Action tantras


བྱ་བའི་རྒྱུད། · bya ba'i rgyud/


Kriyātantra


Tantras of the Action class, mainly emphasizing external worship and ritual, and classified into six “families” of principal deities (Toh 502-808).

Texts: 311 Translated: 5 In Progress: 21 Not Begun: 285
Title
Toh  502

The Sovereign Tantra, Orderly Arrangement of the Three Vows


དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད། · dam tshig gsum bkod pa'i rgyal po'i rgyud/
trisamayavyūhatantra

Title variants

 • dam tshig gsum bkod pa'i rgyal po zhes bya ba'i rgyud/
 • trisamayavyūharājanāmatantra

Not Started
Toh  503

The Sūtra Describing in Full the Specific Previous Vows of the Seven Tathāgatas


དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྱི་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་རྒྱས་པའི་མདོ། · de bzhin gshegs pa bdun gyi sngon gyi smon lam gyi khyad par rgyas pa'i mdo/
saptatathāgatapūrvapraṇi­dhānaviśeṣavistārasūtra

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa bdun gyi sngon gyi smon lam gyi khyad par rgyas pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryasaptatathāgata­pūrvapraṇidhānaviśeṣavistāra­nāmamahāyānasūtra

Not Started
Toh  504

The Sūtra Describing in Full the Specific Previous Vows of Bhaiṣajyaguruvaiḍūryaprabha


བཻ་ཌཱུརྱའི་འོད་ཀྱི་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་རྒྱས་པའི་མདོ། · bai DUr+ya'i 'od kyi sngon gyi smon lam gyi khyad par rgyas pa'i mdo/
bhagavadbhaiṣajyaguru­vaiḍūryaprabhasya pūrvapraṇidhāna­viśeṣavistāraḥ

Title variants

 • 'phags pa bcom ldan 'das sman gyi bla bai DUr+ya'i 'od kyi sngon gyi smon lam gyi khyad par rgyas pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryabhagavadbhaiṣajyaguru­vaiḍūryaprabhasya pūrvapraṇidhāna­viśeṣavistāro nāma mahāyānasūtram

Not Started
Toh  505

The Incantation of Vaiḍūryaprabha


བཻ་ཌཱུརྱའི་འོད་གྱི་གཟུངས། · bai DUr+ya'i 'od gyi gzungs/
tathāgatavaiḍūrya­prabhanāmabalādhāna­samādhidhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa'i ting nge 'dzin gyi stobs bskyed pa bai DUr+ya'i 'od ces bya ba'i gzungs/
 • āryatathāgata­vaiḍūryaprabhanāma­balādhānasamādhidhāraṇī

Not Started
Toh  505A

Bhaiṣajya mantra for dispensing medicines


སྨན་གཏོང་བའི་ཚེ་སྨན་ལ་སྔགས་ཀྱིས་གཏབ་པ། · sman gtong ba'i tshe sman la sngags kyis gtab pa/
[No Sanskrit title]

Title variants

 • Note: not identified in Toh.

Not Started
Toh  506 / 885

The Incantation of the Sovereign Practice of the Supreme Secret Found Especially in the Great Jewel Palace


ནོར་ཆེན་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོའི་གཟུངས། · nor chen rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po'i gzungs/
mahāmaṇivipula­vimānasupratiṣṭhitaguhya­paramarahasyakalparāja­dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamahāmaṇivipula­vimānasupratiṣṭhita­guhyaparamarahasyakalpa­rājānāmadhāraṇī

Not Started
Toh  507 / 883

The Incantation of the Secret Relics


གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་གཟུངས། · gsang ba ring bsrel gyi gzungs/
sarvatathāgatādhiṣṭhānahṛdaya­guhyadhātukaraṇḍa­nāmadhāraṇīsūtra

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyi rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo/
 • āryasarva­tathāgatādhiṣṭhānahṛdaya­guhyadhātukaraṇḍa­nāmadhāraṇīmahāyānasūtra

Not Started
Toh  508

Incantation of the Hundred Thousand Ornaments of the Essence of Awakening


བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས། · byang chub snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs/
bodhimaṇḍasyālaṃkāralakṣadhāraṇī

Title variants

 • byang chub snying po'i rgyan 'bum zhes bya ba'i gzungs/
 • [Note: translated from Chinese. Only in late Degé printings; not in Degé par phud, nor in Narthang, Peking, or Cone Kangyurs. Lhasa 479, Urga 508.]

Not Started
Toh  509 / 920

Incantation of the Hundred Thousand Ornaments of the Essence of Awakening


བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས། · byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs/
bodhigarbhālaṃkāralakṣadhāraṇī
Not Started
Toh  510 / 982

The Incantation of the Pure Stainless Light


འོད་ཟེར་དྲི་མ་མེད་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་གཟུངས། · 'od zer dri ma med pa rnam par dag pa'i gzungs/
raśmivimalaviśuddhaprabhādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa 'od zer dri ma med pa rnam par dag pa'i 'od ces bya ba'i gzungs/
 • āryaraśmivimala­viśuddhaprabhā­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  511 / 273 / 853

The Sūtra of the Twelve Buddhas


སངས་རྒྱས་བཅུ་གཉིས་པའི་མདོ། · sangs rgyas bcu gnyis pa'i mdo/
dvādaśabuddhakasūtra

Title variants

 • 'phags pa sangs rgyas bcu gnyis pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryadvādaśabuddhaka­nāmamahāyānasūtra

In progress
Toh  512

The Sūtra of the Seven Buddhas


སངས་རྒྱས་བདུན་པའི་མདོ། · sangs rgyas bdun pa'i mdo/
saptabuddhakasūtra

Title variants

 • 'phags pa sangs rgyas bdun pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryasaptabuddhaka­nāmamahāyānasūtra

Not Started
Toh  513 / 856

The Incantation That Has the Attributes of All Buddhas


སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་ལྡན་པའི་གཟུངས། · sangs rgyas thams cad kyi yan lag dang ldan pa'i gzungs/
sarvabuddhāṅgavatī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sangs rgyas thams cad kyi yan lag dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarvabuddhāṅgavatīnāmadhāraṇī

In progress
Toh  514 / 854

The Incantation, the Essence of the Buddhas — a Dharma Discourse


སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས། · sangs rgyas kyi snying po'i gzungs kyi chos kyi rnam grangs/
buddhahṛdayadhāraṇīdharmaparyāya

Title variants

 • 'phags pa sangs rgyas kyi snying po zhes bya ba'i gzungs kyi chos kyi rnam grangs/
 • āryabuddhahṛdaya­nāmadhāraṇīdharmaparyāya

In progress
Toh  515 / 855

The Incantation, the Essence of the Buddhas


སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · sangs rgyas kyi snying po'i gzungs/
buddhahṛdayadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sangs rgyas kyi snying po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryabuddhahṛdayanāmadhāraṇī

In progress
Toh  516 / 886

The Incantation, the Heap of Flowers


མེ་ཏོག་བརྩེགས་པའི་གཟུངས། · me tog brtsegs pa'i gzungs/
puṣpakūṭadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryapuṣpakūṭanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  517 / 871

The Incantation, the Stainless


དྲི་མེད་གཟུངས། · dri med gzungs/
vimaladhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryavimalanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  518 / 857

The Incantation, the Sandalwood Branch


ཙནྡན་གྱི་ཡན་ལག་གི་གཟུངས། · tsan+dan gyi yan lag gi gzungs/
candanāṅgadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa tsan+dan gyi yan lag ces bya ba'i gzungs/
 • āryacandanāṅganāmadhāraṇī

Not Started
Toh  519 / 979

The Incantation, the Essence of Dependent Arising


རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོའི་ཆོ་གའི་གཟུངས། · rten 'brel snying po'i cho ga'i gzungs/
pratītyasamutpāda­hṛdayavidhidhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rten cing 'brel bar 'byung ba'i snying po'i cho ga'i gzungs/
 • āryapratītyasamutpāda­hṛdayavidhidhāraṇī

Not Started
Toh  520 / 212 / 980

The Sūtra of Dependent Arising


རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་མདོ། · rten cing 'brel bar 'byung ba'i mdo/
pratītyasamutpādasūtra

Summary

While the Buddha is residing in the Realm of the Thirty-Three Gods with a retinue of deities, great hearers, and bodhisattvas, Avalokiteśvara asks the Buddha how beings can gain merit from building a stūpa. The Buddha responds by stating the Buddhist creed on dependent arising:

The Buddha then explains that this dependent arising is the dharmakāya, and that whoever sees dependent arising sees the Buddha. He concludes the sūtra by saying that one should place these verses inside stūpas to attain the merit of Brahmā.

Title variants

 • 'phags pa rten cing 'brel bar 'byung ba'i zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryapratītyasamutpada­nāmamahāyānasūtra
 • pratītyasamutpāda­gāthā­sūtra

Toh  521 / 981

The Essence of Dependent Arising


རྟེན་འབྲེལ་འབྱུང་བའི་སྙིང་པོ། · rten 'brel 'byung ba'i snying po/
pratītyasamutpādahṛdaya

Title variants

 • 'phags pa rten cing 'brel bar 'byung ba'i snying po zhes bya ba/
 • āryapratītyasamutpādahṛdayanāma

Not Started
Toh  522 / 848

The Dhāraṇi of the Torch of Gnosis


ཡེ་ཤེས་ཏ་ལ་ལའི་གཟུངས། · ye shes ta la la'i gzungs/
jñānolkadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa ye shes ta la la zhes bya ba'i gzungs 'gro ba thams cad yongs su sbyong pa/
 • āryajñānolkanāmadhāraṇī sarvagatipariśodhanī

In progress
Toh  523 / 887

The Incantation, Lord of the Earth


སའི་དབང་པོའི་གཟུངས། · sa'i dbang po'i gzungs/
mahāmahīndradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sa'i dbang po chen po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamahāmahīndranāmadhāraṇī

Not Started
Toh  524 / 977

The Incantation, the Doubtless


གདོན་མི་ཟ་བའི་གཟུངས། · gdon mi za ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa gdon mi za ba zhes bya ba'i gzungs/

Not Started
Toh  525 / 140 / 914

The Incantation that Leads to Realization Via the Infinite Gate


སྒོ་མཐའ་ཡས་པས་བསྒྲུབ་པའི་གཟུངས། · sgo mtha' yas pas bsgrub pa'i gzungs/
anantamukhasādhakadhāraṇī [but see variants below]

Title variants

 • 'phags pa sgo mtha' yas pa sgrub pa zhes bya ba'i gzungs
 • āryānantamukhasādhakanāmadhāraṇī
 • anantamukhanirhāradhāraṇī [attested, see Inagaki 1999]

Not Started
Toh  526 / 141 / 916

The Incantation, the Six Gates


སྒོ་དྲུག་པའི་གཟུངས། · sgo drug pa'i gzungs/
ṣaṇmukhadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sgo drug pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryaṣaṇmukhanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  527 / 114

The Sovereign Sūtra, The Array of the Qualities of Dharmas


ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་མདོ། · chos kyi yon tan bkod pa'i rgyal po'i mdo/
sarvadharmaguṇavyūharājasūtra

Title variants

 • 'phags pa chos thams cad kyi yon tan bkod pa'i rgyal po zhes bya ba'i theg pa chen po'i mdo/
 • āryasarva­dharmaguṇavyūharāja­nāmamahāyānasūtra

In progress
Toh  528 / 858

The Incantation, the Supreme Lamp


སྒྲོན་མ་མཆོག་གི་གཟུངས། · sgron ma mchog gi gzungs/
agrapradīpadhāraṇīvidyā

Title variants

 • 'phags pa rig sngags kyi rgyal po sgron ma mchog gi gzungs/
 • āryāgrapradīpadhāraṇīvidyārāja

Not Started
Toh  529 / 888

The Great Incantation


གཟུངས་ཆེན་པོ། · gzungs chen po/
mahādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gzungs chen po/
 • āryamahādhāraṇī

Not Started
Toh  530 / 22

The Sūtra of the Perfection of Wisdom in a Few Syllables


ཤེར་ཕྱིན་ཡི་གེ་ཉུང་ངུའི་མདོ། · sher phyin yi ge nyung ngu'i mdo/
svalpākṣaraprajñāpāramitāsūtra

Title variants

 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa yi ge nyung ngu zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryasvalpākṣara­prajñāpāramitā­nāmamahāyānasūtra

Not Started
Toh  531 / 21

The Essence of the Perfection of Wisdom


ཤེས་རབ་ཀྱི་སྙིང་པོ། · shes rab kyi snying po/
prajñāpāramitāhṛdaya

Title variants

 • The Heart Sūtra
 • bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po/
 • bhagavatīprajñāpāramitāhṛdaya

Not Started
Toh  532 / 873

The One Hundred and Eight Names of Lord Buddha along with the Incantation


སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས། · sangs rgyas kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas/
buddhabhagavadaṣṭaśatanāmadhāraṇī

Title variants

 • sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/

Not Started
Toh  533 / 860

The Incantation, the Essence of Śākyamuni


ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · shAkya thub pa'i snying po'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa shAkya thub pa'i snying po'i gzungs/

Not Started
Toh  534 / 861

The Incantation, the Essence of Vairocana


རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · rnam par snang mdzad kyi snying po'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa rnam par snang mdzad kyi snying po zhes bya ba'i gzungs/

Not Started
Toh  535 / 868

Recollecting the Names of Candraprabha


ཟླ་འོད་ཀྱི་མཚན་རྗེས་དྲན། · zla 'od kyi mtshan rjes dran/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • zla ba'i 'od kyi mtshan rjes su dran pa/

Not Started
Toh  536 / 869

Recollecting the Common Essence of the Tathāgatas


དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་དྲན། · de bzhin gshegs pa'i spyi'i snying po rjes dran/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • de bzhin gshegs pa'i spyi'i snying po rjes su dran pa/

Not Started
Toh  537 / 870

Recollecting the Names of Buddha Śikhin


རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་དྲན། · rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes dran/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa/

Not Started
Toh  538

The Incantation, the Cloud of Offerings


མཆོད་སྤྲིན་གྱི་གཟུངས། · mchod sprin gyi gzungs/
pūjameghadhāraṇī

Title variants

 • mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs/
 • pūjameghanāmadhāraṇī
 • [Note: in the Compendium of Incantations section, the five short dhāraṇīs at the end of this text appear as separate entries, Toh 1069-73.]

