Middle Way


དབུ་མ། · dbu ma/


Madhyamaka


The treatises by Nāgārjuna, Āryaveva, Candrakīrti, Buddhapālita, Śāntideva, and other Indian masters on the Madhyamaka (Middle Way) philosophical system (Toh 3824-3980)

Texts: 157 Translated: 0 In Progress: 0 Not Begun: 157
Title
Toh 2898

Awaiting English title


རིག་སྔགས་གཏད་པའི་ཆོ་ག་ · rig sngags gtad pa'i cho ga
vidyasthapanavidhi

Title variants

  • phyag na rdo rje gos sngon po can gyi rig sngags gtad pa'i cho ga
  • lta ba tha dad pa rnam par phye ba mdor bsdus
  • samksiptananadrstivibhajana

Not Started
Toh 3824

Awaiting English title


དབུ་མ་རྩ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཤེས་རབ་ · dbu ma rtsa ba'i tshig le'ur byas pa shes rab
prajna-nama-mulamadhyamakakarika
Not Started
Toh 3825

Awaiting English title


རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · rigs pa drug cu pa'i tshig le'ur byas pa
yuktisasthikakarika
Not Started
Toh 3826

Awaiting English title


ཞིབ་མོ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ་ · zhib mo rnam par 'thag pa zhes bya ba'i mdo
vaidalyasutra
Not Started
Toh 3827

Awaiting English title


སྟོང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · stong pa nyid bdun cu pa'i tshig le'ur byas pa
sunyatasaptatikarika
Not Started
Toh 3828

Awaiting English title


རྩོད་པ་བཟློག་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · rtsod pa bzlog pa'i tshig le'ur byas pa
vigrahavyavartanikarika
Not Started
Toh 3829

Awaiting English title


དབུ་མ་རྩ་བའི་འགྲེལ་པ་ག་ལས་འཇིགས་མེད་ · dbu ma rtsa ba'i 'grel pa ga las 'jigs med
mulamadhyamakavrttyakutobhaya
Not Started
Toh 3830

Awaiting English title


ཞིབ་མོ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ · zhib mo rnam par 'thag pa zhes bya ba'i rab tu byed pa
vaidalya-nama-prakarana
Not Started
Toh 3831

Awaiting English title


སྟོང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་ · stong pa nyid bdun cu pa'i 'grel pa
sunyatasaptativrtti
Not Started
Toh 3832

Awaiting English title


རྩོད་པ་བཟློག་པའི་འགྲེལ་པ་ · rtsod pa bzlog pa'i 'grel pa
vigrahavyavartanivrtti
Not Started
Toh 3833 / 4551

Awaiting English title


ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཉི་ཤུ་པ་ · theg pa chen po nyi shu pa
mahayanavimsika
Not Started
Toh 3834

Awaiting English title


ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ · yi ge brgya pa
aksarasataka
Not Started
Toh 3835

Awaiting English title


ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་ · yi ge brgya pa zhes bya ba'i 'grel pa
aksarasataka-nama-vrtti
Not Started
Toh 3836 / 4553

Awaiting English title


རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་སྙིང་པོའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · rten cing 'brel bar 'byung ba'i snying po'i tshig le'ur byas pa
pratityasamutpadahrdayakarika
Not Started
Toh 3837 / 4554

Awaiting English title


རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་སྙིང་པོའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · rten cing 'brel bar 'byung ba'i snying po'i tshig le'ur byas pa
pratityasamutpadahrdayakarika
Not Started
Toh 3838

Awaiting English title


མ་རྟོགས་པ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ · ma rtogs pa rtogs par byed pa zhes bya ba'i rab tu byed pa
abodhabodhaka-nama-prakarana
Not Started
Toh 3839

Awaiting English title


སྐྱེ་མེད་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ · skye med rin po che'i mdzod
ratnasukosa
Not Started
Toh 3840

