Epistles


སྤྲིང་ཡིག · spring yig


Lekha


Advice from the great Indian Buddhist masters in the form of letters written to rulers and others (Toh 4158-4202)

Texts: 45 Translated: 0 In Progress: 0 Not Begun: 45
Title
Toh  4158

Awaiting English title


རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ · rgyal po la gtam bya ba rin po che'i phreng ba
rajaparikatharatnamala
Not Started
Toh  4159

Awaiting English title


རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ · rin po che'i phreng ba'i rgya cher bshad pa
ratnavalitika
Not Started
Toh  4160

Awaiting English title


རྨི་ལམ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཏམ · rmi lam yid bzhin nor bu'i gtam
svapnacintamaniparikatha
Not Started
Toh  4161

Awaiting English title


སྦྱིན་པའི་གཏམ · sbyin pa'i gtam
danaparikatha
Not Started
Toh  4162

Awaiting English title


སྲིད་པ་ལས་འདས་པའི་གཏམ · srid pa las 'das pa'i gtam
bhavasamkrantiparikatha
Not Started
Toh  4163

Awaiting English title


ཡོན་ཏན་བདུན་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པའི་གཏམ · yon tan bdun yongs su brjod pa'i gtam
saptagunaparivadanakatha
Not Started
Toh  4164

Awaiting English title


ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་གཏམ · tshul khrims kyi gtam
silaparikatha
Not Started
Toh  4165

Awaiting English title


ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་གཏམ་གྱི་འགྲེལ་པ · tshul khrims kyi gtam gyi 'grel pa
silakathavrtti
Not Started
Toh  4166

Awaiting English title


ཚོགས་ཀྱི་གཏམ · tshogs kyi gtam
sambharaparikatha
Not Started
Toh  4167

Awaiting English title


མི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་གཏམ · mi khom pa brgyad kyi gtam
astaksanakatha
Not Started
Toh  4168

Awaiting English title


ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཟ་མ་ཏོག་ལྟ་བུའི་གཏམ · legs par bshad pa rin po che za ma tog lta bu'i gtam
subhasitaratnakarandakakatha
Not Started
Toh  4169

Awaiting English title


ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞི་སྤང་བའི་གཏམ · phyin ci log bzhi spang ba'i gtam
caturviparyayapariharakatha
Not Started
Toh  4170

Awaiting English title


རྩོད་པའི་འདུས་ཀྱི་གཏམ · rtsod pa'i 'dus kyi gtam
kaliyugaparikatha
Not Started
Toh  4171

Awaiting English title


དབེན་པའི་གཏམ · dben pa'i gtam
vivekakatha
Not Started
Toh  4172

Awaiting English title


ཆོས་སྨྲ་བ་དང་དམ་པའི་ཆོས་ཉན་པ་ལ་གུས་པར་བྱ་བའི་གཏམ · chos smra ba dang dam pa'i chos nyan pa la gus par bya ba'i gtam
dharmavacanasaddharmasravakasatyakrtyakatha
Not Started
Toh  4173

Awaiting English title


ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་གཏམ · ched du brjod pa'i gtam
udanakatha
Not Started
Toh  4174

Awaiting English title


མི་རྟག་པའི་དོན་གྱི་གཏམ · mi rtag pa'i don gyi gtam
anityarthaparikatha
Not Started
Toh  4175

Awaiting English title


ལེགས་པའི་ལམ་བསྟན་པའི་གཏམ · legs pa'i lam bstan pa'i gtam
supathanirdesaparikatha
Not Started
Toh  4176

Awaiting English title


དགེ་པ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་བསྟན་བ · dge pa bcu'i las kyi lam bstan ba
sokavinodana
Not Started
Toh  4177

Awaiting English title


མྱ་ངན་བསལ་བ · mya ngan bsal ba
sokavinodana
Not Started
Toh  4178

Awaiting English title


མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་བསྟན་པ · mi dge ba bcu'i las kyi lam bstan pa
dasakusalakarmapathanirdesa
Not Started
Toh  4179

Awaiting English title


དམ་པའི་ཆོས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ · dam pa'i chos dran pa nye bar gzhag pa'i tshig le'ur byas pa
saddharmasrmtyupasthanakarika
Not Started
Toh  4180

Awaiting English title


འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔའི་ཉེས་དམིགས་བཤད་པ · 'dod pa'i yon tan lnga'i nyes dmigs bshad pa
pancakamagunopalambhanirdesa
Not Started
Toh  4181

Awaiting English title


འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་དགེ་སློང་རབ་གསལ་གཞོན་ནུ་ལ་སྤྲིངས་པའི་ཕྲིན་ཡིག · 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gis dge slong rab gsal gzhon nu la springs pa'i phrin yig
aryavalokitesvarapresita bhiksuprakasakumaralekha
Not Started
Toh  4182