Not Started
Toh  538A / 774 / 1074

The Incantation of the Polished Jewel


རིན་པོ་ཆེ་བརྡར་བའི་གཟུངས། · rin po che brdar ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • rin po che brdar ba'i gzungs/
 • [Note: not listed in Tohoku catalogue but present in Degé par phud]

Not Started
Toh  539 / 866

The Incantation of Padmanetra


པདྨའི་སྤྱན་གྱི་གཟུངས། · pad+ma'i spyan gyi gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa pad+ma'i spyan zhes bya ba'i gzungs/

Not Started
Toh  540 / 1078

The Incantation of Surūpa


སུ་རཱུ་པའི་གཟུངས། · su rU pa'i gzungs/
surūpadhāraṇī

Title variants

 • su rU pa zhes bya ba'i gzungs/
 • surūpanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  541 / 931

The Incantation for Deliverance from the Eight Types of Fear


འཇིགས་བརྒྱད་སྒྲོལ་བའི་གཟུངས། · 'jigs brgyad sgrol ba'i gzungs/
aṣṭamahābhayatārānī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa 'jigs pa chen po brgyad las sgrol ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāṣṭamahābhayatārānīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  542 / 872

The Incantation known as "Distinctive"


ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་གཟུངས། · khyad par can gyi gzungs/
viśeṣavatī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa khyad par can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryaviśeṣavatīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  543

The Root Tantra of Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད། · 'jam dpal rtsa rgyud/
mañjuśrīmūlatantra

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi rtsa ba'i rgyud/
 • āryamañjuśrīmūlatantra

In progress
Toh  544

The Tantra of Siddhaikavīra


དཔའ་བོ་གཅིག་པུ་གྲུབ་པའི་རྒྱུད། · dpa' bo gcig pu grub pa'i rgyud/
siddhaikavīratantra

Summary

The Tantra of Siddhaikavīra is a tantra of ritual and magic. It is a relatively short text extant in numerous Sanskrit manuscripts and in Tibetan translation. Although its precise date is difficult to establish, it is arguably the first text to introduce into the Buddhist pantheon the deity Siddhaikavīra—a white, two-armed form of Mañjuśrī. The tantra is primarily structured around fifty-five mantras, which are collectively introduced by a statement promising all mundane and supramundane attainments, including the ten bodhisattva levels, to a devotee who employs the Siddhaikavīra and, presumably, other Mañjuśrī mantras. Such a devotee is said to become a wish-fulfilling gem, constantly engaged in benefitting beings. Most of the mantras have their own section that includes a description of the rituals for which the mantra is prescribed and a brief description of their effects. This being a tantra of the Kriyā class, the overwhelming majority of its mantras are meant for use in rites of prosperity and wellbeing.

Title variants

 • dpa' bo gcig pu grub pa zhes bya ba rgyud kyi rgyal po chen po/
 • dpa' bo gcig bu grub pa'i rgyud/
 • dpa' bo gcig bu grub pa zhes bya ba rgyud kyi rgyal po chen po/
 • siddhaikavīramahātantrarājanāma

Toh  545 / 892

The Incantation, That Which Was Spoken by Mañjuśrī Himself


འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས། · 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa'i gzungs/
mañjuśrīsvākhyātadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamañjuśrīsvākhyātanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  546 / 893

The Incantation, The Curse of Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པའི་གཟུངས། · 'jam dpal gyis dmod btsugs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs/

Not Started
Toh  547

The Incantation, The Promise of Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས། · 'jam dpal dam bcas pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'jam dpal gyis dam bcas pa'i gzungs/

Not Started
Toh  548 / 894

The Names of Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན། · 'jam dpal gyi mtshan/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan/

Not Started
Toh  549 / 895

The Incantation, Mañjuśrī’s Increasing of Insight and Intelligence


འཇམ་དཔལ་གྱི་ཤེས་རབ་བློ་འཕེལ་བའི་གཟུངས། · 'jam dpal gyi shes rab blo 'phel ba'i gzungs/
mañjuśrībhaṭṭāraka­prājñābuddhivardhanadhāraṇī

Title variants

 • rje btsun 'phags pa 'jam dpal gyi shes rab dang blo 'phel ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamañjuśrībhaṭṭārakaprājñā­buddhivardhananāmadhāraṇī

Not Started
Toh  550 / 896

The Way of the Single Letter Mantra of Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་གྱི་སྔགས་ཡི་གེ་འབྲུ་གཅིག་པའི་ཆོ་ག · 'jam dpal gyi sngags yi ge 'bru gcig pa'i cho ga
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi sngags yi ge 'bru gcig pa'i cho ga/

Not Started
Toh  551

In Praise of the Acuity of Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོ་ལ་བསྟོད་པ། · 'jam dpal rnon po la bstod pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • bcom ldan 'das kyis 'jam dpal rnon po la bstod pa/

Not Started
Toh  552

The Eight Maidens’ Praise of Mañjuśrī


བུ་མོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྟོད་པ། · bu mo brgyad kyis bstod pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'jam dpal ngag gi dbang phyug la bu mo brgyad kyis bstod pa/

Not Started
Toh  553 / 25

The Hundred and Eight Names of the Perfection of Wisdom


ཤེར་ཕྱིན་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · sher phyin mtshan brgya rtsa brgyad pa/
prajñāpāramitānāmāṣṭaśatakam

Title variants

 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
 • āryaprajñāpāramitānāmāṣṭaśatakam

Not Started
Toh  554 / 19

The Perfection of Wisdom for Kauśika


ཤེར་ཕྱིན་ཀཽ་ཤི་ཀ། · sher phyin kau shi ka/
kauśikaprajñāpāramitā

Title variants

 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa kau shi ka zhes bya ba/
 • āryakauśikaprajñāpāramitānāma

Not Started
Toh  555

The Sūtra, The Supremely Victorious Golden Light


གསེར་འོད་མཆོག་ཏུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མདོ། · gser 'od mchog tu rnam par rgyal ba'i mdo/

Title variants

 • 金光明最勝王經
 • 'phags pa gser 'od dam pa mchog tu rnam par rgyal ba'i mdo sde'i rgyal po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • [Translated from the Chinese]

In progress
Toh  556

The Sovereign Lord of Sūtras, The Golden Light


གསེར་འོད་མདོ་སྡེའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོའི་མདོ། · gser 'od mdo sde'i dbang po'i rgyal po'i mdo/
suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāja

Title variants

 • 'phags pa gser 'od dam pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryasuvarṇaprabhāsottama­sūtrendrarāja­nāmamahāyānasūtra

In progress
Toh  557

The Sovereign Lord of Sūtras, The Sublime Golden Light


གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་སྡེའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོའི་མདོ། · gser 'od dam pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po'i mdo/
suvarṇaprabhāsottama­sūtrendrarājasūtra

Title variants

 • 'phags pa gser 'od dam pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryasuvarṇaprabhāsottama­sūtrendrarājanāma­mahāyānasūtra

In progress
Toh  558

Destroyer of the Great Trichiliocosm


སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པའི་མདོ། · stong chen mo rab tu 'joms pa'i mdo/
mahāsāhasrapramardanīsūtra

Summary

Destroyer of the Great Trichiliocosm is one of five texts that together constitute the Pañcarakṣā scriptural collection, popular for centuries as an important facet of Mahāyāna-Vajrayāna Buddhism’s traditional approach to personal and communal misfortunes of all kinds. Destroyer of the Great Trichiliocosm primarily addresses illnesses caused by spirit entities thought to devour the vitality of humans and animals. The text describes them as belonging to four different subspecies, presided over by the four great kings, guardians of the world, who hold sovereignty over the spirit beings in the four cardinal directions. The text also includes ritual prescriptions for the monastic community to purify its consumption of alms tainted by the “five impure foods.” This refers generally to alms that contain meat, the consumption of which is expressly prohibited for successful implementation of the Pañcarakṣā’s dhāraṇī incantations.

Title variants

 • stong chen mo rab tu 'joms pa zhes bya ba'i mdo/
 • mahāsāhasrapramardanīnāmasūtra
 • [Note: dhāraṇī in Toh 1059]

Toh  559

The Great Peahen, Queen of Incantations


རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ། · rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo/
mahāmāyūrīvidyārājñi
In progress
Toh  560

The Essence of the Peahen, Queen of Spells


རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང། · rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying/
māyūrīvidyāgarbha

Title variants

 • 'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba/
 • āryamāyūrīvidyāgarbhanāma

Not Started
Toh  561

The Great Amulet, Queen of Incantations


རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་སོ་སོ་འབྲང་བ་ཆེན་མོ། · rig pa'i rgyal mo so so 'brang ba chen mo/
mahāpratisarāvidyārajñi

Title variants

 • 'phags pa rig pa'i rgyal mo so so 'brang ba chen mo/
 • āryamahāpratisarāvidyārajñi

In progress
Toh  562

The Sūtra of Great Cool Grove


བསིལ་བའི་ཚལ་གྱི་མདོ། · bsil ba'i tshal gyi mdo/
mahāśitavatī

Title variants

 • bsil ba'i tshal chen po'i mdo/
 • mahāśitavatīsūtra
 • [Note: Degé reads mahāśītavanī¬∞ and Tōh has mahāśītavana¬∞]

In progress
Toh  563

Upholding the Great Secret Mantra


གསང་སྔགས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་མདོ། · gsang sngags rjes su 'dzin pa'i mdo/
mahāmantrānudhāraṇīsūtra

Summary

Upholding the Great Secret Mantra is one of five texts that together constitute the Pañcarakṣā scriptural collection, popular for centuries as an important facet of Mahāyāna-Vajrayāna Buddhism’s traditional approach to personal and communal misfortunes of all kinds. It addresses a range of human ailments, as well as misfortunes such as robbery, natural disaster, and criminal punishment, thought to be brought on especially through the animosity of non-human spirit entities. The sūtra stipulates the invocation of these spirit entities, which it separates into hierarchically ordered groups and thus renders subordinate to the command of the Buddha and members of his saṅgha. The Buddha stipulates that just “upholding” or intoning their names and the mantra formula for each will quell the violent interventions of non-human entities and even hasten them to provide for the pragmatic needs of the saṅgha and its surrounding communities.

Title variants

 • gsang sngags chen po rjes su 'dzin pa'i mdo/
 • [Note: Degé has mahāmantrānudhāraṇīsūtra, Toh has mahāmantranudhārisūtra. Mahāmantrānusariṇī is also attested as the name of one of the five rakṣā. See F. Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary. Reprint Delhi: Motilal Banarsidass, 1985, s.v. rakṣā.]

