Action tantra


བྱ་བའི་རྒྱུད། · bya ba'i rgyud/


Kriyātantra


Commentaries on tantras of the Action class, mainly emphasizing external worship and ritual, and classified into six “families” of principal deities (Toh 2670-3139).

Texts: 478 Translated: 0 In Progress: 0 Not Begun: 478
Title
Toh  2670

Awaiting English title


བསམ་གཏན་ཕྱི་མ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ · bsam gtan phyi ma rim par phye ba rgya cher bshad pa
dhyanottarapatalatika
Not Started
Toh  2671

Awaiting English title


དཔུང་བཟངས་ཀྱིས་ཞུས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བསྡུས་དོན། · dpung bzangs kyis zhus pa'i rgyud kyi bsdus don/
aryasubahuparipriccha-nama-tantrapindartha

Title variants

 • 'phags pa dpung bzangs kyis zhus pa'i rgyud kyi bsdus pa'i don/

Not Started
Toh  2672

Awaiting English title


དཔུང་བཟངས་ཀྱིས་ཞུས་པའི་རྒྱུད་ཚིག་དོན་བཤད་པའི་བརྗེད་བྱང་། · dpung bzangs kyis zhus pa'i rgyud tshig don bshad pa'i brjed byang /
arya-subahu-paripricchatantrapadarthatippani

Title variants

 • 'phags pa dpung bzangs kyis zhus pa'i rgyud tshig gi don bshad pa'i brjed byang

Not Started
Toh  2673

Awaiting English title


འཕགས་པ་དཔུང་བཟངས་ཀྱིས་ཞུས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བསྡུས་པའི་དོན་དགྲོལ་བའི་རྗེད་བྱང་། · 'phags pa dpung bzangs kyis zhus pa'i rgyud kyi bsdus pa'i don dgrol ba'i rjed byang /
arya-subahu-paripriccha-nama-tantrapadartha-vrtti
Not Started
Toh  2674

Awaiting English title


དཔའ་བོ་གཅིག་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ · dpa' bo gcig sgrub pa'i rgyud kyi 'grel pa
siddhaikaviratantra-tika
Not Started
Toh  2675

Awaiting English title


ཕྱག་རྡོར་གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་གཟུངས་ཀྱི་འགྲེལ་པ · phyag rdor gos sngon can gyi gzungs kyi 'grel pa
nilambaradharavajrapanidharanivritti

Title variants

 • 'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can gyi cho ga zhes bya ba'i gzungs kyi 'grel pa
 • aryanilambaradharavajrapanidharanivritti-nama

Not Started
Toh  2676

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་གཟུངས་ཀྱི་འགྲེལ་པ · phyag na rdo rje gos sngon po can gyi gzungs kyi 'grel pa
nilambaradharavajrapanidharanivritti

Title variants

 • 'phags pa phyag na rdo rje gos sngon po can gyi gzungs kyi 'grel pa
 • arya-nilambaradharavajrapanidharanivritti-nama

Not Started
Toh  2677

Awaiting English title


འབྱུང་པོ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག · 'byung po 'dul byed kyi dkyil 'khor gyi cho ga
bhutadamaramandalavidhi

Title variants

 • dpal 'byung po 'dul byed kyi dkyil 'khor gyi cho ga
 • sri-bhutadamaramandalavidhi-nama

Not Started
Toh  2678

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ཀྱི་བཤད་པ · rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs kyi bshad pa
vajravidarana-nama-dharani-tika

Title variants

 • rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi bshad pa

Not Started
Toh  2679

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམ་པའི་གཟུངས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲོན་མ · rdo rje rnam par 'jom pa'i gzungs kyi rnam par bshad pa rdo rje sgron ma
vajravidarana-nama-dharanivyakhyana-vajraloka

Title variants

 • rdo rje rnam par 'jom pa zhes bya ba'i gzungs kyi rnam par bshad pa rdo rje sgron ma
 • vajravidarana-nama-dharanivyakhyana-vajraloka-nama

Not Started
Toh  2680

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་རིན་པོ་ཆེ་གསལ་བ · rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs kyi 'grel pa rin po che gsal ba
vajravidarana-nama-dharanitika-ratna-bhasvara

Title variants

 • 'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi rgya cher 'grel pa rin po che gsal ba
 • aryavajravidarana-nama-dharanitika-ratnabhasvara-nama

Not Started
Toh  2681

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་པར་བཤད་པ · rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs zhes bya ba'i rnam par bshad pa
vajravidarana-nama-dharanitika
Not Started
Toh  2682

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ · rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs don rnam par bshad pa rgya cher 'grel pa
aryavajravidarana-dharanivyakhyanabrihattika

Title variants

 • 'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs rnam par bshad pa'i rgya cher 'grel pa
 • aryavajravidarana-nama-dharanivyakhyanabrihattika

Not Started
Toh  2682

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་། · rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs kyi 'grel pa /
aryavajravidarana-nama-dharanivritti
Not Started
Toh  2683

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བཤད་པ · rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi bshad pa
vajravidarana-dharanivritti

Title variants

 • rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs rnam par bshad pa
 • vajravidarana-nama-dharanivritti

Not Started
Toh  2684

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་འགྲེལ་པ · rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi 'grel pa
vajravidarana-dharanivritti

Title variants

 • vajravidarana-nama-dharanivritti

Not Started
Toh  2685

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པ་འཇོམས་པ་ཞེས་བའི་གཟུངས་ཀྱི་མན་ངག · rdo rje rnam pa 'joms pa zhes ba'i gzungs kyi man ngag
vajravidarana-dharanyupadeca

Title variants

 • vajravidarana-nama-dharanyupadesa

Not Started
Toh  2686

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ · rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs kyi 'grel pa rin chen phreng ba
vajravidarana-nama-dharanivrittiratnamala

Title variants

 • rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi 'grel pa rin chen phreng ba
 • vajravidarana-nama-dharanivrittiratnamala-nama

Not Started
Toh  2687

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་རིམ་པར་ཕྱེ་བའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མ · rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs rim par phye ba'i rgya cher 'grel pa gsal ba'i sgron ma
vajravidarana-nama-dharanipatalakramabhasyavrittipradipa

Title variants

 • rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs zhes bya ba'i rim par phye ba'i rgya cher 'grel pa gsal ba'i sgron ma
 • vajravidarana-nama-dharani-patalakrama-bhasya-vrittipradipa-nama

Not Started
Toh  2688

Awaiting English title


ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བའི་གཟུངས་ཀྱི་རྣམ་བཤད · kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba'i gzungs kyi rnam bshad
samantamukhapravecaracmivimalosnisaprabhasasarvatathagatahridayasamayavilokita-dharanivritti

Title variants

 • kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par blta ba zhes bya ba'i gzungs kyi rnam par bshad pa
 • samantamukhapravecaracmivimalosnisaprabhasasarvatathagatahridayasamayavilokita-nama-dharanivritti

Not Started
Toh  2689

Awaiting English title


གཙུག་ཏོར་གདུག་དཀར་ཅན་གྱི་འགྲེལ་པ · gtsug tor gdug dkar can gyi 'grel pa
sarvatathagatosnisabhavasitatapatra-vritti

Title variants

 • de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor nas byung ba gdug dkar mo can zhes bya ba'i 'grel pa
 • sarvatathagatosnisabhavasitatapatra-nama-vritti

Not Started
Toh  2690

Awaiting English title


སྟོང་ཆེན་རབ་ཏུ་འཇོམས་པའི་མདོའི་འབུམ་འགྲེལ · stong chen rab tu 'joms pa'i mdo'i 'bum 'grel
mahasasrapramardanisutrasatasahasratika
Not Started
Toh  2691

Awaiting English title


རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་མདོའི་འབུམ་འགྲེལ · rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i mdo'i 'bum 'grel
mahamayurividyarajnisutrasatasahasratika
Not Started
Toh  2692

Awaiting English title


གསངས་སྔགས་ཆེན་མོ་རྗེས་སུ་འཛིན་མའི་མདོའི་འབུམ་འགྲེལ · gsangs sngags chen mo rjes su 'dzin ma'i mdo'i 'bum 'grel
mahamantranudharisutrasatasahasratika
Not Started
Toh  2693

