Yoga tantra


Yogatantra


Commentaries on tantras of the Yoga class based mainly on meditational practices (Toh 2503-2661).

Texts: 162Published: 0In Progress: 0Not Begun: 162
Title
Toh 2503

Awaiting English title


དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ཀོ་ས་ལའི་རྒྱན་ · de kho na nyid bsdus pa'i rgya cher bshad pa ko sa la'i rgyan
kosalalankaratattvasangrahatika
Not Started
Toh 2504

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ · rdo rje dbyings kyi dkyil 'khor chen po'i lha rnams kyi rnam par gzhag pa
vajradhatumahamandalasarvadevavyavasthana
Not Started
Toh 2505

Awaiting English title


དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐིག་གདབ་པའི་མདོར་བསྡུས་པའི་འགྲེལ་པ་ · dkyil 'khor gyi thig gdab pa'i mdor bsdus pa'i 'grel pa
sanksiptamandalasutra
Not Started
Toh 2506

Awaiting English title


དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐིག་གདབ་པའི་མདོར་བསྡུས་པའི་འགྲེལ་པ་ · dkyil 'khor gyi thig gdab pa'i mdor bsdus pa'i 'grel pa
sanksiptamandalasutra-nama-vrtti
Not Started
Toh 2507

Awaiting English title


ཐིག་གདབ་པའི་ཆོ་ག་དཀའ་བ་སྤྱོད་པ་ · thig gdab pa'i cho ga dka' ba spyod pa
Not Started
Toh 2508

Awaiting English title


དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐིག་གི་ཆོ་ག་ · dkyil 'khor gyi thig gi cho ga
Not Started
Toh 2509

Awaiting English title


འཇིག་རྟེན་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་ · 'jig rten gsum las rnam par rgyal ba zhes bya ba'i 'grel pa
trailokyavijaya-nama-vrtti
Not Started
Toh 2510

Awaiting English title


དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྣང་བར་བྱེད་པ་ · de bzhin gshegs pa thams cad kyi de kho na nyid bsdus pa theg pa chen po mngon par rtogs pa zhes bya ba'i rgyud kyi bshad pa de kho na nyid snang bar byed pa
sarvatathagatatattvasangrahamahayanabhisamaya-nama-tantratattvalokakari-nama-vyakhya
Not Started
Toh 2511

Awaiting English title


དཔལ་མཆོག་དང་པོའི་འགྲེལ་པ་ · dpal mchog dang po'i 'grel pa
sriparamadivivarana
Not Started
Toh 2512

Awaiting English title


དཔལ་མཆོག་དང་པོའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ · dpal mchog dang po'i rgya cher bshad pa
sriparamaditika
Not Started
Toh 2513

Awaiting English title


རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ · rgyud kyi rgyal po chen po sgyu 'phrul dra ba'i rgya cher bshad pa
mayajalamahatantrarajatika-vakhya
Not Started
Toh 2514

Awaiting English title


རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་དཀའ་འགྲེལ་ · rgyud kyi rgyal po sgyu 'phrul dra ba'i dka' 'grel
mayajalatantrarajapanjika
Not Started
Toh 2515

Awaiting English title


དཔལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རྒྱན་གྱི་རྒྱུད་ཆེན་པོའི་དཀའ་འགྲེལ་ · dpal rdo rje snying po'i rgyan gyi rgyud chen po'i dka' 'grel
sri-vajramandalalankaramahatantrapanjika
Not Started
Toh 2516

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ · rdo rje dbyings kyi dkyil 'khor chen po'i cho ga rdo rje thams cad 'byung ba
vajradhatumahamandalavidhisarvavajrodaya
Not Started
Toh 2517

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ · rdo rje sems dpa' 'byung ba zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs
vajrasattvodaya-nama-sadhana
Not Started
Toh 2518

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · rdo rje sems dpa'i sgrub thabs
vajrasattvasadhana
Not Started
Toh 2519

Awaiting English title


ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འཕགས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པ་ · khams gsum rnam par rgyal ba'i dkyil 'khor gyi cho ga 'phags pa de kho na nyid bsdus pa'i rgyud las btus pa
trailokyavijayamandalavidhiyaryatattvasangrahatantroddhrta
Not Started
Toh 2520

Awaiting English title


དཔལ་མཆོག་དང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · dpal mchog dang po'i dkyil 'khor gyi cho ga
Not Started
Toh 2521

Awaiting English title


སྤྱན་དབྱེ་བའི་ཆོ་ག་ · spyan dbye ba'i cho ga
pratisthavidhi
Not Started
Toh 2522

Awaiting English title


སྤྱན་དབྱེ་བའི་ཆོ་ག་ · spyan dbye ba'i cho ga
pratisthavidhi
Not Started
Toh 2523

Awaiting English title


རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་ · rab tu gnas pa'i cho ga
pratisthavidhi
Not Started
Toh 2524