Toh  564 / 988

The Incantation of Mārīcī


འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་གཟུངས། · 'od zer can gyi gzungs/
mārīcīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamārīcīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  565

The Sovereign Practices Extracted from the Tantra of Māyāmārīcī


སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ། · sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba'i rtog pa'i rgyal po/
māyāmārīcījātatantrād uddhṛtaḥ kalparājāḥ

Title variants

 • sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba'i rtog pa'i rgyal po zhes bya ba/
 • māyāmārīcījātatantrād uddhṛtaḥ kalparājo nāma

Not Started
Toh  566

The Seven Hundred Practices of Mārīcī from the Tantras


རྒྱུད་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་རྟོག་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བདུན་པ། · rgyud 'od zer can gyi rtog pa brgya phrag bdun pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • rgyud stong phrag bcu gnyis pa las mchog tu yang snying por gyur pa'i 'od zer can gyi rtog pa brgya phrag bdun pa phyung ba/

Not Started
Toh  567 / 1003

Jayavatī, the Great Queen of Spells


རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན། · rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can/
jayavatīmahāvidyārājñī

Title variants

 • 'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba/
 • āryajayavatīnāmamahāvidyārājñī

Not Started
Toh  568 / 1004

The Incantation of Jayavatī


རྒྱལ་བ་ཅན་གྱི་གཟུངས། · rgyal ba can gyi gzungs/
jayavatīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryajayavatīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  569 / 859

The Incantation of Abhiṣecanī


དབང་བསྐུར་བའི་གཟུངས། · dbang bskur ba'i gzungs/
abhiṣecanīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa dbang bskur ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryābhiṣecanīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  570 / 991

The Incantation of Hiraṇyavatī


དབྱིག་ལྡན་གྱི་གཟུངས། · dbyig ldan gyi gzungs/
hiraṇyavatīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryahiraṇyavatīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  571 / 990

The Spell of Jāṅgulī


དུག་སེལ་བའི་རིག་སྔགས། · dug sel ba'i rig sngags/
jāṅgulīvidyā

Title variants

 • 'phags pa dug sel ces bya ba'i rig sngags/
 • āryajāṅgulīnāmavidyā

Not Started
Toh  572 / 993

The Queen of Spells, Aṅgulī


སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ། · sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo/
aṅgulīvidyārājñī

Title variants

 • bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo/
 • siddhipaṭhita­bhagavatyāryāṅgulī­nāmavidyārājñī

Not Started
Toh  573 / 996

The Incantation of the Mother of All Dharmas


ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་གྱི་གཟུངས། · chos thams cad kyi yum gyi gzungs/
sarvadharmamātṛkādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa chos thams cad kyi yum zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarvadharmamātṛkānāmadhāraṇī

Not Started
Toh  574 / 922

The Incantation of Cūḍāmaṇi


གཙུག་གི་ནོར་བུའི་གཟུངས། · gtsug gi nor bu'i gzungs/
cūḍāmaṇidhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs/
 • āryacūḍāmaṇināmadhāraṇī

Not Started
Toh  575 / 917

The Six Syllable Spell


ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རིག་སྔགས། · yi ge drug pa'i rig sngags/
ṣaḍakṣaravidyā

Title variants

 • 'phags pa yi ge drug pa'i rig sngags/
 • āryaṣaḍakṣaravidyā

Not Started
Toh  576 / 932

The Incantation of the Perfection of Wisdom in One Hundred Thousand Lines


ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པའི་གཟུངས། · sher phyin stong phrag brgya pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa'i gzungs/

Not Started
Toh  577 / 933

The Incantation of the Perfection of Wisdom in Twenty-five Thousand Lines


ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པའི་གཟུངས། · sher phyin stong phrag nyi shu lnga pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga ba'i gzungs/

Not Started
Toh  578 / 934

Incantation of the Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines


བརྒྱད་སྟོང་པའི་གཟུངས། · brgyad stong pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i gzungs/

Not Started
Toh  579 / 935

The Incantation, The Essence of the Six Perfections


ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་གཟུངས། · phar phyin drug gi gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • pha rol tu phyin pa drug gi snying po'i gzungs/

Not Started
Toh  580 / 936

The Incantation that Captures the Six Perfections


ཕྱིན་དྲུག་བཟུང་བའི་གཟུངས། · phyin drug bzung ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs/

Not Started
Toh  581 / 937

The Incantation that Gains the Ten Perfections


ཕར་ཕྱིན་བཅུ་ཐོབ་པའི་གཟུངས། · phar phyin bcu thob pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs/

Not Started
Toh  582 / 938

The Incantation of the Four Immeasurables


ཚད་མེད་བཞིའི་གཟུངས། · tshad med bzhi'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • tshad med bzhi thob par 'gyur ba'i gzungs/

Not Started
Toh  583 / 939

The Incantation that Captures the Perfection of Wisdom in One Hundred Thousand Lines


ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་བཟུང་བའི་གཟུངས། · sher phyin stong phrag brgya pa bzung ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa bzung bar 'gyur ba'i gzungs/

Not Started
Toh  584 / 940

The Incantation that Captures the Avataṃsaka


ཕལ་པོ་ཆེ་བཟུང་བའི་གཟུངས། · phal po che bzung ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa phal po che bzung bar 'gyur ba'i gzungs/

Not Started
Toh  585 / 941

Essence of the Gaṇḍavyūha


སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ། · sdong po bkod pa'i snying po/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa sdong po bkod pa'i snying po/

Not Started
Toh  586 / 942

The Incantation that Captures the Samādhirājasūtra


ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བའི་གཟུངས། · ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo gzung bar 'gyur ba'i gzungs/

Not Started
Toh  587 / 943

Essence of the Great Peahen


རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་སྙིང་པོ། · rma bya chen mo'i snying po/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa rma bya chen mo'i snying po/

Not Started
Toh  588 / 944

The Incantation that Captures the Great Amulet


སོ་སོར་འབྲང་ཆེན་བཟུང་བའི་གཟུངས། · so sor 'brang chen bzung ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags ma so sor 'brang ba chen mo bzung bar 'gyur ba'i gzungs/

Not Started
Toh  589 / 945

The Incantation of the Descent to Laṅkā Sūtra


ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོའི་གཟུངས། · lang kar gshegs pa'i mdo'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs/

Not Started
Toh  590 / 985

The Invincible Spell of Uṣṇīṣasitātapatrā


གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་བཟློག་པའི་རིག་སྔགས། · gtsug tor gdugs dkar gzhan gyis mi thub pa phyir bzlog pa'i rig sngags/
uṣṇīṣasitātapatrāparājita­pratyaṅgirā­mahāvidyārājñī

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor nas byung ba gdugs dkar po can zhes bya ba gzhan gyis mi thub pa phyir bzlog pa'i rig sngags kyi rgyal mo chen mo/
 • āryasarva­tathāgatoṣṇīṣasitātapatrā­nāmāparājitapratyaṅgirā­mahāvidyārājñī

Not Started
Toh  591

The Incantation of the Supremely Accomplished Great Sitātapatrā Apārajitā


གདུགས་དཀར་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་བཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པའི་གཟུངས། · gdugs dkar gzhan gyis mi thub pa phyir bzlog pa chen mo mchog tu grub pa'i gzungs/
tathāgatoṣṇīṣa­sitātapatrāparājita­mahāpratyaṅgirāparama­siddhānāmadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa phyir bzlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryatathāgatoṣṇīṣa­sitātapatrāparājita­mahāpratyaṅgirāparama­siddhānāmadhāraṇī

Not Started
Toh  592 / 986

The Incantation of Sitātapatrā Aparājitā


གདུགས་དཀར་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པའི་གཟུངས། · gdugs dkar gzhan gyis mi thub pa'i gzungs/
uṣṇīṣasitātapatrāparājitādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryatathāgatoṣṇīṣa­sitātapatrāparājitā­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  593

The Incantation of Sitātapatrā Aparājitā


གདུགས་དཀར་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པའི་གཟུངས། · gdugs dkar gzhan gyis mi thub pa'i gzungs/
uṣṇīṣasitātapatrāparājitādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryatathāgatoṣṇīṣa­sitātapatrā­nāmāparājitādhāraṇī

Not Started
Toh  594

The Incantation and Practice of Uṣṇīṣavijayā


གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གཟུངས་རྟོག · gtsug tor rnam rgyal gyi gzungs rtog
uṣṇīṣavijayādhāraṇī kalpasahitā

Title variants

 • de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya ba'i gzungs rtog pa dang bcas pa/
 • sarvatathāgatoṣṇīṣavijayā­nāmadhāraṇī kalpasahitā

Not Started
Toh  595

The Incantation and Practice of Uṣṇīṣavijayā


གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གཟུངས་རྟོག་པ་དང་བཅས་པ། · gtsug tor rnam rgyal gyi gzungs rtog pa dang bcas pa/
uṣṇīṣavijayādhāraṇī kalpasahitā

Title variants

 • de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya ba'i gzungs rtog pa dang bcas pa/
 • sarvatathāgatoṣṇīṣavijayā­nāmadhāraṇī kalpasahitā

Not Started
Toh  596

The Incantation and Practice of Uṣṇīṣavijayā


གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གཟུངས་རྟོག་པ། · gtsug tor rnam rgyal gyi gzungs rtog pa/
uṣṇīṣavijayādhāraṇī kalpasahitā

Title variants

 • de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya ba'i gzungs rtog pa dang bcas pa/
 • sarva­tathāgatoṣṇīṣavijayā­nāmadhāraṇī kalpasahitā

Not Started
Toh  597 / 984

The Incantation of Uṣṇīṣavijayā


གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གཟུངས། · gtsug tor rnam par rgyal ba'i gzungs/
sarva­durgatipariśodhany uṣṇīṣavijayā­nāmadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa ngan 'gro thams cad yongs su sbyong ba gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarva­durgatipariśodhany uṣṇīṣavijayā­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  598

The Practice of the Incantation of Uṣṇīṣavijayā


གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་ཀྱི་རྟོག་པ། · gtsug tor rnam rgyal ma'i gzungs kyi rtog pa/
uṣṇīṣavijayādhāraṇīkalpa

Title variants

 • de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor rnam par rgyal ma'i gzungs zhes bya ba'i rtog pa/
 • sarva­tathāgatoṣṇīṣavijayā­nāmadhāraṇīkalpa

Not Started
Toh  599 / 983

The Incantation of Vimaloṣṇīṣa


གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པའི་གཟུངས། · gtsug tor dri ma med pa'i gzungs/
uṣṇīṣaprabhāsasarva­tathāgatahṛdaya­samayavilokitadhāraṇī

Title variants

 • kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs/
 • samantamukhapraveśaraśmi­vimaloṣṇīṣaprabhāsa­sarvatathāgata­hṛdayasamaya­vilokitanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  600 / 962

The Incantation of Uṣṇīṣājvālā


གཙུག་ཏོར་འབར་བའི་གཟུངས། · gtsug tor 'bar ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • gtsug tor 'bar ba zhes bya ba'i gzungs/

Not Started
Toh  601 / 884

The Incantation of the Reliquary


མཆོད་རྟེན་གྱི་གཟུངས། · mchod rten gyi gzungs/
sarvaprajñāntapāramitā­siddhacaityadhāraṇī

Title variants

 • shes pa thams cad mthar phyin par grub pa'i mchod rten zhes bya ba'i gzungs/
 • sarvaprajñāntapāramitā­siddhacaityanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  602 / 921

The Incantation that Makes Erecting One Reliquary Like Erecting Ten Million


མཆོད་རྟེན་གཅིག་བཏབ་ན་བྱེ་བ་བཏབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས། · mchod rten gcig btab na bye ba btab par 'gyur ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • mchod rten gcig btab na bye ba btab par 'gyur ba'i gzungs/

Not Started
Toh  603 / 913

The Incantation of the Apex of Compassion


སྙིང་རྗེའི་མཆོག་གི་གཟུངས། · snying rje'i mchog gi gzungs/
karuṇāgradhāraṇī

Title variants

 • snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs/
 • karuṇāgranāmadhāraṇī

Not Started
Toh  604

The Secret Tantra of the Wrathful Conqueror


ཁྲོ་བོ་རྣམ་རྒྱལ་གསང་བའི་རྒྱུད། · khro bo rnam rgyal gsang ba'i rgyud/
krodhavijayakalpaguhyatantra

Title variants

 • khro bo rnam par rgyal ba'i rtog pa gsang ba'i rgyud/

Not Started
Toh  605 / 956

The Incantation of Vajrabhairava


འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས། · 'jigs byed kyi gzungs/
vajrabhairavadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba/
 • āryavajrabhairavadhāraṇīnāma

Not Started
Toh  606 / 958

The Incantation of Mahādaṇḍa


བེ་ཅོན་གཟུངས། · be con gzungs/
mahādaṇḍadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa be con chen po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamahādaṇḍanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  607 / 929

The Jeweled Rosary, The Unconquerable


གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲེང་བ། · gzhan gyis mi thub pa rin po che'i 'phreng ba/
ratnamālāparājita

Title variants

 • 'phags pa gzhan gyis mi thub pa rin po che'i 'phreng ba zhes bya ba/
 • āryaratnamālanāmāparājita

Not Started
Toh  608 / 926

Awaiting English title


བར་གཅོད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་གཟུངས། · bar gcod rnam par sbyong ba'i gzungs/
sarvāntarāyikaviśodhanī dhāraṇī

Title variants

 • The Incantation that Purifies All Hindrances
 • 'phags pa bar du gcod pa thams cad rnam par sbyong ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarvāntarāyikaviśodhanī­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  609 / 925

The Incantation that Confers Fearlessness


མི་འཇིགས་པ་རབ་ཏུ་སྦྱིན་པའི་གཟུངས། · mi 'jigs pa rab tu sbyin pa'i gzungs/
sarvābhayapradā dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa thams cad la mi 'jigs pa rab tu sbyin pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarvābhayapradānāmadhāraṇī

Not Started
Toh  610 / 927

The King of Spells of Dramiḍa


འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། · 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po/
āryadramiḍāvidyārāja

Title variants

 • 'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po/
 • dramiḍavidyārāja

Not Started
Toh  611 / 143 / 918

The Two Stanza Incantation


ཚིགས་བཅད་གཉིས་པའི་གཟུངས། · tshigs bcad gnyis pa'i gzungs/
gāthādvayadhāraṇī

Title variants

 • tshigs su bcad pa gnyis pa'i gzungs/

Not Started
Toh  612 / 923

The Incantation, The Arm Bracelet Atop the Standard


རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོའི་དཔུང་རྒྱན་གྱི་གཟུངས། · rgyal mtshan rtse mo'i dpung rgyan gyi gzungs/
dhvajāgrakeyūradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rgyal mtshan gyi rtse mo'i dpung rgyan ces bya ba'i gzungs/
 • āryadhvajāgrakeyūranāmadhāraṇī

