The Buddha's previous lives


སྐྱེས་རབས། · skyes rabs/


Jātaka


The literature recounting stories of the Buddha’s previous lives (Toh 4150-4157)

Texts: 8 Translated: 0 In Progress: 0 Not Begun: 8
Title
Toh  4150

Awaiting English title


སྐྱེས་པའི་རབས་ཀྱི་རྒྱུད · skyes pa'i rabs kyi rgyud
jatakamala
Not Started
Toh  4151

Awaiting English title


སྐྱེས་པའི་རབས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ · skyes pa'i rabs kyi rgya cher bshad pa
jatakamalatika
Not Started
Toh  4152

Awaiting English title


སེང་གེ་ཞབས་འབྲིང་པའི་སྐྱེས་པ་རབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ · seng ge zhabs 'bring pa'i skyes pa rabs kyi phreng ba
haribhattajatakamala
Not Started
Toh  4153

Awaiting English title


འཇིག་རྟེན་ཀུན་དུ་དགའ་བའི་ཟློས་གར · 'jig rten kun du dga' ba'i zlos gar
lokanandanataka
Not Started
Toh  4154

Awaiting English title


ཀླུ་ཀུན་དུ་དགའ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཟློས་གར · klu kun du dga' ba zhes bya ba'i zlos gar
nagananda-nama-nataka
Not Started
Toh  4155

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་དཔག་བསམ་གྱི་འཁྲི་ཤིང · byang chub sems dpa'i rtogs pa brjod pa dpag bsam gyi 'khri shing
bodhisattvavadanakalpalata
Not Started
Toh  4156

Awaiting English title


སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྙན་དངགས་ཆེན་པོ · sangs rgyas kyi spyod pa zhes bya ba'i snyan dngags chen po
buddhacarita-nama-mahakavya
Not Started
Toh  4157

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐྱེས་པའི་རབས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་གཎྜཱི · byang chub sems dpa'i skyes pa'i rabs kyi chos kyi gaN+DI
bodhisattvajatakadharmagandi
Not Started

Bookmarks