Technology and arts


བཟོ་རིག་པ། · bzo rig pa/


Śilpavidyā


Indian treatises on the graphic and manual arts, including iconometrics (Toh 4313-4327)

Texts: 15 Translated: 0 In Progress: 0 Not Begun: 15
Title
Toh 4313

Awaiting English title


དངུལ་ཆུ་གྲུབ་པའི་བསྟན་བཅོས་ · dngul chu grub pa'i bstan bcos
rasasiddhisastra
Not Started
Toh 4314

Awaiting English title


གསེར་འགྱུར་གྱི་བསྟན་བཅོས་བསྡུས་པ་ · gser 'gyur gyi bstan bcos bsdus pa
rasayanasastroddhrti
Not Started
Toh 4315

Awaiting English title


སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་འགྲེལ་ · sku gzugs kyi mtshan nyid kyi rnam 'grel
pratibimbalaksanavivarana

Title variants

  • rdzogs pa'i sangs rgyas kyis gsungs pa'i sku gsugs kyi mtshan nyid kyi rnam 'grel

Not Started
Toh 4316

Awaiting English title


སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ · sku gzugs kyi tshad kyi mtshan nyid
pratibimbamanalaksana
Not Started
Toh 4317

Awaiting English title


གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ · grub thob brgyad cu'i mngon par rtogs pa
caturasitisiddhabhisamaya
Not Started
Toh 4318

Awaiting English title


ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་བཅུད་ལེན་ནད་ཐམས་ཅད་འཇོམས་ཤིང་ལུས་ཀྱི་སྟོབས་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་ · thams cad kyi dbang phyug gi bcud len nad thams cad 'joms shing lus kyi stobs rgyas par byed pa
sarvesvararasayanasarvarogaharasarirapustikara
Not Started
Toh 4319

Awaiting English title


སྤོས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་རེའུ་ཆར་བྱས་པ་ · spos kyi sbyor ba re'u char byas pa
astapadikrtadhupayoga
Not Started
Toh 4320

Awaiting English title


སྤོས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་རེའུ་ཆར་བྱས་པའི་ཐབས་བཤད་པ་ · spos kyi sbyor ba re'u char byas pa'i thabs bshad pa
astapadikrtadhupayogavidhanabhasya
Not Started
Toh 4321

Awaiting English title


ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་དྲང་སྲོང་གར་གས་ལྟས་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཙུག་ལག་ · thub pa chen po drang srong gar gas ltas kyi rnam par bstan pa zhes bya ba'i gtsug lag
Not Started
Toh 4322

Awaiting English title


གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབྱངས་འཆར་བ་ · g.yul las rnam par rgyal ba zhes pa'i rgyud kyi rgyal po dbyangs 'char ba
yuddhajaya-nama-tantrarajasvarodaya
Not Started
Toh 4323

Awaiting English title


ཚེའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གནོད་པ་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལས་ · tshe'i gnas skabs kyi 'bras bu gnod pa 'byung ba zhes bya ba'i las
ayuravasthaphalopadravodbhava
Not Started
Toh 4324

Awaiting English title


གཙུག་གི་ནོར་བུ་ · gtsug gi nor bu
cudamani
Not Started
Toh 4325

Awaiting English title


རྩེ་རྩིས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ · rtse rtsis kyi 'bras bu gsal bar byed pa
ayurganitaphalaprakasa
Not Started
Toh 4326

Awaiting English title


དབྱངས་འཆར་བའི་དོན་བསྡུས་པ་ · dbyangs 'char ba'i don bsdus pa
svarodayarthasamgraha
Not Started
Toh 4327

Awaiting English title


དབྱངས་འཆར་བའི་དུས་སྦྱོར་གྱི་འབྲས་བུ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ · dbyangs 'char ba'i dus sbyor gyi 'bras bu nye bar mkho ba
svarodayalagnaphalopadesa
Not Started

Bookmarks