Awaiting English title


ཐུགས་རྗེ་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བསྒོམ་པ་དང་བཟླས་པའི་ཆོ་ག་ · thugs rje 'byung ba zhes bya ba bsgom pa dang bzlas pa'i cho ga
karunodaya-nama-bhavanajapavidhi
Not Started
Toh 2525

Awaiting English title


སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ · sbyin sreg gi cho ga
homavidhi
Not Started
Toh 2526

Awaiting English title


དཔལ་ལྡན་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · dpal ldan rgya che ba zhes bya ba'i dkyil 'khor gyi cho ga
srimadudara-nama-mandalvidhi
Not Started
Toh 2527

Awaiting English title


ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ · kun tu bzang po zhes bya ba'i sbyin sreg gi cho ga
samantabhadra-nama-homavidhi
Not Started
Toh 2528

Awaiting English title


རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་རབ་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ · rab tu gnas pa'i cho ga rab gnas kyi rgyal po
Not Started
Toh 2529

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་བསྡུས་པ་ · rdo rje dbyings kyi dkyil 'khor chen po'i cho ga rdo rje thams cad 'byung ba zhes bya ba'i don bsdus pa
vajradhatumahamandalavidhisarvavajrodaya-nama-pindartha
Not Started
Toh 2530

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དོན་བསྒོམ་པའི་དོན་བསྡུས་པ་ · rdo rje dbyings kyi dkyil 'khor gyi don bsgom pa'i don bsdus pa
vajradhatumandalarthabhavanapindartha
Not Started
Toh 2531

Awaiting English title


བྱ་བ་བསྡུས་པ་ · bya ba bsdus pa
kriyasangraha
Not Started
Toh 2532

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་འགྲེལ་པ་ · mtshan yang dag par brjod pa'i 'grel pa
namasangitivrtti
Not Started
Toh 2533

Awaiting English title


འཕགས་པ་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་མཚན་གསང་སྔགས་ཀྱི་དོན་དུ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ · 'phags pa mtshan yang dag par brjod pa'i rgya cher 'grel pa mtshan gsang sngags kyi don du rnam par lta ba
Not Started
Toh 2534

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ · 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i rgya cher bshad pa
manjusrinamasangititika
Not Started
Toh 2535

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་ · 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa zhes bya ba'i 'grel pa
manjucrinamasamgiti-vritti

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa zhes bya ba'i 'grel pa
 • aryamanjusrinamasamgiti-nama-vritti

Not Started
Toh 2536

Awaiting English title


འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་འགྲེལ་པ་ · 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i 'grel pa
aryamanjusrinamasamgitivirtti
Not Started
Toh 2537

Awaiting English title


མཚན་བརྗོད་འགྲེལ་པ་མཚན་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ · mtshan brjod 'grel pa mtshan don gsal bar byed pa
aryamanjucrinamasamgitivritti-namarthapradkcakarana

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i 'grel pa/ mtshan don gsal bar byed pa
 • aryamanjusrinamasamgitivritti-namarthapradkcakarana-nama

Not Started
Toh 2538

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་བཤད་འབུམ་ · 'jam dpal mtshan brjod kyi bshad 'bum
manjusrinamasamgitilakssbhasya
Not Started
Toh 2539

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་མན་ངག་གི་འགྲེལ་པ་ · 'jam dpal mtshan brjod kyi man ngag gi 'grel pa
aryamanjucrinamasamgityupadecavritti

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i man ngag gi 'grel pa
 • aryamanjusrinamasamgityupadecavritti-nama

Not Started
Toh 2540

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་དཀའ་འགྲེལ་ · 'jam dpal mtshan brjod kyi dka' 'grel
arya-manjusrinamasangitipanjika

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dka' 'grel

Not Started
Toh 2541

Awaiting English title


འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་དཀའ་འགྲེལ་བསྡུས་པ་ · 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dka' 'grel bsdus pa
aryamanjucrinamasamgitipanjika-samgraha

Title variants

 • aryamanjucrinamasamgitipanjika-samgraha-nama

Not Started
Toh 2542

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་སྔགས་པར་བརྗོད་པའི་འགྲེལ་པ་ · 'jam dpal gyi mtshan sngags par brjod pa'i 'grel pa

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i 'grel pa

Not Started
Toh 2543

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆོ་ག་ནམ་མཁའི་དྲི་མེད་ · mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor cho ga nam mkha'i dri med
namasamgitimandalavidhi-akacavimala

Title variants

 • namasamgitimandalavidhi-akacavimala-nama

Not Started
Toh 2544

Awaiting English title


འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ · 'phags pa 'jam dpal zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs
aryamanjusri-nama-sadhana
Not Started
Toh 2544a

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga
manjucrinamasamgitimandalavidhi

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga
 • aryamanjucrinamasamgitimandalavidhi-nama

Not Started
Toh 2544b

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga
manjusrinamasamgitimandalavidhi

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga
 • aryamanjusrinamasamgitimandalavidhi-nama

Not Started
Toh 2545

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga
aryamanjucrinamasamgitimandalavidhi

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga
 • aryamanjucrinamasamgitimandalavidhi-nama

Not Started
Toh 2545a

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga
manjusrinamasamgitimandalavidhi