Not Started
Toh  613 / 989

The Incantation of the Goddess Cundā


ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མའི་གཟུངས། · lha mo skul byed ma'i gzungs/
cundadevīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs/
 • āryacundadevīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  614 / 915

The Incantation, The Excellent Method


སྒོ་བཟང་པོའི་གཟུངས། · sgo bzang po'i gzungs/
sumukhadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sgo bzang po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasumukhanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  615 / 976

The Incantation, Reliance upon Many Sons


བུ་མང་པོ་རྟོན་པའི་གཟུངས། · bu mang po rton pa'i gzungs/
bahuputrapratisaraṇadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa bu mang po rton pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryabahuputrapratisaraṇa­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  616 / 1083

The Incantation, Seven Zombies


རོ་ལངས་བདུན་པའི་གཟུངས། · ro langs bdun pa'i gzungs/
saptavetālakadhāraṇī / saptavetāḍakadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasaptavetāḍakanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  617 / 313 / 974

The Sūtra of the Good Night


མཚན་མོ་བཟང་པོའི་མདོ། · mtshan mo bzang po'i mdo/
bhadrakarātrīsūtra

Title variants

 • 'phags pa mtshan mo bzang po zhes bya ba'i mdo/
 • āryabhadrarātrīnāmasūtra

In progress
Toh  618 / 967

The Sūtra of Taking Back Vitality


མདངས་འཕྲོག་པའི་མདོ། · mdangs 'phrog pa'i mdo/
ojaḥpratyañjanasūtra

Title variants

 • 'phags pa mdangs phyir 'phrog pa zhes bya ba'i mdo/
 • āryaujaḥpratyañjanasūtra

Not Started
Toh  619 / 1008

The Spell for Cleansing the Eyes


མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་རིག་སྔགས། · mig rnam par sbyong ba'i rig sngags/
cakṣurviśodhanavidyāmantra

Title variants

 • 'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags/
 • āryacakṣurviśodhana­nāmavidyāmantra

Not Started
Toh  620 / 1018

The Sūtra for Assuaging Eye Disease


མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ། · mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo/
akṣirogapraśamanasūtra

Title variants

 • 'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo/
 • āryākṣirogapraśamanasūtra

Not Started
Toh  621 / 1020

The Sūtra for Assuaging Hemorrhoids


གཞང་འབྲུམ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ། · gzhang 'brum rab tu zhi bar byed pa'i mdo/
arśapraśamanasūtra

Title variants

 • 'phags pa gzhang 'brum rab tu zhi bar byed pa'i mdo/
 • āryārśapraśamanasūtra

Not Started
Toh  622 / 1014

The Incantation for Assuaging All Illnesses


ནད་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བྱེད་གཟུངས། · nad thams cad rab tu zhi byed gzungs/
sarvarogapraśamanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs/
 • āryasarvarogapraśamanīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  623 / 1015

The Incantation for Assuaging All Illnesses


ནད་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས། · nad thams cad rab tu zhi byed kyi gzungs/
sarvarogapraśamanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs/
 • āryasarvarogapraśamanīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  624 / 1017

The Incantation for Assuaging Epidemic Fevers


རིམས་ནད་ཞི་བའི་གཟུངས། · rims nad zhi ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  625 / 1016

The Incantation for Assuaging Epidemic Fevers


རིམས་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས། · rims nad rab tu zhi byed kyi gzungs/
jvarapraśamanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rims nad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryajvarapraśamanīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  626 / 1019

The Incantation for Assuaging Smallpox


འབྲུམ་ནད་ཞི་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས། · 'brum nad zhi bar 'gyur ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'brum bu'i nad zhi bar 'gyur ba'i gzungs/

Not Started
Toh  627 / 1052

Not Taking Back Vitality


མདངས་ཕྱིར་མི་འཕྲོག་པ། · mdangs phyir mi 'phrog pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • mdangs phyir mi 'phrog pa zhes bya ba/

Not Started
Toh  628 / 312 / 1093

The Mahāsūtra, Entering the City of Vaiśālī


ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ཆེན་པོ། · yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo chen po/
vaiśālīpraveśamahāsūtra

Title variants

 • 'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo chen po/
 • āryavaiśālīpraveśamahāsūtra
 • [Note: as well as being duplicated in the General Sūtra and Incantations sections, the mahāsūtra is also included in Toh 1 (Ch. 6), while Toh 816 and 4406 comprise its verse section.]

Not Started
Toh  629 / 961

The Incantation for Triumphing Over Bandits


མི་རྒོད་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས། · mi rgod rnam par 'joms pa'i gzungs/
cauravidhvaṃsanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa mi rgod rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryacauravidhvaṃsanīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  630 / 1010

The Incantation for Eliminating All Hindrances


བར་གཅོད་སེལ་བའི་གཟུངས་སྔགས། · bar gcod sel ba'i gzungs sngags/
sarvāntarāyikasaṃgrāsa­dhāraṇīmantra

Title variants

 • 'phags pa bar du gcod pa thams cad sel ba'i gzungs sngags/
 • āryasarvāntarāyikasaṃgrāsa­dhāraṇīmantra

Not Started
Toh  631 / 963

The Incantation of Acala


མི་གཡོ་བའི་གཟུངས། · mi g.yo ba'i gzungs/
acaladhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa mi g.yo ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryācalanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  632

The Shorter Tantra for the Practice of the King of Vajra Wrath


རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོའི་རྟོག་པ་བསྡུས་པའི་རྒྱུད། · rdo rje khro bo'i rgyal po'i rtog pa bsdus pa'i rgyud/
vajrakrodharājakalpalaghutantra

Title variants

 • 'phags pa rdo rje khro bo'i rgyal po'i rtog pa bsdus pa'i rgyud ces bya ba/
 • āryavajrakrodharāja­kalpalaghutantranāma

Not Started
Toh  633 / 924

The Incantation Known as “Golden”


གསེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། · gser can zhes bya ba'i gzungs/
kāñcanavatī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gser can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryakāñcavatīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  634 / 874

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · spyan ras gzigs kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
avalokiteśvarāṣṭottaraśataka­nāma dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryāvalokiteśvarāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
 • [Note: this and the following seven dhāraṇī (Toh. 634-641) give series of 108 names for the eight bodhisattvas. The placement of nāma (name) in the titles varies and is questionable in many; the longer titles are to be understood as “The 108 names of ‚Ķ along with the dhāraṇī”.]

Not Started
Toh  635 / 875

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Maitreya


བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
maitreyanāmāṣṭottara­śatakaṃ dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryamaitreyanāmāṣṭottara­śatakaṃ dhāraṇīmantrasahitam

Not Started
Toh  636 / 876

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Khagarbha [The bodhisattva Khagarbha = kāśagarbha]


ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · nam mkha'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
khagarbhāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa nam mkha'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryakhagarbhāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Not Started
Toh  637 / 877

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Samantabhadra


ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · kun tu bzang po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
samantabhadrāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa kun tu bzang po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryasamantabhadrāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Not Started
Toh  638 / 878

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Vajrapāṇi


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · phyag na rdo rje'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
vajrapāṇyaṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa lag na rdo rje'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryavajrapāṇyaṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Not Started
Toh  639 / 879

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Youthful Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · 'jam dpal gzhon nur gyur pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
mañjuśrīkumāra­bhūtāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'jam dpal gzhon nur 'gyur pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryamañjuśrīkumāra­bhūtāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Not Started
Toh  640 / 880

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Sarvanīvaraṇaviṣkambhin


སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་གྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · sgrib pa rnam sel gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
sarvanīvaraṇaviṣkambhi­nāmāṣṭottara­śatakaṃ dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa sgrib pa thams cad rnam par sel ba'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryasarvanīvaraṇaviṣkaṃbhi­nāmāṣṭottaraśatakaṃ dhāraṇīmantrasahitam

Not Started
Toh  641 / 881

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Kṣitigarbha


སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
kṣitigarbhāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryakṣitigarbhāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Not Started
Toh  642

The Hundred and Eight Names of Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · 'jam dpal gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa/
mañjuśrīnāmāṣṭaśatakam

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba/
 • āryamañjuśrīnāmāṣṭaśatakam

Not Started
Toh  643 / 890

The Incantation of the Promise Made by Maitreya


བྱམས་པས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས། · byams pas dam bcas pa'i gzungs/
maitreyapratijñādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamaitreyapratijñānāmadhāraṇī

Not Started
Toh  644 / 882

The Sūtra of the Eight Maṇḍalas


དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱད་པའི་མདོ། · dkyil 'khor brgyad pa'i mdo/
aṣṭamaṇḍalakasūtra

Title variants

 • 'phags pa dkyil 'khor brgyad pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryāṣṭamaṇḍalakanāmamahāyānasūtra

Not Started
Toh  645

The Incantation, The Production of Ambrosia


བདུད་རྩི་འབྱུང་བའི་གཟུངས། · bdud rtsi 'byung ba'i gzungs/
amṛtabhavadhāraṇī

Title variants

 • bdud rtsi 'byung ba zhes bya ba'i gzungs/
 • amṛtabhavanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  646 / 1080

The Incantation for Protection from the Blazing Flames Coming From the Mouths of Ghosts


ཡི་དགས་ཁ་ནས་མེ་འབར་སྐྱབས་པའི་གཟུངས། · yi dags kha nas me 'bar skyabs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • yi dags kha nas me 'bar ba la skyabs mdzad pa'i gzungs/

Not Started
Toh  647 / 1079

The Oblation Ritual which Comforts the Female Ghosts whose Mouths are Aflame


ཡི་དགས་ཁ་འབར་དབུགས་དབྱུང་གཏོར་ཆོག · yi dags kha 'bar dbugs dbyung gtor chog
[no Sanskrit title]

Title variants

 • yi dags mo kha 'bar ma dbugs dbyung ba'i gtor ma'i cho ga/

Not Started
Toh  648 / 1081

The Incantation for Overcoming Hindrances


འཇུར་འགེགས་གྱི་གཟུངས། · 'jur 'gegs gyi gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'jur 'gegs zhes bya ba'i gzungs/

Not Started
Toh  649 / 1077

Essence of Meteoric Gnosis


ཡེ་ཤེས་སྐར་མདའི་སྙིང་པོ། · ye shes skar mda'i snying po/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  650 / 1039

The Incantation for Developing Insight


ཤེས་རབ་སྐྱེད་པའི་གཟུངས། · shes rab skyed pa'i gzungs/
prajñāvardhanī dhāraṇī

Title variants

 • shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • prajñāvardhanīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  651 / 1040

The Incantation for Retaining What One Hears


ཐོས་འཛིན་གཟུངས། · thos 'dzin gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • thos pa 'dzin pa'i gzungs/

Not Started
Toh  652 / 863

The Incantation of the Bodhisattva Supreme Conqueror


རྒྱལ་བའི་བླ་མའི་གཟུངས། · rgyal ba'i bla ma'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa rgyal ba'i bla ma'i gzungs/

Not Started
Toh  653 / 1062

The Mahāsūtra, the Sūtra of the Great Assembly


མདོ་ཆེན་པོ་འདུས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། · mdo chen po 'dus pa chen po'i mdo/
mahāsamājasūtramahāsūtra

Title variants

 • mdo chen po 'dus pa chen po'i mdo zhes bya ba/
 • mahāsamājasūtranāmamahāsūtra
 • [Note: cf Toh 34 for the Theravādin version]

Not Started
Toh  654 / 975

The Incantation of the Ocean of Dharma


ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་གཟུངས། · chos kyi rgya mtsho'i gzungs/
dharmasāgaradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa chos kyi rgya mtsho zhes bya ba'i gzungs/
 • āryadharmasāgaranāmadhāraṇī

Not Started
Toh  655 / 959

The Incantation which Removes Hindrances


བགེགས་སེལ་བའི་གཟུངས། · bgegs sel ba'i gzungs/
vighnavināyakadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa bgegs sel ba'i gzungs/
 • āryavighnavināyakānāmadhāraṇī

Not Started
Toh  656 / 1061

The Mahāsūtra, the Āṭānāṭīya Sūtra


མདོ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དང་། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་དང་མཐུན་པའི་མདོ། · mdo chen kun tu rgyu dang / kun tu rgyu ma yin pa dang mthun pa'i mdo/
āṭānāṭīyasūtramahāsūtra

Title variants

 • mdo chen po kun tu rgyu ba dang / kun tu rgyu ba ma yin pa dang mthun pa'i mdo zhes bya ba/
 • āṭānāṭīyasūtranāmamahāsūtra
 • [Note: cf Toh 33 for the Theravādin version]