Awaiting English title


བཤེས་པའི་སྤྲིང་ཡིག · bshes pa'i spring yig
suhrllekha
Not Started
Toh  4183

Awaiting English title


སློབ་མ་ལ་སྤྲིངས་པའི་སྤྲིང་ཡིག · slob ma la springs pa'i spring yig
sisyalekha
Not Started
Toh  4184

Awaiting English title


རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཀ་ནིས་ཀ་ལ་སྤྲིངས་པའི་སྤྲིང་ཡིག · rgyal po chen po ka nis ka la springs pa'i spring yig
maharajakaniskalekha
Not Started
Toh  4185

Awaiting English title


སེམས་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པར་སྦྱང་བའི་རིམ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྤྲིང་ཡིག · sems rin po che rnam par sbyang ba'i rim pa zhes bya ba'i spring yig
cittaratnavisodhanakrama-nama-lekha
Not Started
Toh  4186

Awaiting English title


བླ་མ་ལ་སྤྲིང་བ · bla ma la spring ba
gurulekha
Not Started
Toh  4187

Awaiting English title


བུ་ལ་སྤྲིང་བ · bu la spring ba
sutalekha
Not Started
Toh  4188

Awaiting English title


དྲི་མ་མེད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲིང་ཡིག · dri ma med pa rin po che'i spring yig
vimalaratnalekha
Not Started
Toh  4189

Awaiting English title


རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་ལ་སྤྲིངས་པའི་སྤྲིང་ཡིག · rgyal po zla ba la springs pa'i spring yig
candrarajalekha
Not Started
Toh  4190

Awaiting English title


བཤེས་པའི་སྤྲིང་ཡིག་གི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ཚིག་གསལ་བ · bshes pa'i spring yig gi rgya cher bshad pa tshig gsal ba
vyaktapadasuhrllekhatika
Not Started
Toh  4191

Awaiting English title


སློབ་མ་ལ་སྤྲིང་པའི་ཕྲིན་ཡིག་དཀའ་འགྲེལ · slob ma la spring pa'i phrin yig dka' 'grel
sisyalekhatippana
Not Started
Toh  4192

Awaiting English title


སློབ་མ་ལ་སྤྲིང་བའི་འགྲེལ་པ · slob ma la spring ba'i 'grel pa
sisyalekhavrtti
Not Started
Toh  4193

Awaiting English title


ལྷོ་ཟ་མོ་ཚངས་དབྱངས་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ · lho za mo tshangs dbyangs la sdug bsngal gyi bye brag bstan pa
brahmanidaksinambayai duhkhavisesanirdesa
Not Started
Toh  4194

Awaiting English title


བོད་རྗེ་འབངས་དང་བཙུན་པ་རྣམས་ལ་སྤྲིང་ཡིག · bod rje 'bangs dang btsun pa rnams la spring yig
bhotasvamidasagurulekha
Title variants
  • bod btsun rnams la brdzangs pa'i spring yig

Not Started
Toh  4195

Awaiting English title


དད་སྐྱེད་སྒྲོན་མ · dad skyed sgron ma
sraddhotpadapradipa
Not Started
Toh  4196

Awaiting English title


དཔེའི་ཕྲེང་བ · dpe'i phreng ba
drstantamalya
Not Started
Toh  4197

Awaiting English title


མྱ་ངན་མེད་པའི་སྒོ་ནས་ཀླུ་བཏུལ་བའི་ལེའུ · mya ngan med pa'i sgo nas klu btul ba'i le'u
asokamukhanagavinayapariccheda
Not Started
Toh  4198

Awaiting English title


དགེ་འདུན་སྤྱན་དྲང་བ · dge 'dun spyan drang ba
samghopanimantrana
Not Started
Toh  4199

Awaiting English title


གནས་བརྟན་སྤྱན་དྲང་བ · gnas brtan spyan drang ba
sthaviropanimantrana
Not Started
Toh  4200

Awaiting English title


བསྟན་པའི་གཏད་རབས · bstan pa'i gtad rabs
sasanaparampara(?)
Not Started
Toh  4201

Awaiting English title


དགྲ་བཅོམ་པ་དགེ་འདུན་འཕེལ་གྱིས་ལུང་བསྟན་པ · dgra bcom pa dge 'dun 'phel gyis lung bstan pa
arhatsamghavardhanavyakarana
Not Started
Toh  4202

Awaiting English title


ལིའི་ཡུལ་ལུང་བསྟན་པ · li'i yul lung bstan pa
kamsadesavyakarana
Not Started

Bookmarks