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga
 • aryamanjusrinamasamgitimandalavidhi-nama

Not Started
Toh 2546

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga
manjusrinamasamgitimandalavidhi

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga
 • aryamanjusrinamasamgitimandalavidhi-nama

Not Started
Toh 2547

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga
aryamanjusrinamasamgitimandalavidhi

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga
 • aryamanjusrinamasamgitimandalavidhi-nama

Not Started
Toh 2548

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག་ · mtshan yang dag par brjod pa'i khrus kyi cho ga
aryamanjusrinamasamgityabhisekavidhi

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i khrus kyi cho ga

Not Started
Toh 2549

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་ཆུ་སྦྱིན་ · mtshan yang dag par brjod pa'i chu sbyin
namasamgititaarpana
Not Started
Toh 2550

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་ཟས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ · mtshan yang dag par brjod pa'i zas kyi rnal 'byor
namasamgityacanayoya
Not Started
Toh 2551

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་འབྱུང་པོའི་གཏོར་མ་ · mtshan yang dag par brjod pa'i 'byung po'i gtor ma
namasamgitibhtabali
Not Started
Toh 2552

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་མཎྜལ་གྱི་ཆོ་གའི་རིམ་པ་ · mtshan yang dag par brjod pa'i maN+Dala gyi cho ga'i rim pa
namasamgitimandalavidhikrama
Not Started
Toh 2553

Awaiting English title


མཚན་བརྗོད་བསྐོར་བ་བྱ་བའི་ཐབས་ · mtshan brjod bskor ba bya ba'i thabs
[namasamgitipradaksinakriyopaya]

Title variants

 • mtshan yang dag par brjod pa'i bskor ba bya ba'i thabs

Not Started
Toh 2554

Awaiting English title


མཚན་བརྗོད་ཡོན་ལག་བདུན་པས་ཚོགས་བསགས་པའི་ཐབས་ · mtshan brjod yon lag bdun pas tshogs bsags pa'i thabs
manjusrinamasamgitisaptangasambharopaya

Title variants

 • 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i yon lag bdun pas tshogs bsags pa'i thabs

Not Started
Toh 2555

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་གདོན་པའི་མན་ངག་ · 'jam dpal gyi mtshan gdon pa'i man ngag
[manjucrinamasamgitipathanopadesa]
Not Started
Toh 2556

Awaiting English title


མཚན་བརྗོད་ཀྱི་དགེ་རྩ་སྔོ་བ་ · mtshan brjod kyi dge rtsa sngo ba
manjusrinamasamgitikucalamulaparinama

Title variants

 • 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dge ba'i rtsa ba sngo ba

Not Started
Toh 2557

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་མི་རྟག་པ་བསྒོམ་པ་ · mtshan yang dag par brjod pa'i mi rtag pa bsgom pa
[namasamgityanityatabhavana]
Not Started
Toh 2558

Awaiting English title


མཚན་བརྗོད་མི་རྟག་པ་འཁོར་བ་ལས་ཡིད་བྱུང་བ་ · mtshan brjod mi rtag pa 'khor ba las yid byung ba
namasamgityanityatasamsarodvegopadeca

Title variants

 • mtshan yang dag par brjod pa'i mi rtag pa 'khor ba las yid byung ba

Not Started
Toh 2559

Awaiting English title


མཚན་བརྗོད་ཤེས་པ་དུག་གསུམ་ལས་བཟློག་པའི་མན་ངག་ · mtshan brjod shes pa dug gsum las bzlog pa'i man ngag
namasamgitijnanavisatrayanivaranoopadeca

Title variants

 • mtshan yang dag par brjod pa'i shes pa dug gsum las bzlog pa'i man ngag

Not Started
Toh 2560

Awaiting English title


སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཆོ་ག་ · skyabs su 'gro ba'i cho ga
sarana gamana vidhi
Not Started
Toh 2561

Awaiting English title


སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་ · sems bskyed pa'i cho ga
cittopadavidhi
Not Started
Toh 2562

Awaiting English title


བྱང་སེམས་བསྒོམ་པའི་མན་ངག་ · byang sems bsgom pa'i man ngag
bodhicittabhavanopadesa

Title variants

 • byang chub kyi sems bsgom pa'i man ngag

Not Started
Toh 2563

Awaiting English title


ཚད་མེད་པ་བཞི་བསྒོམ་པའི་མན་ངག་ · tshad med pa bzhi bsgom pa'i man ngag
caturapramanabhavanopadesa
Not Started
Toh 2564

Awaiting English title


དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ལ་བལྟ་བ་ · dus gsum gyi sangs rgyas la blta ba
trikalabuddha dristi
Not Started
Toh 2565

Awaiting English title


དབང་པོ་ཐ་མས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དྲུག་བསྒོམ་པ་ · dbang po tha mas rjes su dran pa drug bsgom pa
namasamgitisadanusmritibhavanopadesa

