Works of Atiśa


ཇོ་བོའི་ཆོས་ཆུང། · jo bo'i chos chung/


Sūcilipi


A compilation (not included in all editions) of works by the 11th century Bengali Buddhist scholar Atiśa Dīpaṃkaraśrījñāna, who spent his final years teaching in Tibet (Toh 4465-4567)

Texts: 103 Translated: 0 In Progress: 0 Not Begun: 103
Title
Toh 4465

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་ · byang chub lam gyi sgron ma
bodhipathapradipa
Not Started
Toh 4466

Awaiting English title


སྤྱོད་པ་བསྡུས་པའི་སྒྲོན་མ་ · spyod pa bsdus pa'i sgron ma
caryasamgrahapradipa
Not Started
Toh 4467

Awaiting English title


བདེན་པ་གཉིས་ལ་འཇུག་པ་ · bden pa gnyis la 'jug pa
satyadvayavatara
Not Started
Toh 4468

Awaiting English title


དབུ་མའི་མན་ངག་ · dbu ma'i man ngag
madhyamakopadesa
Not Started
Toh 4469

Awaiting English title


སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ · snying po bsdus pa
garbhasamgraha
Not Started
Toh 4470

Awaiting English title


སྙིང་པོ་ངེས་པར་བསྡུ་བ་ · snying po nges par bsdu ba
hrdayaniksepa
Not Started
Toh 4471

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ · byang chub sems dpa'i nor bu'i phreng ba
bodhisattvamanyavali
Not Started
Toh 4472

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་མདོ་ཙམ་གདམས་ངག་ཏུ་བྱས་པ་ · byang chub sems dpa'i spyod pa mdo tsam gdams ngag tu byas pa
bodhisattvacaryasutrikrtavavada
Not Started
Toh 4473

Atiśa 4473


Not Started
Toh 4474

Atiśa 4474


Not Started
Toh 4475

Atiśa 4475


Not Started
Toh 4476

Awaiting English title


དྲན་པ་གཅིག་པའི་མན་ངག་ · dran pa gcig pa'i man ngag
ekasmrtyupadesa
Not Started
Toh 4477

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་བསྟན་པ་ · byang chub sems dpa' las dang po pa'i lam la 'jug pa bstan pa
bodhisattvadikarmikamargavataradesana
Not Started
Toh 4478

Awaiting English title


སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་བསྟན་པ་ · skyabs su 'gro ba bstan pa
saranagamanadesana
Not Started
Toh 4479

Awaiting English title


ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡི་གེར་བསྡུས་པ་ · theg pa chen po'i lam gyi sgrub thabs yi ger bsdus pa
mahayanapathasadhanavarnasamgraha
Not Started
Toh 4480

Awaiting English title


ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ · theg pa chen po'i lam gyi sgrub thabs shin tu bsdus pa
mahayanapathasadhanasamgraha
Not Started
Toh 4481

Awaiting English title


རང་གི་བྱ་བའི་རིམ་པ་བསྐུལ་བ་དང་བཅས་པ་ཡི་གེར་བྲིས་པ་ · rang gi bya ba'i rim pa bskul ba dang bcas pa yi ger bris pa
samcodanasahitasvakrtyakramavarnasamgraha
Not Started
Toh 4482

Awaiting English title


མདོ་སྡེའི་དོན་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་མན་ངག་ · mdo sde'i don kun las btus pa'i man ngag
sutrarthasamuccayopadesa
Not Started
Toh 4483

Awaiting English title


མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་བསྟན་པ་ · mi dge ba bcu'i las kyi lam bstan pa
dasakusalakarmapathadesana
Not Started
Toh 4484

Awaiting English title


ལས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ · las rnam par 'byed pa
karmavibhanga
Not Started
Toh 4485

Atiśa 4485


Not Started
Toh 4486

Atiśa 4486


Not Started
Toh 4487

Awaiting English title


ཁ་ཏོན་དང་གླེགས་བམ་ཀླག་པའི་སྔོན་དུ་བྱ་བའི་ཆོ་ག་ · kha ton dang glegs bam klag pa'i sngon du bya ba'i cho ga
adhyayanapustakapathanapraskriyavidhi
Not Started
Toh 4488

Awaiting English title


ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པའི་ཚ་ཚ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་ · pha rol tu phyin pa'i theg pa'i tsha tsha gdab pa'i cho ga
paramitayanasacchanirvapanavidhi
Not Started
Toh 4489

Awaiting English title


བླ་མའི་བྱ་བའི་རིམ་པ་ · bla ma'i bya ba'i rim pa
gurukriyakrama
Not Started
Toh 4490

Awaiting English title


སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་གའི་རིམ་པ་ · sems bskyed pa dang sdom pa'i cho ga'i rim pa
cittotpadasamvaravidhikrama
Not Started
Toh 4491