Awaiting English title


རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་བསིལ་བའི་ཚལ་གྱི་མདོའི་འབུམ་འགྲེལ · rig sngags kyi rgyal mo chen mo bsil ba'i tshal gyi mdo'i 'bum 'grel
mahasitavanavidyarajnisutrasatasahasratika
Not Started
Toh  2694 / 526

Awaiting English title


འཕགས་པ་སྒོ་དྲུག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ · 'phags pa sgo drug pa'i gzungs kyi rnam par bshad pa
aryasanmukhidharanivyakhyana
Not Started
Toh  2695 / 525

Awaiting English title


སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་སྒྲུབ་པའི་གཟུངས་རྣམ་པར་བཤད་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ · sgo mtha' yas pa sgrub pa'i gzungs rnam par bshad pa'i tshig le'ur byas pa
arya-anantamukhanirharadharanivyakhyanakarika

Title variants

 • 'phags pa sgo mtha' yas pa sgrub pa'i gzungs rnam par bshad pa'i tshig le'ur byas pa

Not Started
Toh  2696 / 525

Awaiting English title


འཕགས་པ་སྒོ་མཐའ་ཡས་པས་བསྒྲུབ་པའི་གཟུངས་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ · 'phags pa sgo mtha' yas pas bsgrub pa'i gzungs rgya cher 'grel pa
arya-anantamukhanirharadharanitika
Not Started
Toh  2697

Awaiting English title


དམ་ཚིགས་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས · dam tshigs gsum bkod pa'i rgyal po'i yi ge brgya pa'i sgrub thabs
trisamayavyuharajacataksarasadhana
Not Started
Toh  2698

Awaiting English title


ཚེ་དཔག་མེད་ལ་བསྟོད་པ · tshe dpag med la bstod pa
aparimitayushstotra
Not Started
Toh  2699

Awaiting English title


འཕགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས · 'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa'i sgrub thabs
arya-aparimitayurjnanasahdana
Not Started
Toh  2700

Awaiting English title


ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཆོ་ག · tshe dang ye shes dpag tu med pa'i cho ga
aparimitayurjnanavidhi

Title variants

 • aparimitayurjnanavidhi-nama

Not Started
Toh  2701

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་བློ་གྲོས་འཕེལ་བ · 'jam dpal rdo rje blo gros 'phel ba
manjucrivajraprajnavardhana

Title variants

 • manjucrivajraprajnavardhana-nama

Not Started
Toh  2702

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ · 'jam dpal dpa' bo gcig tu grub pa
no sanskrit

Title variants

 • 'jam pa'i dbyangs dpa' bo gcig tu grub pa'i sgrub pa'i thabs

Not Started
Toh  2703

Awaiting English title


འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་སྒྲུབ་ཐབས · 'jam dbyangs smra ba'i seng ge'i sgrub thabs
Not Started
Toh  2704

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་ཤེས་རབ་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས · 'jam dpal shes rab 'khor lo'i sgrub thabs
manjucri bhattaraka prajna cakra sadhana

Title variants

 • rje btsun 'jam dpal shes rab 'khor lo'i sgrub thabs

Not Started
Toh  2705

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་གཡོ་བའི་འཁོར་ལོ · 'jam dpal g.yo ba'i 'khor lo
manjucricalacakra
Not Started
Toh  2706

Awaiting English title


ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ལ་བསྟོད་པ · ngag gi dbang phyug la bstod pa
vagicvarastotra

Title variants

 • ngag gi dbang phyug la stod pa

Not Started
Toh  2707

Awaiting English title


འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་བསྟོད་པ · 'phags pa 'jam dpal la bstod pa
aryamanjicristotra
Not Started
Toh  2708

Awaiting English title


འཕགས་པ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ལ་བསྟོད་པ · 'phags pa ngag gi dbang phyug la bstod pa
aryavagicvarastotra
Not Started
Toh  2709

Awaiting English title


གུར་ཀུམ་གཞོན་ནུ་ལྟ་བུའི་བསྟོད་པ · gur kum gzhon nu lta bu'i bstod pa
navakunkumastava

Title variants

 • gur kum gzhon nu lta bu bstod pa

Not Started
Toh  2710

Awaiting English title


འཇམ་པའི་དབྱངས་གྱི་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པ · 'jam pa'i dbyangs gyi bstod pa byin rlabs dang bcas pa
bhagavadaryamanjucrisadhisthanastuti

Title variants

 • bcom ldan 'das 'phags pa 'jam dpal gyi bstod pa byin rlabs dang bcas pa

Not Started
Toh  2711

Awaiting English title


དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བཟང་པོའི་བསྟོད་པ · dpal ye shes yon tan bzang po'i bstod pa
crijnanagunabhadra-nama-stuti

Title variants

 • dpal ye shes yon tan bzang po zhes bya ba'i bstod pa

Not Started
Toh  2712

Awaiting English title


འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་པ · 'jam pa'i dbyangs kyi bstod pa
aryamanjughosastotra

Title variants

 • 'phags pa 'jam pa'i dbyangs kyi bstod pa

Not Started
Toh  2713

Awaiting English title


ཨ་ར་པ་ཙ་ནའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་ག · a ra pa tsa na'i sgrub thabs kyi cho ga
arapacanasahdananvidhi
Not Started
Toh  2714

Awaiting English title


ཨ་ར་པ་ཙ་ནའི་སྒྲུབ་ཐབས · a ra pa tsa na'i sgrub thabs
arapacanasadhana
Not Started
Toh  2715

Awaiting English title


ཨ་ར་པ་ཙ་ནའི་སྒྲུབ་ཐབས · a ra pa tsa na'i sgrub thabs
arapacanasadhana
Not Started
Toh  2716

Awaiting English title


འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག · 'jam dbyangs dkar po mchod pa'i cho ga
suklamanjughosapujavidhi-nama
Not Started
Toh  2717

Awaiting English title


འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས · 'phags pa 'jam dpal gyi sgrub pa'i thabs
aryamanjucrisadhana
Not Started
Toh  2718

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་གྱི་བསྟོད་པ · 'jam dpal gyi bstod pa
manjusristotra

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi bstod pa
 • arya-manjusristotra-nama

Not Started
Toh  2719

Awaiting English title


འཕགས་པ་ཨ་ར་པ་ཙ་ནའི་མཆོད་པའི་ཆོ་ག · 'phags pa a ra pa tsa na'i mchod pa'i cho ga
arya-arapacanapujavidhi

Title variants

 • 'phags pa a ra pa tsa na'i mchod pa'i cho ga zhes bya ba
 • arya-arapacanapujavidhi-nama

Not Started
Toh  2720

Awaiting English title


འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་ལྷ་ལྔའི་བསྟོད་པ · 'phags pa don yod zhags pa'i lha lnga'i bstod pa
arya-amogapacapancadevastotra
Not Started
Toh  2721

Awaiting English title


དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ་བསྟོད་པ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད · don yod zhags pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs la bstod pa dri ma med pa'i 'od
amoghapacamandaladevaganastotra-vimalaprabha

Title variants

 • 'phags pa don yod zhags pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs la bstod pa dri ma med pa'i 'od
 • arya-amoghapacamandaladevaganastotra-vimalaprabha-nama

Not Started
Toh  2722

Awaiting English title


འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་བསྟོད་པ་ཡིད་འཕྲོག་སྡིག་འཇོམས · 'jig rten mgon po'i bstod pa yid 'phrog sdig 'joms
manoharakalpa-nama-lokanathastotra
Not Started
Toh  2723

Awaiting English title


ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་ཅིང་བསྐུལ་བ · thugs rje chen po la bstod cing bskul ba
mahakarunikastotracodana
Not Started
Toh  2724

Awaiting English title


འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་བསྟོད་པ · 'jig rten dbang phyug gi bstod pa
lokesvarastotra-nama
Not Started
Toh  2725