Title variants

 • mtsham yang dag par brjod pa'i rjes su dran pa drug bsgom pa'i man ngag

Not Started
Toh 2566

Awaiting English title


དབང་པོ་འབྲིང་གི་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་བསྒོམ་པའི་མན་ངག་ · dbang po 'bring gi rten 'brel bcu gnyis bsgom pa'i man ngag
namasmgityanusarena dvadacapratityasamutpadabhavanopadesa

Title variants

 • mtshan yang dag par brjod pa'i sgo nas rten cing 'brel pa bcu gnyis bsgom pa'i man ngag

Not Started
Toh 2567

Awaiting English title


དབང་པོ་རབ་ཀྱིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྒོམ་པ་ · dbang po rab kyis de kho na nyid bsgom pa
namasamgityanusarena cresthendriyatattvabhavana

Title variants

 • mtshan yang dag par brjod pa'i sgo nas dbang po rab kyis de kho na nyid bsgom pa

Not Started
Toh 2568

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་སྐུ་གདུང་གི་ཆོ་ག་ · mtshan yang dag par brjod pa'i sku gdung gi cho ga
namasamgityanusarena dvadacapratityasamutpadabhavanopadesa

Title variants

 • 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i byang chub chen po'i sku gdung cho ga

Not Started
Toh 2569

Awaiting English title


མཚན་བརྗོད་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བསྡུས་པ་ · mtshan brjod sbyin sreg gi cho ga bsdus pa
manjusrinamasamgitihomavidhisamgraha

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i sbyin sreg gi cho ga bsdus pa
 • aryamanjusrinamasamgitihomavidhisamgraha-nama

Not Started
Toh 2570

Awaiting English title


མཉམ་པར་གཞག་པའི་རིམ་པའི་མན་ངག་ · mnyam par gzhag pa'i rim pa'i man ngag
[arya-manjusri-namasamgiti-pranidhana-krama-nama]

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i mnyam par gzhag pa'i rim pa'i man ngag

Not Started
Toh 2571

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · 'jam dpal dpa' bo gcig pa'i sgrub thabs
ekavira sadhana
Not Started
Toh 2572

Awaiting English title


མཚན་བརྗོད་ཀྱི་ཆོ་ག་མདོ་དང་བསྲེས་པ་ · mtshan brjod kyi cho ga mdo dang bsres pa
aryamanjusrinamasamgitividhisutrapindita

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i cho ga mdo dang bsres pa

Not Started
Toh 2573

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་སྤྱན་དབྱེ་བའི་ཆོ་ག་ · mtshan yang dag par brjod pa'i spyan dbye ba'i cho ga
aryamanjucrinamasamgiticakcurvidhi

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i spyan dbye ba'i cho ga
 • aryamanjucrinamasamgiticakcurvidhi-nama

Not Started
Toh 2574

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་ངན་སྔགས་བྱད་ཀྱི་འཁོར་ལོས་གསད་པ་ · mtshan yang dag par brjod pa'i ngan sngags byad kyi 'khor los gsad pa
aryamanjusrinamasamgitimaramantramaracakra

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i ngan sngags byad kyi 'khor los gsad pa

Not Started
Toh 2575

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་སྡིག་པ་སྦྱོང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · mtshan yang dag par brjod pa'i sdig pa sbyong ba'i dkyil 'khor gyi cho ga
aryamanjusrinamasamgitimaramantramaracakra

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i sdig pa sbyong ba'i dkyil 'khor gyi cho ga

Not Started
Toh 2576

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་སྡིག་པ་སྦྱོང་བའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ · mtshan yang dag par brjod pa'i sdig pa sbyong ba'i sbyin sreg gi cho ga
aryamanjucrinamasamgitisarvapapavicodhanahomavidhi

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i sdig pa sbyong ba'i sbyin sreg gi cho ga
 • aryamanjucrinamasamgitisarvapapavicodhanahomavidhi-nama

Not Started
Toh 2577

Awaiting English title


ངན་སོང་སྦྱོང་བ་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་ཆོ་ག་ · ngan song sbyong ba 'gro ba rigs drug gi cho ga
sadvidhajagaddurgatiparicodhanavidhi
Not Started
Toh 2578

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམ་པ་དོན་བཅུ་གཉིས་བསྟན་པ་ · byang chub kyi sems bsgom pa don bcu gnyis bstan pa
bodhicittabhavanadvadacarthanirdeca
Not Started
Toh 2579

Awaiting English title


འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i sgrub thabs
aryamanjusrinamasamgitisadhanopayika
Not Started
Toh 2580

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་བཀླག་པའི་སྒོམ་ཁོག་ · mtshan yang dag par brjod pa bklag pa'i sgom khog
namasamgityadhyayanantarbhavana
Not Started
Toh 2581

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་རིམ་པ་ · mtshan yang dag par brjod pa'i sbyin sreg gi rim pa
aryamanjucrinamasamgiti-nama-homakrama

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa zhes bya ba'i sbyin sreg gi rim pa

Not Started
Toh 2582

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ · 'jam dpal gyi dkyil 'khor gyi cho ga yon tan 'byung gnas
manjusrimandalaidhi-gunasambhava

