snying gzer du bkod pa
nagagrahanirmocane nagapranagnishricakra-nama-nagavidarakahricchulavyuha

Title variants

 • klu'i gdon las thar bar byed pa'i las klu'i srog me dpal gyi 'khor lo zhes bya ba/ klu'i rnam par 'joms pa'i snying gzer du bkod pa

Not Started
Toh 3043

Awaiting English title


མི་བཟད་པའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པ་གསེར་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ · mi bzad pa'i nad zhi bar byed pa gser gyi rgya mtsho
suduhsaharogashamanaklncanasagara
Not Started
Toh 3044

Awaiting English title


ཚེ་འཕེལ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེ་མོ་ · tshe 'phel ba'i sgrub thabs rgyal mtshan gyi rtse mo
ayurvriddhisadhanadhvajagra
Not Started
Toh 3045

Awaiting English title


བསོད་ནམས་འཕེལ་བྱེད་པའི་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ · bsod nams 'phel byed pa'i dpal ye shes kyi phreng ba
punyavardhanishrijnanamala

Title variants

 • bsod nams 'phel bar byed pa'i dpal ye shes kyi phreng ba

Not Started
Toh 3046

Awaiting English title


སྒྲ་ལ་གནས་པའི་བསམ་གཏན་ · sgra la gnas pa'i bsam gtan
vagashritadhyana
Not Started
Toh 3047

Awaiting English title


སྒྲ་ལ་མི་གནས་པའི་བསམ་གཏན་ · sgra la mi gnas pa'i bsam gtan
vaganashritadhyana-nama-yogisamsarapratyayonmulana

Title variants

 • sgra la mi gnas pa'i bsam gtan zhes bya ba rnal 'byor pa'i dkyil 'khor rkyen drungs nas 'don pa

Not Started
Toh 3048

Awaiting English title


སྒྲ་མཐར་གྱིས་རྣལ་འབྱོར་པའི་ལུས་སེམས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་གཅད་པ་ · sgra mthar gyis rnal 'byor pa'i lus sems kyi 'brel ba gcad pa
vaganupurvena yogikayacittasambandhacchedana
Not Started
Toh 3049

Awaiting English title


ཐེམ་ཡིག་གསང་བ་ · them yig gsang ba
guhyapattrika
Not Started

Bookmarks