Awaiting English title


འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པ་ལྷ་ལྔའི་བསྟོད་པ · 'phags pa don yod zhags pa lha lnga'i bstod pa
arya-amoghapacapancadevastotra
Not Started
Toh  2726

Awaiting English title


སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་ཙརྤ་ཊིས་བསྟོད་པ · spyan ras gzigs dbang phyug la tsar+pa Tisa bstod pa
arya-avalokitecvarasya carbpatiracitastotra

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug la tsar+pa Tisa bstod pa

Not Started
Toh  2727

Awaiting English title


འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས · 'jig rten mgon po mkha' la spyod pa'i sgrub thabs
khasarpanalokanathasadhana

Title variants

 • dpal 'jig rten mgon po mkha' la spyod pa'i sgrub thabs
 • sri-khasarpanalokanathasadhana-nama

Not Started
Toh  2728

Awaiting English title


འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་བསྟོད་པ་བརྒྱ་པ · 'jig rten dbang phyug gi bstod pa brgya pa
lodesvaracatakastotra
Not Started
Toh  2729

Awaiting English title


འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལ་བསྟོད་པ · 'jig rten dbang phyug la bstod pa
lokecvarastotra
Not Started
Toh  2730

Awaiting English title


ནོར་བུ་གླིང་གི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལྷ་ལྔ་ལ་བསྟོད་པ · nor bu gling gi thugs rje chen po lha lnga la bstod pa
manidvipamahakarunikapancadevastotra
Not Started
Toh  2731

Awaiting English title


སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་བསྟོད་པ · spyan ras gzigs dbang phyug la bstod pa
arya-avalokitecvarastotra

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug la bstod pa

Not Started
Toh  2732

Awaiting English title


ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་སྨྲེ་སྔགས་ཀྱིས་བསྟོད་པ · thugs rje chen po la smre sngags kyis bstod pa
mahakarunikakuvakyastotra-nama
Not Started
Toh  2733

Awaiting English title


སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་སྨྲེ་སྔགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་ཅན · spyan ras gzigs la smre sngags kyi sgo nas bstod pa byin rlabs can
mahakarunikakuvakyastotrasdhisthan-nama

Title variants

 • thugs rje chen po la smre sngags kyis bstod pa byin rlabs can

Not Started
Toh  2734

Awaiting English title


སྙིང་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ · snying rje la bstod pa
karunastotra
Not Started
Toh  2735

Awaiting English title


སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་བསྟོད་པ · spyan ras gzigs dbang phyug la bstod pa
avalokitesvarasya stuti

Title variants

 • dpal 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug la bstod pa
 • sri-aryavalokitesvarasya stuti-nama

Not Started
Toh  2735A

Awaiting English title


འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ནོར་རྒྱས་ཀྱི་བུས་བསྟོད་པ · 'jig rten dbang phyug la klu'i rgyal po nor rgyas kyi bus bstod pa

Title variants

 • 'phags pa 'jig rten dbang phyug la klu'i rgyal po nor rgyas kyi bus bstod pa

Not Started
Toh  2736

Awaiting English title


སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཕྱག་སྟོང་པའི་སྒྲུབ་ཐབས · spyan ras gzigs dbang phyug phyag stong pa'i sgrub thabs
arya sahasrabhujavalokitecvara sadhana

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug phyag stong pa'i sgrub thabs

Not Started
Toh  2736A

Awaiting English title


འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས · 'phags pa 'jig rten dbang phyug gi yi ge drug pa'i sgrub thabs
aryalokecvarasadaksarasadhana
Not Started
Toh  2737

Awaiting English title


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས · spyan ras gzigs zhal bcu gcig pa'i sgrub thabs
battaarakaryaikadasamukhavalokitesvarasadhana

Title variants

 • rje btsun 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa'i sgrub thabs

Not Started
Toh  2738

Awaiting English title


འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་བསྟོད་པ · 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug la bstod pa
arya-valokitesvarastotra
Not Started
Toh  2739

Awaiting English title


འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བསྟོད་པ · 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi bstod pa
aryavalokitesvarastotra
Not Started
Toh  2740

Awaiting English title


རྗེ་བཙུན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ · rje btsun thugs rje chen po la bstod pa
bhattarakamahakarunikastotra
Not Started
Toh  2741-2847

Awaiting English title


སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ · spyan ras gzigs dbang gi sgrub thabs brgya rtsa brgyad pa
aryavalokitecvarastottaracatakasadhana

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi sgrub thabs brgya rtsa brgyad pa

Not Started
Toh  2848

Awaiting English title


འཕགས་པ་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་གི་སྒྲུབ་ཐབས · 'phags pa phyag stong spyan stong gi sgrub thabs
sahasra-bhujanetra-sadhana
Not Started
Toh  2849

Awaiting English title


འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་སྒྲུབ་ཐབས · 'khor los sgyur ba'i sgrub thabs
arya-lokesvara-cintamani-cakravarti-sadhana

Title variants

 • 'phags pa 'jig rten dbang phyug gi yid bzhin gyi nor bu 'khor los sgyur ba'i sgrub thabs

Not Started
Toh  2850

Awaiting English title


འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས · 'jig rten dbang phyug gi sgrub thabs
lokesvara-sadhana
Not Started
Toh  2851

Awaiting English title


ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རིམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་པའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས · yi ge drug pa'i rgyud kyi rim pa'i dkyil 'khor bstan pa'i sgrub pa'i thabs
sadaksaratantrakramena mandalacakropadecasadhana
Not Started
Toh  2852

Awaiting English title


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཁ་སརྤ་ཎི་སྒྲུབ་ཐབས · spyan ras gzigs kha sar+pa Ni sgrub thabs
arya-valokiteshvarakhasarpana-sadhana

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug kha sar+pa Ni sgrub thabs

Not Started
Toh  2853

Awaiting English title


འཕགས་པ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས · 'phags pa yi ge drug pa'i sgrub thabs
arya-sadaksara-sadhana
Not Started
Toh  2854

Awaiting English title


འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས · 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi sgrub thabs
arya-valokiteshvara-sadhana
Not Started
Toh  2855

Awaiting English title


རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ · rnal 'byor snying po
yogasara
Not Started
Toh  2856

Awaiting English title


དཔལ་ཁ་སརྤ་ཎ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས · dpal kha sar+pa Na 'jig rten dbang phyug gi sgrub thabs
sri-khasarpanalokeshvara-sadhana
Not Started
Toh  2857

Awaiting English title


དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས · de bzhin gshegs pa 'jig rten dbang phyug lha lnga'i sgrub thabs
tathagata-lokesvarapancadeva-sadhana
Not Started
Toh  2858

Awaiting English title


སེང་གེ་སྒྲའི་སྒྲུབ་ཐབས · seng ge sgra'i sgrub thabs
simhanada-sadhana
Not Started
Toh  2859

Awaiting English title


འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སེངྒེ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ · 'jig rten dbang phyug seng+ge sgra zhes bya ba'i bstod pa
lokesvara-simhanada-nama-stotra
Not Started
Toh  2860

Awaiting English title


སེང་གེ་སྒྲའི་བསྲུང་བའི་འཁོར་ལོ · seng ge sgra'i bsrung ba'i 'khor lo
sinhanadaraksacakra
Not Started
Toh  2861

Awaiting English title


དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས་པ · don yod zhags pa'i sgrub thabs mdor bsdus pa
samksiptamoghamoghapacasadhana
Not Started
Toh  2862

Awaiting English title


དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག · don yod zhags pa'i gtor ma'i cho ga
amoghapashabalividhi
Not Started
Toh  2863

Awaiting English title


གསོ་སྦྱོང་བླང་བ · gso sbyong blang ba
posadhakaraniya
Not Started
Toh  2864

Awaiting English title


འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་གསོ་སྦྱོང་གི་ཆོ་གའི་མན་ངག · 'phags pa don yod zhags pa'i gso sbyong gi cho ga'i man ngag
arya-amoghapashaposadhavidhyamnaya
Not Started
Toh  2865