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi dkyil 'khor gyi cho ga yon tan 'byung gnas
 • aryamanjusrimandalaidhi-gunasambhava-nama

Not Started
Toh 2583

Awaiting English title


འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་ · 'phags pa 'jam dpal gyi rab tu gnas pa'i cho ga
aryamanjucripratisthavidhi
Not Started
Toh 2584

Awaiting English title


མཚན་བརྗོད་གསང་བ་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀྱི་འགྲེལ་བ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བ་ · mtshan brjod gsang ba dang ldan pa'i sgrub pa'i thabs kyi 'grel ba ye shes gsal ba
manjucrinamasamgitiguhyapannopayikavritti-jnanadipa

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i gsang ba dang ldan pa'i sgrub pa'i thabs kyi 'grel ba ye shes gsal ba
 • aryamanjucrinamasamgitiguhyapannopayikavritti-jnanadipa-nama

Not Started
Toh 2585

Awaiting English title


སྒྲུབ་ཐབས་གསང་བ་དང་ལྡན་པའི་ཐིག་གི་ཆོ་ག་ · sgrub thabs gsang ba dang ldan pa'i thig gi cho ga
guhyapannopayikasutraviddhi
Not Started
Toh 2586

Awaiting English title


སྤྱན་དབྱེ་བའི་ཆོ་ག་ · spyan dbye ba'i cho ga
pratisthavidhi
Not Started
Toh 2587

Awaiting English title


འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · 'phags pa 'jam dpal gyi sgrub thabs
manjusrisadhana

Title variants

 • aryamanjusrisadhana-nama

Not Started
Toh 2588

Awaiting English title


འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོ་ག་ · 'phags pa 'jam dpal rin po che'i cho ga
aryamanjusriratnopayika
Not Started
Toh 2589

Awaiting English title


ནམ་མཁའ་དྲི་མ་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ · nam mkha' dri ma med pa shin tu yongs su dag pa chos kyi dbyings kyi ye shes kyi snying po
gaganamalasuparisuddhadharmadhatujnanagarbha-nama
Not Started
Toh 2590

Awaiting English title


འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་འབྱུང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བ་བསྐྱེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · 'jam pa'i rdo rje 'byung ba'i dkyil 'khor gyi cho ga sems can thams cad la bde ba bskyed pa'i dkyil 'khor gyi cho ga
manjuvajrodayamandalopayika-sarvasattvahitavaha

Title variants

 • dpal 'jam pa'i rdo rje 'byung ba'i dkyil 'khor gyi cho ga sems can thams cad kyi bde ba bskyed pa
 • srimanjuvajrodayamandalopayika-sarvasattvahitavaha-nama

Not Started
Toh 2591

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒོམ་པ་ · byang chub kyi sems sgom pa
bodhicittabhavana
Not Started
Toh 2592

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་ཆོ་ག་མདོ་དང་བསྲེས་པ་ · mtshan yang dag par brjod pa'i cho ga mdo dang bsres pa
aryamanjucrinamasamgitisutrapinditavidhi

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i cho ga mdo dang bsres pa

Not Started
Toh 2593

Awaiting English title


གསང་ལྡན་གྱི་བཀའ་འགྲེལ་དོན་བསྡུས་སྒྲོན་མ་ · gsang ldan gyi bka' 'grel don bsdus sgron ma
guhyapannapanjikapindarthapradipa
Not Started
Toh 2594

Awaiting English title


གསང་ལྡན་གྱི་ཐོ་ཡིག་ · gsang ldan gyi tho yig
guhyapannapattrika
Not Started
Toh 2595

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga
aryamanjucrinamasamgitimandalavidhi

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga

Not Started
Toh 2596

Awaiting English title


མཚན་བརྗོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་གསང་བའི་སྒྲོན་མ་ · mtshan brjod kyi sgrub thabs gsang ba'i sgron ma
manjusrinamasamgitisadhana-guhyapradipa

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i sgrub thabs gsang ba'i sgron ma
 • arya-manjusrinamasamgitisadhana-guhyapradipa-nama

Not Started
Toh 2597

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་འཁོར་ལོའི་རིམ་པ་ · mtshan yang dag par brjod pa'i 'khor lo'i rim pa
arya-manjusrinamasamgiticakrakrama

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i 'khor lo'i rim pa

Not Started
Toh 2598

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ · 'jam dpal gyi dkyil 'khor gyi cho ga yid bzhin nor bu
manjursrimandalavidhi-cintamani

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi dkyil 'khor gyi cho ga yid bzhin nor bu
 • aryamanjursrimandalavidhi-cintamani-nama

Not Started
Toh 2599

Awaiting English title


མཚན་བརྗོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · mtshan brjod kyi sgrub thabs
manjusrinamasamgiti-sadhana

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i sgrub thabs
 • aryamanjusrinamasamgitisadhana-nama

Not Started
Toh 2600

Awaiting English title


མཚན་བརྗོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · mtshan brjod kyi sgrub thabs
aryamanjusrinamasamgiticakrama