Not Started
Toh  657 / 235 / 1063

The Great Cloud


སྤྲིན་ཆེན་པོ། · sprin chen po/
mahāmegha

Title variants

 • 'phags pa sprin chen po/
 • āryamahāmegha

In progress
Toh  658 / 234 / 1064

The Mahāyāna Sūtra, Essence of All the Nāgas


ཀླུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ། · klu thams cad kyi snying po theg pa chen po mdo/
mahāmeghavātamaṇḍala­sarvanāgahṛdaya

Title variants

 • 'phags pa sprin chen po rlung gi dkyil 'khor gyi le'u klu thams cad kyi snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryamahāmeghavātamaṇḍala­sarvanāgahṛdayanāma­mahāyānasūtra
 • āryamahāmeghavāyumaṇḍalaparivartasarvanāgahṛdayanāmamahāyānasūtra
 • [Note: the Sanskrit title of Toh 234 has ¬∞vāyu¬∞ instead of ¬∞vātu¬∞]

Not Started
Toh  659 / 1065

The Incantation, The Questions of the Nāga King Tejasvin


ཀླུ་རྒྱལ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པའི་གཟུངས། · klu rgyal gzi can gyis zhus pa'i gzungs/
tejasvināgarājaparipṛcchādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryatejasvināgarāja­paripṛcchānāmadhāraṇī
 • [Note: D. & Toh. have tapasvināgarāja­paripṛcchādhāraṇī]

Not Started
Toh  660 / 997

The Incantation, The Mother of the Demons


གཟའ་རྣམས་ཀྱི་ཡུམ་གྱི་གཟུངས། · gza' rnams kyi yum gyi gzungs/
grahamātṛkādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gza' rnams kyi yum zhes bya ba'i gzungs/
 • āryagrahamātṛkānāmadhāraṇī

Not Started
Toh  661 / 998

The Incantation, The Mother of the Demons


གཟའ་རྣམས་ཀྱི་ཡུམ་གྱི་གཟུངས། · gza' rnams kyi yum gyi gzungs/
grahamātṛkādhāraṇī

Title variants

 • gza' rnams kyi yum zhes bya ba'i gzungs/
 • grahamātṛkānāmadhāraṇī

Not Started
Toh  662 / 1007

The Incantation of Vasudhārā


ནོར་རྒྱུན་མའི་གཟུངས། · nor rgyun ma'i gzungs/
vasudhārādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa nor gyi rgyun ces bya ba'i gzungs/
 • āryavasudhārānāmadhāraṇī

Not Started
Toh  663

The Practice of Vasudhārā


ནོར་རྒྱུན་མའི་རྟོག་པ། · nor rgyun ma'i rtog pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • bcom ldan 'das ma nor rgyun ma'i rtog pa/

Not Started
Toh  664

The Practice of the Incantation of Vasudhārā


ནོར་རྒྱུན་མའི་གཟུངས་ཀྱི་རྟོག་པ། · nor rgyun ma'i gzungs kyi rtog pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • bcom ldan 'das ma nor rgyun ma'i gzungs kyi rtog pa/

Not Started
Toh  665 / 1084

The Essence of Gaṇapati


ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོའི་སྙིང་པོ། · tshogs kyi bdag po'i snying po/
gaṇapatihṛdaya

Title variants

 • 'phags pa tshogs kyi bdag po'i snying po/
 • āryagaṇapatihṛdaya

Not Started
Toh  666

The Tantra of Gaṇapati


ཚོགས་བདག་ཀྱི་རྒྱུད། · tshogs bdag kyi rgyud/
mahāgaṇapatitantra

Title variants

 • tshogs kyi bdag po chen po'i rgyud/
 • mahāgaṇapatitantranāma

Not Started
Toh  667

The Tantra of Mahākāla


ནག་པོ་ཆེན་པའི་རྒྱུད། · nag po chen pa'i rgyud/
mahākālatantra

Title variants

 • dpal nag po chen pa'i rgyud/
 • śrīmahākālatantra

Not Started
Toh  668 / 1085

The Incantation of Mahākāla


མགོན་པོ་ནག་པོའི་གཟུངས། · mgon po nag po'i gzungs/
mahākāladhāraṇī

Title variants

 • dpal mgon po nag po zhes bya ba'i gzungs/
 • śrīmahākālanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  669 / 1086

The Incantation of Mahākāla, Deliverance from All Epidemic Fevers


ནག་པོ་ཆེན་པོའི་གཟུངས་རིམས་ནད་ལས་ཐར་བྱེད། · nag po chen po'i gzungs rims nad las thar byed/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa nag po chen po'i gzungs/ rims nad thams cad las thar bar byed pa/

Not Started
Toh  670 / 1087

Incantation of Mahākālī


ནག་མོ་ཆེན་མོའི་གཟུངས། · nag mo chen mo'i gzungs/
mahākālīdhāraṇī

Title variants

 • lha mo nag mo chen mo'i gzungs/
 • devīmahākālīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  671

The Sovereign Tantra, In Praise of the Goddess Kālī


ལྷ་མོ་ནག་མོའི་བསྟོད་པ་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད། · lha mo nag mo'i bstod pa rgyal po'i rgyud/
kālīpraśaṃsārājatantra

Title variants

 • dpal lha mo nag mo'i bstod pa rgyal po'i rgyud/
 • śrīdevīkālīpraśaṃsārājatantra

Not Started
Toh  672 / 1088

The Hundred and Eight Names of the Goddess Kālī


ལྷ་མོ་ནག་མོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · lha mo nag mo'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
kālīnāmāṣṭaśatakam

Title variants

 • dpal lha mo nag mo'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
 • śrīdevīkālīnāmāṣṭaśatakam

Not Started
Toh  673 / 1089

The Praise by Indra


བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བསྟོད་པ། · brgya byin gyis bstod pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • lha'i dbang po brgya byin gyis bstod pa/

Not Started
Toh  673A

The Essence of Amitāyus


ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྙིང་པོ། · tshe dpag med kyi snying po/

Title variants

 • 'phags pa tshe dpag med kyi snying po/
 • [no Sanskrit title]
 • [Note: present in Degé but not noted in Toh.]

Not Started
Toh  674 / 849

The Sūtra of Immeasurable Life and Gnosis


ཚེ་མདོ། · tshe mdo/
aparimitāyurjñānasūtra

Title variants

 • 'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryāparimitāyurjñāna­nāmamahāyānasūtra

In progress
Toh  675

The Sūtra of Immeasurable Life and Gnosis


ཚེ་མདོ། · tshe mdo/
aparimitāyurjñānasūtra

Title variants

 • 'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryāparimitāyurjñāna­nāmamahāyānasūtra

In progress
Toh  676 / 850

The Incantation, The Essence of Immeasurable Life and Gnosis


ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · tshe dang ye shes dpag tu med pa'i snying po'i gzungs/
aparimitāyurjñānahṛdayadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāparimitāyurjñāna­hṛdaya­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  677 / 864

The Incantation of Amitābha


སྣང་མཐའི་གཟུངས་སྔགས། · snang mtha'i gzungs sngags/
amitābhadhāraṇīmantra

Title variants

 • bcom ldan 'das snang ba mtha' yas kyi gzungs sngags/
 • bhagavadamitābhadhāraṇīmantra

Not Started
Toh  678 / 867

Calling Amitābha to Mind


སྣང་མཐའ་རྗེས་སུ་དྲན་པ། · snang mtha' rjes su dran pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • snang ba mtha' yas rjes su dran pa/

Not Started
Toh  679 / 851

The Incantation, Immeasurable Praise of Good Qualities


ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་གཟུངས། · yon tan bsngags pa dpag tu med pa'i gzungs/
aparimitaguṇānuśaṃsādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa yon tan bsngags pa dpag tu med pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāparimitaguṇānuśaṃsā­nāmadhāraṇī
 • [Note: the Sanskrit translates as "The Incantation, Praise of Immeasurable Good Qualities"]

In progress
Toh  680 / 889

Essence of Sukhāvatī


བདེ་ལྡན་གྱི་སྙིང་པོ། · bde ldan gyi snying po/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  681

The Web of Lotuses, the Root Tantra of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྩ་རྒྱུད་པདྨ་དྲ་བ། · spyan ras gzigs kyi rtsa rgyud pad+ma dra ba/
avalokiteśvarapadmajāla­mūlatantrarāja

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi rtsa ba'i rgyud kyi rgyal po pad+ma dra ba zhes bya ba/
 • āryāvalokiteśvara­padmajāla­mūlatantrarājanāma
 • [Note: our translation follows the Tibetan, as the Sanskrit word order is dubious.]

Not Started
Toh  682 / 901

The Sūtra, The Essence of Amoghapāśa


དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོའི་མདོ། · don yod zhags pa'i snying po'i mdo/
amoghapāśahṛdayasūtra

Title variants

 • 'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryāmoghapāśahṛdaya­nāmamahāyānasūtra

Not Started
Toh  683

The Incantation, The Essence of Amoghapāśa


དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · don yod zhags pa'i snying po'i gzungs/
amoghapāśahṛdayadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāmoghapāśahṛdayanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  684

The Incantation, The Questions of Nārāyaṇa


སྲེད་མེད་ཀྱི་བུས་ཞུས་པའི་གཟུངས། · sred med kyi bus zhus pa'i gzungs/
nārāyaṇaparipṛcchādhāraṇī

Title variants

 • sred med kyi bus zhus pa 'phags pa sgyu ma chen mo rnam par rgyal ba thob par byed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • nārāyaṇaparipṛcchārya­mahāmāyāvijayavāhinī­nāmadhāraṇī
 • [Note: only in late Degé printings; not in Degé par phud, nor in Narthang, Peking, Cone, Lhasa, or Urga Kangyurs.]

Not Started
Toh  685

The Incantation of Nāgadatta, The Essence of the Nāgas


ཀླུ་བྱིན་པའི་གཟུངས་ཀླུའི་སྙིང་པོ། · klu byin pa'i gzungs klu'i snying po/
nāgadattadhāraṇīnāgahṛdaya

Title variants

 • klu byin pa'i gzungs klu'i snying po zhes bya ba/
 • nāgadattadhāraṇīnāgahṛdayanāma
 • [Note: only in late Degé printings; not in Degé par phud, nor in Narthang, Peking, Cone, Lhasa, or Urga Kangyurs.]

Not Started
Toh  686

The King of Detailed Procedures for Amoghapāśa


དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ། · don yod zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po/
amoghapāśakalpa

Title variants

 • 'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po/
 • āryāmoghapāśakalparājā

In progress
Toh  687 / 903

The Incantation, Fulfilling the Six Perfections of Amoghapāśa


དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གཟུངས། · don yod zhags pa'i phar phyin drug yongs rdzogs kyi gzungs/
amoghapāśa­pāramitāṣaṭparipūraka­dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa don yod zhags pa'i pha rol tu phyin pa drug yongs su rdzogs par byed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāmoghapāśa­pāramitāṣaṭparipūrakanāma­dhāraṇī
 • [Note: title translated following the Tibetan. The Sanskrit's placement of ṣaṭ is questionable.]

Not Started
Toh  688 / 902

Incantation of the Ten Grounds


ས་བཅུ་པའི་གཟུངས། · sa bcu pa'i gzungs/
daśabhūmidhāraṇī
Not Started
Toh  689

Procedures for the King of Practices of Amoghapāśa


དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་ཆོ་ག · don yod zhags pa'i rtog pa'i rgyal po'i cho ga
amoghapāśakalparājavidhināma

Title variants

 • 'phags pa don yod zhags pa'i rtog pa'i rgyal po'i cho ga zhes bya ba/
 • āryāmoghapāśakalparājavidhināma

Not Started
Toh  690

Detailed Procedures for the Thousand-Armed, Thousand-Eyed Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ལག་སྟོང་མིག་སྟོང་གི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོ། · spyan ras gzigs lag stong mig stong gi cho ga zhib mo/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • byang chub sems dpa' 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug lag pa stong dang mig stong dang ldan pa'i cho ga zhib mo/

Not Started
Toh  691 / 897

The Incantation of the Thousand-Armed, Thousand-Eyed Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་གཟུངས། · spyan ras gzigs phyag stong spyan stong gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug phyag stong spyan stong dang ldan pa thogs pa mi mnga' ba'i thugs rje chen po'i sems rgya cher yongs su rdzogs pa zhes bya ba'i gzungs/

Not Started
Toh  692 / 898

The Incantation, The Wish-Fulfilling Wheel of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་གཟུངས། · spyan ras gzigs yid bzhin 'khor lo'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs/

Not Started
Toh  693 / 899

The Incantation of the Eleven Faced Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་གཟུངས། · spyan ras gzigs zhal bcu gcig pa'i gzungs/
avalokiteśvaraikādaśamukhadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāvalokiteśvaraikādaśa­mukha­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  694

The Incantation, The Essence of the Spell of Eleven-Faced Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིགས་སྔགས་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · spyan ras gzigs zhal bcu gcig pa'i rigs sngags snying po'i gzungs/
mukhaikādaśa­vidyāmantra­hṛdayadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa zhal bcu gcig pa'i rigs sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamukhaikādaśa­vidyāmantrahṛdaya­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  695 / 911

The Essence of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྙིང་པོ། · spyan ras gzigs kyi snying po/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs kyi snying po/

Not Started
Toh  696 / 910

The Incantation of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཟུངས། · spyan ras gzigs kyi gzungs/
avalokiteśvaradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gzungs zhes bya ba/
 • āryāvalokiteśvaranāmadhāraṇī