Awaiting English title


དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཐབས · dpal phyag na rdo rje'i sgrub thabs
sri-vajrapanisadhana
Not Started
Toh  2866

Awaiting English title


གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཉེ་བ · gos sngon po can gyi dngos grub nye ba
nilambaropasiddhi
Not Started
Toh  2867

Awaiting English title


གནོད་པ་སེལ་བའི་བདུད་རྩི · gnod pa sel ba'i bdud rtsi
[prayaccittamrita]
Not Started
Toh  2868

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་བྱབ་པའི་ལས་ཚོགས · rdo rje byab pa'i las tshogs
[vajra-pavitra-karma-sambhara]
Not Started
Toh  2869

Awaiting English title


ཡན་ལག་བདུན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས · yan lag bdun pa'i sgrub thabs
[saptangasadhana]
Not Started
Toh  2870

Awaiting English title


གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཐབས · gnod sbyin gyi sde dpon chen po lag na rdo rje'i sgrub thabs
mahayaksa-senapativajrapani-sadhana

Title variants

 • gnod sbyin gyi sde dpon chen po lag na rdo rje zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs
 • mahayaksasenapativajrapani-nama-sadhana

Not Started
Toh  2871

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས · phyag na rdo rje sgrub pa'i thabs
vajrapanisadhanopayika-nama
Not Started
Toh  2872

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས · phyag na rdo rje gos sngon po can gyi sgrub thabs
nilambaradharavajrapanisadhana

Title variants

 • phyag na rdo rje gos sngon po can gyi sgrub thabs zhes bya ba
 • nilambaradharavajrapanisadhana-nama

Not Started
Toh  2873

Awaiting English title


འཁོར་ལོའི་མན་ངག · 'khor lo'i man ngag
cakropadesa

Title variants

 • 'khor lo'i man ngag ces bya ba

Not Started
Toh  2874

Awaiting English title


ཕྱག་རྡོར་གཟུངས་ཀྱི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག · phyag rdor gzungs kyi gtor ma'i cho ga
srivajrapaninilambaradharakalpabalividhi

Title variants

 • dpal phyag na rdo rje gos sngon po can gyi gzungs kyi gtor ma'i cho ga

Not Started
Toh  2875

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས་པ · phyag na rdo rje'i sgrub thabs mdor bsdus pa
vajrapani-sadhanopayika

Title variants

 • vajrapanisadhanopayika-nama

Not Started
Toh  2876

Awaiting English title


དོན་འགྲེལ་སྒྲོན་མ · don 'grel sgron ma
[jnapakarthavrittipradipa]
Not Started
Toh  2877

Awaiting English title


སྒྲུབ་པའི་གོ་རིམ · sgrub pa'i go rim
[siddhikrama]
Not Started
Toh  2878

Awaiting English title


བུམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས · bum pa'i sgrub thabs
kalashasadhana
Not Started
Toh  2879

Awaiting English title


དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྒྲོན་མ · de kho na nyid sgron ma
tattvapradipa
Not Started
Toh  2880 (1)

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྤུར་གསད་ལས་ཚོགས་བསྡུས་པ · phyag na rdo rje'i spur gsad las tshogs bsdus pa
srivajrapanimaranakarmasambharasamgraha

Title variants

 • dpal lag na rdo rje'i spur gsad las tshogs bsdus pa

Not Started
Toh  2880 (2)

Awaiting English title


ཀླུ་འབོས་པའི་སྔགས · klu 'bos pa'i sngags
[nagapanayamantra]
Not Started
Toh  2881

Awaiting English title


དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་མདོ་ལུགས་ཀྱི་མན་ངག་ལག་ཏུ་བླང་པའི་སྒྲུབ་ཐབས · dpal phyag na rdo rje mdo lugs kyi man ngag lag tu blang pa'i sgrub thabs
shrivajrapanisutranityupadecapradriyasadhana
Not Started
Toh  2882

Awaiting English title


གསང་སྔགས་བཟླས་བརྗོད · gsang sngags bzlas brjod
mantrajapa
Not Started
Toh  2883

Awaiting English title


ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས · nam mkha' lding gi rgyal po rdo rje sgrub pa'i thabs
vajrapatirajagarudasadhana
Not Started
Toh  2884

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས · phyag na rdo rje sgrub pa'i thabs
vajrapanisadhana
Not Started
Toh  2885

Awaiting English title


རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྲུང་བ · rten 'brel gyi srung ba
[pratitysamutpadadravyaraksa]
Not Started
Toh  2886

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས · phyag na rdo rje gos sngon po can gyi sgrub pa'i thabs
nilambaradharavajrapanisadhana
Not Started
Toh  2887

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཐབས · phyag na rdo rje'i sgrub thabs
vajrapanisadhana
Not Started
Toh  2888

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག · phyag na rdo rje'i dkyil 'khor gyi cho ga
vajrapanimandalavidhi
Not Started
Toh  2889

Awaiting English title


དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ · dpal phyag na rdo rje la bstod pa
srivajrapanistotra
Not Started
Toh  2890

Awaiting English title


བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ · bcom ldan 'das phyag na rdo rje la bstod pa
bhagavan vajrapanistotra
Not Started
Toh  2891

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་ཆུ་གཏོར་གྱི་ཆོ་ག · phyag na rdo rje gos sngon po can gyi chu gtor gyi cho ga
nilambaradharavajrapanibalividhi
Not Started
Toh  2892

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་ཀླུ་གཏོར་གྱི་ཆོ་ག · phyag na rdo rje gos sngon po can gyi klu gtor gyi cho ga
nilambaradharavajrapaninagabalividhi
Not Started
Toh  2893

Awaiting English title


ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ · tshogs kyi 'khor lo
ganacakra
Not Started
Toh  2894

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག · phyag na rdo rje'i dkyil 'khor gyi cho ga
vajrapanimandalavidhi
Not Started
Toh  2895

Awaiting English title


ཕྱག་རྡོར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ · phyag rdor gyi sgrub thabs yid bzhin nor bu
vajrapani-sadhana-cintamani

Title variants

 • 'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can gyi sgrub pa'i thabs yid bzhin nor bu
 • aryanilambaradharavajrapanisadhanacintamani-nama

Not Started
Toh  2896

Awaiting English title


དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཆེན་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག · dpal phyag na rdo rje gtum po chen po'i sbyin sreg gi cho ga
sricandamaharosanavajrapanihomavidhi
Not Started
Toh  2896a

Awaiting English title


སྦྱིན་སྲེག་གི་དུས་སུ་བསྟོད་པ · sbyin sreg gi dus su bstod pa
homakalikastotra
Not Started
Toh  2897

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་མན་ངག་གི་སྒྲུབ་ཐབས · phyag na rdo rje rdo rje snying po'i man ngag gi sgrub thabs

Title variants

 • phyag na rdo rje rdo rje snying po'i man ngag ces bya ba'i sgrub thabs

Not Started
Toh  2898

Awaiting English title


རིག་སྔགས་གཏད་པའི་ཆོ་ག · rig sngags gtad pa'i cho ga
vidyasthapanavidhi

Title variants

 • phyag na rdo rje gos sngon po can gyi rig sngags gtad pa'i cho ga

Not Started
Toh  2899

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག · phyag na rdo rje gos sngon po can gyi dkyil 'khor gyi cho ga
nilambaradharavajrapanimandalavidhi
Not Started
Toh  2900

Awaiting English title


ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས · khro bo rdo rje 'dzin pa'i sgrub pa'i thabs
krodhavajradharasadhana
Not Started
Toh  2901

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག · rdo rje 'dzin pa'i sbyin sreg gi cho ga
vajradharahomavidhi
Not Started
Toh  2902

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག · rdo rje 'dzin pa'i gtor ma'i cho ga
vajradharabalividhi
Not Started
Toh  2903

Awaiting English title


བསྲུང་བའི་ཆོ་ག་ལས་ཐམས་ཅད་པ · bsrung ba'i cho ga las thams cad pa
raksavidhisarvakarma
Not Started
Toh  2904