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i sgrub thabs

Not Started
Toh 2601

Awaiting English title


འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · 'phags pa 'jam dpal gyi dkyil 'khor gyi cho ga
aryamanjusrimandalavidhi
Not Started
Toh 2602

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · 'jam dpal ye shes sems dpa' de kho na nyid kyi sgrub thabs
jnanasattvamanjucritattva-sadhana

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal ye shes sems dpa' de kho na nyid ces bya ba'i sgrub thabs
 • aryajnanasattvamanjucritattva-nama-sadhana

Not Started
Toh 2603

Awaiting English title


སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་མདོར་བྱས་པ་ · sbyin sreg gi cho ga mdor byas pa
homavidhipindita
Not Started
Toh 2604

Awaiting English title


ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · ye shes sems dpa' dang po'i sangs rgyas zhes bya ba'i sgrub thabs
jnanasattvamanjusry adibuddha-nama-sadhana

Title variants

 • 'jam dpal ye shes sems dpa' dang po'i sangs rgyas zhes bya ba'i sgrub thabs

Not Started
Toh 2605

Awaiting English title


མཆོད་རྟེན་གྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་པ་ · mchod rten gyi sgrub pa'i cho ga mdor bsdus pa
caityasadhanavidhipindita
Not Started
Toh 2606

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · 'jam dpal gyi sgrub thabs
manjusrisadhana

Title variants

 • aryamanjusrisadhana-nama

Not Started
Toh 2607

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · rdo rje 'jigs byed kyi sgrub thabs
vajrabhairavasadhana

Title variants

 • vajrabhairavasadhana-nama

Not Started
Toh 2609

Awaiting English title


གཤིན་རྗེ་དགྲ་ནག་པོའི་སྒྲུ་ཐབས་ · gshin rje dgra nag po'i sgru thabs
kalayamarisadhana

Title variants

 • kalayamarisadhana-nama
 • 'phags pa mi g.yo ba'i bsgrub thabs
 • arya-acalasadhana

Not Started
Toh 2609

Awaiting English title


གཤིན་རྗེ་དགྲ་ནག་པོའི་སྒྲུ་ཐབས་ · gshin rje dgra nag po'i sgru thabs
kalayamarisadhana

Title variants

 • kalayamarisadhana-nama
 • 'phags pa mi g.yo ba'i bsgrub thabs
 • arya-acalasadhana

Not Started
Toh 2610

Awaiting English title


གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ · gtor ma'i cho ga
balividhi
Not Started
Toh 2611

Awaiting English title


འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྤྱོད་ལམ་གྱི་ཆོ་ག་ · 'phags pa 'jam dpal gyi spyod lam gyi cho ga
aryamanjucricaryamargavidhi
Not Started
Toh 2612

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་བུམ་པའི་ཆོ་ག་ · 'jam dpal rdo rje'i bum pa'i cho ga
manjusrivajraghatavidhi
Not Started
Toh 2613

Awaiting English title


ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · ye shes sems dpa'i sgrub thabs
jnanasattva sadhana
Not Started
Toh 2614

Awaiting English title


མཚན་བརྗོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · mtshan brjod kyi sgrub thabs
namasamgitisadhana

Title variants

 • mtshan yang dag par brjod pa sgrub pa'i thabs

Not Started
Toh 2615

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · mtshan yang dag par brjod pa'i sgrub thabs
namasmgitisadhana

Title variants

 • namasmgitisadhana-nama

Not Started
Toh 2616

Awaiting English title


མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · mtshan yang dag par brjod pa zhes bya ba'i sgrub thabs
namasamgiti-sadhana

Title variants

 • namasamgiti-nama-sadhana

Not Started
Toh 2617

Awaiting English title


མཚན་བརྗོད་ཀློག་པའི་མན་ངག་ · mtshan brjod klog pa'i man ngag
namasamgiti-nama-sadhana
Not Started
Toh 2618

Awaiting English title


རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་བྱང་ཆུབ་པའི་རིམ་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ · rnam pa nyi shus byang chub pa'i rim pas bcom ldan 'das 'jam dpal sgrub pa'i thabs
vimcatyakarabhisambodhikramena bhagavan manjusri sadhana
Not Started
Toh 2619

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · 'jam dpal mtshan brjod kyi sgrub thabs
manjusrinamasamgiti sadhana

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i sgrub thabs
 • aryamanjusrinamasamgitisadhana-nama

Not Started
Toh 2620

Awaiting English title


མཚན་བརྗོད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · mtshan brjod dkyil 'khor gyi cho ga
aryamanjusrinamasamgitimandalopayika

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga

Not Started
Toh 2621

Awaiting English title


མཚན་བརྗོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་བསྟོད་པ་ · mtshan brjod kyi dkyil 'khor thams cad la bstod pa
aryamanjusrinamasamgitisarvamandalastotra

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor thams cad la bstod pa

Not Started
Toh 2622

Awaiting English title


གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ · gtor ma'i cho ga
balividhi
Not Started
Toh 2623