Not Started
Toh  697 / 905

The Incantation of Nīlakaṇṭha


ནཱི་ལ་ཀཎྛའི་གཟུངས། · nI la kaN+Tha'i gzungs/
nīlakaṇṭhadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa nI la kaN+Tha zhes bya ba'i gzungs/
 • āryanīlakaṇṭhanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  698 / 908

The Incantation, Undeterred Through Compassion


སྙིང་རྗེས་མི་བཤོལ་བའི་གཟུངས། · snying rjes mi bshol ba'i gzungs/
karuṇānāvṛttadhāraṇī

Title variants

 • snying rjes mi bshol ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryakaruṇānāvṛttanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  699 / 904

The Incantation of Samantabhadra


ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་གཟུངས། · kun tu bzang po'i gzungs/
samantabhadradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa kun tu bzang po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasamantabhadranāmadhāraṇī

Not Started
Toh  700

The Practice of Lokeśvara


འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་རྟོག་པ། · 'jig rten dbang phyug gi rtog pa/
lokeśvarakalpa

Title variants

 • 'jig rten dbang phyug gi rtog pa/

Not Started
Toh  701

The Lotus Diadem Tantra


པདྨ་ཅོད་པན་རྒྱུད། · pad+ma cod pan rgyud/
padmamukuṭatantra

Title variants

 • pad+ma cod pan zhes bya ba'i rgyud/
 • padmamukuṭatantranāma

Not Started
Toh  702

The Lion's Roar Tantra


སེངྒེ་སྒྲའི་རྒྱུད། · seng+ge sgra'i rgyud/
siṃhanādatantra

Title variants

 • seng ge sgra'i rgyud ces bya ba/
 • siṃhanādatantranāma

Not Started
Toh  703

The Incantation, the Lion's Roar of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་སེངྒེ་སྒྲའི་གཟུངས། · spyan ras gzigs seng+ge sgra'i gzungs/
avalokiteśvarāyasiṃhanādadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba/
 • āryāvalokiteśvarāyasiṃha­nāda­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  704

The Incantation, the Lion's Roar


སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས། · seng ge sgra'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  705 / 900

The Hundred and Eight Names of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · spyan ras gzigs kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa/
avalokiteśvarasya nāmāṣṭaśatakam

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa/
 • āryāvalokiteśvarasya nāmāṣṭaśatakam

Not Started
Toh  706

The Hundred and Eight Names of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · spyan ras gzigs kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa/
avalokiteśvarasya nāmāṣṭaśatakam

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba/
 • āryāvalokiteśvarasya nāmāṣṭaśatakam

Not Started
Toh  707 / 919

Incantation for a Beautiful Slender Physique


ལུས་ཀྱི་དབྱིབས་མཛེས་ཀྱི་གཟུངས། · lus kyi dbyibs mdzes kyi gzungs/
ruciraṅgayaṣṭidhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa lus kyi dbyibs mdzes zhes bya ba'i gzungs/
 • āryaruciraṅgayaṣṭināmadhāraṇī

Not Started
Toh  708 / 928

Aparājitā, who Grants Fearlessness


གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་མི་འཇིགས་པ་སྦྱིན་པ། · gzhan gyis mi thub pa mi 'jigs pa sbyin pa/
abhayapradāparājitā

Title variants

 • 'phags pa gzhan gyis mi thub pa mi 'jigs pa sbyin pa zhes bya ba/
 • āryābhayapradā nāmāparājitā

Not Started
Toh  709 / 978

The Great Awareness of Aparājitā


གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པའི་རིག་པ་ཆེན་མོ། · gzhan gyis mi thub pa'i rig pa chen mo/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  710 / 930

The Incantation Known as “The Thousandfold”


སྟོང་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། · stong 'gyur zhes bya ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  711 / 1042

Training in the Hundred Verses


ཤློ་ཀ་བརྒྱ་ལོབས་པ། · sh+lo ka brgya lobs pa/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  712 / 1043

Training in the Hundred Verses


ཤློ་ཀ་བརྒྱ་ལོབས་པ། · sh+lo ka brgya lobs pa/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  713 / 1044

The Incantation, Training in the Thousand Verses


ཤློ་ཀ་སྟོང་ལོབས་པའི་གཟུངས། · sh+lo ka stong lobs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  714 / 1045

The Incantation, Training in the Thousand Verses


ཤློ་ཀ་སྟོང་ལོབས་པའི་གཟུངས། · sh+lo ka stong lobs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  715 / 1046

The Incantation, Training in the Thousand Verses


ཤློ་ཀ་སྟོང་ལོབས་པའི་གཟུངས། · sh+lo ka stong lobs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  716 / 1047

The Incantation, Training in the Three Thousand Verses


ཤློ་ཀ་སུམ་སྟོང་ལོབས་པའི་གཟུངས། · sh+lo ka sum stong lobs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  717 / 1048

The Incantation for Not Forgetting


མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས། · mi brjed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  718 / 1037

The Incantation for Developing Insight


ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པའི་གཟུངས། · shes rab bskyed pa'i gzungs/
prajñāvardhanī dhāraṇī

Title variants

 • shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • prajñāvardhanīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  719 / 1038

The Incantation for Developing Insight


ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པའི་གཟུངས། · shes rab bskyed pa'i gzungs/
prajñāvardhanī dhāraṇī

Title variants

 • shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • prajñāvardhanīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  720 /1041

The Incantation for Retaining What One Hears


ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས། · thos pa 'dzin pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  721 / 98

The Sūtra, The Array of the Buddhafields


སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་བཀོད་པའི་མདོ། · sangs rgyas kyi zhing gi bkod pa'i mdo/
sarvatathāgatādhiṣṭhāna­sattvāvalokena buddha­kṣetranirdeśanavyūha­mahāyānasūtra

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyi rlabs sems can la gzigs shing sangs rgyas kyi zhing gi bkod pa kun tu ston pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryasarvatathāgatādhiṣṭhāna­sattvāvalokena buddhakṣetra­nirdeśanavyūha­nāmamahāyānasūtra

Not Started
Toh  722 / 812 / 1094

The Prayer from the Practice of Avalokiteśvara that is like the Wish-Fulfilling Jewel


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྟོག་པ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ། · spyan ras gzigs yid bzhin nor bu'i rtog pa las smon lam 'byung ba/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog pa las smon lam 'byung ba/

Not Started
Toh  723

A Summary of the Benefits of the Incantation of Avalokitśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཟུངས་ཕན་ཡོན་མདོར་བསྡུས། · spyan ras gzigs kyi gzungs phan yon mdor bsdus/
mahākāruṇikāvalokiteśvara­dhāraṇī anuśaṃsāsahitā sūtrāt saṃgrahitā

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug thugs rje chen po'i gzungs phan yon mdor bsdus pa zhes bya ba/
 • mahākāruṇika­nāmāryāvalokiteśvara­dhāraṇī anuśaṃsāsahitā sūtrāt saṃgrahitā
 • [Note: the translation of the title here follows the Tibetan. The Sanskrit is dubious.]

Not Started
Toh  724

The Great Practice Manual of Tārā of the Upswept Tresses


རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཆེན་པོ། · ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po/
āryatārāmūlakalpa

Title variants

 • ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po/ byang chub sems dpa' chen po'i rnam par 'phrul pa le'u rab 'byam las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i rtsa ba'i rtog pa zhes bya ba/
 • ūrdhvajaṭāmahākalpo mahābodhisattva­vikurvāṇapaṭalavistarād bhagavatyārya­tārāmūlakalpo nāma
 • lhag par smos pa'i phreng ba/

Not Started
Toh  725 / 909

The Incantation, Mother of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡུམ་གྱི་གཟུངས། · spyan ras gzigs yum gyi gzungs/
avalokiteśvaramātādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāvalokiteśvaramātānāmadhāraṇī

Not Started
Toh  726

The Tantra of Tārā, Source of All the Different Activities


སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བའི་རྒྱུད། · sgrol ma las sna tshogs 'byung ba'i rgyud/
tārāviśvakarmabhavatantra

Title variants

 • de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud/
 • sarvatathāgata­mātṛtārāviśvakarmabhava­tantranāma

Not Started
Toh  727 / 745 / 1000

The Hundred and Eight Names of Tārā


སྒྲོལ་མའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
tārābhaṭṭārikānāmāṣṭaśatakam

Title variants

 • rje btsun ma 'phags ma sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba/
 • āryatārābhaṭṭārikānāmāṣṭaśatakam

Not Started
Toh  728

The Hundred and Eight Names of Tārā


སྒྲོལ་མའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
tāradevīnāmāṣṭaśatakam

Title variants

 • lha mo sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba/

Not Started
Toh  729 / 1001

The Incantation of Tārā


སྒྲོལ་མའི་གཟུངས། · sgrol ma'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags ma sgrol ma'i gzungs/

Not Started
Toh  730 / 1002

The Incantation, Tārā's Own Promise


སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས། · sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs/
tārāsvapratijñādhāraṇī

Title variants

 • 'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryatārāsvapratijñānāmadhāraṇī

Not Started
Toh  731

The Sūtra of Tārā Who Protects from the Eight Fearful Things


སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པའི་མདོ། · sgrol ma 'jigs pa brgyad las skyob pa'i mdo/
tārāṣṭaghoratāraṇīsūtra

Title variants

 • 'phags ma sgrol ma 'jigs pa brgyad las skyob pa'i mdo/
 • āryatārāṣṭaghoratāraṇīsūtra

Not Started
Toh  732 / 992

The Incantation of Yaśovatī


གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས། · grags ldan ma'i gzungs/
yaśovatīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa grags ldan ma'i gzungs/
 • āryayaśovatīdhāraṇī

Not Started
Toh  733 / 906

The Incantation of Avalokiteśvara Hayagrīva


སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཧ་ཡ་གྲཱི་བའི་གཟུངས། · spyan ras gzigs dbang phyug ha ya grI ba'i gzungs/
avalokiteśvarahayagrīvadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug ha ya grI ba'i gzungs/
 • āryāvalokiteśvarahayagrīvadhāraṇī

Not Started
Toh  734 / 968

Pratyaṅgirā, The Noble Conquerer


ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ། · phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba/
vijayavatīnāmapratyaṅgirā

Title variants

 • phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba/
 • āryavijayavatīnāmapratyaṅgirā

Not Started
Toh  735 / 994

The Sūtra of Parṇaśabarī


པརྞ་ཤ་བ་རིའི་མདོ། · par+Na sha ba ri'i mdo/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa par+Na+Na sha ba ri'i mdo/

Not Started
Toh  736 / 995

The Incantation of Parṇaśabarī


རི་ཁྲོད་ལོ་མ་གྱོན་མའི་གཟུངས། · ri khrod lo ma gyon ma'i gzungs/
parṇaśabarīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa ri khrod lo ma gyon ma zhes bya ba'i gzungs/
 • āryaparṇaśabarīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  737 / 960

The Incantation of Pratyaṅgirā, the Powerful


ཕྱིར་ཟློག་པ་སྟོབས་ཅན་གྱི་གཟུངས། · phyir zlog pa stobs can gyi gzungs/
balavatī pratyaṅgirā

Title variants

 • 'phags pa phyir zlog pa stobs can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryabalavatīnāmapratyaṅgirā

Not Started
Toh  738 / 1092

Praise to the Goddess Sarasvatī


ལྷ་མོ་སྒྲ་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ། · lha mo sgra dbyangs la bstod pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • dpal lha mo sgra dbyangs la bstod pa/

Not Started
Toh  739 / 193

The Prophecy of Śrī Mahādevī


ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་དཔལ་ལུང་བསྟན་པ། · lha mo chen mo dpal lung bstan pa/
śrīmahādevīvyākaraṇa

Summary

This sūtra recounts an event that took place in the buddha realm of Sukhāvatī. The discourse commences with Buddha Śākyamuni relating to Bodhisattva Avalokiteśvara the benefits of reciting the various names of Śrī Mahādevī. The Buddha describes how Śrī Mahādevī acquired virtue and other spiritual accomplishments through the practice of venerating numerous tathāgatas and gives an account of the prophecy in which her future enlightenment was foretold by all the buddhas she venerated. The Buddha then lists the one hundred and eight blessed names of Śrī Mahādevī to be recited by the faithful. The sūtra ends with Buddha Śākyamuni giving a dhāraṇī and a brief explanation on the benefits of reciting the names of Śrī Mahādevī, namely the eradication of all negative circumstances and the accumulation of merit and happiness.