Awaiting English title


ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས · khro bo'i rgyal po phyag na rdo rje gos sngon po can gyi sgrub pa'i thabs
krodharajanilambaradharavajrapanisadhana
Not Started
Toh  2905

Awaiting English title


འབྱུང་པོ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག · 'byung po 'dul byed kyi dkyil 'khor gyi cho ga
bhutadamaramandalavidhi

Title variants

 • dpal 'byung po 'dul byed kyi dkyil 'khor gyi cho ga
 • sri-bhutadamaramandalavidhi-nama

Not Started
Toh  2906

Awaiting English title


དཀྱིལ་འཁོར་དྲུག་གི་ཆོ་ག · dkyil 'khor drug gi cho ga
shatamandalavidhi
Not Started
Toh  2907

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག · rdo rje rnam par 'joms pa'i dkyil 'khor gyi cho ga
vajravidaranamandalavidhi
Not Started
Toh  2908

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་གའི་འགྲེལ་པ · rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i khrus kyi cho ga'i 'grel pa
vajravidarana-nama-vidhivritti
Not Started
Toh  2909

Awaiting English title


ལས་ཀྱི་མཐའ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་མན་ངག · las kyi mtha' bco brgyad pa'i man ngag
astadacakarmantopadesa
Not Started
Toh  2910

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོ་ག · rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi cho ga
vajravidarana-nama-dharanividhi
Not Started
Toh  2911

Awaiting English title


འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས་པ · 'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa'i sgrub thabs mdor bsdus pa
aryavajravidaranapindikritasadhana
Not Started
Toh  2912

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག · rdo rje rnam par 'joms pa'i dkyil 'khor gyi cho ga
vajravidaranamandalavidhi
Not Started
Toh  2913

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས · rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i sgrub thabs
vajravidarana-nama-sadhana
Not Started
Toh  2914

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས · rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi sgrub thabs
vajravidarana-nama-dharanisadhana
Not Started
Toh  2915

Awaiting English title


དཔལ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ལ་བསྟོད་པ · dpal rdo rje rnam par 'joms pa la bstod pa
sri-vajravidaranastotra
Not Started
Toh  2916

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇམས་པའི་བུམ་པའི་ཆོ་ག · rdo rje rnam par 'jams pa'i bum pa'i cho ga
vajravidaranakalacavidhi
Not Started
Toh  2917

Awaiting English title


ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག · zhi ba'i sbyin sreg gi cho ga
shantihomavidhi
Not Started
Toh  2918

Awaiting English title


གཏོར་མའི་ཆོ་ག · gtor ma'i cho ga
balingvidhi
Not Started
Toh  2919

Awaiting English title


རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་ལས་བཞི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག · rnam 'joms kyi las bzhi sgrub pa'i cho ga
vajravidaranakarmacaturasadhanavidhi

Title variants

 • rdo rje rnam par 'joms pa'i las bzhi sgrub pa'i cho ga

Not Started
Toh  2920

Awaiting English title


རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་ལས་བཞི་སྒྲུབ་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག · rnam 'joms kyi las bzhi sgrub pa'i sbyin sreg gi cho ga
karmacaturasadhanahomavidhi

Title variants

 • rdo rje rnam par 'joms pa'i las bzhi sgrub pa'i sbyin sreg gi cho ga
 • vajravidaranakarmacaturasadhanahomavidhi

Not Started
Toh  2921

Awaiting English title


རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་ལས་བཞི་སྒྲུབ་པའི་བུམ་པའི་ཆོ་ག · rnam 'joms kyi las bzhi sgrub pa'i bum pa'i cho ga
karmacaturasadhanakalasavidh

Title variants

 • rdo rje rnam par 'joms pa'i las bzhi sgrub pa'i bum pa'i cho ga
 • vajravidaranakarmacaturasadhanakalasavidhi

Not Started
Toh  2922

Awaiting English title


རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་ལས་བཞི་སྒྲུབ་པའི་འཁོར་ལོའི་ཆོ་ག · rnam 'joms kyi las bzhi sgrub pa'i 'khor lo'i cho ga
caturasadhanacakra-vidhi

Title variants

 • rdo rje rnam par 'joms pa'i las bzhi sgrub pa'i 'khor lo'i cho ga
 • vajravidaranakarmacaturasadhanacakravidhi

Not Started
Toh  2923

Awaiting English title


རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་ག · rnam 'joms kyi las sgrub pa'i thabs kyi cho ga
vajravidarakarmaidhi-sadhana

Title variants

 • rdo rje rnam par 'joms pa'i las sgrub pa'i thabs kyi cho ga

Not Started
Toh  2924

Awaiting English title


རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག · rnam 'joms kyi las sna tshogs sgrub pa'i cho ga
srivajravidaranavisvakarmasadhanavidhi

Title variants

 • dpal rdo rje rnam par 'joms pa'i las sna tshogs sgrub pa'i cho ga

Not Started
Toh  2925

Awaiting English title


རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་གཟུངས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆོ་ག་ཞིབ་མོ་དང་ཅས་པ · rnam 'joms kyi gzungs kyi sgrub thabs cho ga zhib mo dang cas pa
vajravidarana-nama-dharanisakalpasadhana

Title variants

 • 'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi sgrub thabs cho ga zhib mo dang cas pa
 • aryavajravidarana-nama-dharanisakalpasadhana

Not Started
Toh  2926

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དཔའ་བོ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ · rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi sgrub thabs dpa' bo gcig tu sgrub pa
vajravidarana-nama-dharanisadhana-ekavirasadhana
Not Started
Toh  2927

Awaiting English title


འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཏོར་མའི་ཆོ་གའི་རིམ་པ · 'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa'i gtor ma'i cho ga'i rim pa
aryavajravidarana-nama-dharanibalividhikrama
Not Started
Toh  2928

Awaiting English title


ལས་ཀྱི་ཐབས · las kyi thabs
karmopaya
Not Started
Toh  2929

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག · rdo rje rnam par 'joms pa'i khrus kyi cho ga
vajravidarana-nama-abhasavidhi

Title variants

 • 'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i khrus kyi cho ga
 • aryavajravidarana-nama-abhasavidhi

Not Started
Toh  2930

Awaiting English title


ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་གའི་རིམ་པ · khrus kyi cho ga'i rim pa
vajravidarana-nama-abhasavidhi

Title variants

 • [snana-vidhi krama]

Not Started
Toh  2931

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་མན་ངག · rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi man ngag
vajravidarana-nama-dharany-upadeca
Not Started
Toh  2932

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་རིན་ཆེན་སྣང་བ · rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs kyi dkyil 'khor gyi cho ga rin chen snang ba
vajravidarana-nama-dharanimandalavidhiratnadyuti
Not Started
Toh  2933

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོས་གསད་པའི་ལས་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས · rdo rje khro bos gsad pa'i las zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs
krodha-vajra-marana-karma-nama-sadhana
Not Started
Toh  2934

Awaiting English title


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གཏུམ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས · phyag na rdo rje gos sngon po can gtum po zhes bya ba'i sgrub thabs
nilambaradaharvajrapanisosana-nama-sadhana
Not Started
Toh  2935

Awaiting English title


སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག · sbyin sreg gi cho ga
homavidhi
Not Started
Toh  2936

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས · rdo rje rnam par 'joms pa gtum po'i sgrub thabs
vajravidarana-nama-dharanicandamaharosanasadhana
Not Started
Toh  2937

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལག་ལེན་གོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བ · rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i dkyil 'khor gyi lag len go rim ji lta ba
vajravidarana-nama-mandalaprakriyayathakrama
Not Started
Toh  2938

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས · rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs kyi sgrub thabs
vajravidaranadharanisadhana
Not Started
Toh  2939

Awaiting English title


འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག · 'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa'i khrus kyi cho ga
[aryavajraviaranasnanavidhi]
Not Started
Toh  2940