Awaiting English title


དཔལ་ཐམས་ཅད་གསང་བའི་བཤད་སྦྱར་གསང་བའི་སྒྲོན་མ་ · dpal thams cad gsang ba'i bshad sbyar gsang ba'i sgron ma
srisarvarahasyanibandharahasyapradipa-nama
Not Started
Toh 2624

Awaiting English title


ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་དོན་གྱི་འབྲུ་འགྲེལ་ · ngan song sbyong ba'i don gyi 'bru 'grel
durgatiparicdhanarthavyanjanavritti
Not Started
Toh 2625

Awaiting English title


ངན་སོང་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་འགྲེལ་པ་ · ngan song sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i cho ga zhib mo'i 'grel pa
sarvadurgatiparicodhanatejoraja-mahakalparajasa tika

Title variants

 • 'phags pa ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po zhes bya ba/ cho ga zhib mo'i rgyal po chen po'i rgya cher 'grel pa
 • aryasarvadurgatiparicodhanatejoraja-nama-mahakalparajasa tika

Not Started
Toh 2626

Awaiting English title


ངན་སོང་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་མཛེས་པའི་རྒྱན་ · ngan song sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rgyud kyi rnam bshad mdzes pa'i rgyan
bhagavatsarvadurgatiparcodhanatejorajatathagatarhatsamyaksambuddhamahatantrarajavyakhyasundaralmakara

Title variants

 • bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po/ rgyud kyi rgyal po chen po'i rnam pa bshad pa mdzes pa'i rgyan
 • bhagavatsarvadurgatiparcodhanatejorajatathagatarhatsamyaksambuddhamahatantrarajavyakhyasundaralmakara-nama

Not Started
Toh 2627

Awaiting English title


ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗེད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བརྟག་པ་སྣང་བའི་རྒྱན་ · ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjed kyi rgyal po brtag pa snang ba'i rgyan
sarvadurgatiparicodhanatejorajakalpalokalamkara

Title variants

 • sarvadurgatiparicodhanatejorajakalpalokalamkara-nama

Not Started
Toh 2628

Awaiting English title


ངན་སོང་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པའི་བཤད་པ་ · ngan song sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa'i bshad pa
sarvadurgatiparicodhanatejorajatathagatarhatsamyaksambuddha-kalpatika

Title variants

 • de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po zhes bya ba'i brtag pa'i bshad pa
 • sarvadurgatiparicodhanatejorajatathagatarhatsamyaksambuddha-nama-kalpatika

Not Started
Toh 2629

Awaiting English title


དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱིའི་རིམ་པ་ · dkyil 'khor spyi'i rim pa
sadharanamdndalaparipati
Not Started
Toh 2630

Awaiting English title


ངན་སོང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · ngan song yongs su sbyong ba'i dkyil 'khor chen po'i sgrub thabs
sarvadurgatiparicodhanamahamandalasadhanopayika

Title variants

 • ngan song thams cad yongs su sbyong ba'i dkyil 'khor chen po'i sgrub thabs

Not Started
Toh 2631

Awaiting English title


ངན་སོང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཐུགས་རྗེ་ཕྲེང་བ་ · ngan song yongs su sbyong ba'i dkyil 'khor gyi cho ga thugs rje phreng ba
sarvadurgatiparicodhanamandalopayikakripavali

Title variants

 • dpal ngan song thams cad yongs su sbyong ba'i dkyil 'khor gyi cho ga thugs rje phreng ba
 • srisarvadurgatiparicodhanamandalopayikakripavali-nama

Not Started
Toh 2632

Awaiting English title


ངན་སོང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་རོའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ · ngan song yongs su sbyong ba'i ro'i sbyin sreg gi cho ga
srisarvadurgatiparicodhanapretahomavidhi

Title variants

 • dpal ngan song thams cad yongs su sbyong ba'i ro'i sbyin sreg gi cho ga

Not Started
Toh 2633

Awaiting English title


ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་ཤི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ · ngan song sbyong ba'i shi ba'i sbyin sreg gi cho ga las kyi rim pa
sarvadurgatiparisodhanamarhomavidhikarmkrama

Title variants

 • ngan song thams cad yongs su sbyong ba'i shi ba'i sbyin sreg gi cho ga las kyi rim pa

Not Started
Toh 2634

Awaiting English title


ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་ཐབས་ · ngan song sbyong ba'i thabs
sarvadurgatiparisodhanopaya-nama

Title variants

 • ngan song thams cad yongs su sbyong ba'i thabs

Not Started
Toh 2635

Awaiting English title


ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · ngan song sbyong ba'i dkyil 'khor gyi cho ga
sarvadurgatiparicodhanamandalavidhikrama

Title variants

 • sarvadurgatiparicodhanamandalavidhikrama-nama

Not Started
Toh 2636

Awaiting English title


ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་གའི་རིམ་པ་ · ngan song sbyong ba'i dkyil 'khor gyi cho ga'i rim pa
sarvadurgatiparicodhanamandalavidhikrama-nama
Not Started
Toh 2637