Awaiting English title


སྲིད་པ་འཕོ་བ་ · srid pa 'pho ba
bhavasamkranti
Not Started
Toh 3841

Awaiting English title


སྲིད་པ་འཕོ་བའི་ཊཱི་ཀ་ · srid pa 'pho ba'i TI ka
bhavasamkrantitika
Not Started
Toh 3842

Awaiting English title


དབུ་མ་རྩ་བའི་འགྲེལ་པ་བུདྡྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་ · dbu ma rtsa ba'i 'grel pa bud+d+dha pA li ta
buddhapalitamulamadhyamakavrtti
Not Started
Toh 3843

Awaiting English title


རང་བཞིན་གསུམ་ལ་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་ · rang bzhin gsum la 'jug pa'i sgrub pa
svabhavatrayapravesasiddhi
Not Started
Toh 3844

Awaiting English title


ཆ་ཤས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཅེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ · cha shas kyi yan lag ces bya ba'i rab tu byed pa
hastavala-nama-prakarana
Not Started
Toh 3845

Awaiting English title


ཆ་ཤས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཅེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འགྲེལ་པ་ · cha shas kyi yan lag ces bya ba'i rab tu byed pa'i 'grel pa

Title variants

  • hastavala-nama-prakaranavrtti

Not Started
Toh 3846

Awaiting English title


བསྟན་བཅོས་བཞི་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · bstan bcos bzhi brgya pa zhes bya ba'i tshig le'ur byas pa
catuhsatakasastrakarika
Not Started
Toh 3847

Awaiting English title


འཁྲུལ་པ་བཟློག་པའི་རིགས་པ་གཏན་ཚིགས་གྲུབ་པ་ · 'khrul pa bzlog pa'i rigs pa gtan tshigs grub pa
skhalitapramardanayuktihetusiddhi
Not Started
Toh 3848

Awaiting English title


རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལག་པའི་ཚད་ཀྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · rab tu byed pa lag pa'i tshad kyi tshig le'ur byas pa
hastavalaprakaranakarika
Not Started
Toh 3849

Awaiting English title


ལག་པའི་ཚད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ · lag pa'i tshad kyi 'grel pa
hastavalavrtti
Not Started
Toh 3850

Awaiting English title


དབུ་མ་འཁྲུལ་པ་འཇོམས་པ་ · dbu ma 'khrul pa 'joms pa
madhyamakabhramaghata
Not Started
Toh 3851

Awaiting English title


ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ · ye shes snying po kun las btus pa
jnanasarasamuccaya
Not Started
Toh 3852

Awaiting English title


ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བཤད་སྦྱར་ · ye shes snying po kun las btus pa zhes bya ba'i bshad sbyar
jnanasarasamuccaya-nama-nibandhana
Not Started
Toh 3853

Awaiting English title


དབུ་མ་རྩ་བའི་འགྲེལ་པ་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མ་ · dbu ma rtsa ba'i 'grel pa shes rab sgron ma
prajnaparadipamulamadhyamakavrtti
Not Started
Toh 3854

Awaiting English title


དབུ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མ་ · dbu ma rin po che'i sgron ma
madhyamakaratnapradipa
Not Started
Toh 3855

Awaiting English title


དབུ་མའི་སྙིང་པོའི་ཚིག་ལེའུ་བྱས་པ་ · dbu ma'i snying po'i tshig le'u byas pa
madhyamakahrdayakarika
Not Started
Toh 3856

Awaiting English title


དབུ་མའི་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་པ་རྟོག་གེ་འབར་བ་ · dbu ma'i snying po'i 'grel pa rtog ge 'bar ba
madhyamakahrdayavrttitarkajvala
Not Started
Toh 3857

Awaiting English title


དབུ་མའི་དོན་བསྡུས་པ་ · dbu ma'i don bsdus pa
madhyamakarthasamgraha
Not Started
Toh 3858

Awaiting English title


དབུ་མ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ · dbu ma rten cing 'brel bar 'byung ba
madhyamakapratiyasamutpada
Not Started
Toh 3859