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས · rdo rje rnam par 'joms pa'i sgrub thabs
vajravidaranasadhana

Title variants

 • vajravidaranasadhana-nama

Not Started
Toh  2941

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག · rdo rje rnam par 'joms pa'i khrus kyi cho ga
vajravidaranasnanavidhi

Title variants

 • vajravidaranasnanavidhi-nama

Not Started
Toh  2942-3049

Awaiting English title


རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད · rnam 'joms kyi sgrub thabs brgya rtsa brgyad
Not Started
Toh  3050

Awaiting English title


ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་སྒྲུབ་ཐབས · khro bo'i rgyal po gnam lcags 'bar ba'i sgrub thabs
krodharajojjvalavajrashani-nama-sadhana-nagadamanabhishapa

Title variants

 • khro bo'i rgyal po rde rje gnam lcags 'bar ba zhes bya ba'i sgrub thabs/ klu 'dul ba'i ngan thabs

Not Started
Toh  3051

Awaiting English title


ཁྲོ་བོ་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག · khro bo gnam lcags 'bar ba'i dkyil 'khor gyi cho ga
krodharajagujvarajavajramandala vidhi

Title variants

 • khro bo'i rgyal po rdo rje gnam lcags 'bar ba zhes bya ba'i dkyil 'khor gyi cho ga
 • krodharajagujvarajavajramandala vidhi-nama

Not Started
Toh  3052

Awaiting English title


གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས · gshin rje gshed po sgrub pa'i thabs
yamarisadhana
Not Started
Toh  3053

Awaiting English title


རྟ་མགྲིན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས · rta mgrin gyi sgrub thabs
hayagrivasadhana
Not Started
Toh  3054

Awaiting English title


རྟ་མགྲིན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས · rta mgrin gyi sgrub thabs
hayagrivasadhana

Title variants

 • rtog pa bdun brgya pa'i rta mgrin gyi sgrub thabs
 • hayagrivasadhana-nama

Not Started
Toh  3055

Awaiting English title


རྟ་མགྲིན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས · rta mgrin gyi sgrub thabs
hayagrivasadhana

Title variants

 • hayagrivasadhana-nama

Not Started
Toh  3056

Awaiting English title


རྟ་མགྲིན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས · rta mgrin gyi sgrub thabs
hayagrivasadhana

Title variants

 • rgyud kyi snying po bla med rta mgrin gyi sgrub thabs

Not Started
Toh  3057

Awaiting English title


འཕགས་པ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས · 'phags pa rta mgrin gyi sgrub thabs
aryahayagrivasadhana-nama
Not Started
Toh  3058

Awaiting English title


དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས · dpal rta mgrin gyi sgrub thabs
shrihayagrivasadhana
Not Started
Toh  3059

Awaiting English title


མི་གཡོ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས · mi g.yo ba'i sgrub thabs
aryacalasadhana

Title variants

 • 'phags pa mi g.yo ba'i sgrub thabs
 • arya-acalasadhana-nama

Not Started
Toh  3060

Awaiting English title


ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་མི་གཡོ་བ་ལ་བསྟོད་པ · khro bo'i rgyal po mi g.yo ba la bstod pa
aryacalakrodharajastotra

Title variants

 • khro bo'i rgyal po 'phags mi g.yo ba la bstod pa

Not Started
Toh  3061

Awaiting English title


མི་གཡོ་བ་ལ་བསྟོད་པ · mi g.yo ba la bstod pa
aryacalakrodharajastotra

Title variants

 • khro bo rgyal po 'phags pa mi g.yo ba la bstod pa

Not Started
Toh  3062

Awaiting English title


ཁྲོ་ཆེན་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས · khro chen gtum po'i sgrub thabs
candamaharosanasadhana
Not Started
Toh  3063

Awaiting English title


ཁྲོ་ཆེན་གཏུམ་པོ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས · khro chen gtum po chen po'i sgrub thabs
candamaharosanasadhana

Title variants

 • candamaharosanasadhana-nama

Not Started
Toh  3064

Awaiting English title


གཏུམ་པོ་དཀར་པོ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས · gtum po dkar po chen po'i sgrub thabs
shuklacandamaharosanasadhana

Title variants

 • gtum po dkar po khro po chen po'i sgrub thabs

Not Started
Toh  3065

Awaiting English title


འཕགས་པ་མི་གཡོ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས · 'phags pa mi g.yo ba'i sgrub thabs
aryacalasadhana
Not Started
Toh  3066

Awaiting English title


ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསྡུས་པ · legs par grub par byed pa'i sgrub pa'i thabs bsdus pa
susiddhikarasadhanasamgraha
Not Started
Toh  3067

Awaiting English title


དགེ་བའི་འདོད་འཇོ · dge ba'i 'dod 'jo
kayyanakamadhenu
Not Started
Toh  3068

Awaiting English title


གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པའི་གཟུངས་བཀླག་ཅིང་མཆོད་རྟེན་རྩ་བརྒྱད་དམ་ལྔ་གདབ་པའི་ཆོ་ག · gtsug tor dri ma med pa'i gzungs bklag cing mchod rten rtsa brgyad dam lnga gdab pa'i cho ga
aryasamantamukhapracesharashmivimalosnisaprabhasadharanivocanasutrantoddhritastottarashatacaityantarapancacaityanirvapanavidhi

Title variants

 • 'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba'i gzungs bklag cing mchod rten brgya rtsa brgyad dam/ mchod rten lnga gdab pa'i cho ga mdo sd las bsdus pa

Not Started
Toh  3069

Awaiting English title


འཕགས་པ་ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བའི་གཟུངས་བཀླག་ཅིང་མཆོད་རྟེན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དམ། མཆོད་རྟེན་ལྔ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་མདོ་སྡེ་ལས་བསྡུས་པ · 'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba'i gzungs bklag cing mchod rten brgya rtsa brgyad dam/ mchod rten lnga gdab pa'i cho ga mdo sde las bsdus pa
Not Started
Toh  3070

Awaiting English title


མཆོད་རྟེན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བྱ་བ · mchod rten brgya rtsa brgyad bya ba
Not Started
Toh  3071

Awaiting English title


མཆོད་རྟེན་གཅིག་གདབ་པའི་ཆོ་ག · mchod rten gcig gdab pa'i cho ga
caityanirvapanavidhi
Not Started
Toh  3072

Awaiting English title


མཆོད་རྟེན་གཉིས་གདབ་པའི་ཆོ་ག · mchod rten gnyis gdab pa'i cho ga
Not Started
Toh  3073

Awaiting English title


མཆོད་རྟེན་གསུམ་གདབ་པའི་ཆོ་ག · mchod rten gsum gdab pa'i cho ga
Not Started
Toh  3074

Awaiting English title


མཆོད་རྟེན་ལྔ་གདབ་པའི་ཆོ་ག · mchod rten lnga gdab pa'i cho ga
Not Started
Toh  3075

Awaiting English title


མཆོད་རྟེན་དགུ་གདབ་པའི་ཆོ་ག · mchod rten dgu gdab pa'i cho ga
Not Started
Toh  3076

Awaiting English title


མཆོད་རྟེན་བྱེ་བ་གདབ་པའི་ཆོ་ག · mchod rten bye ba gdab pa'i cho ga

Title variants

 • mchod rten gdab pa'i cho ga

Not Started
Toh  3077

Awaiting English title


སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བཤད་པ · sangs rgyas kyi sku bshad pa
buddhakayabhasya
Not Started
Toh  3078

Awaiting English title


མཆོད་རྟེན་གྱི་ཆ་དབྱེ་བ་འདུལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མདོ · mchod rten gyi cha dbye ba 'dul ba las byung ba'i mdo
caityavihbagavinayodbhavasutra
Not Started
Toh  3079

Awaiting English title


དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དམ་ཚིག་བསྲུང་བའི་སྒྲུབ་ཐབས · de bzhin gshegs pa'i dam tshig bsrung ba'i sgrub thabs
sarvatathagatasamayaraksasadhana