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་ · byang chub sems dpa'i sdom pa'i cho ga
bodhisatvasamvaravidhi
Not Started
Toh 4492

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་ · byang chub tu sems bskyed pa'i cho ga
bodhicittotpadavidhi
Not Started
Toh 4493

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་ཡི་དམ་བླང་བའི་ཆོ་ག་ · byang chub kyi sems bskyed pa dang yi dam blang ba'i cho ga
bodhicittotpadasamadanavidhi
Not Started
Toh 4494

Awaiting English title


ལས་དང་པོ་པའི་ས་སྦྱང་བ་ · las dang po pa'i sa sbyang ba
adikarmikabhumipariskara
Not Started
Toh 4495

Atiśa 4495


Not Started
Toh 4496

Atiśa 4496


Not Started
Toh 4497

Atiśa 4497


Not Started
Toh 4498

Atiśa 4498


Not Started
Toh 4499

Atiśa 4499


Not Started
Toh 4500

Atiśa 4500


Not Started
Toh 4501

Atiśa 4501


Not Started
Toh 4502

Atiśa 4502


Not Started
Toh 4503

Atiśa 4503


Not Started
Toh 4504

Atiśa 4504


Not Started
Toh 4505

Atiśa 4505


Not Started
Toh 4506

Atiśa 4506


Not Started
Toh 4507

Atiśa 4507


Not Started
Toh 4508

Atiśa 4508


Not Started
Toh 4509

Atiśa 4509


Not Started
Toh 4510

Atiśa 4510


Not Started
Toh 4511

Atiśa 4511


Not Started
Toh 4512

Atiśa 4512


Not Started
Toh 4513

Atiśa 4513


Not Started
Toh 4514

Atiśa 4514


Not Started
Toh 4515

Atiśa 4515


Not Started
Toh 4516

Atiśa 4516


Not Started
Toh 4517

Atiśa 4517


Not Started
Toh 4518

Awaiting English title


དོན་དམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ཡི་གེར་བྲིས་པ་ · don dam pa byang chub kyi sems bsgom pa'i rim pa yi ger bris pa
paramarthabodhicittabhavanakramavarnasamgraha
Not Started
Toh 4519

Awaiting English title


ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམ་པའི་མན་ངག་ཡི་གེར་བྲིས་པ་ · kun rdzob byang chub kyi sems bsgom pa'i man ngag yi ger bris pa
samvrtibodhicittabhavanopadesavarnasamgraha
Not Started
Toh 4520

Being Mindful of the Buddha


སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པ། · sangs rgyas rjes su dran pa/
buddhānusmṛti

Title variants

  • 'phags pa sangs rgyas rjes su dran pa
  • āryabuddhānusmṛti

Not Started
Toh 4521

Being Mindful of the Dharma


ཆོས་རྗེས་སུ་དྲན་པ། · chos rjes su dran pa/
dharmānusmṛti
Not Started
Toh 4522

Being Mindful of the Community


དགེ་འདུན་རྗེས་སུ་དྲན་པ། · dge 'dun rjes su dran pa/
saṅghānusmṛti
Not Started
Toh 4523

Atiśa 4523


Not Started
Toh 4524

Atiśa 4524


Not Started
Toh 4525

Awaiting English title


དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་བསྲུང་བ་དང་སྡིག་པ་བཤགས་པའི་ཆོ་ག་ · de bzhin gshegs pa'i snying po yi ge brgya pa'i bsrung ba dang sdig pa bshags pa'i cho ga
tathagatahrdayapapadesanavidhisahitasataksararaksa
Not Started
Toh 4526

Atiśa 4526


Not Started
Toh 4527

Awaiting English title


མཎྜལ་གྱི་ཆོ་ག་ · maN+Dal gyi cho ga
mandalavidhi
Not Started
Toh 4528

Awaiting English title


མཎྜལ་གྱི་ཆོ་ག་ · maN+Dal gyi cho ga
mandalavidhi
Not Started
Toh 4529

Atiśa 4529


Not Started
Toh 4530

Awaiting English title


མཎྜལ་གྱི་ཆོ་ག་ · maN+Dal gyi cho ga
mandalavidhi
Not Started
Toh 4531

Awaiting English title


ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལེའུ་ · ting nge 'dzin gyi tshogs kyi le'u
samadhisambharaparivarta
Not Started
Toh 4532

Awaiting English title


བསམ་གཏན་གྱི་ཆོས་དྲུག་རྣམ་པར་གཞག་པ་ · bsam gtan gyi chos drug rnam par gzhag pa
dhyanasaddharmavyavasthana
Not Started
Toh 4533

Awaiting English title


བསམ་གཏན་གྱི་ཆོས་དྲུག་རྣམ་པར་གཞག་པའི་འགྲེལ་པ་ · bsam gtan gyi chos drug rnam par gzhag pa'i 'grel pa
dhyanasaddharmavyavasthanavrtti
Not Started
Toh 4534