Awaiting English title


ཤེས་རབ་སྒྲོན་མ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · shes rab sgron ma rgya cher 'grel pa
prajnapradipatika
Not Started
Toh 3860

Awaiting English title


དབུ་མ་རྩ་བའི་འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ་བ་ · dbu ma rtsa ba'i 'grel pa tshig gsal ba
mulamadhyamakavrttiprasannapada
Not Started
Toh 3861

Awaiting English title


དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ · dbu ma la 'jug pa
madhyamakavatara
Not Started
Toh 3862

Awaiting English title


དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བཤད་པ་ · dbu ma la 'jug pa'i bshad pa
madhyamakavatarabhasya
Not Started
Toh 3863

Awaiting English title


དབུ་མ་ཤེས་རབ་ལ་འཇུག་པ་ · dbu ma shes rab la 'jug pa
madhyamakaprajnavatara
Not Started
Toh 3864

Awaiting English title


རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་ · rigs pa drug cu pa'i 'grel pa
yuktisasthikavrtti
Not Started
Toh 3865

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · byang chub sems dpa'i rnal 'byor spyod pa bzhi brgya pa'i rgya cher 'grel pa
bodhisattvayogacaracatuhsatakatika
Not Started
Toh 3866

Awaiting English title


ཕུང་པོ་ལྔའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ · phung po lnga'i rab tu byed pa
pancaskandhaprakarana
Not Started
Toh 3867

Awaiting English title


སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་ · stong nyid bdun cu pa'i 'grel pa
sunyatasaptativrtti
Not Started
Toh 3868

Awaiting English title


སྟོང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · stong pa nyid bdun cu pa'i rnam par bshad pa
sunyatasaptativivrtti
Not Started
Toh 3869

Awaiting English title


རྟོག་གེ་ཐོ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · rtog ge tho ba'i tshig le'ur byas pa
tarkamudgarakarika
Not Started
Toh 3870

Awaiting English title


དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་འགྲེལ་བཤད་ · dbu ma la 'jug pa'i 'grel bshad
madhyamakavataratika
Not Started
Toh 3871

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ · byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa
bodhisattvacaryavatara
Not Started
Toh 3872

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་དཀའ་འགྲེལ་ · byang chub kyi spyod pa la 'jug pa'i dka' 'grel
bodhicaryavatarapanjika
Not Started
Toh 3873

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའི་དཀའ་འགྲེལ་ · byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa'i rnam par bshad pa'i dka' 'grel
bodhisattvacaryavataravivrtipanjika
Not Started
Toh 3874

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ལེགས་པར་སྦྱར་བ་ · byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa'i legs par sbyar ba
bodhisattvacaryavatarasamskara
Not Started
Toh 3875

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྟོགས་པར་དཀའ་བའི་གནས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཞུང་ · byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa'i rtogs par dka' ba'i gnas gtan la dbab pa zhes bya ba'i gzhung

Title variants

  • bodhisattvacaryavataraduravabodhananirnaya-nama-grantha

Not Started
Toh 3876

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ལེའུའི་དཀའ་འགྲེལ་ · shes rab le'u'i dka' 'grel
prajnaparicchedapanjika
Not Started
Toh 3877

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཤེས་རབ་ལེའུ་དང་བསྔོ་བའི་དཀའ་འགྲེལ་ · byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa'i shes rab le'u dang bsngo ba'i dka' 'grel

Title variants

  • bodhisattvacaryavataraprajnaparicchedaparinamana-panjika

Not Started
Toh 3878

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་དོན་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་བསྡུས་པ་ · byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa'i don sum cu rtsa drug bsdus pa
bodhisattvacaryavatarasattrimsatpindartha
Not Started
Toh 3879

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་དོན་བསྡུས་པ་ · byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa'i don bsdus pa
bodhisattvacaryavatarapindartha
Not Started
Toh 3880

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་དགོངས་པའི་འགྲེལ་པ་ཁྱད་པར་གསལ་བྱེད་ · byang chub kyi spyod pa la 'jug pa'i dgongs pa'i 'grel pa khyad par gsal byed
bodhicaryavataratatparyapanjikavisesadyotani
Not Started
Toh 3881