Title variants

 • 'phags pa lha mo chen mo dpal lung bstan pa/
 • āryaśrīmahādevīvyākaraṇa

Toh  740 / 1005

The Sūtra of Mahālakṣmī


དཔལ་ཆེན་མོའི་མདོ། · dpal chen mo'i mdo/
mahālakṣmīsūtra

Title variants

 • 'phags pa dpal chen mo'i mdo/
 • āryamahālakṣmīsūtra
 • āryamahāśrīyaḥsūtra

Not Started
Toh  741 / 1006

The Twelve Names of Śrī Mahādevī


དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ། · dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  742 / 1036

The Spell for Attaining the Supreme


མཆོག་ཐོབ་པའི་རིག་སྔགས། · mchog thob pa'i rig sngags/
agravidyāmantra
Not Started
Toh  743 / 1009

The Incantation that Cleanses All the Obscurations of Karma


ལས་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་གཟུངས། · las sgrib thams cad rnam par sbyong ba'i gzungs/
sarvakarmāvaraṇaviśodhanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa las kyi sgrib pa thams cad rnam par sbyong ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarva­karmāvaraṇaviśodhanī­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  744

The Tantra of Vajrapātāla


རྡོ་རྗེ་ས་འོག་གི་རྒྱུད། · rdo rje sa 'og gi rgyud/
vajrapātālatantra

Title variants

 • 'phags pa rdo rje sa 'og gi rgyud kyi rgyal po zhes bya ba/
 • āryavajrapātālanāmatantrarāja

Not Started
Toh  744A

Vajrapātāla, The Great Sovereign Tantra of Vajrapāṇi


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ས་འོག · phyag na rdo rje'i rgyud kyi rgyal po chen po rdo rje sa 'og
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa phyag na rdo rje'i rgyud kyi rgyal po chen po rdo rje sa 'og ces bya ba/
 • [Note: not in Toh. This brief text appears in Degé with this title in the colophon but no initial title. It may simply be an addendum to the previous text.]

Not Started
Toh  745 / 727 / 1000

The Hundred and Eight Names of Tārā


སྒྲོལ་མའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
tārābhaṭṭārikānāmāṣṭaśatakam

Title variants

 • rje btsun ma 'phags ma sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba/
 • āryatārābhaṭṭārikānāmāṣṭaśatakam
 • [Note: this text appears to be identical to Toh 727 earlier in the same volume, but is added at the end of volume 94 in late Degé printings only, not in Degé par phud.]

Not Started
Toh  746

The Great Tantra of Supreme Knowledge


རིག་པ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཆེན་པོ། · rig pa mchog gi rgyud chen po/
vidyottamamahātantra

Title variants

 • 'phags pa rig pa mchog gi rgyud chen po/
 • āryavidyottamamahātantra

Not Started
Toh  747

The Tantra of [Vajrapāṇi] Bhūtaḍāmara


འབྱུང་པོ་འདུལ་བའི་རྒྱུད། · 'byung po 'dul ba'i rgyud/
bhūtaḍāmaratantra

Title variants

 • 'byung po 'dul ba zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po/
 • bhūtaḍāmaramahātantrarājanāma

In progress
Toh  748 / 948

The Incantation of Blue-clad Vajrapāṇi


ཕྱག་རྡོར་གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་གཟུངས། · phyag rdor gos sngon can gyi gzungs/
nīlāmbaradharavajrapāṇi­kalpa­dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can gyi cho ga zhes bya ba'i gzungs/
 • āryanīlāmbaradhara­vajrapāṇi­kalpanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  749 / 950

The Eight Names of Vajrapāṇi Along With the Mantra


ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་མཚན་བརྒྱད་པ་གསང་སྔགས་དང་བཅས་པ། · lag na rdo rje'i mtshan brgyad pa gsang sngags dang bcas pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa lag na rdo rje'i mtshan brgyad pa gsang sngags dang bcas pa/

Not Started
Toh  750 / 949

The Incantation of Vajravidāraṇā


རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་གཟུངས། · rdo rje rnam 'joms kyi gzungs/
vajravidāraṇādhāraṇī

Title variants

 • rdo rjes rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs/
 • vajravidāraṇānāmadhāraṇī

In progress
Toh  751 / 946

The Incantation, The Palace on the Peak of the Great Vajra Meru


རྡོ་རྗེའི་རི་རབ་ཆེན་པོའི་རྩེ་མོའི་ཁང་པ་བརྩེགས་པའི་གཟུངས། · rdo rje'i ri rab chen po'i rtse mo'i khang pa brtsegs pa'i gzungs/
mahāvajrameru­śikharakūṭāgāradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rdo rje'i ri rab chen po'i rtse mo'i khang pa brtsegs pa'i gzungs/
 • āryamahāvajrameru­śikharakūṭāgāra­dhāraṇī

Not Started
Toh  752 / 954

The Incantation of Vajrājita, who is Bewildering Like Fire


རྡོ་རྗེ་མི་འཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་གཟུངས། · rdo rje mi 'pham pa me ltar rab tu rmongs byed gzungs/
vajrājitānalapramohanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rdo rje mi 'pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs/
 • āryavajrājitānalapramohanī­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  753 / 955

The Incantation, Unimpeded Minute Vajras


རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་མེད་གཟུངས། · rdo rje phra mo thogs med gzungs/
vajrasūkṣmāpratihatā dhāraṇī

Title variants

 • rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs/
 • vajrasūkṣmāpratihatānāmadhāraṇī

Not Started
Toh  754 / 951

The Essence of the Ten Vajrapāṇis


ལག་ན་རྡོ་རྗེ་བཅུའི་སྙིང་པོ། · lag na rdo rje bcu'i snying po/
daśavajrapāṇihṛdaya

Title variants

 • 'phags pa lag na rdo rje bcu'i snying po/
 • āryadaśavajrapāṇihṛdaya

Not Started
Toh  755 / 957

The Incantation, The Fourfold Essence of Kuṇḍalyamṛta


བདུད་རྩི་ཐབ་སྦྱོར་གྱི་སྙིང་པོ་བཞི་པའི་གཟུངས། · bdud rtsi thab sbyor gyi snying po bzhi pa'i gzungs/
kuṇḍalyamṛta­hṛdayacatuṣṭaya­dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa bdud rtsi thab sbyor gyi snying po bzhi pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryakuṇḍalyamṛta­hṛdayacatuṣṭaya­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  756

The Mantra Praising the Wrathful King Bhurkuṃkūṭa


སྨེ་བརྩེགས་བསྟོད་སྔགས། · sme brtsegs bstod sngags/
krodhabhurkuṃkūṭarājastotramantra

Title variants

 • khro bo'i rgyal po sme brtsegs la bstod pa'i sngags/

Not Started
Toh  757 / 947

The Sūtra of Great Strength


སྟོབས་པོ་ཆེའི་མདོ། · stobs po che'i mdo/
mahābalasūtra

Title variants

 • 'phags pa stobs po che zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryamahābalanāmamahāyānasūtra

Not Started
Toh  758

The Practice of the Tantra of Vajraśṛṅkhala


རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་མའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྟོག་པ། · rdo rje lu gu rgyud ma'i rgyud kyi rtog pa/
vajraśṛṅkhalatantrakalpa

Title variants

 • 'phags ma rdo rje lu gu rgyud ma'i rgyud kyi rtog pa/
 • āryavajraśṛṅkhalatantrakalpa

Not Started
Toh  759 / 964

The Vow of the Nāga Vajratuṇḍa


རྡོ་རྗེ་མཆུ་ཀླུའི་དམ་ཚིག · rdo rje mchu klu'i dam tshig
vajratuṇḍanāgasamaya

Title variants

 • rdo rje mchu zhes bya ba klu'i dam tshig/
 • vajratuṇḍanāmanāgasamaya

Not Started
Toh  760 / 965

The Incantation of Vajralohatuṇḍa


རྡོ་རྗེ་གནམ་ལྕགས་མཆུའི་གཟུངས། · rdo rje gnam lcags mchu'i gzungs/
vajralohatuṇḍadhāraṇī

Title variants

 • rdo rje gnam lcags mchu zhes bya ba'i gzungs/
 • vajralohatuṇḍanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  761

The Incantation of Lohatuṇḍa


ལྕགས་མཆུའི་གཟུངས། · lcags mchu'i gzungs/
lohatuṇḍadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa lcags mchu zhes bya ba'i gzungs/
 • āryalohatuṇḍanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  762

The Incantation of Lohatuṇḍa


ལྕགས་མཆུའི་གཟུངས། · lcags mchu'i gzungs/
lohatuṇḍadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa lcags kyi mchu zhes bya ba'i gzungs/
 • āryalohatuṇḍanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  763 / 966

Black Lohatuṇḍa


ལྕགས་མཆུ་ནག་པོ། · lcags mchu nag po/
kṛṣṇāyauṣṭha

Title variants

 • 'phags pa lcags mchu nag po/
 • āryakṛṣṇāyauṣṭha

Not Started
Toh  764 / 970

The Incantation of Maṇibhadra


ནོར་བཟང་གི་གཟུངས། · nor bzang gi gzungs/
maṇibhadradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa nor bu bzang po'i gzungs zhes bya ba/
 • āryamaṇibhadranāmadhāraṇī

Not Started
Toh  765

The Practice of the Yakṣa Maṇibhadra


གནོད་སྦྱིན་ནོར་བུའི་བཟང་པོའི་རྟོག་པ། · gnod sbyin nor bu'i bzang po'i rtog pa/
maṇibhadrayakṣasenakalpa

Title variants

 • gnod sbyin nor bu'i bzang po'i rtog pa/

Not Started
Toh  766

Practice of the Sublime Dancer, Chief of the Army of Yakṣas


སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་གར་མཁན་མཆོག་གི་བརྟག་པ། · sde dpon chen po gar mkhan mchog gi brtag pa/
yakṣasenāpatinartakaparakalpa

Title variants

 • gnod sbyin gyi sde dpon chen po gar mkhan mchog gi brtag pa/
 • mahāyakṣasenapātinartakaparakalpa

Not Started
Toh  767

Tantra of the Supreme Dancer of the Yakṣas


གནོད་སྦྱིན་གར་མཁན་མཆོག་གྱི་རྒྱུད། · gnod sbyin gar mkhan mchog gyi rgyud/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  768 / 973

The Incantation of Jambhalaśrī


གནོད་འཛིན་དཔལ་གྱི་གཟུངས། · gnod 'dzin dpal gyi gzungs/
jambhalaśrīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gnod 'dzin dpal zhes bya ba'i gzungs/
 • āryajaṃbhalaśrīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  769 / 971

The Beneficent Incantation of the Compassionate Jambhalajalendra


གནོད་འཛིན་ཆུ་དབང་སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་གཟུངས་བདེ་བྱེད། · gnod 'dzin chu dbang snying rje can gyi gzungs bde byed/
kāruṇikāryajambhalajalendra­suśaṅkaradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gnod 'dzin chu dbang snying rje can gyi gzungs bde byed ces bya ba/
 • kāruṇikārya­jambhalajalendra­suśaṅkara­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  770

The Extant Practice of Jambhalajalendra


གནོད་གནས་དབང་པོ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་རྟོག་པ། · gnod gnas dbang po ji ltar byung ba'i rtog pa/
jambhalajalendrayathālabdhakalpa

Title variants

 • 'phags pa gnod gnas dbang po ci ltar byung ba'i rtog pa zhes bya ba/
 • āryajambhalajalendra­yathālabdhakalpanāma

Not Started
Toh  771 / 972

The Hundred and Eight Names of Jambhala


གནོད་འཛིན་གྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · gnod 'dzin gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa/
jambhalanāmāṣṭaśatakam

Title variants

 • 'phags pa gnod 'dzin gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba/
 • āryajambhalanāmāṣṭaśatakam

Not Started
Toh  772 / 907

The Incantation of Mekhalā


མེ་ཁ་ལའི་གཟུངས། · me kha la'i gzungs/
mekhalādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa me kha la zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamekhalānāmadhāraṇī

Not Started
Toh  773 / 969

Mahāśvāsa, King of Spells


རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ། · rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba/

Not Started
Toh  774 / 538A / 1074

The Incantation, Polished Jewels


རིན་པོ་ཆེ་བརྡར་བའི་གཟུངས། · rin po che brdar ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  775 / 1075

The Incantation for Circumambulation


བསྐོར་བའི་གཟུངས། · bskor ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  776 / 1076

The Incantation for Circumambulation of the Three Jewels


དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་ལ་བསྐོར་བའི་གཟུངས། · dkon mchog gi rten la bskor ba'i gzungs/
pradakṣināratnatrayadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa dkon mchog gi rten la bskor ba bya ba'i gzungs zhes bya ba/
 • āryapradakṣināratna­trayanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  777 / 1011

Purifying the Offerings


ཡོན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ། · yon yongs su sbyong ba/
dakṣiṇāpariśodhanī

Title variants

 • yon yongs su sbyong ba zhes bya ba/
 • dakṣiṇīpariśodhanīnāma

Not Started
Toh  778 / 1012

The Incantation for Purifying the Offerings


ཡོན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་གཟུངས། · yon yongs su sbyong ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  779 / 1049

The Incantation of Homage


ཕྱག་བྱ་བའི་གཟུངས། · phyag bya ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  780 / 1031

Incantation for Acquiring a Hundred Garments


གོས་བརྒྱ་ཐོབ་པའི་གཟུངས། · gos brgya thob pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  781 / 1032

The Incantation for Making People Joyful


མི་དགའ་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · mi dga' bar byed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  782 / 1013

The Incantation for the Purification of All Evil Destinies


ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་གཟུངས། · ngan song thams cad yongs su sbyong ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • ngan song thams cad yongs su sbyong ba zhes bya ba'i gzungs/