Title variants

 • de bzhin gshegs pa thams cad kyi dam tshig bsrung ba'i sgrub thabs

Not Started
Toh  3080

Awaiting English title


སཱཙྪ་ལྔ་གདབ་པའི་ཆོ་ག · sAts+tsha lnga gdab pa'i cho ga
pancacaityaniravapanavidhi

Title variants

 • mchod rten lnga gdab pa'i cho ga

Not Started
Toh  3081

Awaiting English title


གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོ་ག · gtsug tor dri ma med pa'i gzungs kyi cho ga
Not Started
Toh  3082

Awaiting English title


གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོ་ག · gtsug tor dri ma med pa'i gzungs kyi cho ga
Not Started
Toh  3083

Awaiting English title


གདུགས་དཀར་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས · gdugs dkar gzhan gyis mi thub pa'i sgrub thabs
aryasitatapatraparajuta-nama-upayika

Title variants

 • 'phags ma gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma zhes bya ba'i sgrub thabs

Not Started
Toh  3084

Awaiting English title


གདུགས་དཀར་གྱི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག · gdugs dkar gyi gtor ma'i cho ga
aryasitatapatraparajitabalividhi

Title variants

 • 'phags pa gzhan gyis mi thub pa gdugs dkar mo can gyi gtor ma'i cho ga
 • aryasitatapatraparajitabalividhi-nama

Not Started
Toh  3085

Awaiting English title


གདུགས་དཀར་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་བཟློག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས · gdugs dkar gzhan gyis mi thub pa phyir bzlog pa'i gzungs kyi sgrub thabs
arya tathagatoshanisasita tapatraparajitapratyangira-nama-dharanisadhana

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub pa phyir bzlog pa zhes bya ba'i gzungs kyi sgrub thabs

Not Started
Toh  3086

Awaiting English title


བསྲུང་བའི་འཁོར་ལོ · bsrung ba'i 'khor lo
raksacakra
Not Started
Toh  3087

Awaiting English title


འཁྲུལ་འཁོར · 'khrul 'khor
yantra
Not Started
Toh  3088

Awaiting English title


བཟློག་པའི་ཐབས · bzlog pa'i thabs
nivaranopaya

Title variants

 • dus ma yin par 'chi ba dang pha rol gyi dmag bzlog pa

Not Started
Toh  3089

Awaiting English title


བགེགས་བཟློག་ཅིང་གཟིར་བའི་ཐབས · bgegs bzlog cing gzir ba'i thabs
vighnanivarakapramathanopaya
Not Started
Toh  3090

Awaiting English title


དམག་དཔུང་གཞོམ་པའི་ཐབས · dmag dpung gzhom pa'i thabs
camudhvamsanopaya
Not Started
Toh  3091

Awaiting English title


དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས · dngos grub bsgrub pa'i thabs
siddhisadhana
Not Started
Toh  3092

Awaiting English title


འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཐབས · 'jigs pa las skyob pa'i thabs
bhayatranopaya
Not Started
Toh  3093

Awaiting English title


སེར་བ་བསྲུང་བའི་ཐབས · ser ba bsrung ba'i thabs
karakaraksopaya
Not Started
Toh  3094

Awaiting English title


མཛེ་ལ་སོགས་པས་བདག་གི་ནད་གསོ་བའི་ཐབས · mdze la sogs pas bdag gi nad gso ba'i thabs
kusthacikitsopaya

Title variants

 • nad gdug pa can gso ba'i thabs

Not Started
Toh  3095

Awaiting English title


གཏོར་མའི་ཆོ་ག · gtor ma'i cho ga
balividhi
Not Started
Toh  3096

Awaiting English title


གདུགས་དཀར་མོའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོ་ག · gdugs dkar mo'i gzungs kyi cho ga
tathagatosnisasitatapatra-nama-dharavidhi

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can zhes bya ba'i gzungs kyi cho ga
 • arya-tathagatosnisasitatapatra-nama-dharavidhi-nama

Not Started
Toh  3097

Awaiting English title


རིམས་བསྲུང་བའི་ཆོ་ག · rims bsrung ba'i cho ga
jvararaksavidhi
Not Started
Toh  3098

Awaiting English title


གོར་སྲུང་བའི་ཆོ་ག · gor srung ba'i cho ga
pashumariraksavidhi
Not Started
Toh  3099

Awaiting English title


ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག · zhi ba'i sbyin sreg
shantihoma
Not Started
Toh  3100

Awaiting English title


མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས · mngon spyod kyi las
abhicarakarman
Not Started
Toh  3101 (1)

Awaiting English title


རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག · rgyas pa'i sbyin sreg
Not Started
Toh  3101 (2)

Awaiting English title


དབང་གི་སྦྱིན་སྲེག · dbang gi sbyin sreg
Not Started
Toh  3102

Awaiting English title


དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་སྲིའུ་གསོ་བ · dngos grub bsgrub pa'i sgo nas sri'u gso ba
siddhisadhananusarena mritavatsacikitsa
Not Started
Toh  3103

Awaiting English title


བཟློགས་པའི་ཟོར་བྱ་བའི་ཆོ་ག · bzlogs pa'i zor bya ba'i cho ga
nivaranalavakavidhi
Not Started
Toh  3104

Awaiting English title


མཆོད་རྟེན་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་རིམ་པ · mchod rten sgrub pa'i cho ga'i rim pa
caitysadhanavidhikrama

Title variants

 • vitisadhanavidhikrama-nama

Not Started
Toh  3105

Awaiting English title


གདུགས་དཀར་མོའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག · gdugs dkar mo'i sbyin sreg gi cho ga
ushinisabhavasitatapatrahomavidhi

Title variants

 • gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can sbyin sreg gi cho ga

Not Started
Toh  3106

Awaiting English title


གདུགས་དཀར་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག · gdugs dkar mo'i dkyil 'khor gyi cho ga
tathagatosnisasitatapatraparajita-nama-mandalavidhi

Title variants

 • 'phags ma de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyi mi thub ma zhes bya ba'i dkyil 'khor gyi cho ga
 • aryatathagatosnisasitatapatraparajita-nama-mandalavidhi-nama

Not Started
Toh  3107

Awaiting English title


གདུགས་དཀརྨོའི་སཱཙ་ཚའི་ཆོ་ག · gdugs dkarmo'i sAts+ tsha'i cho ga
aryajitadharasattavidh

Title variants

 • 'phags pa gdugs dkar mo can gyi sAts+tsha'i cho ga
 • aryajitadharasattavidhi-nama

Not Started
Toh  3108

Awaiting English title


གདུགས་དཀར་མོའི་ཆོ་ག · gdugs dkar mo'i cho ga
ushnisabhavasitatapatravidhi

Title variants

 • gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gyi cho ga
 • ushnisabhavasitatapatravidhi-nama

Not Started
Toh  3109

Awaiting English title


གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་མོ་ལ་བསྟོད་པ · gtsug tor gdugs dkar mo la bstod pa
aryasitatapatrastotra

Title variants

 • 'phags pa gdugs dkar can la bstod pa

Not Started
Toh  3110 / 592

Awaiting English title


གདུགས་དཀར་ཅན་གྱི་ཉེ་བར་བཤད་པ · gdugs dkar can gyi nye bar bshad pa
tathagatosnisasitatapatra-nama-dharanisadhana

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa zhes bya ba'i nye bar bshad pa
 • aryasarvatathagatosnisasitatapatra-nama-dharanisadhana

Not Started
Toh  3111

Awaiting English title


གདུགས་དཀར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས · gdugs dkar dkyil 'khor gyi sgrub pa'i thabs
sitatapatraparajita-nama-mandalasadhana

Title variants

 • gzhan gyis mi thub pa gdugs dkar mo can zhes bya ba'i dkyil 'khor gyi sgrub pa'i thabs

Not Started
Toh  3112

Awaiting English title


གདུགས་དཀར་མོའི་གཟུངས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས · gdugs dkar mo'i gzungs kyi sgrub thabs
usnisasitatapatra-nama-dharanisadhana