Awaiting English title


བདེན་པ་གཉིས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཚིག་ལེའུ་བྱས་པ་ · bden pa gnyis rnam par 'byed pa'i tshig le'u byas pa
satyadvayavibhangakarika
Not Started
Toh 3882

Awaiting English title


བདེན་གཉིས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་འགྲེལ་པ་ · bden gnyis rnam par 'byed pa'i 'grel pa
satdvayavibhangavrtti
Not Started
Toh 3883

Awaiting English title


བདེན་པ་གཉིས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་དཀའ་འགྲེལ་ · bden pa gnyis rnam par 'byed pa'i dka' 'grel
satvayavibhangapanjika
Not Started
Toh 3884

Awaiting English title


དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · dbu ma rgyan gyi tshig le'ur byas pa
madhyamakalamkarakarika
Not Started
Toh 3885

Awaiting English title


དབུ་མའི་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་ · dbu ma'i rgyan gyi 'grel pa
madhyamakalamkaravrtti
Not Started
Toh 3886

Awaiting English title


དབུ་མའི་རྒྱན་གྱི་དཀའ་འགྲེལ་ · dbu ma'i rgyan gyi dka' 'grel
madhyamakalamkarapanjika
Not Started
Toh 3887

Awaiting English title


དབུ་མ་སྣང་བ་ · dbu ma snang ba
madhyamakaloka
Not Started
Toh 3888

Awaiting English title


དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ · de kho na nyid snang ba zhes bya ba'i rab tu byed pa
tattvaloka-nama-prakarana
Not Started
Toh 3889

Awaiting English title


ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་གྲུབ་པ་ · chos thams cad rang bzhin med par grub pa
sarvadharmasvabhavasiddhi
Not Started
Toh 3890

Awaiting English title


སྐུ་གསུམ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་ · sku gsum la 'jug pa'i sgo zhes bya ba'i bstan bcos
kayatrayavataramukha-nama-sastra
Not Started
Toh 3891

Awaiting English title


སྐུ་གསུམ་འགྲེལ་པ་ · sku gsum 'grel pa
kayatrayavrtti
Not Started
Toh 3892

Awaiting English title


དེ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པའི་འགྲེལ་པ་ · de kho na la 'jug pa'i 'grel pa
tattvavataravrtti
Not Started
Toh 3893

Awaiting English title


དབུ་མའི་ལུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་མདོར་བསྡུས་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ · dbu ma'i lugs kyi snying po mdor bsdus pa'i rab tu byed pa
madhyamakanayasarasamasaprakarana
Not Started
Toh 3894

Awaiting English title


རྣམ་པར་མེད་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · rnam par med pa'i tshig le'ur byas pa
nirakarakarika
Not Started
Toh 3895

Awaiting English title


སྣང་བའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ · snang ba'i phreng ba zhes bya ba'i rab tu byed pa
alokamalaprakarana
Not Started
Toh 3896

Awaiting English title


སྣང་བའི་ཕྲེང་བའི་འགྲེལ་པ་ཡིད་དགའ་བ་བསྐྱེད་པ་ · snang ba'i phreng ba'i 'grel pa yid dga' ba bskyed pa
alokamalatikahrdayanandajanani
Not Started
Toh 3897

Awaiting English title


འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་རྣམ་པར་ངེས་པ་ · 'dus byas dang 'dus ma byas rnam par nges pa
samskrtasamsrtaviniscaya
Not Started
Toh 3899 / 4547

Awaiting English title


བདེ་བར་གཤེགས་པ་གཞུང་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · bde bar gshegs pa gzhung rnam par 'byed pa'i tshig le'ur byas pa
sugatamatavibhangakarika
Not Started
Toh 3900

Awaiting English title


བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གཞུང་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་བཤད་པ་ · bde bar gshegs pa'i gzhung rnam par 'byed pa'i bshad pa
sugatamatavibhangabhasya
Not Started
Toh 3901

