Medicine


གསོ་བ་རིག་པ། · gso ba rig pa/


Cikitsāvidyā


Secular Indian treatises on Āyurvedic medicine and pharmaceutics (Toh 4306-4312)

Texts: 7 Translated: 0 In Progress: 0 Not Begun: 7
Title
Toh 4306

Awaiting English title


སྦྱོར་བ་བརྒྱ་པ་ · sbyor ba brgya pa
yogasataka
Not Started
Toh 4307

Awaiting English title


སྨན་འཚོ་བའི་མདོ་ · sman 'tsho ba'i mdo
jivasutra
Not Started
Toh 4308

Awaiting English title


སྨན་ཨ་བའི་ཆོ་ག་ · sman a ba'i cho ga
avabhesajakalpa

Title variants

  • slob dpon klu sgrub kyis bshad pa sman a ba'i cho ga

Not Started
Toh 4309

Awaiting English title


སྨན་དཔྱད་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་པ་ · sman dpyad yan lag brgyad pa'i snying po'i 'grel pa
vaidyastangahrdayavrtti
Not Started
Toh 4310

Awaiting English title


ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ · yan lag brgyad pa'i snying po bsdus pa
astangahrdayasamhita
Not Started
Toh 4311

Awaiting English title


ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་བཤད་པ་ · yan lag brgyad pa'i snying po zhes bya ba'i sman dpyad kyi bshad pa
astangahrdaya-nama-vaiduryakabhasya
Not Started
Toh 4312

Awaiting English title


ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པོའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ཚིག་གི་དོན་གྱི་ཟླ་ཟེར་ · yan lag brgyad pa'i snying po'i rnam par 'grel pa tshig gi don gyi zla zer
padarthacandrikaprabhasa-nama-astangahrdayavivrti
Not Started

Bookmarks