Not Started
Toh  783 / 1060

The Incantation for Assuaging Tumors


སྐྲན་ཞི་བའི་གཟུངས། · skran zhi ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  784 / 1021

The Incantation for Clearing Up Digestive Disorders


མ་ཞུ་བའི་ནད་འབྱང་བའི་གཟུངས། · ma zhu ba'i nad 'byang ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • ma zhu ba'i nad 'byang ba'i gzungs/

Not Started
Toh  785 / 1022

The Incantation for Calming Hatred


སྡང་བ་ཞི་བྱེད་གཟུངས། · sdang ba zhi byed gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa sdang ba thams cad rab tu zhi ba zhes bya ba'i gzungs/

Not Started
Toh  786 / 1023

The Incantation for Calming Sin


སྡིག་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · sdig pa rab tu zhi bar byed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • sdig pa thams cad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs/

Not Started
Toh  787 / 1025

The Incantation for Calming Wrath


ཁྲོ་བ་ཞི་བྱེད་གཟུངས། · khro ba zhi byed gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • khro ba zhi bar byed pa'i gzungs/

Not Started
Toh  788 / 1026

The Incantation for Calming the Enraged


ཁྲོས་པ་ཞི་བྱེད་གཟུངས། · khros pa zhi byed gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa khros pa zhi bar byed pa'i gzungs/

Not Started
Toh  789 / 1027

The Incantation for Forceful Words


ཚིག་བཙན་པའི་གཟུངས། · tshig btsan pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  790 / 1028

The Incantation for Self-Protection


བདག་བསྲུང་བའི་གཟུངས། · bdag bsrung ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  791 /1033

The Incantation for Attractiveness


ཡིད་དུ་འོང་བའི་གཟུངས། · yid du 'ong ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa yid du 'ong ba/

Not Started
Toh  792 / 1034

The Incantation for a Pleasant Voice


མགྲིན་པ་སྙན་པའི་གཟུངས། · mgrin pa snyan pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  793 / 1029

The Incantation for Accomplishing Goals


དོན་གྲུབ་པའི་གཟུངས། · don grub pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • don thams cad grub pa'i gzungs/

Not Started
Toh  794 / 1030

The Incantation for Accomplishing Actions


ལས་གྲུབ་པའི་གཟུངས། · las grub pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  795 / 1051

The Incantation that Assuages Poison


དུག་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · dug zhi bar byed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  796 / 1035

The Incantation for Release from Bondage


བཅིངས་པ་ལས་གྲོལ་བའི་གཟུངས། · bcings pa las grol ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  797 / 1053

The Incantation for Intimidating Demons


བདུད་སྐྲག་པར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · bdud skrag par byed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa bdud thams cad skrag par byed pa zhes bya ba/

Not Started
Toh  798 / 1054

The Incantation for Treating Wounds


རྨ་འབྱོར་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · rma 'byor bar byed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • rma 'byor bar byed pa zhes bya ba'i gzungs sngags/

Not Started
Toh  799 / 1055

The Incantation that Assuages the Pain of Burns


མེའི་ཟུག་རྔུ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · me'i zug rngu rab tu zhi bar byed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  800 / 1056

The Mantra that Dispels Bile Diseases


མཁྲིས་པའི་ནད་སེལ་བའི་སྔགས། · mkhris pa'i nad sel ba'i sngags/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  801 / 1057

The Incantation that Dispels Phlegm Diseases


བད་ཀན་སེལ་བའི་གཟུངས། · bad kan sel ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • bad kan gyi nad sel ba'i gzungs sngags/

Not Started
Toh  802 / 1058

The Incantation that Dispels Phthisis


ཀྵ་ཡའི་ནད་སེལ་བའི་གཟུངས། · k+Sha ya'i nad sel ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  803 / 1050

The Incantation for being Invulnerable to Infectious Fevers and Vermin


རིམས་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པའི་གཟུངས། · rims dang srog chags kyis mi tshugs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa rims dang srog chags kyis mi tshugs pa zhes bya ba'i gzungs/

Not Started
Toh  804 / 1082

Incantations for Giving Bodily Excretions as Charity


ལུས་ཀྱི་ཟག་པ་སྦྱིན་པར་གཏང་བའི་གཟུངས། · lus kyi zag pa sbyin par gtang ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  805

The Tantra, The Questions of Subāhu


དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་རྒྱུད། · dpung bzang gis zhus pa'i rgyud/
subāhuparipṛcchātantra

Title variants

 • 'phags pa dpung bzang gis zhus pa zhes bya ba'i rgyud/
 • āryasubāhuparipṛcchānāmatantra

Not Started
Toh  806

Tantra of the Procedures Common to All Maṇḍalas


དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱིའི་ཆོ་གའི་རྒྱུད། · dkyil 'khor spyi'i cho ga'i rgyud/
sarvamaṇḍala­sāmānyavidhīnāṃ guhyatantram

Title variants

 • dkyil 'khor thams cad kyi spyi'i cho ga gsang ba'i rgyud/

Not Started
Toh  807

The Section on Propitiation Rituals [in the Great Tantra, Susiddhikara]


སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ། · sgrub pa'i thabs rim par phye ba/
susiddhikaramahā­tantra­sādhanopāyikapaṭala

Title variants

 • legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba/

Not Started
Toh  808

The Section on the Higher States of Meditative Absorption


བསམ་གཏན་གྱི་ཕྱི་མ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ། · bsam gtan gyi phyi ma rim par phye ba/
dhyānottarapaṭalakrama
Not Started

Warning: Readers are reminded that according to Vajrayāna Buddhist tradition there are restrictions and commitments concerning tantra. Practitioners who are not sure if they should read translations in this section are advised to consult the authorities of their lineage. The responsibility, and hence consequences, of reading these texts and/or sharing them with others who may or may not fulfill the requirements lie in the hands of readers. See the heading “Unrestricted access” in the Learn More... introductions for the Tantra and Tantra Collection sections.

Action tantras

This, the lowest of the three classes of outer tantra, constitutes the largest group of tantras in the Kangyur, with 308 titles. Tantras of this class emphasize external purity and ritual, and are often aimed at the obtaining of “ordinary” siddhi, or powers, to subdue enemies and obstacles, attain wealth and other worldly goals (although with the aim of helping beings). The approach to the deity is one of subservience.

The first 303 titles in this group (Toh 502-804) are classified as the Individual Kriyatantras (bya ba so so’i rgyud), and are divided into three principal and four other families:

I. The Tathāgata family (Toh 502-673), divided into 8 sections:

(a) 41 works featuring the principal deity of the Tathāgata family (gshegs rigs kyi tso bo, Toh 502-542), including the Medicine Buddha (Toh 504-505); sūtras and incantations centered on other buddhas (Toh 510-513), and on dependent origination and its mantra (Toh 519-521); two essentialised Prajñāpāramitā works (Toh 530-531), the second being the famous “Heart Sūtra;” the 108 names of the Buddha (Toh 532); and incantations of Buddha Śākyamuni and Vairocana (Toh 533-534).

(b) 10 works on the “Turner of the Wheel” of the Tathāgata family (gshegs rigs kyi ’khor los sgyur ba, Toh 543-552), all centered on Manjuśrī and starting with the important Manjuśrīmūlatantra (Toh 543).

(c) 37 works on the “Mother” of the Tathāgata family (gshegs rigs kyi yum, Toh 553-589), many of them on the Prajñāpāramitā (Toh 553-554, 576-581, and 583), but also including the three Suvarṇaprabhā works (Toh 555-557), works related to the Pañcarakṣā (Five Proctresses, Toh 558-563 and 587-588), and a series of incantations said to carry the essence of some well-known Mahāyāna sūtras such as the Gaṇḍavyūha and Laṅkāvatāra (Toh 583-586 and 589).

(d) 13 works on the Uṣṇīṣa of the Tathāgata family (gshegs rigs kyi gtsug tor, Toh 590-603), mostly centered on incantations of the deity Uṣṇīṣasitātapatrā (Toh 590-600) but also including incantations related to stūpas (Toh 601 and 602).

(e) 10 works on the wrathful male and female deities of the Tathāgata family (gshegs rigs kyi khro bo khro mo, Toh 604-613).

(f) 20 works on the “messenger goddesses” of the Tathāgata family (gshegs rigs kyi pho nya mo, Toh 614-633), many of which focus on the protection from ill health, diseases, and epidemics, including a duplicate of the Mahāsūtra “Entering the City of Vaiśali” (Vaiśālipraveśamahāsūtra), Toh 628.

(g) 19 works on bodhisattvas “who are included in the Tathāgata family” (de bzhin gshegs pa’i rigs su bsdu ba, Toh 634-652), comprising texts on the 108 names of all the eight principal bodhisattvas (Toh 634-642) as well as works for removing obstacles, and incantations to help trainee bodhisattvas develop the qualities they need (Toh 650 and 651).

(h) 21 works “on gods of the pure places and so forth” (gnas gtsang ma’i lha la sogs pa, Toh 653-673), including two more of the Mahāsūtras (Toh 653 and 656), duplicates of the Mahāmeghasūtra (Toh 657) and a related work (Toh 658), and works centered on various wealth and protector deities (Toh 660-673).

II. The Padma family (Toh 674-742), divided into 5 sections:

(a) 6 works featuring the principal deity of the family (rigs kyi tso bo, Toh 674-680), in the forms of Amitāyus (Toh 673A-676), and Amitābha and his buddhafield (Toh 674-680).

(b) 43 works on the “Turner of the Wheel” of the family (rigs kyi ’khor los sgyur ba, Toh 681-723), a large majority centered on Avalokiteśvara in his various forms.

(c) 9 works on the “Mother” of the family (rigs kyi yum, Toh 724-732), all focussing on forms of Tāra.

(d) 4 works on the wrathful male and female deities of the family (rigs kyi khro bo khro mo, Toh 733-736), centered on Hayagrīva (Toh 733), Pratyaṅgirā (Toh 734), and the “Leaf-clad” goddess of the wilderness, Parṇaśabarī (Toh 735 and 736), sometimes considered to be a form of Tāra.

(e) 6 works on the male and female attendant deities of the family (rigs kyi bka’ nyan pho mo, Toh 737-742), including works on Pratyaṅgirā (Toh 737), Sarasvatī (Toh 738), and Mahādevī (Toh 738-741).

III. The Vajra family (Toh 743-763), also divided into 5 sections:

(a) 1 work featuring the principal deity of the family (rigs kyi tso bo), an incantation of Akṣobhya (Toh 743).

(b) 7 works on the lord of the family (rigs kyi bdag po, Toh 744 and 746-751), all featuring different forms of Vajrapāṇi, including the Bhūtaḍāmara Tantra (Toh 747), as well as the Incantation of Vajravidāraṇā (Toh 750) and its explanatory tantra (Toh 751).

An eighth work, Toh 745, the Hundred and Eight Names of Tāra, was added to the end of volume 94 in later printings of the Degé Kangyur, and presumably belongs to section II (c) above.

(c) 1 work on the “Mother” of the family (rigs kyi yum), an incantation of Vajrājitānalapramohanī (Toh 751).

(d) 3 works on the wrathful male and female deities of the family (rigs kyi khro bo khro mo, Toh 753-755), brief incantations related to Vajravidāraṇā (Toh 753), the names of ten forms of Vajrapāṇi (Toh 754), and the deity Kuṇḍalyamṛta (Toh 755).

(e) 8 works on the male and female messenger and attendant deities of the family (rigs kyi pho nya dang bka’ nyan pho mo, Toh 756-763), including works centered on the deities Bhurkuṃkūṭa (sme ba brtsegs pa, Toh 756), Mahābala (Toh 757), Vajraśṛṅkhala (Toh 758), Vajratuṇḍa (Toh 759), and Lohatuṇḍa (Toh 760-763).

IV. The Wealth-god family (nor can gyi rigs, Toh 764-771), comprising 8 works on yakṣa wealth-gods including Maṇibhadra (Toh 764-765) and Jambhala (Toh 768-771).

V. The Increase family (rgyas pa’i rigs), here represented by a single work, the Incantation of Mekhalā (Toh 772).

VI. The Worldly family (’jig rten pa’i rigs), also represented by a single work, Mahāśvāsa, King of Spells (Toh 773).

VII. Some miscellaneous brief incantations (phyogs ma brtags pa’i gzungs phran ’ga’ zhig, Toh 774-804), a series of 31 incantations for specific purposes such as circumambulating (Toh 775-776), purifying offerings (Toh 777-778), prostrations (Toh 779), treating problems of disease, poison, burns, and infections (Toh 783-4 and 798-803), pacifying hatred, anger, and sin (Toh 785-789), escaping from bondage (Toh 796) intimidating demons (Toh 797), finding clothes (Toh 780), being attractive or having a pleasant voice (Toh 791-2), being successful (Toh 793-4), making people happy (Toh 781), and purifying all the lower realms (Toh 782).

Finally, the last four works in this Action tantra section (Toh 805-808) are classified as General Tantras, containing systematic instructions on meditation and ritual applicable in general to different Action tantra practices. The best known is probably the Tantra of the Questions of Subāhu (Toh 805, not to be confused with the Sūtra of the Questions of Subāhu, Toh 70).

Bookmarks