Awaiting English title


རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ · rin po che'i phreng ba
ratnamala
Not Started
Toh 3902 / 4467

Awaiting English title


བདེན་པ་གཉིས་ལ་འཇུག་པ་ · bden pa gnyis la 'jug pa
satyadvayavatara
Not Started
Toh 3903

Awaiting English title


ཐུབ་པའི་དགོངས་པའི་རྒྱན་ · thub pa'i dgongs pa'i rgyan
munimatalamkara
Not Started
Toh 3904

Awaiting English title


ཚད་མ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་མདོར་བཤད་པའི་འགྲེལ་པ་ · tshad ma rnam par 'joms pa mdor bshad pa'i 'grel pa
tarkavighatatippitakavrtti
Not Started
Toh 3905

Awaiting English title


ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མཚན་ཉིད་ཀུན་ལས་བསྡུས་པ་ · theg pa chen po'i mtshan nyid kun las bsdus pa
mahayanalaksanasamuccaya
Not Started
Toh 3906

Awaiting English title


སེམས་བརྟག་པ་ · sems brtag pa
cittapariksa
Not Started
Toh 3907

Awaiting English title


ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བྱེད་པའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ · theg pa thams cad snang bar byed pa'i bye brag tu bshad pa
sarvayanalokakaravaibhasya
Not Started
Toh 3908

Awaiting English title


བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ · bsgom pa'i rim pa
bhavanakrama
Not Started
Toh 3909

Awaiting English title


རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པའི་ལམ་ · rnal 'byor bsgom pa'i lam
yogabhavanamarga
Not Started
Toh 3910

Awaiting English title


ཅིག་ཅར་འཇུག་པ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་བསྒོམ་དོན་ · cig car 'jug pa rnam par mi rtog pa'i bsgom don
sakrtpravesikanirvikalpabhavanartha
Not Started
Toh 3911 / 4519

Awaiting English title


ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམ་པའི་མན་ངག་ཡི་གེར་བྲིས་པ་ · kun rdzob byang chub kyi sems bsgom pa'i man ngag yi ger bris pa
samvrtibodhicittabhavanopadesavarnasamgraha
Not Started
Toh 3912 / 4518

Awaiting English title


དོན་དམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ཡི་གེར་བྲིས་པ་ · don dam pa byang chub kyi sems bsgom pa'i rim pa yi ger bris pa
paramarthabodhicittabhavanakramavarnasamgraha
Not Started
Toh 3913

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམ་པ་ · byang chub kyi sems bsgom pa
bodhicittabhavana
Not Started
Toh 3914

Awaiting English title


ཚད་མེད་བཞིའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · tshad med bzhi'i rgya cher 'grel pa
caturapramanatika
Not Started
Toh 3915

Awaiting English title


བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ · bsgom pa'i rim pa
bhavanakrama
Not Started
Toh 3916 / 4567

Awaiting English title


བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ · bsgom pa'i rim pa
bhavanakrama
Not Started
Toh 3917

Awaiting English title


བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ · bsgom pa'i rim pa
bhavanakrama
Not Started
Toh 3918

Awaiting English title


རྣལ་འབྱོར་གསུམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ · rnal 'byor gsum pa la 'jug pa
bhavanayogavatara
Not Started
Toh 3919

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag
prajnaparamitopadesa
Not Started
Toh 3920 / 4541

Awaiting English title


ལུས་ཡོངས་སུ་དཔྱད་པའི་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ · lus yongs su dpyad pa'i bsgom pa'i rim pa
kayapariksabhavanakrama
Not Started
Toh 3921

Awaiting English title


མི་སྡུག་པ་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ · mi sdug pa bsgom pa'i rim pa
asubhabhavanakrama
Not Started
Toh 3922 / 4542

Awaiting English title


ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པའི་བསྒོམ་པའི་རིམ་པའི་མན་ངག་ · pha rol tu phyin pa'i theg pa'i bsgom pa'i rim pa'i man ngag
paramitayanabhavanakramopadesa
Not Started
Toh 3923 / 4548