Awaiting English title


ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་རོའི་སྦྱིན་སྲེག་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · ngan song sbyong ba'i ro'i sbyin sreg dkyil 'khor gyi cho ga
sarvadurgatiparicodhanamarahomanmandalopayika

Title variants

 • ngan song thams cad yongs su sbyong ba'i ro'i sbyin sreg dkyil 'khor gyi cho ga

Not Started
Toh 2638

Awaiting English title


ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ · ngan song sbyong ba'i dkyil 'khor gyi sgrub thabs kyi 'grel pa
sarvadurgatiparicodhanamarahomanmandalopayika

Title variants

 • ngan song thams cad yongs su sbyong ba'i dkyil 'khor gyi sgrub thabs kyi 'grel pa

Not Started
Toh 2639

Awaiting English title


ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་ཆོ་གའི་བྱ་བ་མདོར་བསྡུས་པ་ · ngan song sbyong ba'i cho ga'i bya ba mdor bsdus pa
sarvadurgatiparicodhana-samksiptakriyavidhi

Title variants

 • ngan song thams cad yongs su sbyong ba zhes bya ba'i cho ga'i bya ba mdor bsdus pa
 • sarvadurgatiparicodhana-nama-samksiptakriyavidhi

Not Started
Toh 2640

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i sgrub thabs
prajnaparamitahridayasadhana
Not Started
Toh 2641

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i sgrub thabs
prajnaparamitahridayasadhana
Not Started
Toh 2642

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོའི་མན་ངག་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i man ngag
aryaprajnaparamitopadeca

Title variants

 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i man ngag
 • aryaprajnaparamitopadeca-nama

Not Started
Toh 2643

Awaiting English title


དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གསལ་བར་བྱེད་པའི་སྒྲོལ་མ་ · de kho na nyid gsal bar byed pa'i sgrol ma
tattvaprabhasakaranadipa
Not Started
Toh 2644

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོ་ཏུ་ཕིན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · shes rab kyi pha ro tu phin pa'i dkyil 'khor gyi cho ga
prajnaparamitamandalopayika
Not Started
Toh 2645

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i dkyil 'khor gyi cho ga
prajnaparamitamandalavidhi
Not Started
Toh 2646

Awaiting English title


རབ་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་པ་ · rab gnas kyi cho ga mdor bsdus pa
pratisthavidhisamksepa
Not Started
Toh 2647

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཚུལ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa tshul brgya lnga bcu pa'i 'grel pa
aryaprajnaparamitanayacatapancacatka-tika

Title variants

 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa tshul brgya lnga bcu pa'i 'grel pa

Not Started
Toh 2648

Awaiting English title


ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་ཆོ་ག་ · yi ge brgya pa'i cho ga
sataksarvavidhi
Not Started
Toh 2649

Awaiting English title


ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་ཆོ་ག་ · yi ge brgya pa'i cho ga
sataksarvavidhi
Not Started
Toh 2650

Awaiting English title


བཟླས་པའི་ཕྲེང་བའི་མཚན་ཉིད་ · bzlas pa'i phreng ba'i mtshan nyid
aksasutralaksana
Not Started
Toh 2651

Awaiting English title


སྐུ་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག་ · sku khrus kyi cho ga
snanavidhi
Not Started
Toh 2652

Awaiting English title


མཆོད་རྟེན་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་ · mchod rten sgrub pa'i cho ga
caityasadhanavidhi
Not Started
Toh 2653

Awaiting English title


མི་འཁྲུགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · mi 'khrugs pa'i sgrub thabs
aksobhyasadhana
Not Started
Toh 2654

Awaiting English title


མི་འཁྲུགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · mi 'khrugs pa'i sgrub thabs
bhagavadaksobhyasadhana
Not Started
Toh 2655

Awaiting English title


ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་འཇོམས་བ་ཞེས་བྱ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · las kyi sgrib pa rnam par 'joms ba zhes bya ba'i dkyil 'khor gyi cho ga
karmavaranavicodhana-mandalavidhi

Title variants

 • las kyi sgrib pa thams cad rnam par sbyong ba zhes bya ba'i dkyil 'khor gyi cho ga
 • sarvakarmavaranavicodhana-nama-mandalavidhi

Not Started
Toh 2656

Awaiting English title


མི་འཁྲུགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ · mi 'khrugs pa'i sgrub thabs
Not Started
Toh 2657

Awaiting English title


མི་འཁྲུགས་པ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ · mi 'khrugs pa sgrub pa'i thabs
Not Started
Toh 2658

Awaiting English title


མི་འཁྲུགས་པའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ · mi 'khrugs pa'i sgrub pa'i thabs
Not Started
Toh 2659

Awaiting English title


སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ · sbyin sreg gi cho ga
homavidhi
Not Started
Toh 2660

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ · rdo rje chos kyi sgrub thabs
Not Started
Toh 2661

Awaiting English title


རྒྱན་དམ་པ་སྣ་ཚོགས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་བཀོད་པ་ · rgyan dam pa sna tshogs rim par phye ba bkod pa
paramalamkara visvapatala vyuha
Not Started

Bookmarks