Awaiting English title


ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ · ting nge 'dzin gyi mi mthun pa'i phyogs rnam par gzhag pa
samadhipratikulapaksavyavasthana(?)
Not Started
Toh 4535

Atiśa 4535


Not Started
Toh 4536

Atiśa 4536


Not Started
Toh 4537

Atiśa 4537


Not Started
Toh 4538

Atiśa 4538


Not Started
Toh 4539

Awaiting English title


རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་པ་ · rnal 'byor la 'jug pa
yogavatara
Not Started
Toh 4540

Atiśa 4540


Not Started
Toh 4541

Awaiting English title


ལུས་ཡོངས་སུ་དཔྱད་པའི་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ · lus yongs su dpyad pa'i bsgom pa'i rim pa
kayapariksabhavanakrama
Not Started
Toh 4542

Awaiting English title


ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པའི་བསྒོམ་པའི་རིམ་པའི་མན་ངག་ · pha rol tu phyin pa'i theg pa'i bsgom pa'i rim pa'i man ngag
paramitayanabhavanakramopadesa
Not Started
Toh 4543

Atiśa 4543


Not Started
Toh 4544

Awaiting English title


རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་པའི་མན་ངག་ · rnal 'byor la 'jug pa'i man ngag
yogavataropadesa
Not Started
Toh 4545

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བསྒོམ་པའི་མན་ངག་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa bsgom pa'i man ngag
prajnaparamitabhavanopadesa
Not Started
Toh 4546

Awaiting English title


རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་བསྒོམ་པའི་དོན་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ · rnal 'byor spyod pa'i bsgom pa'i don mdor bsdus te bstan pa
yogacaryabhavanarthasamasanirdesa
Not Started
Toh 4547

Awaiting English title


བདེ་བར་གཤེགས་པ་གཞུང་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · bde bar gshegs pa gzhung rnam par 'byed pa'i tshig le'ur byas pa
sugatamatavibhangakarika
Not Started
Toh 4548

Awaiting English title


སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་བླ་ན་མེད་པ་བསྒོམ་པ་ · sangs rgyas rjes su dran pa bla na med pa bsgom pa
buddhanusmrtyauttarabhavana
Not Started
Toh 4549

Awaiting English title


བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཚིག་ལེའུ་བྱས་པ་ · bslab pa kun las btus pa'i tshig le'u byas pa
siksasasmuccayakarika
Not Started
Toh 4550

Awaiting English title


བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ · bslab pa kun las btus pa'i mngon par rtogs pa
sikssasamuccayabhisamaya
Not Started
Toh 4551

Awaiting English title


ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཉི་ཤུ་པ་ · theg pa chen po nyi shu pa
mahayanavimsika
Not Started
Toh 4552

Awaiting English title


སཱ་ལུ་ལྗང་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · sA lu ljang pa'i tshig le'ur byas pa
salistambakakarika
Not Started
Toh 4553

Awaiting English title


རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་སྙིང་པོའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · rten cing 'brel bar 'byung ba'i snying po'i tshig le'ur byas pa
pratityasamutpadahrdayakarika
Not Started
Toh 4554

Awaiting English title


རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་སྙིང་པོའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · rten cing 'brel bar 'byung ba'i snying po'i tshig le'ur byas pa
pratityasamutpadahrdayakarika
Not Started
Toh 4555

Atiśa 4555


Not Started
Toh 4556

Atiśa 4556


Not Started
Toh 4557

Atiśa 4557


Not Started
Toh 4558

Atiśa 4558


Not Started
Toh 4559

Atiśa 4559


Not Started
Toh 4560

Atiśa 4560


Not Started
Toh 4561

Atiśa 4561


Not Started
Toh 4562

Atiśa 4562


Not Started
Toh 4563

Atiśa 4563


Not Started
Toh 4564

Awaiting English title


གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་བདུན་ཅུ་པ་ · gsum la skabs su 'gro ba bdun cu pa
trisaranagamanasaptati
Not Started
Toh 4565

Awaiting English title


སྐྱབས་འགྲོ་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ · skyabs 'gro yan lag drug pa
sadangasaranagamana
Not Started
Toh 4566

Atiśa 4566


Not Started
Toh 4567

Awaiting English title


བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ · bsgom pa'i rim pa
bhavanakrama
Not Started

The Works of Atiśa

This section, included in some later printings of the Degé Tengyur, contains a compilation of works by Atiśa Dīpaṃkaraśrījñāna, 982-1054, also known as Jowo Jé (jo bo rje).

All of the 103 works in this volume (Toh 4465-4567) are duplicates of Atiśa’s works found elsewhere in the Tengyur, with the exception of 3 very short texts (Toh 4515, 4516, and 4548).

For convenient reference, nevertheless, a full list of the titles and alternate Toh numbers will be added in a later update.


Bookmarks