Awaiting English title


སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་བླ་ན་མེད་པ་བསྒོམ་པ་ · sangs rgyas rjes su dran pa bla na med pa bsgom pa
buddhanusmrtyauttarabhavana
Not Started
Toh 3924

Awaiting English title


ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལེའུ་ · ting nge 'dzin gyi tshogs kyi le'u
samadhisambharaparivarta
Not Started
Toh 3925 / 4531

Awaiting English title


ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལེའུ་ · ting nge 'dzin gyi tshogs kyi le'u
samadhisambharaparivarta
Not Started
Toh 3926 / 4532

Awaiting English title


བསམ་གཏན་གྱི་ཆོས་དྲུག་རྣམ་པར་གཞག་པ་ · bsam gtan gyi chos drug rnam par gzhag pa
dhyanasaddharmavyavasthana
Not Started
Toh 3927 / 4533

Awaiting English title


བསམ་གཏན་གྱི་ཆོས་དྲུག་རྣམ་པར་གཞག་པའི་འགྲེལ་པ་ · bsam gtan gyi chos drug rnam par gzhag pa'i 'grel pa
dhyanasaddharmavyavasthanavrtti
Not Started
Toh 3928 / 4476

Awaiting English title


དྲན་པ་གཅིག་པའི་མན་ངག་ · dran pa gcig pa'i man ngag
ekasmrtyupadesa
Not Started
Toh 3929 / 4468

Awaiting English title


དབུ་མའི་མན་ངག་ · dbu ma'i man ngag
madhyamakopadesa
Not Started
Toh 3930

Awaiting English title


དབུ་མའི་མན་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་ཟ་མ་ཏོག་ཁ་ཕྱེ་བ་ · dbu ma'i man ngag rin po che'i za ma tog kha phye ba
ratnakarandodghata-nama-madhyamakopadesa
Not Started
Toh 3931

Awaiting English title


དབུ་མའི་མན་ངག་ཅེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་ · dbu ma'i man ngag ces bya ba'i 'grel pa
madhyamakopadesavrtti
Not Started
Toh 3932 / 4534

Awaiting English title


ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ · ting nge 'dzin gyi mi mthun pa'i phyogs rnam par gzhag pa
samadhipratikulapaksavyavasthana(?)
Not Started
Toh 3933

Awaiting English title


བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ · bsgom pa'i rim pa mdo kun las btus pa
bhavanakramasutrasamuccaya
Not Started
Toh 3934

Awaiting English title


མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ · mdo kun las btus pa
sutrasamuccaya
Not Started
Toh 3935

Awaiting English title


མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྣང་བའི་རྒྱན་ · mdo kun las btus pa'i bshad pa rin po che snang ba'i rgyan
sutrasamuccayabhasyaratnalokalamkara
Not Started
Toh 3936

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་བསྡུས་པའི་སྒྲོན་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ · byang chub sems dpa'i spyod pa bsdus pa'i sgron ma rin po che'i phreng ba
bodhisattvacaryasamgrahapradiparatnamala
Not Started
Toh 3937

Awaiting English title


མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་དོན་བསྡུས་པ་ · mdo kun las btus pa'i don bsdus pa
sutrasamuccayasancayartha
Not Started
Toh 3938

Awaiting English title


རིམ་གྱིས་འཇུག་པའི་སྒོམ་དོན་ · rim gyis 'jug pa'i sgom don
kramapravesikabhavanartha
Not Started
Toh 3939 / 4549

Awaiting English title


བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཚིག་ལེའུ་བྱས་པ་ · bslab pa kun las btus pa'i tshig le'u byas pa
siksasasmuccayakarika
Not Started
Toh 3940

Awaiting English title


བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ · bslab pa kun las btus pa
siksasamuccaya
Not Started
Toh 3941 / 4525