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug gtor nas byung ba'i gdugs dkar mo'i gzungs kyi sgrub thabs
 • aryasarvatathagatosnisasitatapatra-nama-dharanisadhana

Not Started
Toh  3113

Awaiting English title


རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག · rab tu gnas pa'i cho ga
pratisthavidhi
Not Started
Toh  3114

Awaiting English title


གདུགས་དཀར་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས · gdugs dkar gzhan gyis mi thub pa sgrub pa'i thabs
aryasitatapatraparajitasadhana

Title variants

 • 'phags ma gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub pa sgrub pa'i thabs

Not Started
Toh  3115

Awaiting English title


གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལ་བསྟོད་པ · gtsug tor rnam par rgyal ma la bstod pa
bhagavatyusnisavijayastotra

Title variants

 • bcom ldan 'das ma gtsug tor rnam par rgyal ma la bstod pa
 • bhagavatushnisavijayastotra

Not Started
Toh  3116

Awaiting English title


གདུགས་དཀར་མོ་ལ་བསྟོད་པ · gdugs dkar mo la bstod pa
no sanskrit

Title variants

 • 'phags ma gtsug tor gdugs dkar mo la bstod pa

Not Started
Toh  3117

Awaiting English title


སོ་སོར་འབྲང་མའི་འཁོར་ལོ · so sor 'brang ma'i 'khor lo
pratisaravidyacakranibandhana

Title variants

 • 'phags ma rig pa chen mo so sor 'brang ma'i 'khor lo
 • aryamahapratisaravidyacakranibandhana

Not Started
Toh  3118

Awaiting English title


སོ་སོར་འབྲང་བའི་འཁོར་ལོ་བྲི་ཐབས · so sor 'brang ba'i 'khor lo bri thabs
pratisararakshacakralekhopaya

Title variants

 • so sor 'brang ba'i bsrung ba'i 'khor lo bri ba'i thabs
 • no sanskrit

Not Started
Toh  3119

Awaiting English title


སོ་སོར་འབྲང་མའི་སྒྲུབས་ཐབས · so sor 'brang ma'i sgrubs thabs
pratisarasadhana
Not Started
Toh  3120

Awaiting English title


རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་སྒྲུབས་ཐབས · rma bya chen mo'i sgrubs thabs
aryamahayurisadhana

Title variants

 • 'phags ma rma bya chen mo'i sgrubs thabs

Not Started
Toh  3121

Awaiting English title


སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས · stong chen mo rab tu 'joms ma'i sgrub thabs
mahasahasrapramardanisadhana
Not Started
Toh  3122

Awaiting English title


གསང་སྔགས་རྗེས་སུ་འཛིན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས · gsang sngags rjes su 'dzin ma'i sgrub thabs
aryamahamantranudharanisadhana

Title variants

 • 'phag pa gsang sngags rjes su 'dzin ma'i sgrub thabs

Not Started
Toh  3123

Awaiting English title


བསིལ་བ་ཚལ་ཆེན་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས · bsil ba tshal chen mo'i sgrub thabs
mahasitavatisadhana
Not Started
Toh  3124

Awaiting English title


སོ་སོར་འབྲང་མ་ཆེན་མོའི་སྲུང་བ · so sor 'brang ma chen mo'i srung ba
mahapratisararaksa
Not Started
Toh  3125

Awaiting English title


སོ་སོར་འབྲང་མ་ཆེན་མོའི་རིག་པའི་ཆོ་ག · so sor 'brang ma chen mo'i rig pa'i cho ga

Title variants

 • 'phags ma so sor 'brang ma chen mo'i rig pa'i cho ga
 • 'phags pa so sor 'brang ma chen mo'i rig pa'i cho ga zhes bya ba

Not Started
Toh  3126

Awaiting English title


བསྲུང་བ་ལྔའི་ཆོ་ག · bsrung ba lnga'i cho ga
pancaraksavidhi
Not Started
Toh  3127

Awaiting English title


སོ་སོར་འབྲང་མ་ཆེན་མོའི་འཁོར་ལོ་བྲི་བའི་ཆོ་ག · so sor 'brang ma chen mo'i 'khor lo bri ba'i cho ga
mahapratisaracakralekhanavidhi
Not Started
Toh  3128

Awaiting English title


བསྲུང་བ་ལྔའི་མཆོད་པའི་ཆོ་ག · bsrung ba lnga'i mchod pa'i cho ga
pancaraksarcanavidhi
Not Started
Toh  3129

Awaiting English title


གཟའ་དགུའི་མཆོད་པའི་ཆོ་ག · gza' dgu'i mchod pa'i cho ga
navagraharcanavidhi
Not Started
Toh  3130

Awaiting English title


དྲཱ་བི་དའི་བུམ་པའི་ཆོ་ག་རིམ་པར་ཕྱེ་བ · drA bi da'i bum pa'i cho ga rim par phye ba
aryadravidakalashavidhipatalakrama

Title variants

 • 'phags pa drA bi da'i bum pa'i cho ga rim par phye ba

Not Started
Toh  3131

Awaiting English title


རབ་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག · rab gnas kyi cho ga
pratisthavidhi
Not Started
Toh  3132

Awaiting English title


དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྱི་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པ་རྒྱས་པའི་མདོ་སྡེའི་མན་ངག · de bzhin gshegs pa bdun gyi sngon gyi smon lam gyi khyad pa rgyas pa'i mdo sde'i man ngag
saptatathagatapurvapranidhanavishesavistarasutrantopadesha
Not Started
Toh  3133

Awaiting English title


དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྱི་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པ་རྒྱས་པའི་གཟུངས་བཀླག་པའི་ཆོ་ག་མདོ་སྡེ་ལས་བཏུས་པ · de bzhin gshegs pa bdun gyi sngon gyi smon lam gyi khyad pa rgyas pa'i gzungs bklag pa'i cho ga mdo sde las btus pa
saptatathagatapurvapranidhanavishesavistarakalpavacanavidhisutrantrasamksepa
Not Started
Toh  3134

Awaiting English title


དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྱི་སྔོན་སྨོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པ་རྒྱས་པའི་མདོ་སྡེ་བཀླག་ཅིང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་མཆོད་དེ། སྨོན་ལམ་གདབ་པའི་མདོ་སྡེ་ལས་བཏུས་ཏེ་རིམ་པ་པར་བཀླག་པ · de bzhin gshegs pa bdun gyi sngon smon lam gyi khyad pa rgyas pa'i mdo sde bklag cing de bzhin gshegs pa bdun mchod de/ smon lam gdab pa'i mdo sde las btus te rim pa par bklag pa
saptatathagatapurvapranidhavavishesavistara-nama-sutratavacanasaptatathagatapuja-pranidhanabhinirharavidhisutre vicitantravacana

Title variants

 • de bzhin gshegs pa bdun gyi sngon gyi smon lam gyi khyad pa rgyas pa zhes bya ba'i mdo sde bklag cing de bzhin gshegs pa bdun mchod de/ smon lam gdab pa'i mdo sde las btus te rim pa par bklag pa

Not Started
Toh  3135

Awaiting English title


གཟུངས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རིམ་པ་གཉིས་པ · gzungs thams cad kyi sgrub thabs rim pa gnyis pa
sarvadharanisadhanakramadvaya
Not Started
Toh  3136

Awaiting English title


གཟུངས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག · gzungs thams cad kyi dkyil 'khor gyi cho ga
sarvadharanimandalavidhi
Not Started
Toh  3137

Awaiting English title


སྒྲུབ་ཐབས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལས་ཀ · sgrub thabs thams cad kyi las ka
sarvasadhanakarman
Not Started
Toh  3138

Awaiting English title


རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མ · rten 'brel snying po'i cho ga zhib m
pratityasamutpadahridayakalpa

Title variants

 • rten cing 'brel bar 'byung ba'i snying po'i cho ga zhib mo

Not Started
Toh  3139

Awaiting English title


རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག · rab tu gnas pa'i cho ga
pratisthavidhi
Not Started

Bookmarks