Awaiting English title


དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་བསྲུང་བ་དང་སྡིག་པ་བཤགས་པའི་ཆོ་ག་ · de bzhin gshegs pa'i snying po yi ge brgya pa'i bsrung ba dang sdig pa bshags pa'i cho ga
tathagatahrdayapapadesanavidhisahitasataksararaksa
Not Started
Toh 3942 / 4550

Awaiting English title


བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ · bslab pa kun las btus pa'i mngon par rtogs pa
sikssasamuccayabhisamaya
Not Started
Toh 3943

Awaiting English title


བསླབ་པ་མེ་ཏོག་སྙེ་མ་ · bslab pa me tog snye ma
siksakusumamanjari
Not Started
Toh 3944

Awaiting English title


ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བསྡུས་པ་ · pha rol tu phyin pa bsdus pa
paramitasamasa
Not Started
Toh 3945 / 4494

Awaiting English title


ལས་དང་པོ་པའི་ས་སྦྱང་བ་ · las dang po pa'i sa sbyang ba
adikarmikabhumipariskara
Not Started
Toh 3946 / 4472

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་མདོ་ཙམ་གདམས་ངག་ཏུ་བྱས་པ་ · byang chub sems dpa'i spyod pa mdo tsam gdams ngag tu byas pa
bodhisattvacaryasutrikrtavavada
Not Started
Toh 3947 / 4465

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་ · byang chub lam gyi sgron ma
bodhipathapradipa
Not Started
Toh 3948

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མའི་དཀའ་འགྲེལ་ · byang chub lam gyi sgron ma'i dka' 'grel
bodhimargapradipapanjika
Not Started
Toh 3949 / 4469

Awaiting English title


སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ · snying po bsdus pa
garbhasamgraha
Not Started
Toh 3950 / 4470

Awaiting English title


སྙིང་པོ་ངེས་པར་བསྡུ་བ་ · snying po nges par bsdu ba
hrdayaniksepa
Not Started
Toh 3951 / 4471

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ · byang chub sems dpa'i nor bu'i phreng ba
bodhisattvamanyavali
Not Started
Toh 3952 / 4477

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་བསྟན་པ་ · byang chub sems dpa' las dang po pa'i lam la 'jug pa bstan pa
bodhisattvadikarmikamargavataradesana
Not Started
Toh 3953 / 4478

Awaiting English title


སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་བསྟན་པ་ · skyabs su 'gro ba bstan pa
saranagamanadesana
Not Started
Toh 3954 / 4479

Awaiting English title


ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡི་གེར་བསྡུས་པ་ · theg pa chen po'i lam gyi sgrub thabs yi ger bsdus pa
mahayanapathasadhanavarnasamgraha
Not Started
Toh 3955 / 4480

Awaiting English title


ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ · theg pa chen po'i lam gyi sgrub thabs shin tu bsdus pa
mahayanapathasadhanasamgraha
Not Started
Toh 3956 / 4481

Awaiting English title


རང་གི་བྱ་བའི་རིམ་པ་བསྐུལ་བ་དང་བཅས་པ་ཡི་གེར་བྲིས་པ་ · rang gi bya ba'i rim pa bskul ba dang bcas pa yi ger bris pa
samcodanasahitasvakrtyakramavarnasamgraha
Not Started
Toh 3957 / 4482

Awaiting English title


མདོ་སྡེའི་དོན་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་མན་ངག་ · mdo sde'i don kun las btus pa'i man ngag
sutrarthasamuccayopadesa
Not Started
Toh 3958 / 4483

Awaiting English title


མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་བསྟན་པ་ · mi dge ba bcu'i las kyi lam bstan pa
dasakusalakarmapathadesana
Not Started
Toh 3959 / 4484

Awaiting English title


ལས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ · las rnam par 'byed pa
karmavibhanga
Not Started
Toh 3960 / 4466

Awaiting English title


སྤྱོད་པ་བསྡུས་པའི་སྒྲོན་མ་ · spyod pa bsdus pa'i sgron ma
caryasamgrahapradipa
Not Started
Toh 3961

Awaiting English title


མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཆེན་པོ་ · mdo kun las btus pa chen po
mahasutrasamuccaya
Not Started
Toh 3962

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་མདོར་བསྡུས་པ་ · byang chub sems dpa'i lam gyi rim pa mdor bsdus pa
bodhisattvamargakramasamgraha
Not Started
Toh 3963

Awaiting English title


ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ · theg pa chen po'i man ngag tshigs su bcad pa
mahayanopadesagatha
Not Started
Toh 3964

Awaiting English title


རྒྱལ་བའི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ · rgyal ba'i lam la 'jug pa
jinamargavatara
Not Started
Toh 3965

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་མདོའི་དོན་མདོར་བསྡུས་པ་ · byang chub sems dpa'i spyod yul yongs su dag pa'i mdo'i don mdor bsdus pa
bodhisattvagocaraparisuddhisutrarthasamgraha
Not Started
Toh 3966 / 4492

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་ · byang chub tu sems bskyed pa'i cho ga
bodhicittotpadavidhi
Not Started
Toh 3967 / 4491

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་ · byang chub sems dpa'i sdom pa'i cho ga
bodhisatvasamvaravidhi
Not Started
Toh 3968 / 4493

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་ཡི་དམ་བླང་བའི་ཆོ་ག་ · byang chub kyi sems bskyed pa dang yi dam blang ba'i cho ga
bodhicittotpadasamadanavidhi
Not Started
Toh 3969 / 4490

Awaiting English title


སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་གའི་རིམ་པ་ · sems bskyed pa dang sdom pa'i cho ga'i rim pa
cittotpadasamvaravidhikrama
Not Started
Toh 3970

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་གཟུང་བའི་ཆོ་ག་ · byang chub sems dpa'i sdom pa gzung ba'i cho ga
bodhisattvasamvaragrahanavidhi
Not Started
Toh 3971 / 4564

Awaiting English title


གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་བདུན་ཅུ་པ་ · gsum la skabs su 'gro ba bdun cu pa
trisaranagamanasaptati
Not Started
Toh 3972 / 4565

Awaiting English title


སྐྱབས་འགྲོ་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ · skyabs 'gro yan lag drug pa
sadangasaranagamana
Not Started
Toh 3973

Awaiting English title


ལྟུང་བ་བཤགས་པའི་ཆོ་ག་ · ltung ba bshags pa'i cho ga
apattidesanavidhi
Not Started
Toh 3974

Awaiting English title


ལྟུང་བ་བཤགས་པའི་ཆོ་ག་ · ltung ba bshags pa'i cho ga
apattidesanavidhi
Not Started
Toh 3975 / 4487

Awaiting English title


ཁ་ཏོན་དང་གླེགས་བམ་ཀླག་པའི་སྔོན་དུ་བྱ་བའི་ཆོ་ག་ · kha ton dang glegs bam klag pa'i sngon du bya ba'i cho ga
adhyayanapustakapathanapraskriyavidhi
Not Started
Toh 3976 / 4488

Awaiting English title


ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པའི་ཚ་ཚ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་ · pha rol tu phyin pa'i theg pa'i tsha tsha gdab pa'i cho ga
paramitayanasacchanirvapanavidhi
Not Started
Toh 3977 / 4489

Awaiting English title


བླ་མའི་བྱ་བའི་རིམ་པ་ · bla ma'i bya ba'i rim pa
gurukriyakrama
Not Started
Toh 3978

Awaiting English title


སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རིམ་པ་ · sdom pa gsum gyi rim pa
trissamvarakrama
Not Started
Toh 3979

Awaiting English title


ཆོས་སྤྱོད་ཡན་ལག་བཞི་པ་ · chos spyod yan lag bzhi pa
caturangadharmacarya
Not Started
Toh 3980

Awaiting English title


དམ་པའི་ཆོས་སྤྱོད་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་བདུན་པ་ · dam pa'i chos spyod la 'jug pa'i yan lag bdun pa
saptangasaddharmacaryavatara
Not Started

Bookmarks